Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 30

30:1 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בְּבֹ֨אבְּבֹאבבא דָוִ֧דדָוִדדוד וַאֲנָשָׁ֛יווַאֲנָשָׁיוואנשיו צִֽקְלַ֖גצִקְלַגצקלג בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וַעֲמָלֵקִ֣יוַעֲמָלֵקִיועמלקי פָֽשְׁט֗וּפָשְׁטוּפשטו אֶלאֶלאל־־־נֶ֙גֶב֙נֶגֶבנגב וְאֶלוְאֶלואל־־־צִ֣קְלַ֔גצִקְלַגצקלג וַיַּכּוּ֙וַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־צִ֣קְלַ֔גצִקְלַגצקלג וַיִּשְׂרְפ֥וּוַיִּשְׂרְפוּוישרפו אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 30:2 וַיִּשְׁבּ֨וּוַיִּשְׁבּוּוישבו אֶתאֶתאת־־־הַנָּשִׁ֤יםהַנָּשִׁיםהנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּהּ֙בָּהּבה מִקָּטֹ֣ןמִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול לֹ֥אלֹאלא הֵמִ֖יתוּהֵמִיתוּהמיתו אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיִּֽנְהֲג֔וּוַיִּנְהֲגוּוינהגו וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו לְדַרְכָּֽםלְדַרְכָּםלדרכם׃׃׃ 30:3 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא דָוִ֤דדָוִדדוד וַֽאֲנָשָׁיו֙וַאֲנָשָׁיוואנשיו אֶלאֶלאל־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה שְׂרוּפָ֖השְׂרוּפָהשרופה בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וּנְשֵׁיהֶ֛םוּנְשֵׁיהֶםונשיהם וּבְנֵיהֶ֥םוּבְנֵיהֶםובניהם וּבְנֹתֵיהֶ֖םוּבְנֹתֵיהֶםובנתיהם נִשְׁבּֽוּנִשְׁבּוּנשבו׃׃׃ 30:4 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא דָוִ֜דדָוִדדוד וְהָעָ֧םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו אֶתאֶתאת־־־קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּ֑וּוַיִּבְכּוּויבכו עַ֣דעַדעד אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־בָּהֶ֛םבָּהֶםבהם כֹּ֖חַכֹּחַכח לִבְכּֽוֹתלִבְכּוֹתלבכות׃׃׃ 30:5 וּשְׁתֵּ֥יוּשְׁתֵּיושתי נְשֵֽׁינְשֵׁינשי־־־דָוִ֖דדָוִדדוד נִשְׁבּ֑וּנִשְׁבּוּנשבו אֲחִינֹ֙עַם֙אֲחִינֹעַםאחינעם הַיִּזְרְעֵלִ֔יתהַיִּזְרְעֵלִיתהיזרעלית וַאֲבִיגַ֕יִלוַאֲבִיגַיִלואביגיל אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת נָבָ֥לנָבָלנבל הַֽכַּרְמְלִֽיהַכַּרְמְלִיהכרמלי׃׃׃ 30:6 וַתֵּ֨צֶרוַתֵּצֶרותצר לְדָוִ֜דלְדָוִדלדוד מְאֹ֗דמְאֹדמאד כִּֽיכִּיכי־־־אָמְר֤וּאָמְרוּאמרו הָעָם֙הָעָםהעם לְסָקְל֔וֹלְסָקְלוֹלסקלו כִּֽיכִּיכי־־־מָ֙רָה֙מָרָהמרה נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אִ֖ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־[בְּנֹו כ][בְּנֹו כ][בנו כ] (בָּנָ֣יו ק)(בָּנָיו ק)(בניו ק) וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֹתָ֑יובְּנֹתָיובנתיו וַיִּתְחַזֵּ֣קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק דָּוִ֔דדָּוִדדוד בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ ססס 30:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אֶבְיָתָ֤ראֶבְיָתָראביתר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִימֶ֔לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך הַגִּֽישָׁההַגִּישָׁההגישה־־־נָּ֥אנָּאנא לִ֖ילִילי הָאֵפֹ֑דהָאֵפֹדהאפד וַיַּגֵּ֧שׁוַיַּגֵּשׁויגש אֶבְיָתָ֛ראֶבְיָתָראביתר אֶתאֶתאת־־־הָאֵפֹ֖דהָאֵפֹדהאפד אֶלאֶלאל־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 30:8 וַיִּשְׁאַ֨לוַיִּשְׁאַלוישאל דָּוִ֤דדָּוִדדוד בַּֽיהוָה֙בַּיהוָהביהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֶרְדֹּ֛ףאֶרְדֹּףארדף אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי הַגְּדוּדהַגְּדוּדהגדוד־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הַֽאַשִּׂגֶ֑נּוּהַאַשִּׂגֶנּוּהאשגנו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו רְדֹ֔ףרְדֹףרדף כִּֽיכִּיכי־־־הַשֵּׂ֥גהַשֵּׂגהשג תַּשִּׂ֖יגתַּשִּׂיגתשיג וְהַצֵּ֥לוְהַצֵּלוהצל תַּצִּֽילתַּצִּילתציל׃׃׃ 30:9 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֗דדָּוִדדוד ה֚וּאהוּאהוא וְשֵׁשׁוְשֵׁשׁושש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אִישׁ֙אִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל הַבְּשׂ֑וֹרהַבְּשׂוֹרהבשור וְהַנּֽוֹתָרִ֖יםוְהַנּוֹתָרִיםוהנותרים עָמָֽדוּעָמָדוּעמדו׃׃׃ 30:10 וַיִּרְדֹּ֣ףוַיִּרְדֹּףוירדף דָּוִ֔דדָּוִדדוד ה֖וּאהוּאהוא וְאַרְבַּעוְאַרְבַּעוארבע־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיַּֽעַמְדוּ֙וַיַּעַמְדוּויעמדו מָאתַ֣יִםמָאתַיִםמאתים אִ֔ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פִּגְּר֔וּפִּגְּרוּפגרו מֵעֲבֹ֖רמֵעֲבֹרמעבר אֶתאֶתאת־־־נַ֥חַלנַחַלנחל הַבְּשֽׂוֹרהַבְּשׂוֹרהבשור׃׃׃ 30:11 וַֽיִּמְצְא֤וּוַיִּמְצְאוּוימצאו אִישׁאִישׁאיש־־־מִצְרִי֙מִצְרִימצרי בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיִּקְח֥וּוַיִּקְחוּויקחו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־ל֥וֹלוֹלו לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וַיֹּ֔אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַיַּשְׁקֻ֖הוּוַיַּשְׁקֻהוּוישקהו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 30:12 וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־לוֹ֩לוֹלו פֶ֨לַחפֶלַחפלח דְּבֵלָ֜הדְּבֵלָהדבלה וּשְׁנֵ֤יוּשְׁנֵיושני צִמֻּקִים֙צִמֻּקִיםצמקים וַיֹּ֔אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַתָּ֥שָׁבוַתָּשָׁבותשב רוּח֖וֹרוּחוֹרוחו אֵלָ֑יואֵלָיואליו כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אָ֤כַלאָכַלאכל לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֣תָהשָׁתָהשתה מַ֔יִםמַיִםמים שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה יָמִ֖יםיָמִיםימים וּשְׁלֹשָׁ֥הוּשְׁלֹשָׁהושלשה לֵילֽוֹתלֵילוֹתלילות׃׃׃ ססס 30:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֤וֹלוֹלו דָוִד֙דָוִדדוד לְֽמִילְמִילמי־־־אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְאֵ֥יוְאֵיואי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה אָ֑תָּהאָתָּהאתה וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נַ֧עַרנַעַרנער מִצְרִ֣ימִצְרִימצרי אָנֹ֗כִיאָנֹכִיאנכי עֶ֚בֶדעֶבֶדעבד לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש עֲמָֽלֵקִ֔יעֲמָלֵקִיעמלקי וַיַּעַזְבֵ֧נִיוַיַּעַזְבֵנִיויעזבני אֲדֹנִ֛יאֲדֹנִיאדני כִּ֥יכִּיכי חָלִ֖יתִיחָלִיתִיחליתי הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 30:14 אֲנַ֡חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו פָּשַׁ֜טְנוּפָּשַׁטְנוּפשטנו נֶ֧גֶבנֶגֶבנגב הַכְּרֵתִ֛יהַכְּרֵתִיהכרתי וְעַלוְעַלועל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִֽיהוּדָ֖הלִיהוּדָהליהודה וְעַלוְעַלועל־־־נֶ֣גֶבנֶגֶבנגב כָּלֵ֑בכָּלֵבכלב וְאֶתוְאֶתואת־־־צִקְלַ֖גצִקְלַגצקלג שָׂרַ֥פְנוּשָׂרַפְנוּשרפנו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 30:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו דָּוִ֔דדָּוִדדוד הֲתוֹרִדֵ֖נִיהֲתוֹרִדֵנִיהתורדני אֶלאֶלאל־־־הַגְּד֣וּדהַגְּדוּדהגדוד הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִשָּׁבְעָה֩הִשָּׁבְעָההשבעה לִּ֨ילִּילי בֵֽאלֹהִ֜יםבֵאלֹהִיםבאלהים אִםאִםאם־־־תְּמִיתֵ֗נִיתְּמִיתֵנִיתמיתני וְאִםוְאִםואם־־־תַּסְגִּרֵ֙נִי֙תַּסְגִּרֵנִיתסגרני בְּיַדבְּיַדביד־־־אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני וְאוֹרִֽדְךָ֖וְאוֹרִדְךָואורדך אֶלאֶלאל־־־הַגְּד֥וּדהַגְּדוּדהגדוד הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 30:16 וַיֹּ֣רִדֵ֔הוּוַיֹּרִדֵהוּוירדהו וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה נְטֻשִׁ֖יםנְטֻשִׁיםנטשים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֹכְלִ֤יםאֹכְלִיםאכלים וְשֹׁתִים֙וְשֹׁתִיםושתים וְחֹ֣גְגִ֔יםוְחֹגְגִיםוחגגים בְּכֹל֙בְּכֹלבכל הַשָּׁלָ֣להַשָּׁלָלהשלל הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָקְח֛וּלָקְחוּלקחו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּמֵאֶ֥רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 30:17 וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם דָּוִ֛דדָּוִדדוד מֵהַנֶּ֥שֶׁףמֵהַנֶּשֶׁףמהנשף וְעַדוְעַדועד־־־הָעֶ֖רֶבהָעֶרֶבהערב לְמָֽחֳרָתָ֑םלְמָחֳרָתָםלמחרתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִמְלַ֤טנִמְלַטנמלט מֵהֶם֙מֵהֶםמהם אִ֔ישׁאִישׁאיש כִּי֩כִּיכי אִםאִםאם־־־אַרְבַּ֨עאַרְבַּעארבע מֵא֧וֹתמֵאוֹתמאות אִֽישׁאִישׁאיש־־־נַ֛עַרנַעַרנער אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָכְב֥וּרָכְבוּרכבו עַלעַלעל־־־הַגְּמַלִּ֖יםהַגְּמַלִּיםהגמלים וַיָּנֻֽסוּוַיָּנֻסוּוינסו׃׃׃ 30:18 וַיַּצֵּ֣לוַיַּצֵּלויצל דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָקְח֖וּלָקְחוּלקחו עֲמָלֵ֑קעֲמָלֵקעמלק וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי נָשָׁ֖יונָשָׁיונשיו הִצִּ֥ילהִצִּילהציל דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 30:19 וְלֹ֣אוְלֹאולא נֶעְדַּרנֶעְדַּרנעדר־־־לָ֠הֶםלָהֶםלהם מִןמִןמן־־־הַקָּטֹ֨ןהַקָּטֹןהקטן וְעַדוְעַדועד־־־הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְעַדוְעַדועד־־־בָּנִ֤יםבָּנִיםבנים וּבָנוֹת֙וּבָנוֹתובנות וּמִשָּׁלָ֔לוּמִשָּׁלָלומשלל וְעַ֛דוְעַדועד כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָקְח֖וּלָקְחוּלקחו לָהֶ֑םלָהֶםלהם הַכֹּ֖להַכֹּלהכל הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 30:20 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן וְהַבָּקָ֑רוְהַבָּקָרוהבקר נָהֲג֗וּנָהֲגוּנהגו לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הַמִּקְנֶ֣ההַמִּקְנֶההמקנה הַה֔וּאהַהוּאההוא וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו זֶ֖הזֶהזה שְׁלַ֥לשְׁלַלשלל דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 30:21 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא דָוִ֗דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־מָאתַ֨יִםמָאתַיִםמאתים הָאֲנָשִׁ֜יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־פִּגְּר֣וּפִּגְּרוּפגרו ׀׀׀ מִלֶּ֣כֶתמִלֶּכֶתמלכת ׀׀׀ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי דָוִ֗דדָוִדדוד וַיֹּֽשִׁיבֻם֙וַיֹּשִׁיבֻםוישיבם בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל הַבְּשׂ֔וֹרהַבְּשׂוֹרהבשור וַיֵּֽצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת דָּוִ֔דדָּוִדדוד וְלִקְרַ֖אתוְלִקְרַאתולקראת הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיִּגַּ֤שׁוַיִּגַּשׁויגש דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיִּשְׁאַ֥לוַיִּשְׁאַלוישאל לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ ססס 30:22 וַיַּ֜עַןוַיַּעַןויען כָּלכָּלכל־־־אִֽישׁאִישׁאיש־־־רָ֣ערָערע וּבְלִיַּ֗עַלוּבְלִיַּעַלובליעל מֵֽהָאֲנָשִׁים֮מֵהָאֲנָשִׁיםמהאנשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו עִםעִםעם־־־דָּוִד֒דָּוִדדוד וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יַ֚עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו עִמִּ֔יעִמִּיעמי לֹֽאלֹאלא־־־נִתֵּ֣ןנִתֵּןנתן לָהֶ֔םלָהֶםלהם מֵהַשָּׁלָ֖למֵהַשָּׁלָלמהשלל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִצַּ֑לְנוּהִצַּלְנוּהצלנו כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּוֹ֙אִשְׁתּוֹאשתו וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו וְיִנְהֲג֖וּוְיִנְהֲגוּוינהגו וְיֵלֵֽכוּוְיֵלֵכוּוילכו׃׃׃ ססס 30:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲשׂ֥וּתַעֲשׂוּתעשו כֵ֖ןכֵןכן אֶחָ֑יאֶחָיאחי אֵ֠תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֨ןנָתַןנתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה לָ֙נוּ֙לָנוּלנו וַיִּשְׁמֹ֣רוַיִּשְׁמֹרוישמר אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו וַיִּתֵּ֗ןוַיִּתֵּןויתן אֶֽתאֶתאת־־־הַגְּד֛וּדהַגְּדוּדהגדוד הַבָּ֥אהַבָּאהבא עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו בְּיָדֵֽנוּבְּיָדֵנוּבידנו׃׃׃ 30:24 וּמִי֙וּמִיומי יִשְׁמַ֣עיִשְׁמַעישמע לָכֶ֔םלָכֶםלכם לַדָּבָ֖רלַדָּבָרלדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֞יכִּיכי כְּחֵ֣לֶקכְּחֵלֶקכחלק ׀׀׀ הַיֹּרֵ֣דהַיֹּרֵדהירד בַּמִּלְחָמָ֗הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וּֽכְחֵ֛לֶקוּכְחֵלֶקוכחלק הַיֹּשֵׁ֥בהַיֹּשֵׁבהישב עַלעַלעל־־־הַכֵּלִ֖יםהַכֵּלִיםהכלים יַחְדָּ֥ויַחְדָּויחדו יַחֲלֹֽקוּיַחֲלֹקוּיחלקו׃׃׃ ססס 30:25 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מֵֽהַיּ֥וֹםמֵהַיּוֹםמהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה וַיְשִׂמֶ֜הָוַיְשִׂמֶהָוישמה לְחֹ֤קלְחֹקלחק וּלְמִשְׁפָּט֙וּלְמִשְׁפָּטולמשפט לְיִשְׂרָאֵ֔ללְיִשְׂרָאֵללישראל עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
30:26 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא דָוִד֙דָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־צִ֣קְלַ֔גצִקְלַגצקלג וַיְשַׁלַּ֧חוַיְשַׁלַּחוישלח מֵֽהַשָּׁלָ֛למֵהַשָּׁלָלמהשלל לְזִקְנֵ֥ילְזִקְנֵילזקני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לְרֵעֵ֣הוּלְרֵעֵהוּלרעהו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה לָכֶם֙לָכֶםלכם בְּרָכָ֔הבְּרָכָהברכה מִשְּׁלַ֖למִשְּׁלַלמשלל אֹיְבֵ֥יאֹיְבֵיאיבי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:27 לַאֲשֶׁ֧רלַאֲשֶׁרלאשר בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֛לאֵלאל וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּרָמֽוֹתבְּרָמוֹתברמות־־־נֶ֖גֶבנֶגֶבנגב וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּיַתִּֽרבְּיַתִּרביתר׃׃׃ 30:28 וְלַאֲשֶׁ֧רוְלַאֲשֶׁרולאשר בַּעֲרֹעֵ֛רבַּעֲרֹעֵרבערער וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּשִֽׂפְמ֖וֹתבְּשִׂפְמוֹתבשפמות וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּאֶשְׁתְּמֹֽעַבְּאֶשְׁתְּמֹעַבאשתמע׃׃׃ ססס 30:29 וְלַאֲשֶׁ֣רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּרָכָ֗לבְּרָכָלברכל וְלַֽאֲשֶׁר֙וְלַאֲשֶׁרולאשר בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הַיְּרַחְמְאֵלִ֔יהַיְּרַחְמְאֵלִיהירחמאלי וְלַאֲשֶׁ֖רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי הַקֵּינִֽיהַקֵּינִיהקיני׃׃׃ 30:30 וְלַאֲשֶׁ֧רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּחָרְמָ֛הבְּחָרְמָהבחרמה וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּבוֹרבְּבוֹרבבור־־־עָשָׁ֖ןעָשָׁןעשן וְלַאֲשֶׁ֥רוְלַאֲשֶׁרולאשר בַּעֲתָֽךְבַּעֲתָךְבעתך׃׃׃ 30:31 וְלַאֲשֶׁ֖רוְלַאֲשֶׁרולאשר בְּחֶבְר֑וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־הַמְּקֹמ֛וֹתהַמְּקֹמוֹתהמקמות אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְהַלֶּךְהִתְהַלֶּךְהתהלך־־־שָׁ֥םשָׁםשם דָּוִ֖דדָּוִדדוד ה֥וּאהוּאהוא וַאֲנָשָֽׁיווַאֲנָשָׁיוואנשיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain