Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 25

25:1 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה מָלַ֣ךְמָלַךְמלך אֲמַצְיָ֔הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו וְעֶשְׂרִ֣יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וָתֵ֙שַׁע֙וָתֵשַׁעותשע שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו יְהוֹעַדָּ֖ןיְהוֹעַדָּןיהועדן מִירוּשָׁלָֽיִםמִירוּשָׁלָיִםמירושלים׃׃׃ 25:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה רַ֕קרַקרק לֹ֖אלֹאלא בְּלֵבָ֥בבְּלֵבָבבלבב שָׁלֵֽםשָׁלֵםשלם׃׃׃ 25:3 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר חָזְקָ֥החָזְקָהחזקה הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה עָלָ֑יועָלָיועליו וַֽיַּהֲרֹג֙וַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו הַמַּכִּ֖יםהַמַּכִּיםהמכים אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 25:4 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵיהֶ֖םבְּנֵיהֶםבניהם לֹ֣אלֹאלא הֵמִ֑יתהֵמִיתהמית כִּ֣יכִּיכי כַכָּת֣וּבכַכָּתוּבככתוב בַּתּוֹרָ֡הבַּתּוֹרָהבתורה בְּסֵ֣פֶרבְּסֵפֶרבספר מֹשֶׁה֩מֹשֶׁהמשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֨הצִוָּהצוה יְהוָ֜היְהוָהיהוה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־יָמ֨וּתוּיָמוּתוּימותו אָב֤וֹתאָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִים֙בָּנִיםבנים וּבָנִים֙וּבָנִיםובנים לֹאלֹאלא־־־יָמ֣וּתוּיָמוּתוּימותו עַלעַלעל־־־אָב֔וֹתאָבוֹתאבות כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּחֶטְא֖וֹבְּחֶטְאוֹבחטאו יָמֽוּתוּיָמוּתוּימותו׃׃׃ פפפ
25:5 וַיִּקְבֹּ֤ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיַּֽעֲמִידֵ֣םוַיַּעֲמִידֵםויעמידם לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אָב֗וֹתאָבוֹתאבות לְשָׂרֵ֤ילְשָׂרֵילשרי הָאֲלָפִים֙הָאֲלָפִיםהאלפים וּלְשָׂרֵ֣יוּלְשָׂרֵיולשרי הַמֵּא֔וֹתהַמֵּאוֹתהמאות לְכָללְכָללכל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֑ןוּבִנְיָמִןובנימן וַֽיִּפְקְדֵ֗םוַיִּפְקְדֵםויפקדם לְמִבֶּ֨ןלְמִבֶּןלמבן עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וַיִּמְצָאֵ֗םוַיִּמְצָאֵםוימצאם שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף בָּחוּר֙בָּחוּרבחור יוֹצֵ֣איוֹצֵאיוצא צָבָ֔אצָבָאצבא אֹחֵ֖זאֹחֵזאחז רֹ֥מַחרֹמַחרמח וְצִנָּֽהוְצִנָּהוצנה׃׃׃ 25:6 וַיִּשְׂכֹּ֣רוַיִּשְׂכֹּרוישכר מִיִּשְׂרָאֵ֗למִיִּשְׂרָאֵלמישראל מֵ֥אָהמֵאָהמאה אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חָ֖יִלחָיִלחיל בְּמֵאָ֥הבְּמֵאָהבמאה כִכַּרכִכַּרככר־־־כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 25:7 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בָּ֤אבָּאבא אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַמֶּ֕לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־יָבֹ֥איָבֹאיבא עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך צְבָ֣אצְבָאצבא יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֖לכֹּלכל בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 25:8 כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־בֹּ֣אבֹּאבא אַתָּ֔האַתָּהאתה עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה חֲזַ֣קחֲזַקחזק לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה יַכְשִֽׁילְךָ֤יַכְשִׁילְךָיכשילך הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אוֹיֵ֔באוֹיֵבאויב כִּ֥יכִּיכי יֶשׁיֶשׁיש־־־כֹּ֛חַכֹּחַכח בֵּאלֹהִ֖יםבֵּאלֹהִיםבאלהים לַעְז֥וֹרלַעְזוֹרלעזור וּלְהַכְשִֽׁילוּלְהַכְשִׁילולהכשיל׃׃׃ 25:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּמַֽהוּמַהומה־־־לַּעֲשׂוֹת֙לַּעֲשׂוֹתלעשות לִמְאַ֣תלִמְאַתלמאת הַכִּכָּ֔רהַכִּכָּרהככר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִגְד֣וּדלִגְדוּדלגדוד יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יֵ֚שׁיֵשׁיש לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לָ֥תֶתלָתֶתלתת לְךָ֖לְךָלך הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 25:10 וַיַּבְדִּילֵ֣םוַיַּבְדִּילֵםויבדילם אֲמַצְיָ֗הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו לְהַגְּדוּד֙לְהַגְּדוּדלהגדוד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֤אבָּאבא אֵלָיו֙אֵלָיואליו מֵֽאֶפְרַ֔יִםמֵאֶפְרַיִםמאפרים לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת לִמְקוֹמָ֑םלִמְקוֹמָםלמקומם וַיִּ֨חַרוַיִּחַרויחר אַפָּ֤םאַפָּםאפם מְאֹד֙מְאֹדמאד בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה וַיָּשׁ֥וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו לִמְקוֹמָ֖םלִמְקוֹמָםלמקומם בָּחֳרִיבָּחֳרִיבחרי־־־אָֽףאָףאף׃׃׃ פפפ
25:11 וַאֲמַצְיָ֙הוּ֙וַאֲמַצְיָהוּואמציהו הִתְחַזַּ֔קהִתְחַזַּקהתחזק וַיִּנְהַג֙וַיִּנְהַגוינהג אֶתאֶתאת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גֵּ֣יאגֵּיאגיא הַמֶּ֑לַחהַמֶּלַחהמלח וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־שֵׂעִ֖ירשֵׂעִירשעיר עֲשֶׂ֥רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 25:12 וַעֲשֶׂ֨רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת אֲלָפִ֜יםאֲלָפִיםאלפים חַיִּ֗יםחַיִּיםחיים שָׁבוּ֙שָׁבוּשבו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיְבִיא֖וּםוַיְבִיאוּםויביאום לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש הַסָּ֑לַעהַסָּלַעהסלע וַיַּשְׁלִיכ֛וּםוַיַּשְׁלִיכוּםוישליכום מֵֽרֹאשׁמֵרֹאשׁמראש־־־הַסֶּ֖לַעהַסֶּלַעהסלע וְכֻלָּ֥םוְכֻלָּםוכלם נִבְקָֽעוּנִבְקָעוּנבקעו׃׃׃ ססס 25:13 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני הַגְּד֗וּדהַגְּדוּדהגדוד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵשִׁ֤יבהֵשִׁיבהשיב אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו מִלֶּ֤כֶתמִלֶּכֶתמלכת עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַֽיִּפְשְׁטוּ֙וַיִּפְשְׁטוּויפשטו בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִשֹּׁמְר֖וֹןמִשֹּׁמְרוֹןמשמרון וְעַדוְעַדועד־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית חוֹר֑וֹןחוֹרוֹןחורון וַיַּכּ֤וּוַיַּכּוּויכו מֵהֶם֙מֵהֶםמהם שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וַיָּבֹ֖זּוּוַיָּבֹזּוּויבזו בִּזָּ֥הבִּזָּהבזה רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ ססס 25:14 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי ב֤וֹאבוֹאבוא אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו מֵֽהַכּ֣וֹתמֵהַכּוֹתמהכות אֶתאֶתאת־־־אֲדוֹמִ֔יםאֲדוֹמִיםאדומים וַיָּבֵ֗אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר וַיַּֽעֲמִידֵ֥םוַיַּעֲמִידֵםויעמידם ל֖וֹלוֹלו לֵאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְלִפְנֵיהֶ֥םוְלִפְנֵיהֶםולפניהם יִֽשְׁתַּחֲוֶ֖היִשְׁתַּחֲוֶהישתחוה וְלָהֶ֥םוְלָהֶםולהם יְקַטֵּֽריְקַטֵּריקטר׃׃׃ 25:15 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּאֲמַצְיָ֑הוּבַּאֲמַצְיָהוּבאמציהו וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אֵלָיו֙אֵלָיואליו נָבִ֔יאנָבִיאנביא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו לָ֤מָּהלָמָּהלמה דָרַ֙שְׁתָּ֙דָרַשְׁתָּדרשת אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־הִצִּ֥ילוּהִצִּילוּהצילו אֶתאֶתאת־־־עַמָּ֖םעַמָּםעמם מִיָּדֶֽךָמִיָּדֶךָמידך׃׃׃ 25:16 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בְּדַבְּר֣וֹבְּדַבְּרוֹבדברו אֵלָ֗יואֵלָיואליו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הַלְיוֹעֵ֤ץהַלְיוֹעֵץהליועץ לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך נְתַנּ֔וּךָנְתַנּוּךָנתנוך חֲדַלחֲדַלחדל־־־לְךָ֖לְךָלך לָ֣מָּהלָמָּהלמה יַכּ֑וּךָיַכּוּךָיכוך וַיֶּחְדַּ֣לוַיֶּחְדַּלויחדל הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יָדַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־יָעַ֤ץיָעַץיעץ אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים לְהַשְׁחִיתֶ֔ךָלְהַשְׁחִיתֶךָלהשחיתך כִּֽיכִּיכי־־־עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית זֹּ֔אתזֹּאתזאת וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת לַעֲצָתִֽילַעֲצָתִילעצתי׃׃׃ פפפ
25:17 וַיִּוָּעַ֗ץוַיִּוָּעַץויועץ אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֨שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹאָחָ֧זיְהוֹאָחָזיהואחז בֶּןבֶּןבן־־־יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר [לְךָ כ][לְךָ כ][לך כ] (לְכָ֖ה ק)(לְכָה ק)(לכה ק) נִתְרָאֶ֥הנִתְרָאֶהנתראה פָנִֽיםפָנִיםפנים׃׃׃ 25:18 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־אֲמַצְיָ֣הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֮יְהוּדָהיהודה לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הַח֜וֹחַהַחוֹחַהחוח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנ֗וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון שָׁ֠לַחשָׁלַחשלח אֶלאֶלאל־־־הָאֶ֜רֶזהָאֶרֶזהארז אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנוֹן֙בַּלְּבָנוֹןבלבנון לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר תְּנָֽהתְּנָהתנה־־־אֶתאֶתאת־־־בִּתְּךָ֥בִּתְּךָבתך לִבְנִ֖ילִבְנִילבני לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַֽתַּעֲבֹ֞רוַתַּעֲבֹרותעבר חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנ֔וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון וַתִּרְמֹ֖סוַתִּרְמֹסותרמס אֶתאֶתאת־־־הַחֽוֹחַהַחוֹחַהחוח׃׃׃ 25:19 אָמַ֗רְתָּאָמַרְתָּאמרת הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הִכִּ֙יתָ֙הִכִּיתָהכית אֶתאֶתאת־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום וּנְשָׂאֲךָ֥וּנְשָׂאֲךָונשאך לִבְּךָ֖לִבְּךָלבך לְהַכְבִּ֑ידלְהַכְבִּידלהכביד עַתָּה֙עַתָּהעתה שְׁבָ֣השְׁבָהשבה בְּבֵיתֶ֔ךָבְּבֵיתֶךָבביתך לָ֤מָּהלָמָּהלמה תִתְגָּרֶה֙תִתְגָּרֶהתתגרה בְּרָעָ֔הבְּרָעָהברעה וְנָ֣פַלְתָּ֔וְנָפַלְתָּונפלת אַתָּ֖האַתָּהאתה וִיהוּדָ֥הוִיהוּדָהויהודה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 25:20 וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע אֲמַצְיָ֔הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו כִּ֤יכִּיכי מֵהָֽאֱלֹהִים֙מֵהָאֱלֹהִיםמהאלהים הִ֔יאהִיאהיא לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען תִּתָּ֣םתִּתָּםתתם בְּיָ֑דבְּיָדביד כִּ֣יכִּיכי דָֽרְשׁ֔וּדָרְשׁוּדרשו אֵ֖תאֵתאת אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 25:21 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל יוֹאָ֤שׁיוֹאָשׁיואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתְרָא֣וּוַיִּתְרָאוּויתראו פָנִ֔יםפָנִיםפנים ה֖וּאהוּאהוא וַאֲמַצְיָ֣הוּוַאֲמַצְיָהוּואמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית שֶׁ֖מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִיהוּדָֽהלִיהוּדָהליהודה׃׃׃ 25:22 וַיִּנָּ֥גֶףוַיִּנָּגֶףוינגף יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו אִ֥ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָֽיולְאֹהָלָיולאהליו׃׃׃ 25:23 וְאֵת֩וְאֵתואת אֲמַצְיָ֨הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹאָחָ֗זיְהוֹאָחָזיהואחז תָּפַ֛שׂתָּפַשׂתפש יוֹאָ֥שׁיוֹאָשׁיואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש וַיְבִיאֵ֙הוּ֙וַיְבִיאֵהוּויביאהו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּפְרֹ֞ץוַיִּפְרֹץויפרץ בְּחוֹמַ֣תבְּחוֹמַתבחומת יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִשַּׁ֤עַרמִשַּׁעַרמשער אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים עַדעַדעד־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַפּוֹנֶ֔ההַפּוֹנֶההפונה אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 25:24 וְכָֽלוְכָלוכל־־־הַזָּהָ֣בהַזָּהָבהזהב וְהַכֶּ֡סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַ֠כֵּלִיםהַכֵּלִיםהכלים הַנִּמְצְאִ֨יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עִםעִםעם־־־עֹבֵ֣דעֹבֵדעבד אֱד֗וֹםאֱדוֹםאדום וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹצְרוֹת֙אֹצְרוֹתאצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֖תוְאֵתואת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַתַּֽעֲרֻב֑וֹתהַתַּעֲרֻבוֹתהתערבות וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ פפפ
25:25 וַיְחִ֨יוַיְחִיויחי אֲמַצְיָ֤הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו בֶןבֶןבן־־־יוֹאָשׁ֙יוֹאָשׁיואש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי מ֔וֹתמוֹתמות יוֹאָ֥שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹאָחָ֖זיְהוֹאָחָזיהואחז מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל חֲמֵ֥שׁחֲמֵשׁחמש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 25:26 וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אֲמַצְיָ֔הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאַחֲרוֹנִ֑יםוְהָאַחֲרוֹנִיםוהאחרונים הֲלֹא֙הֲלֹאהלא הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵֽלוְיִשְׂרָאֵלוישראל׃׃׃ 25:27 וּמֵעֵ֗תוּמֵעֵתומעת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־סָ֤רסָרסר אֲמַצְיָ֙הוּ֙אֲמַצְיָהוּאמציהו מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּקְשְׁר֨וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו עָלָ֥יועָלָיועליו קֶ֛שֶׁרקֶשֶׁרקשר בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וַיָּ֣נָסוַיָּנָסוינס לָכִ֑ישָׁהלָכִישָׁהלכישה וַיִּשְׁלְח֤וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו אַחֲרָיו֙אַחֲרָיואחריו לָכִ֔ישָׁהלָכִישָׁהלכישה וַיְמִיתֻ֖הוּוַיְמִיתֻהוּוימיתהו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 25:28 וַיִּשָּׂאֻ֖הוּוַיִּשָּׂאֻהוּוישאהו עַלעַלעל־־־הַסּוּסִ֑יםהַסּוּסִיםהסוסים וַֽיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain