Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 16

16:1 בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וָשֵׁשׁ֙וָשֵׁשׁושש לְמַלְכ֣וּתלְמַלְכוּתלמלכות אָסָ֔אאָסָאאסא עָלָ֞העָלָהעלה בַּעְשָׁ֤אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּ֖בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־הָרָמָ֑ההָרָמָההרמה לְבִלְתִּ֗ילְבִלְתִּילבלתי תֵּ֚תתֵּתתת יוֹצֵ֣איוֹצֵאיוצא וָבָ֔אוָבָאובא לְאָסָ֖אלְאָסָאלאסא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 16:2 וַיֹּצֵ֨אוַיֹּצֵאויצא אָסָ֜אאָסָאאסא כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֗בוְזָהָבוזהב מֵאֹֽצְר֛וֹתמֵאֹצְרוֹתמאצרות בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַד֙הֲדַדהדד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֔םאֲרָםארם הַיּוֹשֵׁ֥בהַיּוֹשֵׁבהיושב בְּדַרְמֶ֖שֶׂקבְּדַרְמֶשֶׂקבדרמשק לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 16:3 בְּרִית֙בְּרִיתברית בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֔ךָוּבֵינֶךָובינך וּבֵ֥יןוּבֵיןובין אָבִ֖יאָבִיאבי וּבֵ֣יןוּבֵיןובין אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך הִנֵּ֨ההִנֵּההנה שָׁלַ֤חְתִּֽישָׁלַחְתִּישלחתי לְךָ֙לְךָלך כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב לֵ֞ךְלֵךְלך הָפֵ֣רהָפֵרהפר בְּרִֽיתְךָ֗בְּרִיתְךָבריתך אֶתאֶתאת־־־בַּעְשָׁא֙בַּעְשָׁאבעשא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְיַעֲלֶ֖הוְיַעֲלֶהויעלה מֵעָלָֽימֵעָלָימעלי׃׃׃ 16:4 וַיִּשְׁמַ֨עוַיִּשְׁמַעוישמע בֶּןבֶּןבן הֲדַ֜דהֲדַדהדד אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָסָ֗אאָסָאאסא וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֤יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֙לוֹלו אֶלאֶלאל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּכּוּ֙וַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־עִיּ֣וֹןעִיּוֹןעיון וְאֶתוְאֶתואת־־־דָּ֔ןדָּןדן וְאֵ֖תוְאֵתואת אָבֵ֣לאָבֵלאבל מָ֑יִםמָיִםמים וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּֽלכָּלכל־־־מִסְכְּנ֖וֹתמִסְכְּנוֹתמסכנות עָרֵ֥יעָרֵיערי נַפְתָּלִֽינַפְתָּלִינפתלי׃׃׃ 16:5 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֣עַכִּשְׁמֹעַכשמע בַּעְשָׁ֔אבַּעְשָׁאבעשא וַיֶּחְדַּ֕לוַיֶּחְדַּלויחדל מִבְּנ֖וֹתמִבְּנוֹתמבנות אֶתאֶתאת־־־הָרָמָ֑ההָרָמָההרמה וַיַּשְׁבֵּ֖תוַיַּשְׁבֵּתוישבת אֶתאֶתאת־־־מְלַאכְתּֽוֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו׃׃׃ ססס 16:6 וְאָסָ֣אוְאָסָאואסא הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָקַח֙לָקַחלקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּשְׂא֞וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֤יאַבְנֵיאבני הָֽרָמָה֙הָרָמָההרמה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵצֶ֔יהָעֵצֶיהָעציה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָ֖הבָּנָהבנה בַּעְשָׁ֑אבַּעְשָׁאבעשא וַיִּ֣בֶןוַיִּבֶןויבן בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם אֶתאֶתאת־־־גֶּ֖בַעגֶּבַעגבע וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּצְפָּֽההַמִּצְפָּההמצפה׃׃׃ ססס 16:7 וּבָעֵ֣תוּבָעֵתובעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא בָּ֚אבָּאבא חֲנָ֣נִיחֲנָנִיחנני הָרֹאֶ֔ההָרֹאֶההראה אֶלאֶלאל־־־אָסָ֖אאָסָאאסא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו בְּהִשָּׁ֨עֶנְךָ֜בְּהִשָּׁעֶנְךָבהשענך עַלעַלעל־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָם֙אֲרָםארם וְלֹ֤אוְלֹאולא נִשְׁעַ֙נְתָּ֙נִשְׁעַנְתָּנשענת עַלעַלעל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן נִמְלַ֛טנִמְלַטנמלט חֵ֥ילחֵילחיל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם מִיָּדֶֽךָמִיָּדֶךָמידך׃׃׃ 16:8 הֲלֹ֧אהֲלֹאהלא הַכּוּשִׁ֣יםהַכּוּשִׁיםהכושים וְהַלּוּבִ֗יםוְהַלּוּבִיםוהלובים הָי֨וּהָיוּהיו לְחַ֧יִללְחַיִללחיל ׀׀׀ לָרֹ֛בלָרֹבלרב לְרֶ֥כֶבלְרֶכֶבלרכב וּלְפָרָשִׁ֖יםוּלְפָרָשִׁיםולפרשים לְהַרְבֵּ֣הלְהַרְבֵּהלהרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וּבְהִשָּֽׁעֶנְךָ֥וּבְהִשָּׁעֶנְךָובהשענך עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה נְתָנָ֥םנְתָנָםנתנם בְּיָדֶֽךָבְּיָדֶךָבידך׃׃׃ 16:9 כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֗היְהוָהיהוה עֵינָ֞יועֵינָיועיניו מְשֹׁטְט֤וֹתמְשֹׁטְטוֹתמשטטות בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ לְ֠הִתְחַזֵּקלְהִתְחַזֵּקלהתחזק עִםעִםעם־־־לְבָבָ֥םלְבָבָםלבבם שָׁלֵ֛םשָׁלֵםשלם אֵלָ֖יואֵלָיואליו נִסְכַּ֣לְתָּנִסְכַּלְתָּנסכלת עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת כִּ֣יכִּיכי מֵעַ֔תָּהמֵעַתָּהמעתה יֵ֥שׁיֵשׁיש עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך מִלְחָמֽוֹתמִלְחָמוֹתמלחמות׃׃׃ 16:10 וַיִּכְעַ֨סוַיִּכְעַסויכעס אָסָ֜אאָסָאאסא אֶלאֶלאל־־־הָרֹאֶ֗ההָרֹאֶההראה וַֽיִּתְּנֵ֙הוּ֙וַיִּתְּנֵהוּויתנהו בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמַּהְפֶּ֔כֶתהַמַּהְפֶּכֶתהמהפכת כִּֽיכִּיכי־־־בְזַ֥עַףבְזַעַףבזעף עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וַיְרַצֵּ֥ץוַיְרַצֵּץוירצץ אָסָ֛אאָסָאאסא מִןמִןמן־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִֽיאהַהִיאההיא׃׃׃ 16:11 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אָסָ֔אאָסָאאסא הָרִאשׁוֹנִ֖יםהָרִאשׁוֹנִיםהראשונים וְהָאַחֲרוֹנִ֑יםוְהָאַחֲרוֹנִיםוהאחרונים הִנָּ֤םהִנָּםהנם כְּתוּבִים֙כְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַמְּלָכִ֔יםהַמְּלָכִיםהמלכים לִיהוּדָ֖הלִיהוּדָהליהודה וְיִשְׂרָאֵֽלוְיִשְׂרָאֵלוישראל׃׃׃ 16:12 וַיֶּחֱלֶ֣אוַיֶּחֱלֶאויחלא אָסָ֡אאָסָאאסא בִּשְׁנַת֩בִּשְׁנַתבשנת שְׁלוֹשִׁ֨יםשְׁלוֹשִׁיםשלושים וָתֵ֤שַׁעוָתֵשַׁעותשע לְמַלְכוּתוֹ֙לְמַלְכוּתוֹלמלכותו בְּרַגְלָ֔יובְּרַגְלָיוברגליו עַדעַדעד־־־לְמַ֖עְלָהלְמַעְלָהלמעלה חָלְי֑וֹחָלְיוֹחליו וְגַםוְגַםוגם־־־בְּחָלְיוֹ֙בְּחָלְיוֹבחליו לֹאלֹאלא־־־דָרַ֣שׁדָרַשׁדרש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֖יכִּיכי בָּרֹפְאִֽיםבָּרֹפְאִיםברפאים׃׃׃ 16:13 וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב אָסָ֖אאָסָאאסא עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת בִּשְׁנַ֛תבִּשְׁנַתבשנת אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וְאַחַ֖תוְאַחַתואחת לְמָלְכֽוֹלְמָלְכוֹלמלכו׃׃׃ 16:14 וַיִּקְבְּרֻ֣הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְקִבְרֹתָ֗יובְקִבְרֹתָיובקברתיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּֽרָהכָּרָהכרה־־־לוֹ֮לוֹלו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִיד֒דָּוִידדויד וַיַּשְׁכִּיבֻ֗הוּוַיַּשְׁכִּיבֻהוּוישכיבהו בַּמִּשְׁכָּב֙בַּמִּשְׁכָּבבמשכב אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מִלֵּא֙מִלֵּאמלא בְּשָׂמִ֣יםבְּשָׂמִיםבשמים וּזְנִ֔יםוּזְנִיםוזנים מְרֻקָּחִ֖יםמְרֻקָּחִיםמרקחים בְּמִרְקַ֣חַתבְּמִרְקַחַתבמרקחת מַעֲשֶׂ֑המַעֲשֶׂהמעשה וַיִּשְׂרְפוּוַיִּשְׂרְפוּוישרפו־־־ל֥וֹלוֹלו שְׂרֵפָ֖השְׂרֵפָהשרפה גְּדוֹלָ֥הגְּדוֹלָהגדולה עַדעַדעד־־־לִמְאֹֽדלִמְאֹדלמאד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain