Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 1

1:1 וַיִּתְחַזֵּ֛קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד עַלעַלעל־־־מַלְכוּת֑וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וַיהוָ֤הוַיהוָהויהוה אֱלֹהָיו֙אֱלֹהָיואלהיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַֽיְגַדְּלֵ֖הוּוַיְגַדְּלֵהוּויגדלהו לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 1:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל לְשָׂרֵי֩לְשָׂרֵילשרי הָאֲלָפִ֨יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְהַמֵּא֜וֹתוְהַמֵּאוֹתוהמאות וְלַשֹּֽׁפְטִ֗יםוְלַשֹּׁפְטִיםולשפטים וּלְכֹ֛לוּלְכֹלולכל נָשִׂ֥יאנָשִׂיאנשיא לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי הָאָבֽוֹתהָאָבוֹתהאבות׃׃׃ 1:3 וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה וְכָלוְכָלוכל־־־הַקָּהָ֣להַקָּהָלהקהל עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו לַבָּמָ֖הלַבָּמָהלבמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּגִבְע֑וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון כִּיכִּיכי־־־שָׁ֣םשָׁםשם הָיָ֗ההָיָההיה אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֙מוֹעֵדמועד הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 1:4 אֲבָ֗לאֲבָלאבל אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים הֶעֱלָ֤ההֶעֱלָההעלה דָוִיד֙דָוִידדויד מִקִּרְיַ֣תמִקִּרְיַתמקרית יְעָרִ֔יםיְעָרִיםיערים בַּֽהֵכִ֥יןבַּהֵכִיןבהכין ל֖וֹלוֹלו דָּוִ֑ידדָּוִידדויד כִּ֧יכִּיכי נָֽטָהנָטָהנטה־־־ל֛וֹלוֹלו אֹ֖הֶלאֹהֶלאהל בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:5 וּמִזְבַּ֣חוּמִזְבַּחומזבח הַנְּחֹ֗שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה בְּצַלְאֵל֙בְּצַלְאֵלבצלאל בֶּןבֶּןבן־־־אוּרִ֣יאוּרִיאורי בֶןבֶןבן־־־ח֔וּרחוּרחור שָׂ֕םשָׂםשם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּדְרְשֵׁ֥הוּוַיִּדְרְשֵׁהוּוידרשהו שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה וְהַקָּהָֽלוְהַקָּהָלוהקהל׃׃׃ 1:6 וַיַּעַל֩וַיַּעַלויעל שְׁלֹמֹ֨השְׁלֹמֹהשלמה שָׁ֜םשָׁםשם עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לְאֹ֣הֶללְאֹהֶללאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיַּ֧עַלוַיַּעַלויעל עָלָ֛יועָלָיועליו עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 1:7 בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֔וּאהַהוּאההוא נִרְאָ֥הנִרְאָהנראה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לִשְׁלֹמֹ֑הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו שְׁאַ֖לשְׁאַלשאל מָ֥המָהמה אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 1:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים אַתָּ֗האַתָּהאתה עָשִׂ֛יתָעָשִׂיתָעשית עִםעִםעם־־־דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִ֖יאָבִיאבי חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וְהִמְלַכְתַּ֖נִיוְהִמְלַכְתַּנִיוהמלכתני תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 1:9 עַתָּה֙עַתָּהעתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים יֵֽאָמֵן֙יֵאָמֵןיאמן דְּבָ֣רְךָ֔דְּבָרְךָדברך עִ֖םעִםעם דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֑יאָבִיאבי כִּ֤יכִּיכי אַתָּה֙אַתָּהאתה הִמְלַכְתַּ֔נִיהִמְלַכְתַּנִיהמלכתני עַלעַלעל־־־עַ֕םעַםעם רַ֖ברַברב כַּעֲפַ֥רכַּעֲפַרכעפר הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 1:10 עַתָּ֗העַתָּהעתה חָכְמָ֤החָכְמָהחכמה וּמַדָּע֙וּמַדָּעומדע תֶּןתֶּןתן־־־לִ֔ילִילי וְאֵֽצְאָ֛הוְאֵצְאָהואצאה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְאָב֑וֹאָהוְאָבוֹאָהואבואה כִּֽיכִּיכי־־־מִ֣ימִימי יִשְׁפֹּ֔טיִשְׁפֹּטישפט אֶתאֶתאת־־־עַמְּךָ֥עַמְּךָעמך הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הַגָּדֽוֹלהַגָּדוֹלהגדול׃׃׃ ססס 1:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ לִשְׁלֹמֹ֡הלִשְׁלֹמֹהלשלמה יַ֣עַןיַעַןיען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הָיְתָ֨ההָיְתָההיתה זֹ֜אתזֹאתזאת עִםעִםעם־־־לְבָבֶ֗ךָלְבָבֶךָלבבך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁ֠אַלְתָּשָׁאַלְתָּשאלת עֹ֣שֶׁרעֹשֶׁרעשר נְכָסִ֤יםנְכָסִיםנכסים וְכָבוֹד֙וְכָבוֹדוכבוד וְאֵת֙וְאֵתואת נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש שֹׂנְאֶ֔יךָשֹׂנְאֶיךָשנאיך וְגַםוְגַםוגם־־־יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים לֹ֣אלֹאלא שָׁאָ֑לְתָּשָׁאָלְתָּשאלת וַתִּֽשְׁאַלוַתִּשְׁאַלותשאל־־־לְךָ֙לְךָלך חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וּמַדָּ֔עוּמַדָּעומדע אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּשְׁפּוֹט֙תִּשְׁפּוֹטתשפוט אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִמְלַכְתִּ֖יךָהִמְלַכְתִּיךָהמלכתיך עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 1:12 הַֽחָכְמָ֥ההַחָכְמָההחכמה וְהַמַּדָּ֖עוְהַמַּדָּעוהמדע נָת֣וּןנָתוּןנתון לָ֑ךְלָךְלך וְעֹ֨שֶׁרוְעֹשֶׁרועשר וּנְכָסִ֤יםוּנְכָסִיםונכסים וְכָבוֹד֙וְכָבוֹדוכבוד אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לָ֔ךְלָךְלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־הָ֣יָההָיָההיה כֵ֗ןכֵןכן לַמְּלָכִים֙לַמְּלָכִיםלמלכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְאַחֲרֶ֖יךָוְאַחֲרֶיךָואחריך לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 1:13 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה לַבָּמָ֤הלַבָּמָהלבמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּגִבְעוֹן֙בְּגִבְעוֹןבגבעון יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִלִּפְנֵ֖ימִלִּפְנֵימלפני אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיִּמְלֹ֖ךְוַיִּמְלֹךְוימלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
1:14 וַיֶּאֱסֹ֣ףוַיֶּאֱסֹףויאסף שְׁלֹמֹה֮שְׁלֹמֹהשלמה רֶ֣כֶברֶכֶברכב וּפָרָשִׁים֒וּפָרָשִׁיםופרשים וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֗וֹלוֹלו אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף וְאַרְבַּעוְאַרְבַּעוארבע־־־מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות רֶ֔כֶברֶכֶברכב וּשְׁנֵיםוּשְׁנֵיםושנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וַיַּנִּיחֵם֙וַיַּנִּיחֵםויניחם בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְעִםוְעִםועם־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּירֽוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:15 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֧סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזָּהָ֛בהַזָּהָבהזהב בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם כָּאֲבָנִ֑יםכָּאֲבָנִיםכאבנים וְאֵ֣תוְאֵתואת הָאֲרָזִ֗יםהָאֲרָזִיםהארזים נָתַ֛ןנָתַןנתן כַּשִּׁקְמִ֥יםכַּשִּׁקְמִיםכשקמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּשְּׁפֵלָ֖הבַּשְּׁפֵלָהבשפלה לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 1:16 וּמוֹצָ֧אוּמוֹצָאומוצא הַסּוּסִ֛יםהַסּוּסִיםהסוסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִשְׁלֹמֹ֖הלִשְׁלֹמֹהלשלמה מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וּמִקְוֵ֕אוּמִקְוֵאומקוא סֹחֲרֵ֣יסֹחֲרֵיסחרי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִקְוֵ֥אמִקְוֵאמקוא יִקְח֖וּיִקְחוּיקחו בִּמְחִֽירבִּמְחִירבמחיר׃׃׃ 1:17 וַֽ֠יַּעֲלוּוַיַּעֲלוּויעלו וַיּוֹצִ֨יאוּוַיּוֹצִיאוּויוציאו מִמִּצְרַ֤יִםמִמִּצְרַיִםממצרים מֶרְכָּבָה֙מֶרְכָּבָהמרכבה בְּשֵׁ֣שׁבְּשֵׁשׁבשש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וְס֖וּסוְסוּסוסוס בַּחֲמִשִּׁ֣יםבַּחֲמִשִּׁיםבחמשים וּמֵאָ֑הוּמֵאָהומאה וְ֠כֵןוְכֵןוכן לְכָללְכָללכל־־־מַלְכֵ֧ימַלְכֵימלכי הַֽחִתִּ֛יםהַחִתִּיםהחתים וּמַלְכֵ֥יוּמַלְכֵיומלכי אֲרָ֖םאֲרָםארם בְּיָדָ֥םבְּיָדָםבידם יוֹצִֽיאוּיוֹצִיאוּיוציאו׃׃׃ 1:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֙יִת֙בַּיִתבית לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּבַ֖יִתוּבַיִתובית לְמַלְכוּתֽוֹלְמַלְכוּתוֹלמלכותו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain