Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 14

14:1 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש אָסָא֙אָסָאאסא הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב וְהַיָּשָׁ֔רוְהַיָּשָׁרוהישר בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 14:2 וַיָּ֛סַרוַיָּסַרויסר אֶתאֶתאת־־־מִזְבְּח֥וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות הַנֵּכָ֖רהַנֵּכָרהנכר וְהַבָּמ֑וֹתוְהַבָּמוֹתוהבמות וַיְשַׁבֵּר֙וַיְשַׁבֵּרוישבר אֶתאֶתאת־־־הַמַּצֵּב֔וֹתהַמַּצֵּבוֹתהמצבות וַיְגַדַּ֖עוַיְגַדַּעויגדע אֶתאֶתאת־־־הָאֲשֵׁרִֽיםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים׃׃׃ 14:3 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָ֔הלִיהוּדָהליהודה לִדְר֕וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וְלַעֲשׂ֖וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה וְהַמִּצְוָֽהוְהַמִּצְוָהוהמצוה׃׃׃ 14:4 וַיָּ֙סַר֙וַיָּסַרויסר מִכָּלמִכָּלמכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֖וֹתהַבָּמוֹתהבמות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחַמָּנִ֑יםהַחַמָּנִיםהחמנים וַתִּשְׁקֹ֥טוַתִּשְׁקֹטותשקט הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 14:5 וַיִּ֛בֶןוַיִּבֶןויבן עָרֵ֥יעָרֵיערי מְצוּרָ֖המְצוּרָהמצורה בִּיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה כִּֽיכִּיכי־־־שָׁקְטָ֣השָׁקְטָהשקטה הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵיןוְאֵיןואין־־־עִמּ֤וֹעִמּוֹעמו מִלְחָמָה֙מִלְחָמָהמלחמה בַּשָּׁנִ֣יםבַּשָּׁנִיםבשנים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה כִּֽיכִּיכי־־־הֵנִ֥יחַהֵנִיחַהניח יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 14:6 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָ֜הלִיהוּדָהליהודה נִבְנֶ֣הנִבְנֶהנבנה ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וְנָסֵ֨בוְנָסֵבונסב חוֹמָ֣החוֹמָהחומה וּמִגְדָּלִים֮וּמִגְדָּלִיםומגדלים דְּלָתַ֣יִםדְּלָתַיִםדלתים וּבְרִיחִים֒וּבְרִיחִיםובריחים עוֹדֶ֨נּוּעוֹדֶנּוּעודנו הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ לְפָנֵ֗ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כִּ֤יכִּיכי דָרַ֙שְׁנוּ֙דָרַשְׁנוּדרשנו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו דָּרַ֕שְׁנוּדָּרַשְׁנוּדרשנו וַיָּ֥נַֽחוַיָּנַחוינח לָ֖נוּלָנוּלנו מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב וַיִּבְנ֖וּוַיִּבְנוּויבנו וַיַּצְלִֽיחוּוַיַּצְלִיחוּויצליחו׃׃׃ פפפ
14:7 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לְאָסָ֗אלְאָסָאלאסא חַיִל֮חַיִלחיל נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא צִנָּ֣הצִנָּהצנה וָרֹמַח֒וָרֹמַחורמח מִֽיהוּדָה֙מִיהוּדָהמיהודה שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף ססס וּמִבִּנְיָמִ֗ןוּמִבִּנְיָמִןומבנימן נֹשְׂאֵ֤ינֹשְׂאֵינשאי מָגֵן֙מָגֵןמגן וְדֹ֣רְכֵיוְדֹרְכֵיודרכי קֶ֔שֶׁתקֶשֶׁתקשת מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים וּשְׁמוֹנִ֖יםוּשְׁמוֹנִיםושמונים אָ֑לֶףאָלֶףאלף כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה גִּבּ֥וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 14:8 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם זֶ֣רַחזֶרַחזרח הַכּוּשִׁ֗יהַכּוּשִׁיהכושי בְּחַ֙יִל֙בְּחַיִלבחיל אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וּמַרְכָּב֖וֹתוּמַרְכָּבוֹתומרכבות שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־מָרֵשָֽׁהמָרֵשָׁהמרשה׃׃׃ 14:9 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא אָסָ֖אאָסָאאסא לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיַּֽעַרְכוּ֙וַיַּעַרְכוּויערכו מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה בְּגֵ֥יאבְּגֵיאבגיא צְפַ֖תָהצְפַתָהצפתה לְמָרֵשָֽׁהלְמָרֵשָׁהלמרשה׃׃׃ 14:10 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אָסָ֜אאָסָאאסא אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָיו֮אֱלֹהָיואלהיו וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵֽיןאֵיןאין־־־עִמְּךָ֤עִמְּךָעמך לַעְזוֹר֙לַעְזוֹרלעזור בֵּ֥יןבֵּיןבין רַב֙רַברב לְאֵ֣יןלְאֵיןלאין כֹּ֔חַכֹּחַכח עָזְרֵ֜נוּעָזְרֵנוּעזרנו יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו כִּֽיכִּיכי־־־עָלֶ֣יךָעָלֶיךָעליך נִשְׁעַ֔נּוּנִשְׁעַנּוּנשענו וּבְשִׁמְךָ֣וּבְשִׁמְךָובשמך בָ֔אנוּבָאנוּבאנו עַלעַלעל־־־הֶהָמ֖וֹןהֶהָמוֹןההמון הַזֶּ֑ההַזֶּההזה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו אַ֔תָּהאַתָּהאתה אַלאַלאל־־־יַעְצֹ֥ריַעְצֹריעצר עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך אֱנֽוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש׃׃׃ ססס 14:11 וַיִּגֹּ֤ףוַיִּגֹּףויגף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַכּוּשִׁ֔יםהַכּוּשִׁיםהכושים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אָסָ֖אאָסָאאסא וְלִפְנֵ֣יוְלִפְנֵיולפני יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו הַכּוּשִֽׁיםהַכּוּשִׁיםהכושים׃׃׃ 14:12 וַיִּרְדְּפֵ֨םוַיִּרְדְּפֵםוירדפם אָסָ֜אאָסָאאסא וְהָעָ֣םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּוֹ֮עִמּוֹעמו עַדעַדעד־־־לִגְרָר֒לִגְרָרלגרר וַיִּפֹּ֤לוַיִּפֹּלויפל מִכּוּשִׁים֙מִכּוּשִׁיםמכושים לְאֵ֣יןלְאֵיןלאין לָהֶ֣םלָהֶםלהם מִֽחְיָ֔המִחְיָהמחיה כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁבְּר֥וּנִשְׁבְּרוּנשברו לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלִפְנֵ֣יוְלִפְנֵיולפני מַחֲנֵ֑הוּמַחֲנֵהוּמחנהו וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו שָׁלָ֖לשָׁלָלשלל הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:13 וַיַּכּ֗וּוַיַּכּוּויכו אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הֶֽעָרִים֙הֶעָרִיםהערים סְבִיב֣וֹתסְבִיבוֹתסביבות גְּרָ֔רגְּרָרגרר כִּיכִּיכי־־־הָיָ֥ההָיָההיה פַֽחַדפַחַדפחד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַיָּבֹ֙זּוּ֙וַיָּבֹזּוּויבזו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים כִּֽיכִּיכי־־־בִזָּ֥הבִזָּהבזה רַבָּ֖הרַבָּהרבה הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 14:14 וְגַםוְגַםוגם־־־אָהֳלֵ֥יאָהֳלֵיאהלי מִקְנֶ֖המִקְנֶהמקנה הִכּ֑וּהִכּוּהכו וַיִּשְׁבּ֨וּוַיִּשְׁבּוּוישבו צֹ֤אןצֹאןצאן לָרֹב֙לָרֹבלרב וּגְמַלִּ֔יםוּגְמַלִּיםוגמלים וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain