Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 20

20:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיכֵ֡ןאַחֲרֵיכֵןאחריכן בָּ֣אוּבָּאוּבאו בְנֵיבְנֵיבני־־־מוֹאָב֩מוֹאָבמואב וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון וְעִמָּהֶ֧םוְעִמָּהֶםועמהם ׀׀׀ מֵֽהָעַמּוֹנִ֛יםמֵהָעַמּוֹנִיםמהעמונים עַלעַלעל־־־יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 20:2 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לִֽיהוֹשָׁפָט֙לִיהוֹשָׁפָטליהושפט לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּ֣אבָּאבא עָלֶ֜יךָעָלֶיךָעליך הָמ֥וֹןהָמוֹןהמון רָ֛ברָברב מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיָּ֖םלַיָּםלים מֵאֲרָ֑םמֵאֲרָםמארם וְהִנָּם֙וְהִנָּםוהנם בְּחַֽצְצ֣וֹןבְּחַצְצוֹןבחצצון תָּמָ֔רתָּמָרתמר הִ֖יאהִיאהיא עֵ֥יןעֵיןעין גֶּֽדִיגֶּדִיגדי׃׃׃ 20:3 וַיִּרָ֕אוַיִּרָאוירא וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן יְהוֹשָׁפָ֛טיְהוֹשָׁפָטיהושפט אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו לִדְר֣וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־צ֖וֹםצוֹםצום עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 20:4 וַיִּקָּבְצ֣וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לְבַקֵּ֖שׁלְבַקֵּשׁלבקש מֵֽיְהוָ֑המֵיְהוָהמיהוה גַּ֚םגַּםגם מִכָּלמִכָּלמכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה בָּ֖אוּבָּאוּבאו לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:5 וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בִּקְהַ֧לבִּקְהַלבקהל יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִַ֖םוִירוּשָׁלִַםוירושלם בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הֶחָצֵ֥רהֶחָצֵרהחצר הַחֲדָשָֽׁההַחֲדָשָׁההחדשה׃׃׃ 20:6 וַיֹּאמַ֗רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵ֙ינוּ֙אֲבֹתֵינוּאבתינו הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אַתָּֽהאַתָּהאתה־־־ה֤וּאהוּאהוא אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה מוֹשֵׁ֔למוֹשֵׁלמושל בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וּבְיָדְךָ֙וּבְיָדְךָובידך כֹּ֣חַכֹּחַכח וּגְבוּרָ֔הוּגְבוּרָהוגבורה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך לְהִתְיַצֵּֽבלְהִתְיַצֵּבלהתיצב׃׃׃ 20:7 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הוֹרַ֙שְׁתָּ֙הוֹרַשְׁתָּהורשת אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵי֙יֹשְׁבֵיישבי הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת מִלִּפְנֵ֖ימִלִּפְנֵימלפני עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽתִּתְּנָ֗הּוַתִּתְּנָהּותתנה לְזֶ֛רַעלְזֶרַעלזרע אַבְרָהָ֥םאַבְרָהָםאברהם אֹֽהַבְךָ֖אֹהַבְךָאהבך לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 20:8 וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו־־־בָ֑הּבָהּבה וַיִּבְנ֨וּוַיִּבְנוּויבנו לְךָ֧לְךָלך ׀׀׀ בָּ֛הּבָּהּבה מִקְדָּ֖שׁמִקְדָּשׁמקדש לְשִׁמְךָ֥לְשִׁמְךָלשמך לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 20:9 אִםאִםאם־־־תָּב֨וֹאתָּבוֹאתבוא עָלֵ֜ינוּעָלֵינוּעלינו רָעָ֗הרָעָהרעה חֶרֶב֮חֶרֶבחרב שְׁפוֹט֮שְׁפוֹטשפוט וְדֶ֣בֶרוְדֶבֶרודבר וְרָעָב֒וְרָעָבורעב נַֽעַמְדָ֞הנַעַמְדָהנעמדה לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה וּלְפָנֶ֔יךָוּלְפָנֶיךָולפניך כִּ֥יכִּיכי שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך בַּבַּ֣יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְנִזְעַ֥קוְנִזְעַקונזעק אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך מִצָּרָתֵ֖נוּמִצָּרָתֵנוּמצרתנו וְתִשְׁמַ֥עוְתִשְׁמַעותשמע וְתוֹשִֽׁיעַוְתוֹשִׁיעַותושיע׃׃׃ 20:10 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה הִנֵּה֩הִנֵּההנה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֨וֹןעַמּוֹןעמון וּמוֹאָ֜בוּמוֹאָבומואב וְהַרוְהַרוהר־־־שֵׂעִ֗ירשֵׂעִירשעיר אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נָתַ֤תָּהנָתַתָּהנתתה לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא בָהֶ֔םבָהֶםבהם בְּבֹאָ֖םבְּבֹאָםבבאם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּ֛יכִּיכי סָ֥רוּסָרוּסרו מֵעֲלֵיהֶ֖םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וְלֹ֥אוְלֹאולא הִשְׁמִידֽוּםהִשְׁמִידוּםהשמידום׃׃׃ 20:11 וְהִ֨נֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־הֵ֔םהֵםהם גֹּמְלִ֖יםגֹּמְלִיםגמלים עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא לְגָ֣רְשֵׁ֔נוּלְגָרְשֵׁנוּלגרשנו מִיְּרֻשָּׁתְךָ֖מִיְּרֻשָּׁתְךָמירשתך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֽוֹרַשְׁתָּֽנוּהוֹרַשְׁתָּנוּהורשתנו׃׃׃ 20:12 אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא תִשְׁפָּטתִשְׁפָּטתשפט־־־בָּ֔םבָּםבם כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו כֹּ֔חַכֹּחַכח לִ֠פְנֵילִפְנֵילפני הֶהָמ֥וֹןהֶהָמוֹןההמון הָרָ֛בהָרָבהרב הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הַבָּ֣אהַבָּאהבא עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וַאֲנַ֗חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו לֹ֤אלֹאלא נֵדַע֙נֵדַענדע מַֽהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂ֔הנַּעֲשֶׂהנעשה כִּ֥יכִּיכי עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך עֵינֵֽינוּעֵינֵינוּעינינו׃׃׃ 20:13 וְכָ֨לוְכָלוכל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עֹמְדִ֖יםעֹמְדִיםעמדים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־טַפָּ֖םטַפָּםטפם נְשֵׁיהֶ֥םנְשֵׁיהֶםנשיהם וּבְנֵיהֶֽםוּבְנֵיהֶםובניהם׃׃׃ פפפ
20:14 וְיַחֲזִיאֵ֡לוְיַחֲזִיאֵלויחזיאל בֶּןבֶּןבן־־־זְכַרְיָ֡הוּזְכַרְיָהוּזכריהו בֶּןבֶּןבן־־־בְּ֠נָיָהבְּנָיָהבניה בֶּןבֶּןבן־־־יְעִיאֵ֧ליְעִיאֵליעיאל בֶּןבֶּןבן־־־מַתַּנְיָ֛המַתַּנְיָהמתניה הַלֵּוִ֖יהַלֵּוִיהלוי מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָסָ֑ףאָסָףאסף הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה עָלָיו֙עָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 20:15 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַקְשִׁ֤יבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו כָלכָלכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְהַמֶּ֖לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך יְהוֹשָׁפָ֑טיְהוֹשָׁפָטיהושפט כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָכֶ֗םלָכֶםלכם אַ֠תֶּםאַתֶּםאתם אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֤וּתִּירְאוּתיראו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחַ֙תּוּ֙תֵּחַתּוּתחתו מִפְּנֵ֨ימִפְּנֵימפני הֶהָמ֤וֹןהֶהָמוֹןההמון הָרָב֙הָרָבהרב הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לָכֶ֛םלָכֶםלכם הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה כִּ֥יכִּיכי לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 20:16 מָחָר֙מָחָרמחר רְד֣וּרְדוּרדו עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם הִנָּ֥םהִנָּםהנם עֹלִ֖יםעֹלִיםעלים בְּמַעֲלֵ֣הבְּמַעֲלֵהבמעלה הַצִּ֑יץהַצִּיץהציץ וּמְצָאתֶ֤םוּמְצָאתֶםומצאתם אֹתָם֙אֹתָםאתם בְּס֣וֹףבְּסוֹףבסוף הַנַּ֔חַלהַנַּחַלהנחל פְּנֵ֖יפְּנֵיפני מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר יְרוּאֵֽליְרוּאֵלירואל׃׃׃ 20:17 לֹ֥אלֹאלא לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם בָּזֹ֑אתבָּזֹאתבזאת הִתְיַצְּב֣וּהִתְיַצְּבוּהתיצבו עִמְד֡וּעִמְדוּעמדו וּרְא֣וּוּרְאוּוראו אֶתאֶתאת־־־יְשׁוּעַת֩יְשׁוּעַתישועת יְהוָ֨היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֜םעִמָּכֶםעמכם יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה וִֽירוּשָׁלִַ֗םוִירוּשָׁלִַםוירושלם אַלאַלאל־־־תִּֽירְאוּ֙תִּירְאוּתיראו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחַ֔תּוּתֵּחַתּוּתחתו מָחָר֙מָחָרמחר צְא֣וּצְאוּצאו לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 20:18 וַיִּקֹּ֧דוַיִּקֹּדויקד יְהוֹשָׁפָ֛טיְהוֹשָׁפָטיהושפט אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָ֞היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם נָֽפְלוּ֙נָפְלוּנפלו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֖תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 20:19 וַיָּקֻ֧מוּוַיָּקֻמוּויקמו הַלְוִיִּ֛םהַלְוִיִּםהלוים מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַקְּהָתִ֖יםהַקְּהָתִיםהקהתים וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַקָּרְחִ֑יםהַקָּרְחִיםהקרחים לְהַלֵּ֗ללְהַלֵּללהלל לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּק֥וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 20:20 וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו לְמִדְבַּ֣רלְמִדְבַּרלמדבר תְּק֑וֹעַתְּקוֹעַתקוע וּבְצֵאתָ֞םוּבְצֵאתָםובצאתם עָמַ֣דעָמַדעמד יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר שְׁמָע֗וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם הַאֲמִ֜ינוּהַאֲמִינוּהאמינו בַּיהוָ֤הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְתֵ֣אָמֵ֔נוּוְתֵאָמֵנוּותאמנו הַאֲמִ֥ינוּהַאֲמִינוּהאמינו בִנְבִיאָ֖יובִנְבִיאָיובנביאיו וְהַצְלִֽיחוּוְהַצְלִיחוּוהצליחו׃׃׃ 20:21 וַיִּוָּעַץ֙וַיִּוָּעַץויועץ אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיַּעֲמֵ֤דוַיַּעֲמֵדויעמד מְשֹֽׁרֲרִים֙מְשֹׁרֲרִיםמשררים לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וּֽמְהַֽלְלִ֖יםוּמְהַלְלִיםומהללים לְהַדְרַתלְהַדְרַתלהדרת־־־קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש בְּצֵאת֙בְּצֵאתבצאת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הֶֽחָל֔וּץהֶחָלוּץהחלוץ וְאֹֽמְרִים֙וְאֹמְרִיםואמרים הוֹד֣וּהוֹדוּהודו לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כִּ֥יכִּיכי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 20:22 וּבְעֵת֩וּבְעֵתובעת הֵחֵ֨לּוּהֵחֵלּוּהחלו בְרִנָּ֜הבְרִנָּהברנה וּתְהִלָּ֗הוּתְהִלָּהותהלה נָתַ֣ןנָתַןנתן יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ מְ֠אָֽרְבִיםמְאָרְבִיםמארבים עַלעַלעל־־־בְּנֵ֨יבְּנֵיבני עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון מוֹאָ֧במוֹאָבמואב וְהַרוְהַרוהר־־־שֵׂעִ֛ירשֵׂעִירשעיר הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים לִֽיהוּדָ֖הלִיהוּדָהליהודה וַיִּנָּגֵֽפוּוַיִּנָּגֵפוּוינגפו׃׃׃ 20:23 וַ֠יַּֽעַמְדוּוַיַּעַמְדוּויעמדו בְּנֵ֨יבְּנֵיבני עַמּ֧וֹןעַמּוֹןעמון וּמוֹאָ֛בוּמוֹאָבומואב עַלעַלעל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הַרהַרהר־־־שֵׂעִ֖ירשֵׂעִירשעיר לְהַחֲרִ֣יםלְהַחֲרִיםלהחרים וּלְהַשְׁמִ֑ידוּלְהַשְׁמִידולהשמיד וּכְכַלּוֹתָם֙וּכְכַלּוֹתָםוככלותם בְּיוֹשְׁבֵ֣יבְּיוֹשְׁבֵיביושבי שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר עָזְר֥וּעָזְרוּעזרו אִישׁאִישׁאיש־־־בְּרֵעֵ֖הוּבְּרֵעֵהוּברעהו לְמַשְׁחִֽיתלְמַשְׁחִיתלמשחית׃׃׃ 20:24 וִֽיהוּדָ֛הוִיהוּדָהויהודה בָּ֥אבָּאבא עַלעַלעל־־־הַמִּצְפֶּ֖ההַמִּצְפֶּההמצפה לַמִּדְבָּ֑רלַמִּדְבָּרלמדבר וַיִּפְנוּ֙וַיִּפְנוּויפנו אֶלאֶלאל־־־הֶ֣הָמ֔וֹןהֶהָמוֹןההמון וְהִנָּ֧םוְהִנָּםוהנם פְּגָרִ֛יםפְּגָרִיםפגרים נֹפְלִ֥יםנֹפְלִיםנפלים אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין פְּלֵיטָֽהפְּלֵיטָהפליטה׃׃׃ 20:25 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יְהוֹשָׁפָ֣טיְהוֹשָׁפָטיהושפט וְעַמּוֹ֮וְעַמּוֹועמו לָבֹ֣זלָבֹזלבז אֶתאֶתאת־־־שְׁלָלָם֒שְׁלָלָםשללם וַיִּמְצְאוּ֩וַיִּמְצְאוּוימצאו בָהֶ֨םבָהֶםבהם לָרֹ֜בלָרֹבלרב וּרְכ֤וּשׁוּרְכוּשׁורכוש וּפְגָרִים֙וּפְגָרִיםופגרים וּכְלֵ֣יוּכְלֵיוכלי חֲמֻד֔וֹתחֲמֻדוֹתחמדות וַיְנַצְּל֥וּוַיְנַצְּלוּוינצלו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְאֵ֣יןלְאֵיןלאין מַשָּׂ֑אמַשָּׂאמשא וַיִּֽהְי֞וּוַיִּהְיוּויהיו יָמִ֧יםיָמִיםימים שְׁלוֹשָׁ֛השְׁלוֹשָׁהשלושה בֹּזְזִ֥יםבֹּזְזִיםבזזים אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁלָ֖להַשָּׁלָלהשלל כִּ֥יכִּיכי רַברַברב־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 20:26 וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הָרְבִעִ֗יהָרְבִעִיהרבעי נִקְהֲלוּ֙נִקְהֲלוּנקהלו לְעֵ֣מֶקלְעֵמֶקלעמק בְּרָכָ֔הבְּרָכָהברכה כִּיכִּיכי־־־שָׁ֖םשָׁםשם בֵּרֲכ֣וּבֵּרֲכוּברכו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן קָֽרְא֞וּקָרְאוּקראו אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֨םשֵׁםשם הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֛וּאהַהוּאההוא עֵ֥מֶקעֵמֶקעמק בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה עַדעַדעד־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 20:27 וַ֠יָּשֻׁבוּוַיָּשֻׁבוּוישבו כָּלכָּלכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙וִירוּשָׁלִַםוירושלם וִֽיהוֹשָׁפָ֣טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט בְּרֹאשָׁ֔םבְּרֹאשָׁםבראשם לָשׁ֥וּבלָשׁוּבלשוב אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּשִׂמְחָ֑הבְּשִׂמְחָהבשמחה כִּֽיכִּיכי־־־שִׂמְּחָ֥םשִׂמְּחָםשמחם יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵֽאוֹיְבֵיהֶֽםמֵאוֹיְבֵיהֶםמאויביהם׃׃׃ 20:28 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם בִּנְבָלִ֥יםבִּנְבָלִיםבנבלים וּבְכִנֹּר֖וֹתוּבְכִנֹּרוֹתובכנרות וּבַחֲצֹצְר֑וֹתוּבַחֲצֹצְרוֹתובחצצרות אֶלאֶלאל־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:29 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי פַּ֣חַדפַּחַדפחד אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות בְּשָׁמְעָ֕םבְּשָׁמְעָםבשמעם כִּ֚יכִּיכי נִלְחַ֣םנִלְחַםנלחם יְהוָ֔היְהוָהיהוה עִ֖םעִםעם אוֹיְבֵ֥יאוֹיְבֵיאויבי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:30 וַתִּשְׁקֹ֖טוַתִּשְׁקֹטותשקט מַלְכ֣וּתמַלְכוּתמלכות יְהוֹשָׁפָ֑טיְהוֹשָׁפָטיהושפט וַיָּ֧נַֽחוַיָּנַחוינח ל֦וֹלוֹלו אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ פפפ
20:31 וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁים֩שְׁלֹשִׁיםשלשים וְחָמֵ֨שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֜השָׁנָהשנה בְּמָלְכ֗וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וְעֶשְׂרִ֨יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה מָלַ֣ךְמָלַךְמלך בִּֽירוּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו עֲזוּבָ֖העֲזוּבָהעזובה בַּתבַּתבת־־־שִׁלְחִֽישִׁלְחִישלחי׃׃׃ 20:32 וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֛רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אָבִ֥יואָבִיואביו אָסָ֖אאָסָאאסא וְלֹאוְלֹאולא־־־סָ֣רסָרסר מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:33 אַ֥ךְאַךְאך הַבָּמ֖וֹתהַבָּמוֹתהבמות לֹאלֹאלא־־־סָ֑רוּסָרוּסרו וְע֤וֹדוְעוֹדועוד הָעָם֙הָעָםהעם לֹאלֹאלא־־־הֵכִ֣ינוּהֵכִינוּהכינו לְבָבָ֔םלְבָבָםלבבם לֵאלֹהֵ֖ילֵאלֹהֵילאלהי אֲבֹתֵיהֶֽםאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם׃׃׃ 20:34 וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוֹשָׁפָ֔טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאַחֲרֹנִ֑יםוְהָאַחֲרֹנִיםוהאחרנים הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים בְּדִבְרֵי֙בְּדִבְרֵיבדברי יֵה֣וּאיֵהוּאיהוא בֶןבֶןבן־־־חֲנָ֔נִיחֲנָנִיחנני אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֹֽעֲלָ֔ההֹעֲלָההעלה עַלעַלעל־־־סֵ֖פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:35 וְאַחֲרֵיכֵ֗ןוְאַחֲרֵיכֵןואחריכן אֶתְחַבַּר֙אֶתְחַבַּראתחבר יְהוֹשָׁפָ֣טיְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עִ֖םעִםעם אֲחַזְיָ֣האֲחַזְיָהאחזיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל ה֖וּאהוּאהוא הִרְשִׁ֥יעַהִרְשִׁיעַהרשיע לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 20:36 וַיְחַבְּרֵ֣הוּוַיְחַבְּרֵהוּויחברהו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֳנִיּ֖וֹתאֳנִיּוֹתאניות לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת תַּרְשִׁ֑ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֳנִיּ֖וֹתאֳנִיּוֹתאניות בְּעֶצְי֥וֹןבְּעֶצְיוֹןבעציון גָּֽבֶרגָּבֶרגבר׃׃׃ 20:37 וַיִּתְנַבֵּ֞אוַיִּתְנַבֵּאויתנבא אֱלִיעֶ֤זֶראֱלִיעֶזֶראליעזר בֶּןבֶּןבן־־־דֹּדָוָ֙הוּ֙דֹּדָוָהוּדדוהו מִמָּ֣רֵשָׁ֔המִמָּרֵשָׁהממרשה עַלעַלעל־־־יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּהִֽתְחַבֶּרְךָ֣כְּהִתְחַבֶּרְךָכהתחברך עִםעִםעם־־־אֲחַזְיָ֗הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו פָּרַ֤ץפָּרַץפרץ יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־מַעֲשֶׂ֔יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך וַיִּשָּׁבְר֣וּוַיִּשָּׁבְרוּוישברו אֳנִיּ֔וֹתאֳנִיּוֹתאניות וְלֹ֥אוְלֹאולא עָצְר֖וּעָצְרוּעצרו לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־תַּרְשִֽׁישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain