Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 21

21:1 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב יְהֽוֹשָׁפָט֙יְהוֹשָׁפָטיהושפט עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֥רוַיִּקָּבֵרויקבר עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹרָ֥םיְהוֹרָםיהורם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 21:2 וְלֽוֹוְלוֹולו־־־אַחִ֞יםאַחִיםאחים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט עֲזַרְיָ֤העֲזַרְיָהעזריה וִֽיחִיאֵל֙וִיחִיאֵלויחיאל וּזְכַרְיָ֣הוּוּזְכַרְיָהוּוזכריהו וַעֲזַרְיָ֔הוּוַעֲזַרְיָהוּועזריהו וּמִיכָאֵ֖לוּמִיכָאֵלומיכאל וּשְׁפַטְיָ֑הוּוּשְׁפַטְיָהוּושפטיהו כָּלכָּלכל־־־אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:3 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֣םלָהֶםלהם ׀׀׀ אֲ֠בִיהֶםאֲבִיהֶםאביהם מַתָּנ֨וֹתמַתָּנוֹתמתנות רַבּ֜וֹתרַבּוֹתרבות לְכֶ֤סֶףלְכֶסֶףלכסף וּלְזָהָב֙וּלְזָהָבולזהב וּלְמִגְדָּנ֔וֹתוּלְמִגְדָּנוֹתולמגדנות עִםעִםעם־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי מְצֻר֖וֹתמְצֻרוֹתמצרות בִּֽיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּמְלָכָ֛ההַמַּמְלָכָההממלכה נָתַ֥ןנָתַןנתן לִֽיהוֹרָ֖םלִיהוֹרָםליהורם כִּיכִּיכי־־־ה֥וּאהוּאהוא הַבְּכֽוֹרהַבְּכוֹרהבכור׃׃׃ פפפ
21:4 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם יְהוֹרָ֜םיְהוֹרָםיהורם עַלעַלעל־־־מַמְלֶ֤כַתמַמְלֶכַתממלכת אָבִיו֙אָבִיואביו וַיִּתְחַזַּ֔קוַיִּתְחַזַּקויתחזק וַיַּהֲרֹ֥גוַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו בֶּחָ֑רֶבבֶּחָרֶבבחרב וְגַ֖םוְגַםוגם מִשָּׂרֵ֥ימִשָּׂרֵימשרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:5 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁתַּ֛יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה יְהוֹרָ֣םיְהוֹרָםיהורם בְּמָלְכ֑וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁמוֹנֶ֣הוּשְׁמוֹנֶהושמונה שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 21:6 וַיֵּ֜לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב כִּ֚יכִּיכי בַּתבַּתבת־־־אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב הָ֥יְתָההָיְתָההיתה לּ֖וֹלּוֹלו אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:7 וְלֹאוְלֹאולא־־־אָבָ֣האָבָהאבה יְהוָ֗היְהוָהיהוה לְהַשְׁחִית֙לְהַשְׁחִיתלהשחית אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֔ידדָּוִידדויד לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרַ֖תכָּרַתכרת לְדָוִ֑ידלְדָוִידלדויד וְכַאֲשֶׁ֣רוְכַאֲשֶׁרוכאשר אָמַ֗ראָמַראמר לָתֵ֨תלָתֵתלתת ל֥וֹלוֹלו נִ֛ירנִירניר וּלְבָנָ֖יווּלְבָנָיוולבניו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 21:8 בְּיָמָיו֙בְּיָמָיובימיו פָּשַׁ֣עפָּשַׁעפשע אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת יַדיַדיד־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיַּמְלִ֥יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 21:9 וַיַּֽעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר יְהוֹרָם֙יְהוֹרָםיהורם עִםעִםעם־־־שָׂרָ֔יושָׂרָיושריו וְכָלוְכָלוכל־־־הָרֶ֖כֶבהָרֶכֶבהרכב עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וַיְהִי֙וַיְהִיויהי קָ֣םקָםקם לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה וַיַּ֗ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום הַסּוֹבֵ֣בהַסּוֹבֵבהסובב אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְאֵ֖תוְאֵתואת שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הָרָֽכֶבהָרָכֶבהרכב׃׃׃ 21:10 וַיִּפְשַׁ֨עוַיִּפְשַׁעויפשע אֱד֜וֹםאֱדוֹםאדום מִתַּ֣חַתמִתַּחַתמתחת יַדיַדיד־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה עַ֚דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אָ֣זאָזאז תִּפְשַׁ֥עתִּפְשַׁעתפשע לִבְנָ֛הלִבְנָהלבנה בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖יאהַהִיאההיא מִתַּ֣חַתמִתַּחַתמתחת יָד֑וֹיָדוֹידו כִּ֣יכִּיכי עָזַ֔בעָזַבעזב אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 21:11 גַּםגַּםגם־־־ה֥וּאהוּאהוא עָשָֽׂהעָשָׂהעשה־־־בָמ֖וֹתבָמוֹתבמות בְּהָרֵ֣יבְּהָרֵיבהרי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיֶּ֙זֶן֙וַיֶּזֶןויזן אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיַּדַּ֖חוַיַּדַּחוידח אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ פפפ
21:12 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אֵלָיו֙אֵלָיואליו מִכְתָּ֔במִכְתָּבמכתב מֵֽאֵלִיָּ֥הוּמֵאֵלִיָּהוּמאליהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך תַּ֗חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הָלַ֙כְתָּ֙הָלַכְתָּהלכת בְּדַרְכֵי֙בְּדַרְכֵיבדרכי יְהוֹשָׁפָ֣טיְהוֹשָׁפָטיהושפט אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וּבְדַרְכֵ֖יוּבְדַרְכֵיובדרכי אָסָ֥אאָסָאאסא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 21:13 וַתֵּ֗לֶךְוַתֵּלֶךְותלך בְּדֶ֙רֶךְ֙בְּדֶרֶךְבדרך מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַתַּזְנֶ֤הוַתַּזְנֶהותזנה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם כְּהַזְנ֖וֹתכְּהַזְנוֹתכהזנות בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וְגַ֨םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־אַחֶ֧יךָאַחֶיךָאחיך בֵיתבֵיתבית־־־אָבִ֛יךָאָבִיךָאביך הַטּוֹבִ֥יםהַטּוֹבִיםהטובים מִמְּךָ֖מִמְּךָממך הָרָֽגְתָּהָרָגְתָּהרגת׃׃׃ 21:14 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה נֹגֵ֛ףנֹגֵףנגף מַגֵּפָ֥המַגֵּפָהמגפה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה בְּעַמֶּ֑ךָבְּעַמֶּךָבעמך וּבְבָנֶ֥יךָוּבְבָנֶיךָובבניך וּבְנָשֶׁ֖יךָוּבְנָשֶׁיךָובנשיך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־רְכוּשֶֽׁךָרְכוּשֶׁךָרכושך׃׃׃ 21:15 וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה בָּחֳלָיִ֥יםבָּחֳלָיִיםבחליים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים בְּמַחֲלֵ֣הבְּמַחֲלֵהבמחלה מֵעֶ֑יךָמֵעֶיךָמעיך עַדעַדעד־־־יֵצְא֤וּיֵצְאוּיצאו מֵעֶ֙יךָ֙מֵעֶיךָמעיך מִןמִןמן־־־הַחֹ֔לִיהַחֹלִיהחלי יָמִ֖יםיָמִיםימים עַלעַלעל־־־יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 21:16 וַיָּ֨עַרוַיָּעַרויער יְהוָ֜היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יְהוֹרָ֗םיְהוֹרָםיהורם אֵ֣תאֵתאת ר֤וּחַרוּחַרוח הַפְּלִשְׁתִּים֙הַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים וְהָ֣עַרְבִ֔יםוְהָעַרְבִיםוהערבים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־יַ֥דיַדיד כּוּשִֽׁיםכּוּשִׁיםכושים׃׃׃ 21:17 וַיַּעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו בִֽיהוּדָה֙בִיהוּדָהביהודה וַיִּבְקָע֔וּהָוַיִּבְקָעוּהָויבקעוה וַיִּשְׁבּ֗וּוַיִּשְׁבּוּוישבו אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרְכוּשׁ֙הָרְכוּשׁהרכוש הַנִּמְצָ֣אהַנִּמְצָאהנמצא לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְגַםוְגַםוגם־־־בָּנָ֖יובָּנָיובניו וְנָשָׁ֑יווְנָשָׁיוונשיו וְלֹ֤אוְלֹאולא נִשְׁאַרנִשְׁאַרנשאר־־־לוֹ֙לוֹלו בֵּ֔ןבֵּןבן כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־יְהוֹאָחָ֖זיְהוֹאָחָזיהואחז קְטֹ֥ןקְטֹןקטן בָּנָֽיובָּנָיובניו׃׃׃ 21:18 וְאַחֲרֵ֖יוְאַחֲרֵיואחרי כָּלכָּלכל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת נְגָפ֨וֹנְגָפוֹנגפו יְהוָ֧היְהוָהיהוה ׀׀׀ בְּמֵעָ֛יובְּמֵעָיובמעיו לָחֳלִ֖ילָחֳלִילחלי לְאֵ֥יןלְאֵיןלאין מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 21:19 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לְיָמִ֣יםלְיָמִיםלימים ׀׀׀ מִיָּמִ֡יםמִיָּמִיםמימים וּכְעֵת֩וּכְעֵתוכעת צֵ֨אתצֵאתצאת הַקֵּ֜ץהַקֵּץהקץ לְיָמִ֣יםלְיָמִיםלימים שְׁנַ֗יִםשְׁנַיִםשנים יָצְא֤וּיָצְאוּיצאו מֵעָיו֙מֵעָיומעיו עִםעִםעם־־־חָלְי֔וֹחָלְיוֹחליו וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת בְּתַחֲלֻאִ֣יםבְּתַחֲלֻאִיםבתחלאים רָעִ֑יםרָעִיםרעים וְלֹאוְלֹאולא־־־עָ֨שׂוּעָשׂוּעשו ל֥וֹלוֹלו עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו שְׂרֵפָ֖השְׂרֵפָהשרפה כִּשְׂרֵפַ֥תכִּשְׂרֵפַתכשרפת אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 21:20 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁתַּ֙יִם֙וּשְׁתַּיִםושתים הָיָ֣ההָיָההיה בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וּשְׁמוֹנֶ֣הוּשְׁמוֹנֶהושמונה שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא חֶמְדָּ֔החֶמְדָּהחמדה וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙וַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וְלֹ֖אוְלֹאולא בְּקִבְר֥וֹתבְּקִבְרוֹתבקברות הַמְּלָכִֽיםהַמְּלָכִיםהמלכים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain