Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 9

9:1 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש [מבן כ ימין כ][מבן כ ימין כ][מבן כ ימין כ] (מִבִּנְיָמִ֗ין ק)(מִבִּנְיָמִין ק)(מבנימין ק) וּ֠שְׁמוֹוּשְׁמוֹושמו קִ֣ישׁקִישׁקיש בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִיאֵ֞לאֲבִיאֵלאביאל בֶּןבֶּןבן־־־צְר֧וֹרצְרוֹרצרור בֶּןבֶּןבן־־־בְּכוֹרַ֛תבְּכוֹרַתבכורת בֶּןבֶּןבן־־־אֲפִ֖יחַאֲפִיחַאפיח בֶּןבֶּןבן־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְמִינִ֑ייְמִינִיימיני גִּבּ֖וֹרגִּבּוֹרגבור חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 9:2 וְלוֹוְלוֹולו־־־הָיָ֨ההָיָההיה בֵ֜ןבֵןבן וּשְׁמ֤וֹוּשְׁמוֹושמו שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול בָּח֣וּרבָּחוּרבחור וָט֔וֹבוָטוֹבוטוב וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אִ֛ישׁאִישׁאיש מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל ט֣וֹבטוֹבטוב מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו מִשִּׁכְמ֣וֹמִשִּׁכְמוֹמשכמו וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה גָּבֹ֖הַּגָּבֹהַּגבה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 9:3 וַתֹּאבַ֙דְנָה֙וַתֹּאבַדְנָהותאבדנה הָאֲתֹנ֔וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות לְקִ֖ישׁלְקִישׁלקיש אֲבִ֣יאֲבִיאבי שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר קִ֜ישׁקִישׁקיש אֶלאֶלאל־־־שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו קַחקַחקח־־־נָ֤אנָאנא אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך אֶתאֶתאת־־־אַחַ֣דאַחַדאחד מֵֽהַנְּעָרִ֔יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים וְק֣וּםוְקוּםוקום לֵ֔ךְלֵךְלך בַּקֵּ֖שׁבַּקֵּשׁבקש אֶתאֶתאת־־־הָאֲתֹנֹֽתהָאֲתֹנֹתהאתנת׃׃׃ 9:4 וַיַּעֲבֹ֧רוַיַּעֲבֹרויעבר בְּהַרבְּהַרבהר־־־אֶפְרַ֛יִםאֶפְרַיִםאפרים וַיַּעֲבֹ֥רוַיַּעֲבֹרויעבר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־שָׁלִ֖שָׁהשָׁלִשָׁהשלשה וְלֹ֣אוְלֹאולא מָצָ֑אוּמָצָאוּמצאו וַיַּעַבְר֤וּוַיַּעַבְרוּויעברו בְאֶֽרֶץבְאֶרֶץבארץ־־־שַׁעֲלִים֙שַׁעֲלִיםשעלים וָאַ֔יִןוָאַיִןואין וַיַּעֲבֹ֥רוַיַּעֲבֹרויעבר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־יְמִינִ֖ייְמִינִיימיני וְלֹ֥אוְלֹאולא מָצָֽאוּמָצָאוּמצאו׃׃׃ 9:5 הֵ֗מָּההֵמָּההמה בָּ֚אוּבָּאוּבאו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ צ֔וּףצוּףצוף וְשָׁא֥וּלוְשָׁאוּלושאול אָמַ֛ראָמַראמר לְנַעֲר֥וֹלְנַעֲרוֹלנערו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו לְכָ֣הלְכָהלכה וְנָשׁ֑וּבָהוְנָשׁוּבָהונשובה פֶּןפֶּןפן־־־יֶחְדַּ֥ליֶחְדַּליחדל אָבִ֛יאָבִיאבי מִןמִןמן־־־הָאֲתֹנ֖וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות וְדָ֥אַגוְדָאַגודאג לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 9:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֤אנָאנא אִישׁאִישׁאיש־־־אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְהָאִ֣ישׁוְהָאִישׁוהאיש נִכְבָּ֔דנִכְבָּדנכבד כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר בּ֣וֹאבּוֹאבוא יָב֑וֹאיָבוֹאיבוא עַתָּה֙עַתָּהעתה נֵ֣לֲכָהנֵלֲכָהנלכה שָּׁ֔םשָּׁםשם אוּלַי֙אוּלַיאולי יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד לָ֔נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־דַּרְכֵּ֖נוּדַּרְכֵּנוּדרכנו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֥כְנוּהָלַכְנוּהלכנו עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 9:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול לְנַעֲר֗וֹלְנַעֲרוֹלנערו וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה נֵלֵךְ֮נֵלֵךְנלך וּמַהוּמַהומה־־־נָּבִ֣יאנָּבִיאנביא לָאִישׁ֒לָאִישׁלאיש כִּ֤יכִּיכי הַלֶּ֙חֶם֙הַלֶּחֶםהלחם אָזַ֣לאָזַלאזל מִכֵּלֵ֔ינוּמִכֵּלֵינוּמכלינו וּתְשׁוּרָ֥הוּתְשׁוּרָהותשורה אֵיןאֵיןאין־־־לְהָבִ֖יאלְהָבִיאלהביא לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מָ֖המָהמה אִתָּֽנוּאִתָּנוּאתנו׃׃׃ 9:8 וַיֹּ֤סֶףוַיֹּסֶףויסף הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער לַעֲנ֣וֹתלַעֲנוֹתלענות אֶתאֶתאת־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּה֙הִנֵּההנה נִמְצָ֣אנִמְצָאנמצא בְיָדִ֔יבְיָדִיבידי רֶ֖בַערֶבַערבע שֶׁ֣קֶלשֶׁקֶלשקל כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְהִגִּ֥ידוְהִגִּידוהגיד לָ֖נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־דַּרְכֵּֽנוּדַּרְכֵּנוּדרכנו׃׃׃ 9:9 לְפָנִ֣יםלְפָנִיםלפנים ׀׀׀ בְּיִשְׂרָאֵ֗לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש בְּלֶכְתּוֹ֙בְּלֶכְתּוֹבלכתו לִדְר֣וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לְכ֥וּלְכוּלכו וְנֵלְכָ֖הוְנֵלְכָהונלכה עַדעַדעד־־־הָרֹאֶ֑ההָרֹאֶההראה כִּ֤יכִּיכי לַנָּבִיא֙לַנָּבִיאלנביא הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום יִקָּרֵ֥איִקָּרֵאיקרא לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים הָרֹאֶֽההָרֹאֶההראה׃׃׃ 9:10 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֧וּלשָׁאוּלשאול לְנַעֲר֛וֹלְנַעֲרוֹלנערו ט֥וֹבטוֹבטוב דְּבָרְךָ֖דְּבָרְךָדברך לְכָ֣הלְכָהלכה ׀׀׀ נֵלֵ֑כָהנֵלֵכָהנלכה וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 9:11 הֵ֗מָּההֵמָּההמה עֹלִים֙עֹלִיםעלים בְּמַעֲלֵ֣הבְּמַעֲלֵהבמעלה הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה מָצְא֣וּמָצְאוּמצאו נְעָר֔וֹתנְעָרוֹתנערות יֹצְא֖וֹתיֹצְאוֹתיצאות לִשְׁאֹ֣בלִשְׁאֹבלשאב מָ֑יִםמָיִםמים וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָהֶ֔ןלָהֶןלהן הֲיֵ֥שׁהֲיֵשׁהיש בָּזֶ֖הבָּזֶהבזה הָרֹאֶֽההָרֹאֶההראה׃׃׃ 9:12 וַתַּעֲנֶ֧ינָהוַתַּעֲנֶינָהותענינה אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם וַתֹּאמַ֥רְנָהוַתֹּאמַרְנָהותאמרנה יֵּ֖שׁיֵּשׁיש הִנֵּ֣ההִנֵּההנה לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך מַהֵ֣רמַהֵרמהר ׀׀׀ עַתָּ֗העַתָּהעתה כִּ֤יכִּיכי הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום בָּ֣אבָּאבא לָעִ֔ירלָעִירלעיר כִּ֣יכִּיכי זֶ֧בַחזֶבַחזבח הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום לָעָ֖םלָעָםלעם בַּבָּמָֽהבַּבָּמָהבבמה׃׃׃ 9:13 כְּבֹאֲכֶ֣םכְּבֹאֲכֶםכבאכם הָעִ֣ירהָעִירהעיר כֵּ֣ןכֵּןכן תִּמְצְא֣וּןתִּמְצְאוּןתמצאון אֹת֡וֹאֹתוֹאתו בְּטֶרֶם֩בְּטֶרֶםבטרם יַעֲלֶ֨היַעֲלֶהיעלה הַבָּמָ֜תָההַבָּמָתָההבמתה לֶאֱכֹ֗ללֶאֱכֹללאכל כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יֹאכַ֤ליֹאכַליאכל הָעָם֙הָעָםהעם עַדעַדעד־־־בֹּא֔וֹבֹּאוֹבאו כִּֽיכִּיכי־־־הוּא֙הוּאהוא יְבָרֵ֣ךְיְבָרֵךְיברך הַזֶּ֔בַחהַזֶּבַחהזבח אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֖ןכֵןכן יֹאכְל֣וּיֹאכְלוּיאכלו הַקְּרֻאִ֑יםהַקְּרֻאִיםהקראים וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה עֲל֔וּעֲלוּעלו כִּֽיכִּיכי־־־אֹת֥וֹאֹתוֹאתו כְהַיּ֖וֹםכְהַיּוֹםכהיום תִּמְצְא֥וּןתִּמְצְאוּןתמצאון אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 9:14 וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו הָעִ֑ירהָעִירהעיר הֵ֗מָּההֵמָּההמה בָּאִים֙בָּאִיםבאים בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל יֹצֵ֣איֹצֵאיצא לִקְרָאתָ֔םלִקְרָאתָםלקראתם לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות הַבָּמָֽההַבָּמָההבמה׃׃׃ ססס 9:15 וַֽיהוָ֔הוַיהוָהויהוה גָּלָ֖הגָּלָהגלה אֶתאֶתאת־־־אֹ֣זֶןאֹזֶןאזן שְׁמוּאֵ֑לשְׁמוּאֵלשמואל י֣וֹםיוֹםיום אֶחָ֔דאֶחָדאחד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני בֽוֹאבוֹאבוא־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 9:16 כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת ׀׀׀ מָחָ֡רמָחָרמחר אֶשְׁלַח֩אֶשְׁלַחאשלח אֵלֶ֨יךָאֵלֶיךָאליך אִ֜ישׁאִישׁאיש מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ בִּנְיָמִ֗ןבִּנְיָמִןבנימן וּמְשַׁחְתּ֤וֹוּמְשַׁחְתּוֹומשחתו לְנָגִיד֙לְנָגִידלנגיד עַלעַלעל־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהוֹשִׁ֥יעַוְהוֹשִׁיעַוהושיע אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי מִיַּ֣דמִיַּדמיד פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים כִּ֤יכִּיכי רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי כִּ֛יכִּיכי בָּ֥אָהבָּאָהבאה צַעֲקָת֖וֹצַעֲקָתוֹצעקתו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 9:17 וּשְׁמוּאֵ֖לוּשְׁמוּאֵלושמואל רָאָ֣הרָאָהראה אֶתאֶתאת־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה עָנָ֔הוּעָנָהוּענהו הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך זֶ֖הזֶהזה יַעְצֹ֥ריַעְצֹריעצר בְּעַמִּֽיבְּעַמִּיבעמי׃׃׃ 9:18 וַיִּגַּ֥שׁוַיִּגַּשׁויגש שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי אֵיאֵיאי־־־זֶ֖הזֶהזה בֵּ֥יתבֵּיתבית הָרֹאֶֽההָרֹאֶההראה׃׃׃ 9:19 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הָרֹאֶ֔ההָרֹאֶההראה עֲלֵ֤העֲלֵהעלה לְפָנַי֙לְפָנַילפני הַבָּמָ֔ההַבָּמָההבמה וַאֲכַלְתֶּ֥םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם עִמִּ֖יעִמִּיעמי הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְשִׁלַּחְתִּ֣יךָוְשִׁלַּחְתִּיךָושלחתיך בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּֽלְבָבְךָ֖בִּלְבָבְךָבלבבך אַגִּ֥ידאַגִּידאגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 9:20 וְלָאֲתֹנ֞וֹתוְלָאֲתֹנוֹתולאתנות הָאֹבְד֣וֹתהָאֹבְדוֹתהאבדות לְךָ֗לְךָלך הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אַלאַלאל־־־תָּ֧שֶׂםתָּשֶׂםתשם אֶֽתאֶתאת־־־לִבְּךָ֛לִבְּךָלבך לָהֶ֖םלָהֶםלהם כִּ֣יכִּיכי נִמְצָ֑אוּנִמְצָאוּנמצאו וּלְמִי֙וּלְמִיולמי כָּלכָּלכל־־־חֶמְדַּ֣תחֶמְדַּתחמדת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא לְךָ֔לְךָלך וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ ססס 9:21 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא בֶןבֶןבן־־־יְמִינִ֤ייְמִינִיימיני אָ֙נֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מִקַּטַנֵּי֙מִקַּטַנֵּימקטני שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִשְׁפַּחְתִּי֙וּמִשְׁפַּחְתִּיומשפחתי הַצְּעִרָ֔ההַצְּעִרָההצערה מִכָּֽלמִכָּלמכל־־־מִשְׁפְּח֖וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן וְלָ֙מָּה֙וְלָמָּהולמה דִּבַּ֣רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֵלַ֔יאֵלַיאלי כַּדָּבָ֖רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 9:22 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול וְאֶֽתוְאֶתואת־־־נַעֲר֔וֹנַעֲרוֹנערו וַיְבִיאֵ֖םוַיְבִיאֵםויביאם לִשְׁכָּ֑תָהלִשְׁכָּתָהלשכתה וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֤םלָהֶםלהם מָקוֹם֙מָקוֹםמקום בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הַקְּרוּאִ֔יםהַקְּרוּאִיםהקרואים וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה כִּשְׁלֹשִׁ֥יםכִּשְׁלֹשִׁיםכשלשים אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 9:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל לַטַּבָּ֔חלַטַּבָּחלטבח תְּנָה֙תְּנָהתנה אֶתאֶתאת־־־הַמָּנָ֔ההַמָּנָההמנה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לָ֑ךְלָךְלך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך שִׂ֥יםשִׂיםשים אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 9:24 וַיָּ֣רֶםוַיָּרֶםוירם הַ֠טַּבָּחהַטַּבָּחהטבח אֶתאֶתאת־־־הַשּׁ֨וֹקהַשּׁוֹקהשוק וְהֶעָלֶ֜יהָוְהֶעָלֶיהָוהעליה וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַנִּשְׁאָר֙הַנִּשְׁאָרהנשאר שִׂיםשִׂיםשים־־־לְפָנֶ֣יךָלְפָנֶיךָלפניך אֱכֹ֔לאֱכֹלאכל כִּ֧יכִּיכי לַמּוֹעֵ֛דלַמּוֹעֵדלמועד שָֽׁמוּרשָׁמוּרשמור־־־לְךָ֥לְךָלך לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר הָעָ֣םהָעָםהעם ׀׀׀ קָרָ֑אתִיקָרָאתִיקראתי וַיֹּ֧אכַלוַיֹּאכַלויאכל שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול עִםעִםעם־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 9:25 וַיֵּרְד֥וּוַיֵּרְדוּוירדו מֵהַבָּמָ֖המֵהַבָּמָהמהבמה הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר עִםעִםעם־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול עַלעַלעל־־־הַגָּֽגהַגָּגהגג׃׃׃ 9:26 וַיַּשְׁכִּ֗מוּוַיַּשְׁכִּמוּוישכמו וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כַּעֲל֤וֹתכַּעֲלוֹתכעלות הַשַּׁ֙חַר֙הַשַּׁחַרהשחר וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמוּאֵ֤לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול [הַגָּג כ][הַגָּג כ][הגג כ] (הַגָּ֣גָה ק)(הַגָּגָה ק)(הגגה ק) לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר ק֖וּמָהקוּמָהקומה וַאֲשַׁלְּחֶ֑ךָּוַאֲשַׁלְּחֶךָּואשלחך וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיֵּצְא֧וּוַיֵּצְאוּויצאו שְׁנֵיהֶ֛םשְׁנֵיהֶםשניהם ה֥וּאהוּאהוא וּשְׁמוּאֵ֖לוּשְׁמוּאֵלושמואל הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 9:27 הֵ֗מָּההֵמָּההמה יֽוֹרְדִים֙יוֹרְדִיםיורדים בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הָעִ֔ירהָעִירהעיר וּשְׁמוּאֵ֞לוּשְׁמוּאֵלושמואל אָמַ֣ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לַנַּ֛עַרלַנַּעַרלנער וְיַעֲבֹ֥רוְיַעֲבֹרויעבר לְפָנֵ֖ינוּלְפָנֵינוּלפנינו וַֽיַּעֲבֹ֑רוַיַּעֲבֹרויעבר וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה עֲמֹ֣דעֲמֹדעמד כַּיּ֔וֹםכַּיּוֹםכיום וְאַשְׁמִיעֲךָ֖וְאַשְׁמִיעֲךָואשמיעך אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain