Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 12

12:2 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בַּשָּׁנָ֤הבַּשָּׁנָהבשנה הַֽחֲמִישִׁית֙הַחֲמִישִׁיתהחמישית לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך רְחַבְעָ֔םרְחַבְעָםרחבעם עָלָ֛העָלָהעלה שִׁישַׁ֥קשִׁישַׁקשישק מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כִּ֥יכִּיכי מָעֲל֖וּמָעֲלוּמעלו בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 12:3 בְּאֶ֤לֶףבְּאֶלֶףבאלף וּמָאתַ֙יִם֙וּמָאתַיִםומאתים רֶ֔כֶברֶכֶברכב וּבְשִׁשִּׁ֥יםוּבְשִׁשִּׁיםובששים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מִסְפָּ֗רמִסְפָּרמספר לָעָ֞םלָעָםלעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֤אוּבָּאוּבאו עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לוּבִ֥יםלוּבִיםלובים סֻכִּיִּ֖יםסֻכִּיִּיםסכיים וְכוּשִֽׁיםוְכוּשִׁיםוכושים׃׃׃ 12:4 וַיִּלְכֹּ֛דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי הַמְּצֻר֖וֹתהַמְּצֻרוֹתהמצרות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִֽיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 12:5 וּֽשְׁמַֽעְיָ֤הוּשְׁמַעְיָהושמעיה הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא בָּ֣אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־רְחַבְעָ֔םרְחַבְעָםרחבעם וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נֶאֶסְפ֥וּנֶאֶסְפוּנאספו אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני שִׁישָׁ֑קשִׁישָׁקשישק וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֜םלָהֶםלהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַתֶּם֙אַתֶּםאתם עֲזַבְתֶּ֣םעֲזַבְתֶּםעזבתם אֹתִ֔יאֹתִיאתי וְאַףוְאַףואף־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני עָזַ֥בְתִּיעָזַבְתִּיעזבתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּיַדבְּיַדביד־־־שִׁישָֽׁקשִׁישָׁקשישק׃׃׃ 12:6 וַיִּכָּנְע֥וּוַיִּכָּנְעוּויכנעו שָׂרֵֽישָׂרֵישרי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְהַמֶּ֑לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק ׀׀׀ יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:7 וּבִרְא֤וֹתוּבִרְאוֹתובראות יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי נִכְנָ֔עוּנִכְנָעוּנכנעו הָיָה֩הָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמַֽעְיָ֧השְׁמַעְיָהשמעיה ׀׀׀ לֵאמֹ֛רלֵאמֹרלאמר נִכְנְע֖וּנִכְנְעוּנכנעו לֹ֣אלֹאלא אַשְׁחִיתֵ֑םאַשְׁחִיתֵםאשחיתם וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי לָהֶ֤םלָהֶםלהם כִּמְעַט֙כִּמְעַטכמעט לִפְלֵיטָ֔הלִפְלֵיטָהלפליטה וְלֹאוְלֹאולא־־־תִתַּ֧ךְתִתַּךְתתך חֲמָתִ֛יחֲמָתִיחמתי בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם בְּיַדבְּיַדביד־־־שִׁישָֽׁקשִׁישָׁקשישק׃׃׃ 12:8 כִּ֥יכִּיכי יִהְיוּיִהְיוּיהיו־־־ל֖וֹלוֹלו לַעֲבָדִ֑יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְיֵדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו עֲב֣וֹדָתִ֔יעֲבוֹדָתִיעבודתי וַעֲבוֹדַ֖תוַעֲבוֹדַתועבודת מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאֲרָצֽוֹתהָאֲרָצוֹתהארצות׃׃׃ ססס 12:9 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל שִׁישַׁ֥קשִׁישַׁקשישק מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַיִם֮מִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַם֒יְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־אֹצְר֣וֹתאֹצְרוֹתאצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹֽצְרוֹת֙אֹצְרוֹתאצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֖להַכֹּלהכל לָקָ֑חלָקָחלקח וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־מָגִנֵּ֣ימָגִנֵּימגני הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 12:10 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָם֙רְחַבְעָםרחבעם תַּחְתֵּיהֶ֔םתַּחְתֵּיהֶםתחתיהם מָגִנֵּ֖ימָגִנֵּימגני נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְהִפְקִ֗ידוְהִפְקִידוהפקיד עַלעַלעל־־־יַד֙יַדיד שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָרָצִ֔יםהָרָצִיםהרצים הַשֹּׁ֣מְרִ֔יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 12:11 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי מִדֵּימִדֵּימדי־־־ב֥וֹאבוֹאבוא הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה בָּ֤אוּבָּאוּבאו הָרָצִים֙הָרָצִיםהרצים וּנְשָׂא֔וּםוּנְשָׂאוּםונשאום וֶהֱשִׁב֖וּםוֶהֱשִׁבוּםוהשבום אֶלאֶלאל־־־תָּ֥אתָּאתא הָרָצִֽיםהָרָצִיםהרצים׃׃׃ 12:12 וּבְהִכָּֽנְע֗וֹוּבְהִכָּנְעוֹובהכנעו שָׁ֤בשָׁבשב מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו אַףאַףאף־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא לְהַשְׁחִ֖יתלְהַשְׁחִיתלהשחית לְכָלָ֑הלְכָלָהלכלה וְגַם֙וְגַםוגם בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה הָיָ֖ההָיָההיה דְּבָרִ֥יםדְּבָרִיםדברים טוֹבִֽיםטוֹבִיםטובים׃׃׃ ססס 12:13 וַיִּתְחַזֵּ֞קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָ֛םרְחַבְעָםרחבעם בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וַיִּמְלֹ֑ךְוַיִּמְלֹךְוימלך כִּ֣יכִּיכי בֶןבֶןבן־־־אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים וְאַחַ֣תוְאַחַתואחת שָׁנָה֩שָׁנָהשנה רְחַבְעָ֨םרְחַבְעָםרחבעם בְּמָלְכ֜וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּֽשֲׁבַ֨עוּשֲׁבַעושבע עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֣השָׁנָהשנה ׀׀׀ מָלַ֣ךְמָלַךְמלך בִּֽירוּשָׁלִַ֗םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם הָ֠עִירהָעִירהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּחַ֨רבָּחַרבחר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָשׂ֨וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֥וֹשְׁמוֹשמו שָׁם֙שָׁםשם מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו נַעֲמָ֖הנַעֲמָהנעמה הָֽעַמֹּנִֽיתהָעַמֹּנִיתהעמנית׃׃׃ 12:14 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרָ֑עהָרָעהרע כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא הֵכִין֙הֵכִיןהכין לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו לִדְר֖וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 12:15 וְדִבְרֵ֣יוְדִבְרֵיודברי רְחַבְעָ֗םרְחַבְעָםרחבעם הָרִאשֹׁנִים֙הָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאֲ֣חַרוֹנִ֔יםוְהָאֲחַרוֹנִיםוהאחרונים הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֨םהֵםהם כְּתוּבִ֜יםכְּתוּבִיםכתובים בְּדִבְרֵ֨יבְּדִבְרֵיבדברי שְׁמַֽעְיָ֧השְׁמַעְיָהשמעיה הַנָּבִ֛יאהַנָּבִיאהנביא וְעִדּ֥וֹוְעִדּוֹועדו הַחֹזֶ֖ההַחֹזֶההחזה לְהִתְיַחֵ֑שׂלְהִתְיַחֵשׂלהתיחש וּמִלְחֲמ֧וֹתוּמִלְחֲמוֹתומלחמות רְחַבְעָ֛םרְחַבְעָםרחבעם וְיָרָבְעָ֖םוְיָרָבְעָםוירבעם כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 12:16 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב רְחַבְעָם֙רְחַבְעָםרחבעם עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֖רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲבִיָּ֥האֲבִיָּהאביה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain