Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 8

8:4 וַיִּֽתְקַבְּצ֔וּוַיִּתְקַבְּצוּויתקבצו כֹּ֖לכֹּלכל זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל הָרָמָֽתָההָרָמָתָההרמתה׃׃׃ 8:5 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו הִנֵּה֙הִנֵּההנה אַתָּ֣האַתָּהאתה זָקַ֔נְתָּזָקַנְתָּזקנת וּבָנֶ֕יךָוּבָנֶיךָובניך לֹ֥אלֹאלא הָלְכ֖וּהָלְכוּהלכו בִּדְרָכֶ֑יךָבִּדְרָכֶיךָבדרכיך עַתָּ֗העַתָּהעתה שִֽׂימָהשִׂימָהשימה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו מֶ֛לֶךְמֶלֶךְמלך לְשָׁפְטֵ֖נוּלְשָׁפְטֵנוּלשפטנו כְּכָלכְּכָלככל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 8:6 וַיֵּ֤רַעוַיֵּרַעוירע הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו תְּנָהתְּנָהתנה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך לְשָׁפְטֵ֑נוּלְשָׁפְטֵנוּלשפטנו וַיִּתְפַּלֵּ֥לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
8:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל שְׁמַע֙שְׁמַעשמע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול הָעָ֔םהָעָםהעם לְכֹ֥ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאמְר֖וּיֹאמְרוּיאמרו אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך מָאָ֔סוּמָאָסוּמאסו כִּֽיכִּיכי־־־אֹתִ֥יאֹתִיאתי מָאֲס֖וּמָאֲסוּמאסו מִמְּלֹ֥ךְמִמְּלֹךְממלך עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 8:8 כְּכָֽלכְּכָלככל־־־הַמַּעֲשִׂ֣יםהַמַּעֲשִׂיםהמעשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֗וּעָשׂוּעשו מִיּוֹם֩מִיּוֹםמיום הַעֲלֹתִ֨יהַעֲלֹתִיהעלתי אֹתָ֤םאֹתָםאתם מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים וְעַדוְעַדועד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיַּ֣עַזְבֻ֔נִיוַיַּעַזְבֻנִיויעזבני וַיַּעַבְד֖וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים כֵּ֛ןכֵּןכן הֵ֥מָּההֵמָּההמה עֹשִׂ֖יםעֹשִׂיםעשים גַּםגַּםגם־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 8:9 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּקוֹלָ֑םבְּקוֹלָםבקולם אַ֗ךְאַךְאך כִּֽיכִּיכי־־־הָעֵ֤דהָעֵדהעד תָּעִיד֙תָּעִידתעיד בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם וְהִגַּדְתָּ֣וְהִגַּדְתָּוהגדת לָהֶ֔םלָהֶםלהם מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִמְלֹ֖ךְיִמְלֹךְימלך עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ ססס 8:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֕םהָעָםהעם הַשֹּׁאֲלִ֥יםהַשֹּׁאֲלִיםהשאלים מֵאִתּ֖וֹמֵאִתּוֹמאתו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ ססס 8:11 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֶ֗הזֶהזה יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִמְלֹ֖ךְיִמְלֹךְימלך עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיכֶ֣םבְּנֵיכֶםבניכם יִקָּ֗חיִקָּחיקח וְשָׂ֥םוְשָׂםושם לוֹ֙לוֹלו בְּמֶרְכַּבְתּ֣וֹבְּמֶרְכַּבְתּוֹבמרכבתו וּבְפָרָשָׁ֔יווּבְפָרָשָׁיוובפרשיו וְרָצ֖וּוְרָצוּורצו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מֶרְכַּבְתּֽוֹמֶרְכַּבְתּוֹמרכבתו׃׃׃ 8:12 וְלָשׂ֣וּםוְלָשׂוּםולשום ל֔וֹלוֹלו שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי חֲמִשִּׁ֑יםחֲמִשִּׁיםחמשים וְלַחֲרֹ֤שׁוְלַחֲרֹשׁולחרש חֲרִישׁוֹ֙חֲרִישׁוֹחרישו וְלִקְצֹ֣רוְלִקְצֹרולקצר קְצִיר֔וֹקְצִירוֹקצירו וְלַעֲשׂ֥וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות כְּלֵֽיכְּלֵיכלי־־־מִלְחַמְתּ֖וֹמִלְחַמְתּוֹמלחמתו וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי רִכְבּֽוֹרִכְבּוֹרכבו׃׃׃ 8:13 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֵיכֶ֖םבְּנוֹתֵיכֶםבנותיכם יִקָּ֑חיִקָּחיקח לְרַקָּח֥וֹתלְרַקָּחוֹתלרקחות וּלְטַבָּח֖וֹתוּלְטַבָּחוֹתולטבחות וּלְאֹפֽוֹתוּלְאֹפוֹתולאפות׃׃׃ 8:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׂ֠דֽוֹתֵיכֶםשְׂדוֹתֵיכֶםשדותיכם וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּרְמֵיכֶ֧םכַּרְמֵיכֶםכרמיכם וְזֵיתֵיכֶ֛םוְזֵיתֵיכֶםוזיתיכם הַטּוֹבִ֖יםהַטּוֹבִיםהטובים יִקָּ֑חיִקָּחיקח וְנָתַ֖ןוְנָתַןונתן לַעֲבָדָֽיולַעֲבָדָיולעבדיו׃׃׃ 8:15 וְזַרְעֵיכֶ֥םוְזַרְעֵיכֶםוזרעיכם וְכַרְמֵיכֶ֖םוְכַרְמֵיכֶםוכרמיכם יַעְשֹׂ֑ריַעְשֹׂריעשר וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן לְסָרִיסָ֖יולְסָרִיסָיולסריסיו וְלַעֲבָדָֽיווְלַעֲבָדָיוולעבדיו׃׃׃ 8:16 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַבְדֵיכֶם֩עַבְדֵיכֶםעבדיכם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־שִׁפְח֨וֹתֵיכֶ֜םשִׁפְחוֹתֵיכֶםשפחותיכם וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּחוּרֵיכֶ֧םבַּחוּרֵיכֶםבחוריכם הַטּוֹבִ֛יםהַטּוֹבִיםהטובים וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמוֹרֵיכֶ֖םחֲמוֹרֵיכֶםחמוריכם יִקָּ֑חיִקָּחיקח וְעָשָׂ֖הוְעָשָׂהועשה לִמְלַאכְתּֽוֹלִמְלַאכְתּוֹלמלאכתו׃׃׃ 8:17 צֹאנְכֶ֖םצֹאנְכֶםצאנכם יַעְשֹׂ֑ריַעְשֹׂריעשר וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תִּֽהְיוּתִּהְיוּתהיו־־־ל֥וֹלוֹלו לַעֲבָדִֽיםלַעֲבָדִיםלעבדים׃׃׃ 8:18 וּזְעַקְתֶּם֙וּזְעַקְתֶּםוזעקתם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני מַלְכְּכֶ֔םמַלְכְּכֶםמלככם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּחַרְתֶּ֖םבְּחַרְתֶּםבחרתם לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעֲנֶ֧היַעֲנֶהיענה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 8:19 וַיְמָאֲנ֣וּוַיְמָאֲנוּוימאנו הָעָ֔םהָעָםהעם לִשְׁמֹ֖עַלִשְׁמֹעַלשמע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול שְׁמוּאֵ֑לשְׁמוּאֵלשמואל וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹּ֔אלֹּאלא כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך יִֽהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 8:20 וְהָיִ֥ינוּוְהָיִינוּוהיינו גַםגַםגם־־־אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו כְּכָלכְּכָלככל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וּשְׁפָטָ֤נוּוּשְׁפָטָנוּושפטנו מַלְכֵּ֙נוּ֙מַלְכֵּנוּמלכנו וְיָצָ֣אוְיָצָאויצא לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו וְנִלְחַ֖םוְנִלְחַםונלחם אֶתאֶתאת־־־מִלְחֲמֹתֵֽנוּמִלְחֲמֹתֵנוּמלחמתנו׃׃׃ 8:21 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הָעָ֑םהָעָםהעם וַֽיְדַבְּרֵ֖םוַיְדַבְּרֵםוידברם בְּאָזְנֵ֥יבְּאָזְנֵיבאזני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain