Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 22

22:2 בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁתַּ֤יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אֲחַזְיָ֣הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְשָׁנָ֣הוְשָׁנָהושנה אַחַ֔תאַחַתאחת מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו עֲתַלְיָ֖הוּעֲתַלְיָהוּעתליהו בַּתבַּתבת־־־עָמְרִֽיעָמְרִיעמרי׃׃׃ 22:3 גַּםגַּםגם־־־ה֣וּאהוּאהוא הָלַ֔ךְהָלַךְהלך בְּדַרְכֵ֖יבְּדַרְכֵיבדרכי בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב כִּ֥יכִּיכי אִמּ֛וֹאִמּוֹאמו הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה יֽוֹעַצְתּ֖וֹיוֹעַצְתּוֹיועצתו לְהַרְשִֽׁיעַלְהַרְשִׁיעַלהרשיע׃׃׃ 22:4 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּבֵ֣יתכְּבֵיתכבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב כִּיכִּיכי־־־הֵ֜מָּההֵמָּההמה הָֽיוּהָיוּהיו־־־ל֣וֹלוֹלו יֽוֹעֲצִ֗יםיוֹעֲצִיםיועצים אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי מ֥וֹתמוֹתמות אָבִ֖יואָבִיואביו לְמַשְׁחִ֥יתלְמַשְׁחִיתלמשחית לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:5 גַּ֣םגַּםגם בַּעֲצָתָם֮בַּעֲצָתָםבעצתם הָלַךְ֒הָלַךְהלך וַיֵּלֶךְ֩וַיֵּלֶךְוילך אֶתאֶתאת־־־יְהוֹרָ֨םיְהוֹרָםיהורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֜באַחְאָבאחאב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לַמִּלְחָמָ֛הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־חֲזָאֵ֥לחֲזָאֵלחזאל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם בְּרָמ֣וֹתבְּרָמוֹתברמות גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו הָֽרַמִּ֖יםהָרַמִּיםהרמים אֶתאֶתאת־־־יוֹרָֽםיוֹרָםיורם׃׃׃ 22:6 וַיָּ֜שָׁבוַיָּשָׁבוישב לְהִתְרַפֵּ֣אלְהִתְרַפֵּאלהתרפא בְיִזְרְעֶ֗אלבְיִזְרְעֶאלביזרעאל כִּ֤יכִּיכי הַמַּכִּים֙הַמַּכִּיםהמכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִכֻּ֣הוּהִכֻּהוּהכהו בָֽרָמָ֔הבָרָמָהברמה בְּהִלָּ֣חֲמ֔וֹבְּהִלָּחֲמוֹבהלחמו אֶתאֶתאת־־־חֲזָהאֵ֖לחֲזָהאֵלחזהאל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֑םאֲרָםארם וַעֲזַרְיָ֨הוּוַעֲזַרְיָהוּועזריהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹרָ֜םיְהוֹרָםיהורם מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה יָרַ֡דיָרַדירד לִרְא֞וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־יְהוֹרָ֧םיְהוֹרָםיהורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֛באַחְאָבאחאב בְּיִזְרְעֶ֖אלבְּיִזְרְעֶאלביזרעאל כִּיכִּיכי־־־חֹלֶ֥החֹלֶהחלה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 22:7 וּמֵֽאֱלֹהִ֗יםוּמֵאֱלֹהִיםומאלהים הָיְתָה֙הָיְתָההיתה תְּבוּסַ֣תתְּבוּסַתתבוסת אֲחַזְיָ֔הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־יוֹרָ֑םיוֹרָםיורם וּבְבֹא֗וֹוּבְבֹאוֹובבאו יָצָ֤איָצָאיצא עִםעִםעם־־־יְהוֹרָם֙יְהוֹרָםיהורם אֶלאֶלאל־־־יֵה֣וּאיֵהוּאיהוא בֶןבֶןבן־־־נִמְשִׁ֔ינִמְשִׁינמשי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מְשָׁח֣וֹמְשָׁחוֹמשחו יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהַכְרִ֖יתלְהַכְרִיתלהכרית אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אַחְאָֽבאַחְאָבאחאב׃׃׃ 22:8 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כְּהִשָּׁפֵ֥טכְּהִשָּׁפֵטכהשפט יֵה֖וּאיֵהוּאיהוא עִםעִםעם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וַיִּמְצָא֩וַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני אֲחֵ֧יאֲחֵיאחי אֲחַזְיָ֛הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו מְשָׁרְתִ֥יםמְשָׁרְתִיםמשרתים לַאֲחַזְיָ֖הוּלַאֲחַזְיָהוּלאחזיהו וַיַּהַרְגֵֽםוַיַּהַרְגֵםויהרגם׃׃׃ 22:9 וַיְבַקֵּשׁ֩וַיְבַקֵּשׁויבקש אֶתאֶתאת־־־אֲחַזְיָ֨הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו וַֽיִּלְכְּדֻ֜הוּוַיִּלְכְּדֻהוּוילכדהו וְה֧וּאוְהוּאוהוא מִתְחַבֵּ֣אמִתְחַבֵּאמתחבא בְשֹֽׁמְר֗וֹןבְשֹׁמְרוֹןבשמרון וַיְבִאֻ֣הוּוַיְבִאֻהוּויבאהו אֶלאֶלאל־־־יֵהוּא֮יֵהוּאיהוא וַיְמִתֻהוּ֒וַיְמִתֻהוּוימתהו וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו כִּ֤יכִּיכי אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹשָׁפָ֣טיְהוֹשָׁפָטיהושפט ה֔וּאהוּאהוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דָּרַ֥שׁדָּרַשׁדרש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו וְאֵין֙וְאֵיןואין לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲחַזְיָ֔הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו לַעְצֹ֥רלַעְצֹרלעצר כֹּ֖חַכֹּחַכח לְמַמְלָכָֽהלְמַמְלָכָהלממלכה׃׃׃ 22:10 וַעֲתַלְיָ֙הוּ֙וַעֲתַלְיָהוּועתליהו אֵ֣םאֵםאם אֲחַזְיָ֔הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו רָאֲתָ֖הרָאֲתָהראתה כִּ֣יכִּיכי מֵ֣תמֵתמת בְּנָ֑הּבְּנָהּבנה וַתָּ֗קָםוַתָּקָםותקם וַתְּדַבֵּ֛רוַתְּדַבֵּרותדבר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 22:11 וַתִּקַּח֩וַתִּקַּחותקח יְהוֹשַׁבְעַ֨תיְהוֹשַׁבְעַתיהושבעת בַּתבַּתבת־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־אֲחַזְיָ֗הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו וַתִּגְנֹ֤בוַתִּגְנֹבותגנב אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מִתּ֤וֹךְמִתּוֹךְמתוך בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַמּ֣וּמָתִ֔יםהַמּוּמָתִיםהמומתים וַתִּתֵּ֥ןוַתִּתֵּןותתן אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵֽינִקְתּ֖וֹמֵינִקְתּוֹמינקתו בַּחֲדַ֣רבַּחֲדַרבחדר הַמִּטּ֑וֹתהַמִּטּוֹתהמטות וַתַּסְתִּירֵ֡הוּוַתַּסְתִּירֵהוּותסתירהו יְהוֹשַׁבְעַ֣תיְהוֹשַׁבְעַתיהושבעת בַּתבַּתבת־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוֹרָ֡םיְהוֹרָםיהורם אֵשֶׁת֩אֵשֶׁתאשת יְהוֹיָדָ֨עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן כִּ֣יכִּיכי הִיא֩הִיאהיא הָיְתָ֨ההָיְתָההיתה אֲח֧וֹתאֲחוֹתאחות אֲחַזְיָ֛הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני עֲתַלְיָ֖הוּעֲתַלְיָהוּעתליהו וְלֹ֥אוְלֹאולא הֱמִיתָֽתְהוּהֱמִיתָתְהוּהמיתתהו׃׃׃ 22:12 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי אִתָּם֙אִתָּםאתם בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִתְחַבֵּ֖אמִתְחַבֵּאמתחבא שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים וַעֲתַלְיָ֖הוַעֲתַלְיָהועתליה מֹלֶ֥כֶתמֹלֶכֶתמלכת עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain