Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 15

15:1 וַעֲזַרְיָ֙הוּ֙וַעֲזַרְיָהוּועזריהו בֶּןבֶּןבן־־־עוֹדֵ֔דעוֹדֵדעודד הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה עָלָ֖יועָלָיועליו ר֥וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 15:2 וַיֵּצֵא֮וַיֵּצֵאויצא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אָסָא֒אָסָאאסא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו שְׁמָע֕וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני אָסָ֖אאָסָאאסא וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֑ןוּבִנְיָמִןובנימן יְהוָ֤היְהוָהיהוה עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם בִּֽהְיֽוֹתְכֶ֣םבִּהְיוֹתְכֶםבהיותכם עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְאִֽםוְאִםואם־־־תִּדְרְשֻׁ֙הוּ֙תִּדְרְשֻׁהוּתדרשהו יִמָּצֵ֣איִמָּצֵאימצא לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְאִםוְאִםואם־־־תַּעַזְבֻ֖הוּתַּעַזְבֻהוּתעזבהו יַעֲזֹ֥ביַעֲזֹביעזב אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ ססס 15:3 וְיָמִ֥יםוְיָמִיםוימים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל לְלֹ֣אלְלֹאללא ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֱמֶ֗תאֱמֶתאמת וּלְלֹ֛אוּלְלֹאוללא כֹּהֵ֥ןכֹּהֵןכהן מוֹרֶ֖המוֹרֶהמורה וּלְלֹ֥אוּלְלֹאוללא תוֹרָֽהתוֹרָהתורה׃׃׃ 15:4 וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב בַּצַּרבַּצַּרבצר־־־ל֔וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְבַקְשֻׁ֖הוּוַיְבַקְשֻׁהוּויבקשהו וַיִּמָּצֵ֥אוַיִּמָּצֵאוימצא לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 15:5 וּבָעִתִּ֣יםוּבָעִתִּיםובעתים הָהֵ֔םהָהֵםההם אֵ֥יןאֵיןאין שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לַיּוֹצֵ֣אלַיּוֹצֵאליוצא וְלַבָּ֑אוְלַבָּאולבא כִּ֚יכִּיכי מְהוּמֹ֣תמְהוּמֹתמהומת רַבּ֔וֹתרַבּוֹתרבות עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־יוֹשְׁבֵ֖ייוֹשְׁבֵייושבי הָאֲרָצֽוֹתהָאֲרָצוֹתהארצות׃׃׃ 15:6 וְכֻתְּת֥וּוְכֻתְּתוּוכתתו גוֹיגוֹיגוי־־־בְּג֖וֹיבְּגוֹיבגוי וְעִ֣ירוְעִירועיר בְּעִ֑ירבְּעִירבעיר כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים הֲמָמָ֖םהֲמָמָםהממם בְּכָלבְּכָלבכל־־־צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 15:7 וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם חִזְק֔וּחִזְקוּחזקו וְאַלוְאַלואל־־־יִרְפּ֖וּיִרְפּוּירפו יְדֵיכֶ֑םיְדֵיכֶםידיכם כִּ֛יכִּיכי יֵ֥שׁיֵשׁיש שָׂכָ֖רשָׂכָרשכר לִפְעֻלַּתְכֶֽםלִפְעֻלַּתְכֶםלפעלתכם׃׃׃ ססס 15:8 וְכִשְׁמֹ֨עַוְכִשְׁמֹעַוכשמע אָסָ֜אאָסָאאסא הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וְהַנְּבוּאָה֮וְהַנְּבוּאָהוהנבואה עֹדֵ֣דעֹדֵדעדד הַנָּבִיא֒הַנָּבִיאהנביא הִתְחַזַּ֗קהִתְחַזַּקהתחזק וַיַּעֲבֵ֤רוַיַּעֲבֵרויעבר הַשִּׁקּוּצִים֙הַשִּׁקּוּצִיםהשקוצים מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן וּמִןוּמִןומן־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָכַ֖דלָכַדלכד מֵהַ֣רמֵהַרמהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיְחַדֵּשׁ֙וַיְחַדֵּשׁויחדש אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֕ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אוּלָ֥םאוּלָםאולם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 15:9 וַיִּקְבֹּ֗ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן וְהַגָּרִים֙וְהַגָּרִיםוהגרים עִמָּהֶ֔םעִמָּהֶםעמהם מֵאֶפְרַ֥יִםמֵאֶפְרַיִםמאפרים וּמְנַשֶּׁ֖הוּמְנַשֶּׁהומנשה וּמִשִּׁמְע֑וֹןוּמִשִּׁמְעוֹןומשמעון כִּֽיכִּיכי־־־נָפְל֨וּנָפְלוּנפלו עָלָ֤יועָלָיועליו מִיִּשְׂרָאֵל֙מִיִּשְׂרָאֵלמישראל לָרֹ֔בלָרֹבלרב בִּרְאֹתָ֕םבִּרְאֹתָםבראתם כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ פפפ
15:10 וַיִּקָּבְצ֥וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי לִשְׁנַ֥תלִשְׁנַתלשנת חֲמֵשׁחֲמֵשׁחמש־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה לְמַלְכ֥וּתלְמַלְכוּתלמלכות אָסָֽאאָסָאאסא׃׃׃ 15:11 וַיִּזְבְּח֤וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא מִןמִןמן־־־הַשָּׁלָ֖להַשָּׁלָלהשלל הֵבִ֑יאוּהֵבִיאוּהביאו בָּקָר֙בָּקָרבקר שְׁבַ֣עשְׁבַעשבע מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וְצֹ֖אןוְצֹאןוצאן שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 15:12 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו בַבְּרִ֔יתבַבְּרִיתבברית לִדְר֕וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבָ֖םלְבָבָםלבבם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ 15:13 וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִדְרֹ֛שׁיִדְרֹשׁידרש לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יוּמָ֑תיוּמָתיומת לְמִןלְמִןלמן־־־קָטֹן֙קָטֹןקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול לְמֵאִ֖ישׁלְמֵאִישׁלמאיש וְעַדוְעַדועד־־־אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 15:14 וַיִּשָּֽׁבְעוּ֙וַיִּשָּׁבְעוּוישבעו לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּק֥וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וּבִתְרוּעָ֑הוּבִתְרוּעָהובתרועה וּבַחֲצֹצְר֖וֹתוּבַחֲצֹצְרוֹתובחצצרות וּבְשׁוֹפָרֽוֹתוּבְשׁוֹפָרוֹתובשופרות׃׃׃ 15:15 וַיִּשְׂמְח֨וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו כָלכָלכל־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה עַלעַלעל־־־הַשְּׁבוּעָ֗ההַשְּׁבוּעָההשבועה כִּ֤יכִּיכי בְכָלבְכָלבכל־־־לְבָבָם֙לְבָבָםלבבם נִשְׁבָּ֔עוּנִשְׁבָּעוּנשבעו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־רְצוֹנָ֣םרְצוֹנָםרצונם בִּקְשֻׁ֔הוּבִּקְשֻׁהוּבקשהו וַיִּמָּצֵ֖אוַיִּמָּצֵאוימצא לָהֶ֑םלָהֶםלהם וַיָּ֧נַחוַיָּנַחוינח יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָהֶ֖םלָהֶםלהם מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 15:16 וְגַֽםוְגַםוגם־־־מַעֲכָ֞המַעֲכָהמעכה אֵ֣םאֵםאם ׀׀׀ אָסָ֣אאָסָאאסא הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֱסִירָהּ֙הֱסִירָהּהסירה מִגְּבִירָ֔המִגְּבִירָהמגבירה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשְׂתָ֥העָשְׂתָהעשתה לַאֲשֵׁרָ֖הלַאֲשֵׁרָהלאשרה מִפְלָ֑צֶתמִפְלָצֶתמפלצת וַיִּכְרֹ֤תוַיִּכְרֹתויכרת אָסָא֙אָסָאאסא אֶתאֶתאת־־־מִפְלַצְתָּ֔הּמִפְלַצְתָּהּמפלצתה וַיָּ֕דֶקוַיָּדֶקוידק וַיִּשְׂרֹ֖ףוַיִּשְׂרֹףוישרף בְּנַ֥חַלבְּנַחַלבנחל קִדְרֽוֹןקִדְרוֹןקדרון׃׃׃ 15:17 וְהַ֨בָּמ֔וֹתוְהַבָּמוֹתוהבמות לֹאלֹאלא־־־סָ֖רוּסָרוּסרו מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל רַ֧קרַקרק לְבַבלְבַבלבב־־־אָסָ֛אאָסָאאסא הָיָ֥ההָיָההיה שָׁלֵ֖םשָׁלֵםשלם כָּלכָּלכל־־־יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ 15:18 וַיָּבֵ֞אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־קָדְשֵׁ֥יקָדְשֵׁיקדשי אָבִ֛יואָבִיואביו וְקָֽדָשָׁ֖יווְקָדָשָׁיווקדשיו בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כֶּ֥סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב וְכֵלִֽיםוְכֵלִיםוכלים׃׃׃ 15:19 וּמִלְחָמָ֖הוּמִלְחָמָהומלחמה לֹ֣אלֹאלא הָיָ֑תָההָיָתָההיתה עַ֛דעַדעד שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְחָמֵ֖שׁוְחָמֵשׁוחמש לְמַלְכ֥וּתלְמַלְכוּתלמלכות אָסָֽאאָסָאאסא׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain