Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 2

2:2 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אֶלאֶלאל־־־חוּרָ֥םחוּרָםחורם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צֹ֖רצֹרצר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֙יתָ֙עָשִׂיתָעשית עִםעִםעם־־־דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֔יאָבִיאבי וַתִּֽשְׁלַֽחוַתִּשְׁלַחותשלח־־־ל֣וֹלוֹלו אֲרָזִ֔יםאֲרָזִיםארזים לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־ל֥וֹלוֹלו בַ֖יִתבַיִתבית לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 2:3 הִנֵּה֩הִנֵּההנה אֲנִ֨יאֲנִיאני בֽוֹנֶהבוֹנֶהבונה־־־בַּ֜יִתבַּיִתבית לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֗יאֱלֹהָיאלהי לְהַקְדִּ֣ישׁלְהַקְדִּישׁלהקדיש ל֡וֹלוֹלו לְהַקְטִ֣ירלְהַקְטִירלהקטיר לְפָנָ֣יולְפָנָיולפניו קְטֹֽרֶתקְטֹרֶתקטרת־־־סַמִּים֩סַמִּיםסמים וּמַעֲרֶ֨כֶתוּמַעֲרֶכֶתומערכת תָּמִ֤ידתָּמִידתמיד וְעֹלוֹת֙וְעֹלוֹתועלות לַבֹּ֣קֶרלַבֹּקֶרלבקר וְלָעֶ֔רֶבוְלָעֶרֶבולערב לַשַּׁבָּתוֹת֙לַשַּׁבָּתוֹתלשבתות וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔יםוְלֶחֳדָשִׁיםולחדשים וּֽלְמוֹעֲדֵ֖יוּלְמוֹעֲדֵיולמועדי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם זֹ֥אתזֹאתזאת עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 2:4 וְהַבַּ֛יִתוְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני בוֹנֶ֖הבוֹנֶהבונה גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול כִּֽיכִּיכי־־־גָד֥וֹלגָדוֹלגדול אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 2:5 וּמִ֤יוּמִיומי יַעֲצָריַעֲצָריעצר־־־כֹּ֙חַ֙כֹּחַכח לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־ל֣וֹלוֹלו בַ֔יִתבַיִתבית כִּ֧יכִּיכי הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּשְׁמֵ֥יוּשְׁמֵיושמי הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לֹ֣אלֹאלא יְכַלְכְּלֻ֑הוּיְכַלְכְּלֻהוּיכלכלהו וּמִ֤יוּמִיומי אֲנִי֙אֲנִיאני אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶבְנֶהאֶבְנֶהאבנה־־־לּ֣וֹלּוֹלו בַ֔יִתבַיִתבית כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְהַקְטִ֥ירלְהַקְטִירלהקטיר לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 2:6 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה שְֽׁלַֽחשְׁלַחשלח־־־לִ֣ילִילי אִישׁאִישׁאיש־־־חָכָ֡םחָכָםחכם לַעֲשׂוֹת֩לַעֲשׂוֹתלעשות בַּזָּהָ֨בבַּזָּהָבבזהב וּבַכֶּ֜סֶףוּבַכֶּסֶףובכסף וּבַנְּחֹ֣שֶׁתוּבַנְּחֹשֶׁתובנחשת וּבַבַּרְזֶ֗לוּבַבַּרְזֶלובברזל וּבָֽאַרְגְּוָן֙וּבָאַרְגְּוָןובארגון וְכַרְמִ֣ילוְכַרְמִילוכרמיל וּתְכֵ֔לֶתוּתְכֵלֶתותכלת וְיֹדֵ֖עַוְיֹדֵעַוידע לְפַתֵּ֣חַלְפַתֵּחַלפתח פִּתּוּחִ֑יםפִּתּוּחִיםפתוחים עִםעִםעם־־־הַֽחֲכָמִ֗יםהַחֲכָמִיםהחכמים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עִמִּי֙עִמִּיעמי בִּֽיהוּדָ֣הבִּיהוּדָהביהודה וּבִֽירוּשָׁלִַ֔םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵכִ֖יןהֵכִיןהכין דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 2:7 וּֽשְׁלַֽחוּשְׁלַחושלח־־־לִי֩לִילי עֲצֵ֨יעֲצֵיעצי אֲרָזִ֜יםאֲרָזִיםארזים בְּרוֹשִׁ֣יםבְּרוֹשִׁיםברושים וְאַלְגּוּמִּים֮וְאַלְגּוּמִּיםואלגומים מֵֽהַלְּבָנוֹן֒מֵהַלְּבָנוֹןמהלבנון כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך יֽוֹדְעִ֔יםיוֹדְעִיםיודעים לִכְר֖וֹתלִכְרוֹתלכרות עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי לְבָנ֑וֹןלְבָנוֹןלבנון וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה עֲבָדַ֖יעֲבָדַיעבדי עִםעִםעם־־־עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 2:8 וּלְהָכִ֥יןוּלְהָכִיןולהכין לִ֛ילִילי עֵצִ֖יםעֵצִיםעצים לָרֹ֑בלָרֹבלרב כִּ֥יכִּיכי הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני בוֹנֶ֖הבוֹנֶהבונה גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְהַפְלֵֽאוְהַפְלֵאוהפלא׃׃׃ 2:9 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה לַֽחֹטְבִ֣יםלַחֹטְבִיםלחטבים ׀׀׀ לְֽכֹרְתֵ֣ילְכֹרְתֵילכרתי ׀׀׀ הָעֵצִ֡יםהָעֵצִיםהעצים נָתַתִּי֩נָתַתִּינתתי חִטִּ֨יםחִטִּיםחטים ׀׀׀ מַכּ֜וֹתמַכּוֹתמכות לַעֲבָדֶ֗יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך כֹּרִים֙כֹּרִיםכרים עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וּשְׂעֹרִ֕יםוּשְׂעֹרִיםושערים כֹּרִ֖יםכֹּרִיםכרים עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וְיַ֗יִןוְיַיִןויין בַּתִּים֙בַּתִּיםבתים עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְשֶׁ֕מֶןוְשֶׁמֶןושמן בַּתִּ֖יםבַּתִּיםבתים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ פפפ
2:10 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּרָ֤םחוּרָםחורם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צֹר֙צֹרצר בִּכְתָ֔בבִּכְתָבבכתב וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה בְּאַהֲבַ֤תבְּאַהֲבַתבאהבת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו נְתָנְךָ֥נְתָנְךָנתנך עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 2:11 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר חוּרָם֒חוּרָםחורם בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַן֩נָתַןנתן לְדָוִ֨ידלְדָוִידלדויד הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּ֣ןבֵּןבן חָכָ֗םחָכָםחכם יוֹדֵ֙עַ֙יוֹדֵעַיודע שֵׂ֣כֶלשֵׂכֶלשכל וּבִינָ֔הוּבִינָהובינה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִבְנֶהיִבְנֶהיבנה־־־בַּ֙יִת֙בַּיִתבית לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וּבַ֖יִתוּבַיִתובית לְמַלְכוּתֽוֹלְמַלְכוּתוֹלמלכותו׃׃׃ 2:12 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שָׁלַ֧חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אִישׁאִישׁאיש־־־חָכָ֛םחָכָםחכם יוֹדֵ֥עַיוֹדֵעַיודע בִּינָ֖הבִּינָהבינה לְחוּרָ֥םלְחוּרָםלחורם אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 2:13 בֶּןבֶּןבן־־־אִשָּׁ֞האִשָּׁהאשה מִןמִןמן־־־בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות דָּ֗ןדָּןדן וְאָבִ֣יווְאָבִיוואביו אִישׁאִישׁאיש־־־צֹרִ֡יצֹרִיצרי יוֹדֵ֡עַיוֹדֵעַיודע לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בַּזָּֽהָבבַּזָּהָבבזהב־־־וּ֠בַכֶּסֶףוּבַכֶּסֶףובכסף בַּנְּחֹ֨שֶׁתבַּנְּחֹשֶׁתבנחשת בַּבַּרְזֶ֜לבַּבַּרְזֶלבברזל בָּאֲבָנִ֣יםבָּאֲבָנִיםבאבנים וּבָעֵצִ֗יםוּבָעֵצִיםובעצים בָּאַרְגָּמָ֤ןבָּאַרְגָּמָןבארגמן בַּתְּכֵ֙לֶת֙בַּתְּכֵלֶתבתכלת וּבַבּ֣וּץוּבַבּוּץובבוץ וּבַכַּרְמִ֔ילוּבַכַּרְמִילובכרמיל וּלְפַתֵּ֙חַ֙וּלְפַתֵּחַולפתח כָּלכָּלכל־־־פִּתּ֔וּחַפִּתּוּחַפתוח וְלַחְשֹׁ֖בוְלַחְשֹׁבולחשב כָּלכָּלכל־־־מַחֲשָׁ֑בֶתמַחֲשָׁבֶתמחשבת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִנָּֽתֶןיִנָּתֶןינתן־־־לוֹ֙לוֹלו עִםעִםעם־־־חֲכָמֶ֔יךָחֲכָמֶיךָחכמיך וְֽחַכְמֵ֔יוְחַכְמֵיוחכמי אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ 2:14 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה הַחִטִּ֨יםהַחִטִּיםהחטים וְהַשְּׂעֹרִ֜יםוְהַשְּׂעֹרִיםוהשערים הַשֶּׁ֤מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן וְהַיַּ֙יִן֙וְהַיַּיִןוהיין אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֣ראָמַראמר אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני יִשְׁלַ֖חיִשְׁלַחישלח לַעֲבָדָֽיולַעֲבָדָיולעבדיו׃׃׃ 2:15 וַ֠אֲנַחְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו נִכְרֹ֨תנִכְרֹתנכרת עֵצִ֤יםעֵצִיםעצים מִןמִןמן־־־הַלְּבָנוֹן֙הַלְּבָנוֹןהלבנון כְּכָלכְּכָלככל־־־צָרְכֶּ֔ךָצָרְכֶּךָצרכך וּנְבִיאֵ֥םוּנְבִיאֵםונביאם לְךָ֛לְךָלך רַפְסֹד֖וֹתרַפְסֹדוֹתרפסדות עַלעַלעל־־־יָ֣םיָםים יָפ֑וֹיָפוֹיפו וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה תַּעֲלֶ֥התַּעֲלֶהתעלה אֹתָ֖םאֹתָםאתם יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ פפפ
2:16 וַיִּסְפֹּ֣רוַיִּסְפֹּרויספר שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה כָּלכָּלכל־־־הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַגֵּירִים֙הַגֵּירִיםהגירים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַסְּפָ֔רהַסְּפָרהספר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר סְפָרָ֖םסְפָרָםספרם דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֑יואָבִיואביו וַיִּמָּצְא֗וּוַיִּמָּצְאוּוימצאו מֵאָ֤המֵאָהמאה וַחֲמִשִּׁים֙וַחֲמִשִּׁיםוחמשים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁלֹ֥שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 2:17 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֵהֶ֜םמֵהֶםמהם שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף סַבָּ֔לסַבָּלסבל וּשְׁמֹנִ֥יםוּשְׁמֹנִיםושמנים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף חֹצֵ֣בחֹצֵבחצב בָּהָ֑רבָּהָרבהר וּשְׁלֹ֤שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים וְשֵׁ֣שׁוְשֵׁשׁושש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות מְנַצְּחִ֖יםמְנַצְּחִיםמנצחים לְהַעֲבִ֥ידלְהַעֲבִידלהעביד אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain