Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 13

13:1 בִּשְׁנַ֛תבִּשְׁנַתבשנת שְׁמוֹנֶ֥השְׁמוֹנֶהשמונה עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך יָרָבְעָ֑םיָרָבְעָםירבעם וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲבִיָּ֖האֲבִיָּהאביה עַלעַלעל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 13:2 שָׁל֣וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים מָלַךְ֙מָלַךְמלך בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו מִיכָיָ֥הוּמִיכָיָהוּמיכיהו בַתבַתבת־־־אוּרִיאֵ֖לאוּרִיאֵלאוריאל מִןמִןמן־־־גִּבְעָ֑הגִּבְעָהגבעה וּמִלְחָמָ֥הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֛ההָיְתָההיתה בֵּ֥יןבֵּיןבין אֲבִיָּ֖האֲבִיָּהאביה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין יָרָבְעָֽםיָרָבְעָםירבעם׃׃׃ 13:3 וַיֶּאְסֹ֨רוַיֶּאְסֹרויאסר אֲבִיָּ֜האֲבִיָּהאביה אֶתאֶתאת־־־הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה בְּחַ֙יִל֙בְּחַיִלבחיל גִּבּוֹרֵ֣יגִּבּוֹרֵיגבורי מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה אַרְבַּעאַרְבַּעארבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֣ישׁאִישׁאיש בָּח֑וּרבָּחוּרבחור ססס וְיָרָבְעָ֗םוְיָרָבְעָםוירבעם עָרַ֤ךְעָרַךְערך עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה בִּשְׁמוֹנֶ֨הבִּשְׁמוֹנֶהבשמונה מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֥ישׁאִישׁאיש בָּח֖וּרבָּחוּרבחור גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ ססס 13:4 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם אֲבִיָּ֗האֲבִיָּהאביה מֵעַל֙מֵעַלמעל לְהַ֣רלְהַרלהר צְמָרַ֔יִםצְמָרַיִםצמרים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמָע֖וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני יָרָבְעָ֥םיָרָבְעָםירבעם וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 13:5 הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא לָכֶם֙לָכֶםלכם לָדַ֔עַתלָדַעַתלדעת כִּ֞יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל נָתַ֨ןנָתַןנתן מַמְלָכָ֧המַמְלָכָהממלכה לְדָוִ֛ידלְדָוִידלדויד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם ל֥וֹלוֹלו וּלְבָנָ֖יווּלְבָנָיוולבניו בְּרִ֥יתבְּרִיתברית מֶֽלַחמֶלַחמלח׃׃׃ ססס 13:6 וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם יָרָבְעָ֣םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֔טנְבָטנבט עֶ֖בֶדעֶבֶדעבד שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיִּמְרֹ֖דוַיִּמְרֹדוימרד עַלעַלעל־־־אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 13:7 וַיִּקָּבְצ֣וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו עָלָ֗יועָלָיועליו אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים רֵקִים֙רֵקִיםרקים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בְלִיַּ֔עַלבְלִיַּעַלבליעל וַיִּֽתְאַמְּצ֖וּוַיִּתְאַמְּצוּויתאמצו עַלעַלעל־־־רְחַבְעָ֣םרְחַבְעָםרחבעם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וּרְחַבְעָ֗םוּרְחַבְעָםורחבעם הָ֤יָההָיָההיה נַ֙עַר֙נַעַרנער וְרַךְוְרַךְורך־־־לֵבָ֔בלֵבָבלבב וְלֹ֥אוְלֹאולא הִתְחַזַּ֖קהִתְחַזַּקהתחזק לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 13:8 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם אֹֽמְרִ֗יםאֹמְרִיםאמרים לְהִתְחַזֵּק֙לְהִתְחַזֵּקלהתחזק לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני מַמְלֶ֣כֶתמַמְלֶכֶתממלכת יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּיַ֖דבְּיַדביד בְּנֵ֣יבְּנֵיבני דָוִ֑ידדָוִידדויד וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם הָמ֣וֹןהָמוֹןהמון רָ֔ברָברב וְעִמָּכֶם֙וְעִמָּכֶםועמכם עֶגְלֵ֣יעֶגְלֵיעגלי זָהָ֔בזָהָבזהב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֥העָשָׂהעשה לָכֶ֛םלָכֶםלכם יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 13:9 הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא הִדַּחְתֶּם֙הִדַּחְתֶּםהדחתם אֶתאֶתאת־־־כֹּהֲנֵ֣יכֹּהֲנֵיכהני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וְהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים וַתַּעֲשׂ֨וּוַתַּעֲשׂוּותעשו לָכֶ֤םלָכֶםלכם כֹּהֲנִים֙כֹּהֲנִיםכהנים כְּעַמֵּ֣יכְּעַמֵּיכעמי הָאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֗אהַבָּאהבא לְמַלֵּ֨אלְמַלֵּאלמלא יָד֜וֹיָדוֹידו בְּפַ֤רבְּפַרבפר בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָר֙בָּקָרבקר וְאֵילִ֣םוְאֵילִםואילם שִׁבְעָ֔השִׁבְעָהשבעה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כֹהֵ֖ןכֹהֵןכהן לְלֹ֥אלְלֹאללא אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ ססס 13:10 וַאֲנַ֛חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְלֹ֣אוְלֹאולא עֲזַבְנֻ֑הוּעֲזַבְנֻהוּעזבנהו וְכֹ֨הֲנִ֜יםוְכֹהֲנִיםוכהנים מְשָׁרְתִ֤יםמְשָׁרְתִיםמשרתים לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וְהַלְוִיִּ֖םוְהַלְוִיִּםוהלוים בַּמְלָֽאכֶתבַּמְלָאכֶתבמלאכת׃׃׃ 13:11 וּמַקְטִרִ֣יםוּמַקְטִרִיםומקטרים לַיהוָ֡הלַיהוָהליהוה עֹל֣וֹתעֹלוֹתעלות בַּבֹּֽקֶרבַּבֹּקֶרבבקר־־־בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וּבָעֶֽרֶבוּבָעֶרֶבובערב־־־בָּעֶ֣רֶבבָּעֶרֶבבערב וּקְטֹֽרֶתוּקְטֹרֶתוקטרת־־־סַמִּים֩סַמִּיםסמים וּמַעֲרֶ֨כֶתוּמַעֲרֶכֶתומערכת לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם עַלעַלעל־־־הַשֻּׁלְחָ֣ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן הַטָּה֗וֹרהַטָּהוֹרהטהור וּמְנוֹרַ֨תוּמְנוֹרַתומנורת הַזָּהָ֤בהַזָּהָבהזהב וְנֵרֹתֶ֙יהָ֙וְנֵרֹתֶיהָונרתיה לְבָעֵר֙לְבָעֵרלבער בָּעֶ֣רֶבבָּעֶרֶבבערב בָּעֶ֔רֶבבָּעֶרֶבבערב כִּֽיכִּיכי־־־שֹׁמְרִ֣יםשֹׁמְרִיםשמרים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם עֲזַבְתֶּ֥םעֲזַבְתֶּםעזבתם אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 13:12 וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה עִמָּ֨נוּעִמָּנוּעמנו בָרֹ֜אשׁבָרֹאשׁבראש הָאֱלֹהִ֧יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ׀׀׀ וְכֹהֲנָ֛יווְכֹהֲנָיווכהניו וַחֲצֹצְר֥וֹתוַחֲצֹצְרוֹתוחצצרות הַתְּרוּעָ֖ההַתְּרוּעָההתרועה לְהָרִ֣יעַלְהָרִיעַלהריע עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אַלאַלאל־־־תִּלָּֽחֲמ֛וּתִּלָּחֲמוּתלחמו עִםעִםעם־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־אֲבֹתֵיכֶ֖םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא תַצְלִֽיחוּתַצְלִיחוּתצליחו׃׃׃ 13:13 וְיָֽרָבְעָ֗םוְיָרָבְעָםוירבעם הֵסֵב֙הֵסֵבהסב אֶתאֶתאת־־־הַמַּאְרָ֔בהַמַּאְרָבהמארב לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא מֵֽאַחֲרֵיהֶ֑םמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְהַמַּאְרָ֖בוְהַמַּאְרָבוהמארב מֵאַחֲרֵיהֶֽםמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם׃׃׃ 13:14 וַיִּפְנ֣וּוַיִּפְנוּויפנו יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה לָהֶ֤םלָהֶםלהם הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים וְאָח֔וֹרוְאָחוֹרואחור וַֽיִּצְעֲק֖וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְהַכֹּ֣הֲנִ֔יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים [מַחֲצֹצְרִים כ][מַחֲצֹצְרִים כ][מחצצרים כ] (מַחְצְרִ֖ים ק)(מַחְצְרִים ק)(מחצרים ק) בַּחֲצֹצְרֽוֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות׃׃׃ 13:15 וַיָּרִ֖יעוּוַיָּרִיעוּויריעו אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּהָרִ֙יעַ֙בְּהָרִיעַבהריע אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְהָאֱלֹהִ֗יםוְהָאֱלֹהִיםוהאלהים נָגַ֤ףנָגַףנגף אֶתאֶתאת־־־יָֽרָבְעָם֙יָרָבְעָםירבעם וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֲבִיָּ֖האֲבִיָּהאביה וִיהוּדָֽהוִיהוּדָהויהודה׃׃׃ 13:16 וַיָּנ֥וּסוּוַיָּנוּסוּוינוסו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּתְּנֵ֥םוַיִּתְּנֵםויתנם אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּיָדָֽםבְּיָדָםבידם׃׃׃ 13:17 וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו בָהֶ֛םבָהֶםבהם אֲבִיָּ֥האֲבִיָּהאביה וְעַמּ֖וֹוְעַמּוֹועמו מַכָּ֣המַכָּהמכה רַבָּ֑הרַבָּהרבה וַיִּפְּל֤וּוַיִּפְּלוּויפלו חֲלָלִים֙חֲלָלִיםחללים מִיִּשְׂרָאֵ֔למִיִּשְׂרָאֵלמישראל חֲמֵשׁחֲמֵשׁחמש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֥ישׁאִישׁאיש בָּחֽוּרבָּחוּרבחור׃׃׃ 13:18 וַיִּכָּנְע֥וּוַיִּכָּנְעוּויכנעו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא וַיֶּֽאֶמְצוּ֙וַיֶּאֶמְצוּויאמצו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כִּ֣יכִּיכי נִשְׁעֲנ֔וּנִשְׁעֲנוּנשענו עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶֽםאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם׃׃׃ 13:19 וַיִּרְדֹּ֣ףוַיִּרְדֹּףוירדף אֲבִיָּה֮אֲבִיָּהאביה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יָרָבְעָם֒יָרָבְעָםירבעם וַיִּלְכֹּ֤דוַיִּלְכֹּדוילכד מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו עָרִ֔יםעָרִיםערים אֶתאֶתאת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵל֙אֵלאל וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֶ֔יהָבְּנוֹתֶיהָבנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־יְשָׁנָ֖היְשָׁנָהישנה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֶ֑יהָבְּנוֹתֶיהָבנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־[עֶפְרֹון כ][עֶפְרֹון כ][עפרון כ] (עֶפְרַ֖יִן ק)(עֶפְרַיִן ק)(עפרין ק) וּבְנֹתֶֽיהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה׃׃׃ 13:20 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָצַ֧רעָצַרעצר כֹּֽחַכֹּחַכח־־־יָרָבְעָ֛םיָרָבְעָםירבעם ע֖וֹדעוֹדעוד בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי אֲבִיָּ֑הוּאֲבִיָּהוּאביהו וַיִּגְּפֵ֥הוּוַיִּגְּפֵהוּויגפהו יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ פפפ
13:21 וַיִּתְחַזֵּ֣קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק אֲבִיָּ֔הוּאֲבִיָּהוּאביהו וַיִּ֨שָּׂאוַיִּשָּׂאוישא־־־ל֔וֹלוֹלו נָשִׁ֖יםנָשִׁיםנשים אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע עֶשְׂרֵ֑העֶשְׂרֵהעשרה וַיּ֗וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה בָּנֽוֹתבָּנוֹתבנות׃׃׃ ססס 13:22 וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אֲבִיָּ֔האֲבִיָּהאביה וּדְרָכָ֖יווּדְרָכָיוודרכיו וּדְבָרָ֑יווּדְבָרָיוודבריו כְּתוּבִ֕יםכְּתוּבִיםכתובים בְּמִדְרַ֖שׁבְּמִדְרַשׁבמדרש הַנָּבִ֥יאהַנָּבִיאהנביא עִדּֽוֹעִדּוֹעדו׃׃׃ 13:23 וַיִּשְׁכַּ֨בוַיִּשְׁכַּבוישכב אֲבִיָּ֜האֲבִיָּהאביה עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקְבְּר֤וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אָסָ֥אאָסָאאסא בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּ֑יותַּחְתָּיותחתיו בְּיָמָ֛יובְּיָמָיובימיו שָׁקְטָ֥השָׁקְטָהשקטה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ עֶ֥שֶׂרעֶשֶׂרעשר שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain