Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 10

10:1 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך רְחַבְעָ֖םרְחַבְעָםרחבעם שְׁכֶ֑מָהשְׁכֶמָהשכמה כִּ֥יכִּיכי שְׁכֶ֛םשְׁכֶםשכם בָּ֥אוּבָּאוּבאו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַמְלִ֥יךְלְהַמְלִיךְלהמליך אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 10:2 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֨עַכִּשְׁמֹעַכשמע יָרָבְעָ֤םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָט֙נְבָטנבט וְה֣וּאוְהוּאוהוא בְמִצְרַ֔יִםבְמִצְרַיִםבמצרים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּרַ֔חבָּרַחברח מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיָּ֥שָׁבוַיָּשָׁבוישב יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 10:3 וַֽיִּשְׁלְחוּ֙וַיִּשְׁלְחוּוישלחו וַיִּקְרְאוּוַיִּקְרְאוּויקראו־־־ל֔וֹלוֹלו וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיְדַבְּר֔וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֶלאֶלאל־־־רְחַבְעָ֖םרְחַבְעָםרחבעם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 10:4 אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך הִקְשָׁ֣ההִקְשָׁההקשה אֶתאֶתאת־־־עֻלֵּ֑נוּעֻלֵּנוּעלנו וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה הָקֵל֩הָקֵלהקל מֵעֲבֹדַ֨תמֵעֲבֹדַתמעבדת אָבִ֜יךָאָבִיךָאביך הַקָּשָׁ֗ההַקָּשָׁההקשה וּמֵעֻלּ֧וֹוּמֵעֻלּוֹומעלו הַכָּבֵ֛דהַכָּבֵדהכבד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו וְנַֽעַבְדֶֽךָּוְנַעַבְדֶךָּונעבדך׃׃׃ 10:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם ע֛וֹדעוֹדעוד שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֖יםיָמִיםימים וְשׁ֣וּבוּוְשׁוּבוּושובו אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 10:6 וַיִּוָּעַ֞ץוַיִּוָּעַץויועץ הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָ֗םרְחַבְעָםרחבעם אֶתאֶתאת־־־הַזְּקֵנִים֙הַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֣וּהָיוּהיו עֹֽמְדִ֗יםעֹמְדִיםעמדים לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה אָבִ֔יואָבִיואביו בִּֽהְיֹת֥וֹבִּהְיֹתוֹבהיתו חַ֖יחַיחי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֵ֚יךְאֵיךְאיך אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם נֽוֹעָצִ֔יםנוֹעָצִיםנועצים לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב לָֽעָםלָעָםלעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 10:7 וַיְדַבְּר֨וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלָ֜יואֵלָיואליו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־תִּֽהְיֶ֨התִּהְיֶהתהיה לְט֜וֹבלְטוֹבלטוב לְהָעָ֤םלְהָעָםלהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה וּרְצִיתָ֔םוּרְצִיתָםורציתם וְדִבַּרְתָּ֥וְדִבַּרְתָּודברת אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם דְּבָרִ֣יםדְּבָרִיםדברים טוֹבִ֑יםטוֹבִיםטובים וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְךָ֛לְךָלך עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 10:8 וַֽיַּעֲזֹ֛בוַיַּעֲזֹבויעזב אֶתאֶתאת־־־עֲצַ֥תעֲצַתעצת הַזְּקֵנִ֖יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְעָצֻ֑הוּיְעָצֻהוּיעצהו וַיִּוָּעַ֗ץוַיִּוָּעַץויועץ אֶתאֶתאת־־־הַיְלָדִים֙הַיְלָדִיםהילדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר גָּדְל֣וּגָּדְלוּגדלו אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו הָעֹמְדִ֖יםהָעֹמְדִיםהעמדים לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 10:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם מָ֚המָהמה אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם נֽוֹעָצִ֔יםנוֹעָצִיםנועצים וְנָשִׁ֥יבוְנָשִׁיבונשיב דָּבָ֖רדָּבָרדבר אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבְּר֤וּדִּבְּרוּדברו אֵלַי֙אֵלַיאלי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הָקֵל֙הָקֵלהקל מִןמִןמן־־־הָעֹ֔להָעֹלהעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 10:10 וַיְדַבְּר֣וּוַיְדַבְּרוּוידברו אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו הַיְלָדִים֙הַיְלָדִיםהילדים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר גָּדְל֣וּגָּדְלוּגדלו אִתּוֹ֮אִתּוֹאתו לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַ֡רתֹאמַרתאמר לָעָם֩לָעָםלעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבְּר֨וּדִּבְּרוּדברו אֵלֶ֜יךָאֵלֶיךָאליך לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך הִכְבִּ֣ידהִכְבִּידהכביד אֶתאֶתאת־־־עֻלֵּ֔נוּעֻלֵּנוּעלנו וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה הָקֵ֣להָקֵלהקל מֵעָלֵ֑ינוּמֵעָלֵינוּמעלינו כֹּ֚הכֹּהכה תֹּאמַ֣רתֹּאמַרתאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם קָֽטָנִּ֥יקָטָנִּיקטני עָבָ֖העָבָהעבה מִמָּתְנֵ֥ימִמָּתְנֵיממתני אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 10:11 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אָבִי֙אָבִיאבי הֶעְמִ֤יסהֶעְמִיסהעמיס עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם עֹ֣לעֹלעל כָּבֵ֔דכָּבֵדכבד וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֹסִ֣יףאֹסִיףאסיף עַֽלעַלעל־־־עֻלְּכֶ֑םעֻלְּכֶםעלכם אָבִ֗יאָבִיאבי יִסַּ֤ריִסַּריסר אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בַּשּׁוֹטִ֔יםבַּשּׁוֹטִיםבשוטים וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני בָּֽעֲקְרַבִּֽיםבָּעֲקְרַבִּיםבעקרבים׃׃׃ ססס 10:12 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יָרָבְעָ֧םיָרָבְעָםירבעם וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־רְחַבְעָ֖םרְחַבְעָםרחבעם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִשִׁ֑יהַשְּׁלִשִׁיהשלשי כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שׁ֥וּבוּשׁוּבוּשובו אֵלַ֖יאֵלַיאלי בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִשִֽׁיהַשְּׁלִשִׁיהשלשי׃׃׃ 10:13 וַיַּעֲנֵ֥םוַיַּעֲנֵםויענם הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך קָשָׁ֑הקָשָׁהקשה וַֽיַּעֲזֹב֙וַיַּעֲזֹבויעזב הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָ֔םרְחַבְעָםרחבעם אֵ֖תאֵתאת עֲצַ֥תעֲצַתעצת הַזְּקֵנִֽיםהַזְּקֵנִיםהזקנים׃׃׃ 10:14 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם כַּעֲצַ֤תכַּעֲצַתכעצת הַיְלָדִים֙הַיְלָדִיםהילדים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַכְבִּיד֙אַכְבִּידאכביד אֶֽתאֶתאת־־־עֻלְּכֶ֔םעֻלְּכֶםעלכם וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֹסִ֣יףאֹסִיףאסיף עָלָ֑יועָלָיועליו אָבִ֗יאָבִיאבי יִסַּ֤ריִסַּריסר אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בַּשּׁוֹטִ֔יםבַּשּׁוֹטִיםבשוטים וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני בָּעֲקְרַבִּֽיםבָּעֲקְרַבִּיםבעקרבים׃׃׃ 10:15 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה נְסִבָּה֙נְסִבָּהנסבה מֵעִ֣םמֵעִםמעם הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְמַעַן֩לְמַעַןלמען הָקִ֨יםהָקִיםהקים יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֗וֹדְּבָרוֹדברו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר בְּיַד֙בְּיַדביד אֲחִיָּ֣הוּאֲחִיָּהוּאחיהו הַשִּֽׁלוֹנִ֔יהַשִּׁלוֹנִיהשלוני אֶלאֶלאל־־־יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָֽטנְבָטנבט׃׃׃ 10:16 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֠יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע הַמֶּלֶךְ֮הַמֶּלֶךְהמלך לָהֶם֒לָהֶםלהם וַיָּשִׁ֣יבוּוַיָּשִׁיבוּוישיבו הָעָ֣םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ׀׀׀ לֵאמֹ֡רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־לָּנוּ֩לָּנוּלנו חֵ֨לֶקחֵלֶקחלק בְּדָוִ֜ידבְּדָוִידבדויד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נַחֲלָ֣הנַחֲלָהנחלה בְּבֶןבְּבֶןבבן־־־יִשַׁ֗ייִשַׁיישי אִ֤ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלֶ֙יךָ֙לְאֹהָלֶיךָלאהליך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַתָּ֕העַתָּהעתה רְאֵ֥הרְאֵהראה בֵיתְךָ֖בֵיתְךָביתך דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְאֹהָלָֽיולְאֹהָלָיולאהליו׃׃׃ ססס 10:17 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַיֹּֽשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם רְחַבְעָֽםרְחַבְעָםרחבעם׃׃׃ 10:18 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָ֗םרְחַבְעָםרחבעם אֶתאֶתאת־־־הֲדֹרָם֙הֲדֹרָםהדרם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמַּ֔סהַמַּסהמס וַיִּרְגְּמוּוַיִּרְגְּמוּוירגמו־־־ב֧וֹבוֹבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך רְחַבְעָ֗םרְחַבְעָםרחבעם הִתְאַמֵּץ֙הִתְאַמֵּץהתאמץ לַֽעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות בַּמֶּרְכָּבָ֔הבַּמֶּרְכָּבָהבמרכבה לָנ֖וּסלָנוּסלנוס יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 10:19 וַיִּפְשְׁע֤וּוַיִּפְשְׁעוּויפשעו יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית דָּוִ֔ידדָּוִידדויד עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain