Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 27

27:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו עַתָּ֛העַתָּהעתה אֶסָּפֶ֥האֶסָּפֶהאספה יוֹםיוֹםיום־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד בְּיַדבְּיַדביד־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול אֵֽיןאֵיןאין־־־לִ֨ילִילי ט֜וֹבטוֹבטוב כִּ֣יכִּיכי הִמָּלֵ֥טהִמָּלֵטהמלט אִמָּלֵ֣טאִמָּלֵטאמלט ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּ֗יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְנוֹאַ֨שׁוְנוֹאַשׁונואש מִמֶּ֤נִּימִמֶּנִּיממני שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול לְבַקְשֵׁ֤נִילְבַקְשֵׁנִילבקשני עוֹד֙עוֹדעוד בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְנִמְלַטְתִּ֖יוְנִמְלַטְתִּיונמלטתי מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 27:2 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר ה֔וּאהוּאהוא וְשֵׁשׁוְשֵׁשׁושש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אִ֖ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו אֶלאֶלאל־־־אָכִ֥ישׁאָכִישׁאכיש בֶּןבֶּןבן־־־מָע֖וֹךְמָעוֹךְמעוך מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך גַּֽתגַּתגת׃׃׃ 27:3 וַיֵּשֶׁב֩וַיֵּשֶׁבוישב דָּוִ֨דדָּוִדדוד עִםעִםעם־־־אָכִ֥ישׁאָכִישׁאכיש בְּגַ֛תבְּגַתבגת ה֥וּאהוּאהוא וַאֲנָשָׁ֖יווַאֲנָשָׁיוואנשיו אִ֣ישׁאִישׁאיש וּבֵית֑וֹוּבֵיתוֹוביתו דָּוִד֙דָּוִדדוד וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי נָשָׁ֔יונָשָׁיונשיו אֲחִינֹ֙עַם֙אֲחִינֹעַםאחינעם הַיִּזְרְעֵאלִ֔יתהַיִּזְרְעֵאלִיתהיזרעאלית וַאֲבִיגַ֥יִלוַאֲבִיגַיִלואביגיל אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־נָבָ֖לנָבָלנבל הַֽכַּרְמְלִֽיתהַכַּרְמְלִיתהכרמלית׃׃׃ 27:4 וַיֻּגַּ֣דוַיֻּגַּדויגד לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול כִּֽיכִּיכי־־־בָרַ֥חבָרַחברח דָּוִ֖דדָּוִדדוד גַּ֑תגַּתגת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־[יֹוסַף כ][יֹוסַף כ][יוסף כ] (יָסַ֥ף ק)(יָסַף ק)(יסף ק) ע֖וֹדעוֹדעוד לְבַקְשֽׁוֹלְבַקְשׁוֹלבקשו׃׃׃ ססס 27:5 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אָכִ֗ישׁאָכִישׁאכיש אִםאִםאם־־־נָא֩נָאנא מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך יִתְּנוּיִתְּנוּיתנו־־־לִ֣ילִילי מָק֗וֹםמָקוֹםמקום בְּאַחַ֛תבְּאַחַתבאחת עָרֵ֥יעָרֵיערי הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וְאֵ֣שְׁבָהוְאֵשְׁבָהואשבה שָּׁ֑םשָּׁםשם וְלָ֨מָּהוְלָמָּהולמה יֵשֵׁ֧ביֵשֵׁבישב עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 27:6 וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֥וֹלוֹלו אָכִ֛ישׁאָכִישׁאכיש בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־צִֽקְלָ֑גצִקְלָגצקלג לָכֵ֞ןלָכֵןלכן הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה צִֽקְלַג֙צִקְלַגצקלג לְמַלְכֵ֣ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
27:7 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָשַׁ֥ביָשַׁבישב דָּוִ֖דדָּוִדדוד בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים יָמִ֖יםיָמִיםימים וְאַרְבָּעָ֥הוְאַרְבָּעָהוארבעה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ 27:8 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל דָּוִד֙דָּוִדדוד וַֽאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו וַֽיִּפְשְׁט֛וּוַיִּפְשְׁטוּויפשטו אֶלאֶלאל־־־הַגְּשׁוּרִ֥יהַגְּשׁוּרִיהגשורי [וְהַגִּרְזִי כ][וְהַגִּרְזִי כ][והגרזי כ] (וְהַגִּזְרִ֖י ק)(וְהַגִּזְרִי ק)(והגזרי ק) וְהָעֲמָלֵקִ֑יוְהָעֲמָלֵקִיוהעמלקי כִּ֣יכִּיכי הֵ֜נָּההֵנָּההנה יֹשְׁב֤וֹתיֹשְׁבוֹתישבות הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מֵֽעוֹלָ֔םמֵעוֹלָםמעולם בּוֹאֲךָ֥בּוֹאֲךָבואך שׁ֖וּרָהשׁוּרָהשורה וְעַדוְעַדועד־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 27:9 וְהִכָּ֤הוְהִכָּהוהכה דָוִד֙דָוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹ֥אוְלֹאולא יְחַיֶּ֖היְחַיֶּהיחיה אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשָּׁ֑הוְאִשָּׁהואשה וְלָקַח֩וְלָקַחולקח צֹ֨אןצֹאןצאן וּבָקָ֜רוּבָקָרובקר וַחֲמֹרִ֤יםוַחֲמֹרִיםוחמרים וּגְמַלִּים֙וּגְמַלִּיםוגמלים וּבְגָדִ֔יםוּבְגָדִיםובגדים וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אָכִֽישׁאָכִישׁאכיש׃׃׃ 27:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָכִ֔ישׁאָכִישׁאכיש אַלאַלאל־־־פְּשַׁטְתֶּ֖םפְּשַׁטְתֶּםפשטתם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד עַלעַלעל־־־נֶ֤גֶבנֶגֶבנגב יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־נֶ֣גֶבנֶגֶבנגב הַיַּרְחְמְאֵלִ֔יהַיַּרְחְמְאֵלִיהירחמאלי וְאֶלוְאֶלואל־־־נֶ֖גֶבנֶגֶבנגב הַקֵּינִֽיהַקֵּינִיהקיני׃׃׃ 27:11 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש וְאִשָּׁ֜הוְאִשָּׁהואשה לֹֽאלֹאלא־־־יְחַיֶּ֣היְחַיֶּהיחיה דָוִ֗דדָוִדדוד לְהָבִ֥יאלְהָבִיאלהביא גַת֙גַתגת לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר פֶּןפֶּןפן־־־יַגִּ֥דוּיַגִּדוּיגדו עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־עָשָׂ֤העָשָׂהעשה דָוִד֙דָוִדדוד וְכֹ֣הוְכֹהוכה מִשְׁפָּט֔וֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו כָּלכָּלכל־־־הַ֨יָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָשַׁ֖ביָשַׁבישב בִּשְׂדֵ֥הבִּשְׂדֵהבשדה פְלִשְׁתִּֽיםפְלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 27:12 וַיַּאֲמֵ֥ןוַיַּאֲמֵןויאמן אָכִ֖ישׁאָכִישׁאכיש בְּדָוִ֣דבְּדָוִדבדוד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַבְאֵ֤שׁהַבְאֵשׁהבאש הִבְאִישׁ֙הִבְאִישׁהבאיש בְּעַמּ֣וֹבְּעַמּוֹבעמו בְיִשְׂרָאֵ֔לבְיִשְׂרָאֵלבישראל וְהָ֥יָהוְהָיָהוהיה לִ֖ילִילי לְעֶ֥בֶדלְעֶבֶדלעבד עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain