Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 11

11:2 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמַֽעְיָ֥הוּשְׁמַעְיָהוּשמעיהו אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 11:3 אֱמֹ֕ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־רְחַבְעָ֥םרְחַבְעָםרחבעם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְאֶל֙וְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בִּיהוּדָ֥הבִּיהוּדָהביהודה וּבִנְיָמִ֖ןוּבִנְיָמִןובנימן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 11:4 כֹּ֣הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֡היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־תַעֲלוּ֩תַעֲלוּתעלו וְלֹאוְלֹאולא־־־תִלָּ֨חֲמ֜וּתִלָּחֲמוּתלחמו עִםעִםעם־־־אֲחֵיכֶ֗םאֲחֵיכֶםאחיכם שׁ֚וּבוּשׁוּבוּשובו אִ֣ישׁאִישׁאיש לְבֵית֔וֹלְבֵיתוֹלביתו כִּ֧יכִּיכי מֵֽאִתִּ֛ימֵאִתִּימאתי נִהְיָ֖הנִהְיָהנהיה הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַֽיִּשְׁמְעוּ֙וַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו מִלֶּ֥כֶתמִלֶּכֶתמלכת אֶלאֶלאל־־־יָרָבְעָֽםיָרָבְעָםירבעם׃׃׃ פפפ
11:5 וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב רְחַבְעָ֖םרְחַבְעָםרחבעם בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַיִּ֧בֶןוַיִּבֶןויבן עָרִ֛יםעָרִיםערים לְמָצ֖וֹרלְמָצוֹרלמצור בִּיהוּדָֽהבִּיהוּדָהביהודה׃׃׃ 11:6 וַיִּ֧בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֛חֶםלֶחֶםלחם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵיטָ֖םעֵיטָםעיטם וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּקֽוֹעַתְּקוֹעַתקוע׃׃׃ 11:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־צ֥וּרצוּרצור וְאֶתוְאֶתואת־־־שׂוֹכ֖וֹשׂוֹכוֹשוכו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲדֻלָּֽםעֲדֻלָּםעדלם׃׃׃ 11:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־גַּ֥תגַּתגת וְאֶתוְאֶתואת־־־מָרֵשָׁ֖המָרֵשָׁהמרשה וְאֶתוְאֶתואת־־־זִֽיףזִיףזיף׃׃׃ 11:9 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲדוֹרַ֥יִםאֲדוֹרַיִםאדורים וְאֶתוְאֶתואת־־־לָכִ֖ישׁלָכִישׁלכיש וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲזֵקָֽהעֲזֵקָהעזקה׃׃׃ 11:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־צָרְעָה֙צָרְעָהצרעה וְאֶתוְאֶתואת־־־אַיָּל֔וֹןאַיָּלוֹןאילון וְאֶתוְאֶתואת־־־חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּיהוּדָ֖הבִּיהוּדָהביהודה וּבְבִנְיָמִ֑ןוּבְבִנְיָמִןובבנימן עָרֵ֖יעָרֵיערי מְצֻרֽוֹתמְצֻרוֹתמצרות׃׃׃ 11:11 וַיְחַזֵּ֖קוַיְחַזֵּקויחזק אֶתאֶתאת־־־הַמְּצֻר֑וֹתהַמְּצֻרוֹתהמצרות וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן בָּהֶם֙בָּהֶםבהם נְגִידִ֔יםנְגִידִיםנגידים וְאֹצְר֥וֹתוְאֹצְרוֹתואצרות מַאֲכָ֖למַאֲכָלמאכל וְשֶׁ֥מֶןוְשֶׁמֶןושמן וָיָֽיִןוָיָיִןויין׃׃׃ 11:12 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עִ֤ירעִירעיר וָעִיר֙וָעִירועיר צִנּ֣וֹתצִנּוֹתצנות וּרְמָחִ֔יםוּרְמָחִיםורמחים וַֽיְחַזְּקֵ֖םוַיְחַזְּקֵםויחזקם לְהַרְבֵּ֣הלְהַרְבֵּהלהרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֖וֹלוֹלו יְהוּדָ֥היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִֽןוּבִנְיָמִןובנימן׃׃׃ ססס 11:13 וְהַכֹּהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הִֽתְיַצְּב֥וּהִתְיַצְּבוּהתיצבו עָלָ֖יועָלָיועליו מִכָּלמִכָּלמכל־־־גְּבוּלָֽםגְּבוּלָםגבולם׃׃׃ 11:14 כִּֽיכִּיכי־־־עָזְב֣וּעָזְבוּעזבו הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים אֶתאֶתאת־־־מִגְרְשֵׁיהֶם֙מִגְרְשֵׁיהֶםמגרשיהם וַאֲחֻזָּתָ֔םוַאֲחֻזָּתָםואחזתם וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו לִיהוּדָ֖הלִיהוּדָהליהודה וְלִֽירוּשָׁלִָ֑םוְלִירוּשָׁלִָםולירושלם כִּֽיכִּיכי־־־הִזְנִיחָ֤םהִזְנִיחָםהזניחם יָֽרָבְעָם֙יָרָבְעָםירבעם וּבָנָ֔יווּבָנָיוובניו מִכַּהֵ֖ןמִכַּהֵןמכהן לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 11:15 וַיַּֽעֲמֶדוַיַּעֲמֶדויעמד־־־לוֹ֙לוֹלו כֹּֽהֲנִ֔יםכֹּהֲנִיםכהנים לַבָּמ֖וֹתלַבָּמוֹתלבמות וְלַשְּׂעִירִ֑יםוְלַשְּׂעִירִיםולשעירים וְלָעֲגָלִ֖יםוְלָעֲגָלִיםולעגלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 11:16 וְאַחֲרֵיהֶ֗םוְאַחֲרֵיהֶםואחריהם מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַנֹּֽתְנִים֙הַנֹּתְנִיםהנתנים אֶתאֶתאת־־־לְבָבָ֔םלְבָבָםלבבם לְבַקֵּ֕שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֚אוּבָּאוּבאו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לִזְבּ֕וֹחַלִזְבּוֹחַלזבוח לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶֽםאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם׃׃׃ 11:17 וַֽיְחַזְּקוּ֙וַיְחַזְּקוּויחזקו אֶתאֶתאת־־־מַלְכ֣וּתמַלְכוּתמלכות יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַֽיְאַמְּצ֛וּוַיְאַמְּצוּויאמצו אֶתאֶתאת־־־רְחַבְעָ֥םרְחַבְעָםרחבעם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְשָׁנִ֣יםלְשָׁנִיםלשנים שָׁל֑וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש כִּ֣יכִּיכי הָֽלְכ֗וּהָלְכוּהלכו בְּדֶ֧רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך דָּוִ֛ידדָּוִידדויד וּשְׁלֹמֹ֖הוּשְׁלֹמֹהושלמה לְשָׁנִ֥יםלְשָׁנִיםלשנים שָׁלֽוֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש׃׃׃ 11:18 וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֤וֹלוֹלו רְחַבְעָם֙רְחַבְעָםרחבעם אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה אֶתאֶתאת־־־מָ֣חֲלַ֔תמָחֲלַתמחלת [בֶּן כ][בֶּן כ][בן כ] (בַּת ק)(בַּת ק)(בת ק) יְרִימ֖וֹתיְרִימוֹתירימות בֶּןבֶּןבן־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד אֲבִיהַ֕יִלאֲבִיהַיִלאביהיל בַּתבַּתבת־־־אֱלִיאָ֖באֱלִיאָבאליאב בֶּןבֶּןבן־־־יִשָֽׁייִשָׁיישי׃׃׃ 11:19 וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו בָּנִ֑יםבָּנִיםבנים אֶתאֶתאת־־־יְע֥וּשׁיְעוּשׁיעוש וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁמַרְיָ֖השְׁמַרְיָהשמריה וְאֶתוְאֶתואת־־־זָֽהַםזָהַםזהם׃׃׃ 11:20 וְאַחֲרֶ֣יהָוְאַחֲרֶיהָואחריה לָקַ֔חלָקַחלקח אֶֽתאֶתאת־־־מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה בַּתבַּתבת־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֗וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־אֲבִיָּה֙אֲבִיָּהאביה וְאֶתוְאֶתואת־־־עַתַּ֔יעַתַּיעתי וְאֶתוְאֶתואת־־־זִיזָ֖אזִיזָאזיזא וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁלֹמִֽיתשְׁלֹמִיתשלמית׃׃׃ 11:21 וַיֶּאֱהַ֨בוַיֶּאֱהַבויאהב רְחַבְעָ֜םרְחַבְעָםרחבעם אֶתאֶתאת־־־מַעֲכָ֣המַעֲכָהמעכה בַתבַתבת־־־אַבְשָׁל֗וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום מִכָּלמִכָּלמכל־־־נָשָׁיו֙נָשָׁיונשיו וּפִ֣ילַגְשָׁ֔יווּפִילַגְשָׁיוופילגשיו כִּ֠יכִּיכי נָשִׁ֤יםנָשִׁיםנשים שְׁמוֹנֶֽהשְׁמוֹנֶהשמונה־־־עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה נָשָׂ֔אנָשָׂאנשא וּפִֽילַגְשִׁ֖יםוּפִילַגְשִׁיםופילגשים שִׁשִּׁ֑יםשִׁשִּׁיםששים וַיּ֗וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד עֶשְׂרִ֧יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמוֹנָ֛הוּשְׁמוֹנָהושמונה בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים וְשִׁשִּׁ֥יםוְשִׁשִּׁיםוששים בָּנֽוֹתבָּנוֹתבנות׃׃׃ 11:22 וַיַּֽעֲמֵ֨דוַיַּעֲמֵדויעמד לָרֹ֧אשׁלָרֹאשׁלראש רְחַבְעָ֛םרְחַבְעָםרחבעם אֶתאֶתאת־־־אֲבִיָּ֥האֲבִיָּהאביה בֶֽןבֶןבן־־־מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה לְנָגִ֣ידלְנָגִידלנגיד בְּאֶחָ֑יובְּאֶחָיובאחיו כִּ֖יכִּיכי לְהַמְלִיכֽוֹלְהַמְלִיכוֹלהמליכו׃׃׃ 11:23 וַיָּבֶן֩וַיָּבֶןויבן וַיִּפְרֹ֨ץוַיִּפְרֹץויפרץ מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּנָ֜יובָּנָיובניו לְֽכָללְכָללכל־־־אַרְצ֧וֹתאַרְצוֹתארצות יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֗ןוּבִנְיָמִןובנימן לְכֹל֙לְכֹללכל עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמְּצֻר֔וֹתהַמְּצֻרוֹתהמצרות וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֛םלָהֶםלהם הַמָּז֖וֹןהַמָּזוֹןהמזון לָרֹ֑בלָרֹבלרב וַיִּשְׁאַ֖לוַיִּשְׁאַלוישאל הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון נָשִֽׁיםנָשִׁיםנשים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain