Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 24

24:1 בֶּןבֶּןבן־־־שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים יֹאָ֣שׁיֹאָשׁיאש בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו צִבְיָ֖הצִבְיָהצביה מִבְּאֵ֥רמִבְּאֵרמבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 24:2 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש יוֹאָ֛שׁיוֹאָשׁיואש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֖ייְמֵיימי יְהוֹיָדָ֥עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 24:3 וַיִּשָּׂאוַיִּשָּׂאוישא־־־ל֥וֹלוֹלו יְהוֹיָדָ֖עיְהוֹיָדָעיהוידע נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים שְׁתָּ֑יִםשְׁתָּיִםשתים וַיּ֖וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד בָּנִ֥יםבָּנִיםבנים וּבָנֽוֹתוּבָנוֹתובנות׃׃׃ 24:4 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי אַחֲרֵיכֵ֑ןאַחֲרֵיכֵןאחריכן הָיָה֙הָיָההיה עִםעִםעם־־־לֵ֣בלֵבלב יוֹאָ֔שׁיוֹאָשׁיואש לְחַדֵּ֖שׁלְחַדֵּשׁלחדש אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:5 וַיִּקְבֹּץ֮וַיִּקְבֹּץויקבץ אֶתאֶתאת־־־הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּם֒וְהַלְוִיִּםוהלוים וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֡םלָהֶםלהם צְא֣וּצְאוּצאו לְעָרֵ֪ילְעָרֵילערי יְהוּדָ֟היְהוּדָהיהודה וְקִבְצוּ֩וְקִבְצוּוקבצו מִכָּלמִכָּלמכל־־־יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל כֶּ֜סֶףכֶּסֶףכסף לְחַזֵּ֣קלְחַזֵּקלחזק ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלֹֽהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִדֵּ֤ימִדֵּימדי שָׁנָה֙שָׁנָהשנה בְּשָׁנָ֔הבְּשָׁנָהבשנה וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תְּמַהֲר֣וּתְּמַהֲרוּתמהרו לַדָּבָ֑רלַדָּבָרלדבר וְלֹ֥אוְלֹאולא מִֽהֲר֖וּמִהֲרוּמהרו הַֽלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 24:6 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא הַמֶּלֶךְ֮הַמֶּלֶךְהמלך לִֽיהוֹיָדָ֣עלִיהוֹיָדָעליהוידע הָרֹאשׁ֒הָרֹאשׁהראש וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו מַדּ֙וּעַ֙מַדּוּעַמדוע לֹֽאלֹאלא־־־דָרַ֣שְׁתָּדָרַשְׁתָּדרשת עַלעַלעל־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים לְהָבִ֞יאלְהָבִיאלהביא מִֽיהוּדָ֣המִיהוּדָהמיהודה וּמִֽירוּשָׁלִַ֗םוּמִירוּשָׁלִַםומירושלם אֶתאֶתאת־־־מַשְׂאַת֙מַשְׂאַתמשאת מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהַקָּהָ֖לוְהַקָּהָלוהקהל לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל לְאֹ֖הֶללְאֹהֶללאהל הָעֵדֽוּתהָעֵדוּתהעדות׃׃׃ 24:7 כִּ֤יכִּיכי עֲתַלְיָ֙הוּ֙עֲתַלְיָהוּעתליהו הַמִּרְשַׁ֔עַתהַמִּרְשַׁעַתהמרשעת בָּנֶ֥יהָבָּנֶיהָבניה פָרְצ֖וּפָרְצוּפרצו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְגַם֙וְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־קָדְשֵׁ֣יקָדְשֵׁיקדשי בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו לַבְּעָלִֽיםלַבְּעָלִיםלבעלים׃׃׃ 24:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיַּעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַֽיִּתְּנֻ֛הוּוַיִּתְּנֻהוּויתנהו בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה חֽוּצָהחוּצָהחוצה׃׃׃ 24:9 וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־ק֞וֹלקוֹלקול בִּֽיהוּדָ֣הבִּיהוּדָהביהודה וּבִֽירוּשָׁלִַ֗םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם לְהָבִ֤יאלְהָבִיאלהביא לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה מַשְׂאַ֞תמַשְׂאַתמשאת מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 24:10 וַיִּשְׂמְח֥וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו כָלכָלכל־־־הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיָּבִ֛יאוּוַיָּבִיאוּויביאו וַיַּשְׁלִ֥יכוּוַיַּשְׁלִיכוּוישליכו לָאָר֖וֹןלָאָרוֹןלארון עַדעַדעד־־־לְכַלֵּֽהלְכַלֵּהלכלה׃׃׃ 24:11 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי בְּעֵת֩בְּעֵתבעת יָבִ֨יאיָבִיאיביא אֶתאֶתאת־־־הָֽאָר֜וֹןהָאָרוֹןהארון אֶלאֶלאל־־־פְּקֻדַּ֣תפְּקֻדַּתפקדת הַמֶּלֶךְ֮הַמֶּלֶךְהמלך בְּיַ֣דבְּיַדביד הַלְוִיִּם֒הַלְוִיִּםהלוים וְכִרְאוֹתָ֞םוְכִרְאוֹתָםוכראותם כִּיכִּיכי־־־רַ֣ברַברב הַכֶּ֗סֶףהַכֶּסֶףהכסף וּבָ֨אוּבָאובא סוֹפֵ֤רסוֹפֵרסופר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וּפְקִיד֙וּפְקִידופקיד כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וִיעָ֙רוּ֙וִיעָרוּויערו אֶתאֶתאת־־־הָ֣אָר֔וֹןהָאָרוֹןהארון וְיִשָּׂאֻ֖הוּוְיִשָּׂאֻהוּוישאהו וִֽישִׁיבֻ֣הוּוִישִׁיבֻהוּוישיבהו אֶלאֶלאל־־־מְקֹמ֑וֹמְקֹמוֹמקמו כֹּ֤הכֹּהכה עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו לְי֣וֹםלְיוֹםליום ׀׀׀ בְּי֔וֹםבְּיוֹםביום וַיַּֽאַסְפוּוַיַּאַסְפוּויאספו־־־כֶ֖סֶףכֶסֶףכסף לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 24:12 וַיִּתְּנֵ֨הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וִֽיהוֹיָדָ֗עוִיהוֹיָדָעויהוידע אֶלאֶלאל־־־עוֹשֵׂה֙עוֹשֵׂהעושה מְלֶ֙אכֶת֙מְלֶאכֶתמלאכת עֲבוֹדַ֣תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּֽהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו שֹׂכְרִים֙שֹׂכְרִיםשכרים חֹצְבִ֣יםחֹצְבִיםחצבים וְחָרָשִׁ֔יםוְחָרָשִׁיםוחרשים לְחַדֵּ֖שׁלְחַדֵּשׁלחדש בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֠גַםוְגַםוגם לְחָרָשֵׁ֤ילְחָרָשֵׁילחרשי בַרְזֶל֙בַרְזֶלברזל וּנְחֹ֔שֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת לְחַזֵּ֖קלְחַזֵּקלחזק אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:13 וַֽיַּעֲשׂוּ֙וַיַּעֲשׂוּויעשו עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה וַתַּ֧עַלוַתַּעַלותעל אֲרוּכָ֛האֲרוּכָהארוכה לַמְּלָאכָ֖הלַמְּלָאכָהלמלאכה בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וַֽיַּעֲמִ֜ידוּוַיַּעֲמִידוּויעמידו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֧יתבֵּיתבית הָֽאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־מַתְכֻּנְתּ֖וֹמַתְכֻּנְתּוֹמתכנתו וַֽיְאַמְּצֻֽהוּוַיְאַמְּצֻהוּויאמצהו׃׃׃ 24:14 וּֽכְכַלּוֹתָ֡םוּכְכַלּוֹתָםוככלותם הֵבִ֣יאוּהֵבִיאוּהביאו לִפְנֵי֩לִפְנֵילפני הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וִֽיהוֹיָדָ֜עוִיהוֹיָדָעויהוידע אֶתאֶתאת־־־שְׁאָ֣רשְׁאָרשאר הַכֶּ֗סֶףהַכֶּסֶףהכסף וַיַּעֲשֵׂ֨הוּוַיַּעֲשֵׂהוּויעשהו כֵלִ֤יםכֵלִיםכלים לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי שָׁרֵ֔תשָׁרֵתשרת וְהַעֲל֣וֹתוְהַעֲלוֹתוהעלות וְכַפּ֔וֹתוְכַפּוֹתוכפות וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי זָהָ֖בזָהָבזהב וָכָ֑סֶףוָכָסֶףוכסף וַ֠יִּֽהְיוּוַיִּהְיוּויהיו מַעֲלִ֨יםמַעֲלִיםמעלים עֹל֤וֹתעֹלוֹתעלות בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה תָּמִ֔ידתָּמִידתמיד כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי יְהוֹיָדָֽעיְהוֹיָדָעיהוידע׃׃׃ פפפ
24:15 וַיִּזְקַ֧ןוַיִּזְקַןויזקן יְהוֹיָדָ֛עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיִּשְׂבַּ֥עוַיִּשְׂבַּעוישבע יָמִ֖יםיָמִיםימים וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֧המֵאָהמאה וּשְׁלֹשִׁ֛יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּמוֹתֽוֹבְּמוֹתוֹבמותו׃׃׃ 24:16 וַיִּקְבְּרֻ֥הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְעִירבְעִירבעיר־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד עִםעִםעם־־־הַמְּלָכִ֑יםהַמְּלָכִיםהמלכים כִּֽיכִּיכי־־־עָשָׂ֤העָשָׂהעשה טוֹבָה֙טוֹבָהטובה בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְעִ֥םוְעִםועם הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבֵיתֽוֹוּבֵיתוֹוביתו׃׃׃ ססס 24:17 וְאַֽחֲרֵ֥יוְאַחֲרֵיואחרי מוֹת֙מוֹתמות יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע בָּ֚אוּבָּאוּבאו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לַמֶּ֑לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אָ֛זאָזאז שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 24:18 וַיַּֽעַזְב֗וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֔םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וַיַּֽעַבְד֥וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֶתאֶתאת־־־הָאֲשֵׁרִ֖יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽעֲצַבִּ֑יםהָעֲצַבִּיםהעצבים וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־קֶ֗צֶףקֶצֶףקצף עַלעַלעל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וִיר֣וּשָׁלִַ֔םוִירוּשָׁלִַםוירושלם בְּאַשְׁמָתָ֖םבְּאַשְׁמָתָםבאשמתם זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 24:19 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח בָּהֶם֙בָּהֶםבהם נְבִאִ֔יםנְבִאִיםנבאים לַהֲשִׁיבָ֖םלַהֲשִׁיבָםלהשיבם אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּעִ֥ידוּוַיָּעִידוּויעידו בָ֖םבָםבם וְלֹ֥אוְלֹאולא הֶאֱזִֽינוּהֶאֱזִינוּהאזינו׃׃׃ ססס 24:20 וְר֣וּחַוְרוּחַורוח אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לָֽבְשָׁה֙לָבְשָׁהלבשה אֶתאֶתאת־־־זְכַרְיָה֙זְכַרְיָהזכריה בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹיָדָ֣עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וַֽיַּעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד מֵעַ֣למֵעַלמעל לָעָ֑םלָעָםלעם וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֜םלָהֶםלהם כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָמָה֩לָמָהלמה אַתֶּ֨םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֜יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֤תמִצְוֺתמצות יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְלֹ֣אוְלֹאולא תַצְלִ֔יחוּתַצְלִיחוּתצליחו כִּֽיכִּיכי־־־עֲזַבְתֶּ֥םעֲזַבְתֶּםעזבתם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיַּֽעֲזֹ֥בוַיַּעֲזֹבויעזב אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 24:21 וַיִּקְשְׁר֣וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו עָלָ֔יועָלָיועליו וַיִּרְגְּמֻ֥הוּוַיִּרְגְּמֻהוּוירגמהו אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן בְּמִצְוַ֣תבְּמִצְוַתבמצות הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בַּחֲצַ֖רבַּחֲצַרבחצר בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:22 וְלֹאוְלֹאולא־־־זָכַ֞רזָכַרזכר יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַחֶ֙סֶד֙הַחֶסֶדהחסד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה יְהוֹיָדָ֤עיְהוֹיָדָעיהוידע אָבִיו֙אָבִיואביו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַֽיַּהֲרֹ֖גוַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וּכְמוֹת֣וֹוּכְמוֹתוֹוכמותו אָמַ֔ראָמַראמר יֵ֥רֶאיֵרֶאירא יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְיִדְרֹֽשׁוְיִדְרֹשׁוידרש׃׃׃ פפפ
24:23 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ לִתְקוּפַ֣תלִתְקוּפַתלתקופת הַשָּׁנָ֗ההַשָּׁנָההשנה עָלָ֣העָלָהעלה עָלָיו֮עָלָיועליו חֵ֣ילחֵילחיל אֲרָם֒אֲרָםארם וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וִיר֣וּשָׁלִַ֔םוִירוּשָׁלִַםוירושלם וַיַּשְׁחִ֛יתוּוַיַּשְׁחִיתוּוישחיתו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הָעָ֖םהָעָםהעם מֵעָ֑םמֵעָםמעם וְכָלוְכָלוכל־־־שְׁלָלָ֥םשְׁלָלָםשללם שִׁלְּח֖וּשִׁלְּחוּשלחו לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך דַּרְמָֽשֶׂקדַּרְמָשֶׂקדרמשק׃׃׃ 24:24 כִּי֩כִּיכי בְמִצְעַ֨רבְמִצְעַרבמצער אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים בָּ֣אוּבָּאוּבאו ׀׀׀ חֵ֣ילחֵילחיל אֲרָ֗םאֲרָםארם וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה נָתַ֨ןנָתַןנתן בְּיָדָ֥םבְּיָדָםבידם חַ֙יִל֙חַיִלחיל לָרֹ֣בלָרֹבלרב מְאֹ֔דמְאֹדמאד כִּ֣יכִּיכי עָֽזְב֔וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו שְׁפָטִֽיםשְׁפָטִיםשפטים׃׃׃ 24:25 וּבְלֶכְתָּ֣םוּבְלֶכְתָּםובלכתם מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו כִּֽיכִּיכי־־־עָזְב֣וּעָזְבוּעזבו אֹתוֹ֮אֹתוֹאתו [בְּמַחֲלִיִּים כ][בְּמַחֲלִיִּים כ][במחליים כ] (בְּמַחֲלוּיִ֣ם ק)(בְּמַחֲלוּיִם ק)(במחלוים ק) רַבִּים֒רַבִּיםרבים הִתְקַשְּׁר֨וּהִתְקַשְּׁרוּהתקשרו עָלָ֜יועָלָיועליו עֲבָדָ֗יועֲבָדָיועבדיו בִּדְמֵי֙בִּדְמֵיבדמי בְּנֵי֙בְּנֵיבני יְהוֹיָדָ֣עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וַיַּֽהַרְגֻ֥הוּוַיַּהַרְגֻהוּויהרגהו עַלעַלעל־־־מִטָּת֖וֹמִטָּתוֹמטתו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙וַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וְלֹ֥אוְלֹאולא קְבָרֻ֖הוּקְבָרֻהוּקברהו בְּקִבְר֥וֹתבְּקִבְרוֹתבקברות הַמְּלָכִֽיםהַמְּלָכִיםהמלכים׃׃׃ ססס 24:26 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַמִּתְקַשְּׁרִ֣יםהַמִּתְקַשְּׁרִיםהמתקשרים עָלָ֑יועָלָיועליו זָבָ֗דזָבָדזבד בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְעָת֙שִׁמְעָתשמעת הָֽעַמּוֹנִ֔יתהָעַמּוֹנִיתהעמונית וִיה֣וֹזָבָ֔דוִיהוֹזָבָדויהוזבד בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְרִ֖יתשִׁמְרִיתשמרית הַמּוֹאָבִֽיתהַמּוֹאָבִיתהמואבית׃׃׃ 24:27 וּבָנָ֞יווּבָנָיוובניו [וְרֹב כ][וְרֹב כ][ורב כ] (יִ֧רֶ֞ב ק)(יִרֶב ק)(ירב ק) הַמַּשָּׂ֣אהַמַּשָּׂאהמשא עָלָ֗יועָלָיועליו וִיסוֹד֙וִיסוֹדויסוד בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־מִדְרַ֖שׁמִדְרַשׁמדרש סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַמְּלָכִ֑יםהַמְּלָכִיםהמלכים וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲמַצְיָ֥הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain