Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 18

18:1 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי לִֽיהוֹשָׁפָ֛טלִיהוֹשָׁפָטליהושפט עֹ֥שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְכָב֖וֹדוְכָבוֹדוכבוד לָרֹ֑בלָרֹבלרב וַיִּתְחַתֵּ֖ןוַיִּתְחַתֵּןויתחתן לְאַחְאָֽבלְאַחְאָבלאחאב׃׃׃ 18:2 וַיֵּרֶד֩וַיֵּרֶדוירד לְקֵ֨ץלְקֵץלקץ שָׁנִ֤יםשָׁנִיםשנים אֶלאֶלאל־־־אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב לְשֹׁ֣מְר֔וֹןלְשֹׁמְרוֹןלשמרון וַיִּֽזְבַּֽחוַיִּזְבַּחויזבח־־־ל֨וֹלוֹלו אַחְאָ֜באַחְאָבאחאב צֹ֤אןצֹאןצאן וּבָקָר֙וּבָקָרובקר לָרֹ֔בלָרֹבלרב וְלָעָ֖םוְלָעָםולעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וַיְסִיתֵ֕הוּוַיְסִיתֵהוּויסיתהו לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות אֶלאֶלאל־־־רָמ֥וֹתרָמוֹתרמות גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 18:3 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַחְאָ֣באַחְאָבאחאב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהֽוֹשָׁפָט֙יְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הֲתֵלֵ֥ךְהֲתֵלֵךְהתלך עִמִּ֖יעִמִּיעמי רָמֹ֣תרָמֹתרמת גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו כָּמ֤וֹנִיכָּמוֹנִיכמוני כָמ֙וֹךָ֙כָמוֹךָכמוך וּכְעַמְּךָ֣וּכְעַמְּךָוכעמך עַמִּ֔יעַמִּיעמי וְעִמְּךָ֖וְעִמְּךָועמך בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 18:4 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל דְּרָשׁדְּרָשׁדרש־־־נָ֥אנָאנא כַיּ֖וֹםכַיּוֹםכיום אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:5 וַיִּקְבֹּ֨ץוַיִּקְבֹּץויקבץ מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל אֶֽתאֶתאת־־־הַנְּבִאִים֮הַנְּבִאִיםהנבאים אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אִישׁ֒אִישׁאיש וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם הֲנֵלֵ֞ךְהֲנֵלֵךְהנלך אֶלאֶלאל־־־רָמֹ֥תרָמֹתרמת גִּלְעָ֛דגִּלְעָדגלעד לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה אִםאִםאם־־־אֶחְדָּ֑לאֶחְדָּלאחדל וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עֲלֵ֔העֲלֵהעלה וְיִתֵּ֥ןוְיִתֵּןויתן הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּיַ֥דבְּיַדביד הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 18:6 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְה֣וֹשָׁפָ֔טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הַאֵ֨יןהַאֵיןהאין פֹּ֥הפֹּהפה נָבִ֛יאנָבִיאנביא לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה ע֑וֹדעוֹדעוד וְנִדְרְשָׁ֖הוְנִדְרְשָׁהונדרשה מֵאֹתֽוֹמֵאֹתוֹמאתו׃׃׃ 18:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ אֶֽלאֶלאל־־־יְהוֹשָׁפָ֡טיְהוֹשָׁפָטיהושפט ע֣וֹדעוֹדעוד אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֡דאֶחָדאחד לִדְרוֹשׁ֩לִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה מֵֽאֹת֜וֹמֵאֹתוֹמאתו וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני שְׂנֵאתִ֗יהוּשְׂנֵאתִיהוּשנאתיהו כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֠ינֶנּוּאֵינֶנּוּאיננו מִתְנַבֵּ֨אמִתְנַבֵּאמתנבא עָלַ֤יעָלַיעלי לְטוֹבָה֙לְטוֹבָהלטובה כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־יָמָ֣יויָמָיוימיו לְרָעָ֔הלְרָעָהלרעה ה֖וּאהוּאהוא מִיכָ֣יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו בֶןבֶןבן־־־יִמְלָ֑איִמְלָאימלא וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְה֣וֹשָׁפָ֔טיְהוֹשָׁפָטיהושפט אַלאַלאל־־־יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 18:8 וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־סָרִ֖יססָרִיססריס אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַהֵ֖רמַהֵרמהר [מִיכָהוּ כ][מִיכָהוּ כ][מיכהו כ] (מִיכָ֥יְהוּ ק)(מִיכָיְהוּ ק)(מיכיהו ק) בֶןבֶןבן־־־יִמְלָֽאיִמְלָאימלא׃׃׃ 18:9 וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוֹשָׁפָ֣טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֡היְהוּדָהיהודה יוֹשְׁבִים֩יוֹשְׁבִיםיושבים אִ֨ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־כִּסְא֜וֹכִּסְאוֹכסאו מְלֻבָּשִׁ֤יםמְלֻבָּשִׁיםמלבשים בְּגָדִים֙בְּגָדִיםבגדים וְיֹשְׁבִ֣יםוְיֹשְׁבִיםוישבים בְּגֹ֔רֶןבְּגֹרֶןבגרן פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער שֹׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וְכָלוְכָלוכל־־־הַ֨נְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים מִֽתְנַבְּאִ֖יםמִתְנַבְּאִיםמתנבאים לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 18:10 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֛וֹלוֹלו צִדְקִיָּ֥הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בֶֽןבֶןבן־־־כְּנַעֲנָ֖הכְּנַעֲנָהכנענה קַרְנֵ֣יקַרְנֵיקרני בַרְזֶ֑לבַרְזֶלברזל וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּאֵ֛לֶּהבְּאֵלֶּהבאלה תְּנַגַּ֥חתְּנַגַּחתנגח אֶתאֶתאת־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם עַדעַדעד־־־כַּלּוֹתָֽםכַּלּוֹתָםכלותם׃׃׃ 18:11 וְכָלוְכָלוכל־־־הַ֨נְּבִאִ֔יםהַנְּבִאִיםהנבאים נִבְּאִ֥יםנִבְּאִיםנבאים כֵּ֖ןכֵּןכן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר עֲלֵ֞העֲלֵהעלה רָמֹ֤תרָמֹתרמת גִּלְעָד֙גִּלְעָדגלעד וְהַצְלַ֔חוְהַצְלַחוהצלח וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַ֥דבְּיַדביד הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 18:12 וְהַמַּלְאָ֞ךְוְהַמַּלְאָךְוהמלאך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֣ךְהָלַךְהלך ׀׀׀ לִקְרֹ֣אלִקְרֹאלקרא לְמִיכָ֗יְהוּלְמִיכָיְהוּלמיכיהו דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֞ההִנֵּההנה דִּבְרֵ֧ידִּבְרֵידברי הַנְּבִאִ֛יםהַנְּבִאִיםהנבאים פֶּֽהפֶּהפה־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד ט֖וֹבטוֹבטוב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וִֽיהִיוִיהִיויהי־־־נָ֧אנָאנא דְבָרְךָ֛דְבָרְךָדברך כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם וְדִבַּ֥רְתָּוְדִבַּרְתָּודברת טּֽוֹבטּוֹבטוב׃׃׃ 18:13 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִיכָ֑יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו חַיחַיחי־־־יְהוָ֕היְהוָהיהוה כִּ֛יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי אֹת֥וֹאֹתוֹאתו אֲדַבֵּֽראֲדַבֵּראדבר׃׃׃ 18:14 וַיָּבֹא֮וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּלֶךְ֒הַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵלָ֗יואֵלָיואליו מִיכָה֙מִיכָהמיכה הֲנֵלֵ֞ךְהֲנֵלֵךְהנלך אֶלאֶלאל־־־רָמֹ֥תרָמֹתרמת גִּלְעָ֛דגִּלְעָדגלעד לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה אִםאִםאם־־־אֶחְדָּ֑לאֶחְדָּלאחדל וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר עֲל֣וּעֲלוּעלו וְהַצְלִ֔יחוּוְהַצְלִיחוּוהצליחו וְיִנָּתְנ֖וּוְיִנָּתְנוּוינתנו בְּיֶדְכֶֽםבְּיֶדְכֶםבידכם׃׃׃ 18:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַדעַדעד־־־כַּמֶּ֥הכַּמֶּהכמה פְעָמִ֖יםפְעָמִיםפעמים אֲנִ֣יאֲנִיאני מַשְׁבִּיעֶ֑ךָמַשְׁבִּיעֶךָמשביעך אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תְדַבֵּ֥רתְדַבֵּרתדבר אֵלַ֛יאֵלַיאלי רַקרַקרק־־־אֱמֶ֖תאֱמֶתאמת בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:16 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר רָאִ֤יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נְפוֹצִ֣יםנְפוֹצִיםנפוצים עַלעַלעל־־־הֶֽהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים כַּצֹּ֕אןכַּצֹּאןכצאן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֖ןלָהֶןלהן רֹעֶ֑הרֹעֶהרעה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־אֲדֹנִ֣יםאֲדֹנִיםאדנים לָאֵ֔לֶּהלָאֵלֶּהלאלה יָשׁ֥וּבוּיָשׁוּבוּישובו אִישׁאִישׁאיש־־־לְבֵית֖וֹלְבֵיתוֹלביתו בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 18:17 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשָׁפָ֑טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הֲלֹא֙הֲלֹאהלא אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך לֹאלֹאלא־־־יִתְנַבֵּ֥איִתְנַבֵּאיתנבא עָלַ֛יעָלַיעלי ט֖וֹבטוֹבטוב כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְרָֽעלְרָעלרע׃׃׃ ססס 18:18 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָכֵ֖ןלָכֵןלכן שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה רָאִ֤יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב עַלעַלעל־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו וְכָלוְכָלוכל־־־צְבָ֤אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים עֹֽמְדִ֔יםעֹמְדִיםעמדים עַלעַלעל־־־יְמִינ֖וֹיְמִינוֹימינו וּשְׂמֹאלֽוֹוּשְׂמֹאלוֹושמאלו׃׃׃ 18:19 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה מִ֤ימִימי יְפַתֶּה֙יְפַתֶּהיפתה אֶתאֶתאת־־־אַחְאָ֣באַחְאָבאחאב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְיַ֕עַלוְיַעַלויעל וְיִפֹּ֖לוְיִפֹּלויפל בְּרָמ֣וֹתבְּרָמוֹתברמות גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֶ֚הזֶהזה אֹמֵ֣ראֹמֵראמר כָּ֔כָהכָּכָהככה וְזֶ֖הוְזֶהוזה אֹמֵ֥ראֹמֵראמר כָּֽכָהכָּכָהככה׃׃׃ 18:20 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא הָר֗וּחַהָרוּחַהרוח וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲנִ֣יאֲנִיאני אֲפַתֶּ֑נּוּאֲפַתֶּנּוּאפתנו וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלָ֖יואֵלָיואליו בַּמָּֽהבַּמָּהבמה׃׃׃ 18:21 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵצֵא֙אֵצֵאאצא וְהָיִ֙יתִי֙וְהָיִיתִיוהייתי לְר֣וּחַלְרוּחַלרוח שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר בְּפִ֖יבְּפִיבפי כָּלכָּלכל־־־נְבִיאָ֑יונְבִיאָיונביאיו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר תְּפַתֶּה֙תְּפַתֶּהתפתה וְגַםוְגַםוגם־־־תּוּכָ֔לתּוּכָלתוכל צֵ֖אצֵאצא וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 18:22 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה נָתַ֤ןנָתַןנתן יְהוָה֙יְהוָהיהוה ר֣וּחַרוּחַרוח שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר בְּפִ֖יבְּפִיבפי נְבִיאֶ֣יךָנְבִיאֶיךָנביאיך אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וַֽיהוָ֔הוַיהוָהויהוה דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ ססס 18:23 וַיִּגַּשׁ֙וַיִּגַּשׁויגש צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בֶֽןבֶןבן־־־כְּנַעֲנָ֔הכְּנַעֲנָהכנענה וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־מִיכָ֖יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו עַלעַלעל־־־הַלֶּ֑חִיהַלֶּחִיהלחי וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵ֣יאֵיאי זֶ֤הזֶהזה הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך עָבַ֧רעָבַרעבר רֽוּחַרוּחַרוח־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה מֵאִתִּ֖ימֵאִתִּימאתי לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 18:24 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִיכָ֔יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו הִנְּךָ֥הִנְּךָהנך רֹאֶ֖הרֹאֶהראה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תָּב֛וֹאתָּבוֹאתבוא חֶ֥דֶרחֶדֶרחדר בְּחֶ֖דֶרבְּחֶדֶרבחדר לְהֵחָבֵֽאלְהֵחָבֵאלהחבא׃׃׃ 18:25 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל קְחוּ֙קְחוּקחו אֶתאֶתאת־־־מִיכָ֔יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו וַהֲשִׁיבֻ֖הוּוַהֲשִׁיבֻהוּוהשיבהו אֶלאֶלאל־־־אָמ֣וֹןאָמוֹןאמון שַׂרשַׂרשר־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְאֶלוְאֶלואל־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 18:26 וַאֲמַרְתֶּ֗םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו זֶ֖הזֶהזה בֵּ֣יתבֵּיתבית הַכֶּ֑לֶאהַכֶּלֶאהכלא וְהַאֲכִלֻ֜הוּוְהַאֲכִלֻהוּוהאכלהו לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם לַ֙חַץ֙לַחַץלחץ וּמַ֣יִםוּמַיִםומים לַ֔חַץלַחַץלחץ עַ֖דעַדעד שׁוּבִ֥ישׁוּבִישובי בְשָׁלֽוֹםבְשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 18:27 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִיכָ֔יְהוּמִיכָיְהוּמיכיהו אִםאִםאם־־־שׁ֤וֹבשׁוֹבשוב תָּשׁוּב֙תָּשׁוּבתשוב בְּשָׁל֔וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום לֹאלֹאלא־־־דִבֶּ֥רדִבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּ֑יבִּיבי וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו עַמִּ֥יםעַמִּיםעמים כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ פפפ
18:28 וַיַּ֧עַלוַיַּעַלויעל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוֹשָׁפָ֥טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־רָמֹ֥תרָמֹתרמת גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 18:29 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הִתְחַפֵּשׂ֙הִתְחַפֵּשׂהתחפש וָב֣וֹאוָבוֹאובוא בַמִּלְחָמָ֔הבַמִּלְחָמָהבמלחמה וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לְבַ֣שׁלְבַשׁלבש בְּגָדֶ֑יךָבְּגָדֶיךָבגדיך וַיִּתְחַפֵּשׂ֙וַיִּתְחַפֵּשׂויתחפש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 18:30 וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך אֲרָ֡םאֲרָםארם צִוָּה֩צִוָּהצוה אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הָרֶ֤כֶבהָרֶכֶבהרכב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֙לוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֚אלֹאלא תִּלָּ֣חֲמ֔וּתִּלָּחֲמוּתלחמו אֶתאֶתאת־־־הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן אֶתאֶתאת־־־הַגָּד֑וֹלהַגָּדוֹלהגדול כִּ֛יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 18:31 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כִּרְאוֹת֩כִּרְאוֹתכראות שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הָרֶ֜כֶבהָרֶכֶבהרכב אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט וְהֵ֤מָּהוְהֵמָּהוהמה אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל ה֔וּאהוּאהוא וַיָּסֹ֥בּוּוַיָּסֹבּוּויסבו עָלָ֖יועָלָיועליו לְהִלָּחֵ֑םלְהִלָּחֵםלהלחם וַיִּזְעַ֤קוַיִּזְעַקויזעק יְהֽוֹשָׁפָט֙יְהוֹשָׁפָטיהושפט וַֽיהוָ֣הוַיהוָהויהוה עֲזָר֔וֹעֲזָרוֹעזרו וַיְסִיתֵ֥םוַיְסִיתֵםויסיתם אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 18:32 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּרְאוֹת֙כִּרְאוֹתכראות שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־הָיָ֖ההָיָההיה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו מֵאַחֲרָֽיומֵאַחֲרָיומאחריו׃׃׃ 18:33 וְאִ֗ישׁוְאִישׁואיש מָשַׁ֤ךְמָשַׁךְמשך בַּקֶּ֙שֶׁת֙בַּקֶּשֶׁתבקשת לְתֻמּ֔וֹלְתֻמּוֹלתמו וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בֵּ֥יןבֵּיןבין הַדְּבָקִ֖יםהַדְּבָקִיםהדבקים וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַשִּׁרְיָ֑ןהַשִּׁרְיָןהשרין וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָֽרַכָּ֗בלָרַכָּבלרכב הֲפֹ֧ךְהֲפֹךְהפך [יָדֶיךָ כ][יָדֶיךָ כ][ידיך כ] (יָדְךָ֛ ק)(יָדְךָ ק)(ידך ק) וְהוֹצֵאתַ֥נִיוְהוֹצֵאתַנִיוהוצאתני מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה כִּ֥יכִּיכי הָחֳלֵֽיתִיהָחֳלֵיתִיהחליתי׃׃׃ 18:34 וַתַּ֤עַלוַתַּעַלותעל הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הָיָ֨ההָיָההיה מַעֲמִ֧ידמַעֲמִידמעמיד בַּמֶּרְכָּבָ֛הבַּמֶּרְכָּבָהבמרכבה נֹ֥כַחנֹכַחנכח אֲרָ֖םאֲרָםארם עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת לְעֵ֖תלְעֵתלעת בּ֥וֹאבּוֹאבוא הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain