Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 17

17:1 וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּ֑יותַּחְתָּיותחתיו וַיִּתְחַזֵּ֖קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:2 וַיִּ֨תֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־חַ֔יִלחַיִלחיל בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה הַבְּצֻר֑וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן נְצִיבִים֙נְצִיבִיםנציבים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְעָרֵ֣יוּבְעָרֵיובערי אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָכַ֖דלָכַדלכד אָסָ֥אאָסָאאסא אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 17:3 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־יְהוֹשָׁפָ֑טיְהוֹשָׁפָטיהושפט כִּ֣יכִּיכי הָלַ֗ךְהָלַךְהלך בְּדַרְכֵ֞יבְּדַרְכֵיבדרכי דָּוִ֤ידדָּוִידדויד אָבִיו֙אָבִיואביו הָרִ֣אשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְלֹ֥אוְלֹאולא דָרַ֖שׁדָרַשׁדרש לַבְּעָלִֽיםלַבְּעָלִיםלבעלים׃׃׃ 17:4 כִּ֠יכִּיכי לֵֽאלֹהֵ֤ילֵאלֹהֵילאלהי אָבִיו֙אָבִיואביו דָּרָ֔שׁדָּרָשׁדרש וּבְמִצְוֺתָ֖יווּבְמִצְוֺתָיוובמצותיו הָלָ֑ךְהָלָךְהלך וְלֹ֖אוְלֹאולא כְּמַעֲשֵׂ֥הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:5 וַיָּ֨כֶןוַיָּכֶןויכן יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּתְּנ֧וּוַיִּתְּנוּויתנו כָלכָלכל־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה לִיהוֹשָׁפָ֑טלִיהוֹשָׁפָטליהושפט וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֥וֹלוֹלו עֹֽשֶׁרעֹשֶׁרעשר־־־וְכָב֖וֹדוְכָבוֹדוכבוד לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 17:6 וַיִּגְבַּ֥הּוַיִּגְבַּהּויגבה לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו בְּדַרְכֵ֣יבְּדַרְכֵיבדרכי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְע֗וֹדוְעוֹדועוד הֵסִ֛ירהֵסִירהסיר אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֥וֹתהַבָּמוֹתהבמות וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲשֵׁרִ֖יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים מִיהוּדָֽהמִיהוּדָהמיהודה׃׃׃ פפפ
17:7 וּבִשְׁנַ֨תוּבִשְׁנַתובשנת שָׁל֜וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש לְמָלְכ֗וֹלְמָלְכוֹלמלכו שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח לְשָׂרָיו֙לְשָׂרָיולשריו לְבֶןלְבֶןלבן־־־חַ֙יִל֙חַיִלחיל וּלְעֹבַדְיָ֣הוּלְעֹבַדְיָהולעבדיה וְלִזְכַרְיָ֔הוְלִזְכַרְיָהולזכריה וְלִנְתַנְאֵ֖לוְלִנְתַנְאֵלולנתנאל וּלְמִיכָיָ֑הוּוּלְמִיכָיָהוּולמיכיהו לְלַמֵּ֖דלְלַמֵּדללמד בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 17:8 וְעִמָּהֶ֣םוְעִמָּהֶםועמהם הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים שְֽׁמַֽעְיָ֡הוּשְׁמַעְיָהוּשמעיהו וּנְתַנְיָ֡הוּוּנְתַנְיָהוּונתניהו וּזְבַדְיָ֡הוּוּזְבַדְיָהוּוזבדיהו וַעֲשָׂהאֵ֡לוַעֲשָׂהאֵלועשהאל [וּשְׁמִרִימֹות כ][וּשְׁמִרִימֹות כ][ושמרימות כ] (וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת ק)(וּשְׁמִירָמוֹת ק)(ושמירמות ק) וִֽיהוֹנָתָן֩וִיהוֹנָתָןויהונתן וַאֲדֹ֨נִיָּ֧הוּוַאֲדֹנִיָּהוּואדניהו וְטֽוֹבִיָּ֛הוּוְטוֹבִיָּהוּוטוביהו וְט֥וֹבוְטוֹבוטוב אֲדוֹנִיָּ֖האֲדוֹנִיָּהאדוניה הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים וְעִמָּהֶ֛םוְעִמָּהֶםועמהם אֱלִישָׁמָ֥עאֱלִישָׁמָעאלישמע וִֽיהוֹרָ֖םוִיהוֹרָםויהורם הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 17:9 וַֽיְלַמְּדוּ֙וַיְלַמְּדוּוילמדו בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה וְעִ֨מָּהֶ֔םוְעִמָּהֶםועמהם סֵ֖פֶרסֵפֶרספר תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּסֹ֙בּוּ֙וַיָּסֹבּוּויסבו בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַֽיְלַמְּד֖וּוַיְלַמְּדוּוילמדו בָּעָֽםבָּעָםבעם׃׃׃ 17:10 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ פַּ֣חַדפַּחַדפחד יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָֽאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר סְבִיב֣וֹתסְבִיבוֹתסביבות יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְלֹ֥אוְלֹאולא נִלְחֲמ֖וּנִלְחֲמוּנלחמו עִםעִםעם־־־יְהוֹשָׁפָֽטיְהוֹשָׁפָטיהושפט׃׃׃ 17:11 וּמִןוּמִןומן־־־פְּלִשְׁתִּ֗יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים מְבִיאִ֧יםמְבִיאִיםמביאים לִֽיהוֹשָׁפָ֛טלִיהוֹשָׁפָטליהושפט מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה וְכֶ֣סֶףוְכֶסֶףוכסף מַשָּׂ֑אמַשָּׂאמשא גַּ֣םגַּםגם הָֽעַרְבִיאִ֗יםהָעַרְבִיאִיםהערביאים מְבִיאִ֥יםמְבִיאִיםמביאים לוֹ֙לוֹלו צֹ֕אןצֹאןצאן אֵילִ֔יםאֵילִיםאילים שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים וּשְׁבַ֣עוּשְׁבַעושבע מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וּתְיָשִׁ֕יםוּתְיָשִׁיםותישים שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וּשְׁבַ֥עוּשְׁבַעושבע מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ פפפ
17:12 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי יְהוֹשָׁפָ֛טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך וְגָדֵ֖לוְגָדֵלוגדל עַדעַדעד־־־לְמָ֑עְלָהלְמָעְלָהלמעלה וַיִּ֧בֶןוַיִּבֶןויבן בִּֽיהוּדָ֛הבִּיהוּדָהביהודה בִּירָנִיּ֖וֹתבִּירָנִיּוֹתבירניות וְעָרֵ֥יוְעָרֵיוערי מִסְכְּנֽוֹתמִסְכְּנוֹתמסכנות׃׃׃ 17:13 וּמְלָאכָ֥הוּמְלָאכָהומלאכה רַבָּ֛הרַבָּהרבה הָ֥יָההָיָההיה ל֖וֹלוֹלו בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְאַנְשֵׁ֧יוְאַנְשֵׁיואנשי מִלְחָמָ֛המִלְחָמָהמלחמה גִּבּ֥וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֖יִלחַיִלחיל בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 17:14 וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה פְקֻדָּתָ֖םפְקֻדָּתָםפקדתם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם לִֽיהוּדָה֙לִיהוּדָהליהודה שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים עַדְנָ֣העַדְנָהעדנה הַשָּׂ֔רהַשָּׂרהשר וְעִמּוֹ֙וְעִמּוֹועמו גִּבּ֣וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֔יִלחַיִלחיל שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 17:15 וְעַלוְעַלועל־־־יָד֖וֹיָדוֹידו יְהוֹחָנָ֣ןיְהוֹחָנָןיהוחנן הַשָּׂ֑רהַשָּׂרהשר וְעִמּ֕וֹוְעִמּוֹועמו מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים וּשְׁמוֹנִ֖יםוּשְׁמוֹנִיםושמונים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 17:16 וְעַלוְעַלועל־־־יָדוֹ֙יָדוֹידו עֲמַסְיָ֣העֲמַסְיָהעמסיה בֶןבֶןבן־־־זִכְרִ֔יזִכְרִיזכרי הַמִּתְנַדֵּ֖בהַמִּתְנַדֵּבהמתנדב לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְעִמּ֛וֹוְעִמּוֹועמו מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ ססס 17:17 וּמִ֨ןוּמִןומן־־־בִּנְיָמִ֔ןבִּנְיָמִןבנימן גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חַ֖יִלחַיִלחיל אֶלְיָדָ֑עאֶלְיָדָעאלידע וְעִמּ֛וֹוְעִמּוֹועמו נֹֽשְׁקֵינֹשְׁקֵינשקי־־־קֶ֥שֶׁתקֶשֶׁתקשת וּמָגֵ֖ןוּמָגֵןומגן מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 17:18 וְעַלוְעַלועל־־־יָד֖וֹיָדוֹידו יְהוֹזָבָ֑דיְהוֹזָבָדיהוזבד וְעִמּ֛וֹוְעִמּוֹועמו מֵאָֽהמֵאָהמאה־־־וּשְׁמוֹנִ֥יםוּשְׁמוֹנִיםושמונים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף חֲלוּצֵ֥יחֲלוּצֵיחלוצי צָבָֽאצָבָאצבא׃׃׃ ססס 17:19 אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה הַמְשָׁרְתִ֣יםהַמְשָׁרְתִיםהמשרתים אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִלְּבַ֞דמִלְּבַדמלבד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי הַמִּבְצָ֖רהַמִּבְצָרהמבצר בְּכָלבְּכָלבכל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain