Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 6

6:1 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי אֲרוֹןאֲרוֹןארון־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה בִּשְׂדֵ֥הבִּשְׂדֵהבשדה פְלִשְׁתִּ֖יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ 6:2 וַיִּקְרְא֣וּוַיִּקְרְאוּויקראו פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים לַכֹּהֲנִ֤יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים וְלַקֹּֽסְמִים֙וְלַקֹּסְמִיםולקסמים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַֽהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂ֖הנַּעֲשֶׂהנעשה לַאֲר֣וֹןלַאֲרוֹןלארון יְהוָ֑היְהוָהיהוה הוֹדִעֻ֕נוּהוֹדִעֻנוּהודענו בַּמֶּ֖הבַּמֶּהבמה נְשַׁלְּחֶ֥נּוּנְשַׁלְּחֶנּוּנשלחנו לִמְקוֹמֽוֹלִמְקוֹמוֹלמקומו׃׃׃ 6:3 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִֽםאִםאם־־־מְשַׁלְּחִ֞יםמְשַׁלְּחִיםמשלחים אֶתאֶתאת־־־אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אַלאַלאל־־־תְּשַׁלְּח֤וּתְּשַׁלְּחוּתשלחו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו רֵיקָ֔םרֵיקָםריקם כִּֽיכִּיכי־־־הָשֵׁ֥בהָשֵׁבהשב תָּשִׁ֛יבוּתָּשִׁיבוּתשיבו ל֖וֹלוֹלו אָשָׁ֑םאָשָׁםאשם אָ֤זאָזאז תֵּרָֽפְאוּ֙תֵּרָפְאוּתרפאו וְנוֹדַ֣עוְנוֹדַעונודע לָכֶ֔םלָכֶםלכם לָ֛מָּהלָמָּהלמה לֹאלֹאלא־־־תָס֥וּרתָסוּרתסור יָד֖וֹיָדוֹידו מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 6:4 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מָ֣המָהמה הָאָשָׁם֮הָאָשָׁםהאשם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָשִׁ֣יבנָשִׁיבנשיב לוֹ֒לוֹלו וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מִסְפַּר֙מִסְפַּרמספר סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים חֲמִשָּׁה֙חֲמִשָּׁהחמשה [עָפְלֵי כ][עָפְלֵי כ][עפלי כ] (טְחֹרֵ֣י ק)(טְחֹרֵי ק)(טחרי ק) זָהָ֔בזָהָבזהב וַחֲמִשָּׁ֖הוַחֲמִשָּׁהוחמשה עַכְבְּרֵ֣יעַכְבְּרֵיעכברי זָהָ֑בזָהָבזהב כִּֽיכִּיכי־־־מַגֵּפָ֥המַגֵּפָהמגפה אַחַ֛תאַחַתאחת לְכֻלָּ֖םלְכֻלָּםלכלם וּלְסַרְנֵיכֶֽםוּלְסַרְנֵיכֶםולסרניכם׃׃׃ 6:5 וַעֲשִׂיתֶם֩וַעֲשִׂיתֶםועשיתם צַלְמֵ֨יצַלְמֵיצלמי [עָפְלֵיכֶם כ][עָפְלֵיכֶם כ][עפליכם כ] (טְחֹרֵיכֶ֜ם ק)(טְחֹרֵיכֶם ק)(טחריכם ק) וְצַלְמֵ֣יוְצַלְמֵיוצלמי עַכְבְּרֵיכֶ֗םעַכְבְּרֵיכֶםעכבריכם הַמַּשְׁחִיתִם֙הַמַּשְׁחִיתִםהמשחיתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּנְתַתֶּ֛םוּנְתַתֶּםונתתם לֵאלֹהֵ֥ילֵאלֹהֵילאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כָּב֑וֹדכָּבוֹדכבוד אוּלַ֗יאוּלַיאולי יָקֵ֤ליָקֵליקל אֶתאֶתאת־־־יָדוֹ֙יָדוֹידו מֵֽעֲלֵיכֶ֔םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם וּמֵעַ֥לוּמֵעַלומעל אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וּמֵעַ֥לוּמֵעַלומעל אַרְצְכֶֽםאַרְצְכֶםארצכם׃׃׃ 6:6 וְלָ֤מָּהוְלָמָּהולמה תְכַבְּדוּ֙תְכַבְּדוּתכבדו אֶתאֶתאת־־־לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר כִּבְּד֛וּכִּבְּדוּכבדו מִצְרַ֥יִםמִצְרַיִםמצרים וּפַרְעֹ֖הוּפַרְעֹהופרעה אֶתאֶתאת־־־לִבָּ֑םלִבָּםלבם הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר הִתְעַלֵּ֣להִתְעַלֵּלהתעלל בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם וַֽיְשַׁלְּח֖וּםוַיְשַׁלְּחוּםוישלחום וַיֵּלֵֽכוּוַיֵּלֵכוּוילכו׃׃׃ 6:7 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה קְח֨וּקְחוּקחו וַעֲשׂ֜וּוַעֲשׂוּועשו עֲגָלָ֤העֲגָלָהעגלה חֲדָשָׁה֙חֲדָשָׁהחדשה אֶחָ֔תאֶחָתאחת וּשְׁתֵּ֤יוּשְׁתֵּיושתי פָרוֹת֙פָרוֹתפרות עָל֔וֹתעָלוֹתעלות אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָלָ֥העָלָהעלה עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם עֹ֑לעֹלעל וַאֲסַרְתֶּ֤םוַאֲסַרְתֶּםואסרתם אֶתאֶתאת־־־הַפָּרוֹת֙הַפָּרוֹתהפרות בָּעֲגָלָ֔הבָּעֲגָלָהבעגלה וַהֲשֵׁיבֹתֶ֧םוַהֲשֵׁיבֹתֶםוהשיבתם בְּנֵיהֶ֛םבְּנֵיהֶםבניהם מֵאַחֲרֵיהֶ֖םמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם הַבָּֽיְתָההַבָּיְתָההביתה׃׃׃ 6:8 וּלְקַחְתֶּ֞םוּלְקַחְתֶּםולקחתם אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּנְתַתֶּ֤םוּנְתַתֶּםונתתם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הָ֣עֲגָלָ֔ההָעֲגָלָההעגלה וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֲשֵׁבֹתֶ֥םהֲשֵׁבֹתֶםהשבתם לוֹ֙לוֹלו אָשָׁ֔םאָשָׁםאשם תָּשִׂ֥ימוּתָּשִׂימוּתשימו בָאַרְגַּ֖זבָאַרְגַּזבארגז מִצִּדּ֑וֹמִצִּדּוֹמצדו וְשִׁלַּחְתֶּ֥םוְשִׁלַּחְתֶּםושלחתם אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וְהָלָֽךְוְהָלָךְוהלך׃׃׃ 6:9 וּרְאִיתֶ֗םוּרְאִיתֶםוראיתם אִםאִםאם־־־דֶּ֨רֶךְדֶּרֶךְדרך גְּבוּל֤וֹגְּבוּלוֹגבולו יַֽעֲלֶה֙יַעֲלֶהיעלה בֵּ֣יתבֵּיתבית שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש ה֚וּאהוּאהוא עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה לָ֔נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַגְּדוֹלָ֖ההַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֗אלֹאלא וְיָדַ֙עְנוּ֙וְיָדַעְנוּוידענו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָדוֹ֙יָדוֹידו נָ֣גְעָהנָגְעָהנגעה בָּ֔נוּבָּנוּבנו מִקְרֶ֥המִקְרֶהמקרה ה֖וּאהוּאהוא הָ֥יָההָיָההיה לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 6:10 וַיַּעֲשׂ֤וּוַיַּעֲשׂוּויעשו הָאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים כֵּ֔ןכֵּןכן וַיִּקְח֗וּוַיִּקְחוּויקחו שְׁתֵּ֤ישְׁתֵּישתי פָרוֹת֙פָרוֹתפרות עָל֔וֹתעָלוֹתעלות וַיַּאַסְר֖וּםוַיַּאַסְרוּםויאסרום בָּעֲגָלָ֑הבָּעֲגָלָהבעגלה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵיהֶ֖םבְּנֵיהֶםבניהם כָּל֥וּכָּלוּכלו בַבָּֽיִתבַבָּיִתבבית׃׃׃ 6:11 וַיָּשִׂ֛מוּוַיָּשִׂמוּוישמו אֶתאֶתאת־־־אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הָעֲגָלָ֑ההָעֲגָלָההעגלה וְאֵ֣תוְאֵתואת הָאַרְגַּ֗זהָאַרְגַּזהארגז וְאֵת֙וְאֵתואת עַכְבְּרֵ֣יעַכְבְּרֵיעכברי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב וְאֵ֖תוְאֵתואת צַלְמֵ֥יצַלְמֵיצלמי טְחֹרֵיהֶֽםטְחֹרֵיהֶםטחריהם׃׃׃ 6:12 וַיִשַּׁ֨רְנָהוַיִשַּׁרְנָהוישרנה הַפָּר֜וֹתהַפָּרוֹתהפרות בַּדֶּ֗רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך עַלעַלעל־־־דֶּ֙רֶךְ֙דֶּרֶךְדרך בֵּ֣יתבֵּיתבית שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש בִּמְסִלָּ֣הבִּמְסִלָּהבמסלה אַחַ֗תאַחַתאחת הָלְכ֤וּהָלְכוּהלכו הָלֹךְ֙הָלֹךְהלך וְגָע֔וֹוְגָעוֹוגעו וְלֹאוְלֹאולא־־־סָ֖רוּסָרוּסרו יָמִ֣יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֑אולוּשְׂמֹאולושמאול וְסַרְנֵ֤יוְסַרְנֵיוסרני פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים הֹלְכִ֣יםהֹלְכִיםהלכים אַחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם עַדעַדעד־־־גְּב֖וּלגְּבוּלגבול בֵּ֥יתבֵּיתבית שָֽׁמֶשׁשָׁמֶשׁשמש׃׃׃ 6:13 וּבֵ֣יתוּבֵיתובית שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש קֹצְרִ֥יםקֹצְרִיםקצרים קְצִירקְצִירקציר־־־חִטִּ֖יםחִטִּיםחטים בָּעֵ֑מֶקבָּעֵמֶקבעמק וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־עֵינֵיהֶ֗םעֵינֵיהֶםעיניהם וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־הָ֣אָר֔וֹןהָאָרוֹןהארון וַֽיִּשְׂמְח֖וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו לִרְאֽוֹתלִרְאוֹתלראות׃׃׃ 6:14 וְהָעֲגָלָ֡הוְהָעֲגָלָהוהעגלה בָּ֠אָהבָּאָהבאה אֶלאֶלאל־־־שְׂדֵ֨השְׂדֵהשדה יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֵּֽיתבֵּיתבית־־־הַשִּׁמְשִׁי֙הַשִּׁמְשִׁיהשמשי וַתַּעֲמֹ֣דוַתַּעֲמֹדותעמד שָׁ֔םשָׁםשם וְשָׁ֖םוְשָׁםושם אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן גְּדוֹלָ֑הגְּדוֹלָהגדולה וַֽיְבַקְּעוּ֙וַיְבַקְּעוּויבקעו אֶתאֶתאת־־־עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי הָעֲגָלָ֔ההָעֲגָלָההעגלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֨פָּר֔וֹתהַפָּרוֹתהפרות הֶעֱל֥וּהֶעֱלוּהעלו עֹלָ֖העֹלָהעלה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ ססס 6:15 וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים הוֹרִ֣ידוּהוֹרִידוּהורידו ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַרְגַּ֤זהָאַרְגַּזהארגז אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֣וֹבּוֹבו כְלֵֽיכְלֵיכלי־־־זָהָ֔בזָהָבזהב וַיָּשִׂ֖מוּוַיָּשִׂמוּוישמו אֶלאֶלאל־־־הָאֶ֣בֶןהָאֶבֶןהאבן הַגְּדוֹלָ֑ההַגְּדוֹלָההגדולה וְאַנְשֵׁ֣יוְאַנְשֵׁיואנשי בֵֽיתבֵיתבית־־־שֶׁ֗מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש הֶעֱל֨וּהֶעֱלוּהעלו עֹל֜וֹתעֹלוֹתעלות וַֽיִּזְבְּח֧וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו זְבָחִ֛יםזְבָחִיםזבחים בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 6:16 וַחֲמִשָּׁ֥הוַחֲמִשָּׁהוחמשה סַרְנֵֽיסַרְנֵיסרני־־־פְלִשְׁתִּ֖יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים רָא֑וּרָאוּראו וַיָּשֻׁ֥בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו עֶקְר֖וֹןעֶקְרוֹןעקרון בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ ססס 6:17 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה טְחֹרֵ֣יטְחֹרֵיטחרי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵשִׁ֧יבוּהֵשִׁיבוּהשיבו פְלִשְׁתִּ֛יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים אָשָׁ֖םאָשָׁםאשם לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לְאַשְׁדּ֨וֹדלְאַשְׁדּוֹדלאשדוד אֶחָ֜דאֶחָדאחד לְעַזָּ֤הלְעַזָּהלעזה אֶחָד֙אֶחָדאחד לְאַשְׁקְל֣וֹןלְאַשְׁקְלוֹןלאשקלון אֶחָ֔דאֶחָדאחד לְגַ֥תלְגַתלגת אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְעֶקְר֥וֹןלְעֶקְרוֹןלעקרון אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ ססס 6:18 וְעַכְבְּרֵ֣יוְעַכְבְּרֵיועכברי הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב מִסְפַּ֞רמִסְפַּרמספר כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֤יעָרֵיערי פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים לַחֲמֵ֣שֶׁתלַחֲמֵשֶׁתלחמשת הַסְּרָנִ֔יםהַסְּרָנִיםהסרנים מֵעִ֣ירמֵעִירמעיר מִבְצָ֔רמִבְצָרמבצר וְעַ֖דוְעַדועד כֹּ֣פֶרכֹּפֶרכפר הַפְּרָזִ֑יהַפְּרָזִיהפרזי וְעַ֣דוְעַדועד ׀׀׀ אָבֵ֣לאָבֵלאבל הַגְּדוֹלָ֗ההַגְּדוֹלָההגדולה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִנִּ֤יחוּהִנִּיחוּהניחו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה אֵ֚תאֵתאת אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַ֚דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בִּשְׂדֵ֥הבִּשְׂדֵהבשדה יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֵּֽיתבֵּיתבית־־־הַשִּׁמְשִֽׁיהַשִּׁמְשִׁיהשמשי׃׃׃ 6:19 וַיַּ֞ךְוַיַּךְויך בְּאַנְשֵׁ֣יבְּאַנְשֵׁיבאנשי בֵֽיתבֵיתבית־־־שֶׁ֗מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש כִּ֤יכִּיכי רָאוּ֙רָאוּראו בַּאֲר֣וֹןבַּאֲרוֹןבארון יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך בָּעָם֙בָּעָםבעם שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֔ישׁאִישׁאיש חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיִּֽתְאַבְּל֣וּוַיִּתְאַבְּלוּויתאבלו הָעָ֔םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־הִכָּ֧ההִכָּההכה יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּעָ֖םבָּעָםבעם מַכָּ֥המַכָּהמכה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה 6:20 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי בֵֽיתבֵיתבית־־־שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש מִ֚ימִימי יוּכַ֣ליוּכַליוכל לַעֲמֹ֔דלַעֲמֹדלעמד לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני יְהוָ֧היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַקָּד֖וֹשׁהַקָּדוֹשׁהקדוש הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְאֶלוְאֶלואל־־־מִ֖ימִימי יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה מֵעָלֵֽינוּמֵעָלֵינוּמעלינו׃׃׃ ססס 6:21 וַֽיִּשְׁלְחוּ֙וַיִּשְׁלְחוּוישלחו מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־יוֹשְׁבֵ֥ייוֹשְׁבֵייושבי קִרְיַתקִרְיַתקרית־־־יְעָרִ֖יםיְעָרִיםיערים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֵשִׁ֤בוּהֵשִׁבוּהשבו פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֔היְהוָהיהוה רְד֕וּרְדוּרדו הַעֲל֥וּהַעֲלוּהעלו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain