Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 26

26:3 בֶּןבֶּןבן־־־שֵׁ֨שׁשֵׁשׁשש עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה עֻזִּיָּ֣הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וַחֲמִשִּׁ֤יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים וּשְׁתַּ֙יִם֙וּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו [יְכִילְיָה כ][יְכִילְיָה כ][יכיליה כ] (יְכָלְיָ֖ה ק)(יְכָלְיָה ק)(יכליה ק) מִןמִןמן־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 26:4 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אֲמַצְיָ֥הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 26:5 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי לִדְרֹ֣שׁלִדְרֹשׁלדרש אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי זְכַרְיָ֔הוּזְכַרְיָהוּזכריהו הַמֵּבִ֖יןהַמֵּבִיןהמבין בִּרְאֹ֣תבִּרְאֹתבראת הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבִימֵי֙וּבִימֵיובימי דָּרְשׁ֣וֹדָּרְשׁוֹדרשו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִצְלִיח֖וֹהִצְלִיחוֹהצליחו הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ ססס 26:6 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא וַיִּלָּ֣חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בַּפְּלִשְׁתִּ֔יםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים וַיִּפְרֹ֞ץוַיִּפְרֹץויפרץ אֶתאֶתאת־־־ח֣וֹמַתחוֹמַתחומת גַּ֗תגַּתגת וְאֵת֙וְאֵתואת חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת יַבְנֵ֔היַבְנֵהיבנה וְאֵ֖תוְאֵתואת חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת אַשְׁדּ֑וֹדאַשְׁדּוֹדאשדוד וַיִּבְנֶ֣הוַיִּבְנֶהויבנה עָרִ֔יםעָרִיםערים בְּאַשְׁדּ֖וֹדבְּאַשְׁדּוֹדבאשדוד וּבַפְּלִשְׁתִּֽיםוּבַפְּלִשְׁתִּיםובפלשתים׃׃׃ 26:7 וַיַּעְזְרֵ֨הוּוַיַּעְזְרֵהוּויעזרהו הָֽאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־פְּלִשְׁתִּ֧יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְעַלוְעַלועל־־־[הָעַרְבִיִּים כ][הָעַרְבִיִּים כ][הערביים כ] (הָֽעַרְבִ֛ים ק)(הָעַרְבִים ק)(הערבים ק) הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּגוּרבְּגוּרבגור־־־בָּ֖עַלבָּעַלבעל וְהַמְּעוּנִֽיםוְהַמְּעוּנִיםוהמעונים׃׃׃ 26:8 וַיִּתְּנ֧וּוַיִּתְּנוּויתנו הָֽעַמּוֹנִ֛יםהָעַמּוֹנִיםהעמונים מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה לְעֻזִּיָּ֑הוּלְעֻזִּיָּהוּלעזיהו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו עַדעַדעד־־־לְב֣וֹאלְבוֹאלבוא מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּ֥יכִּיכי הֶחֱזִ֖יקהֶחֱזִיקהחזיק עַדעַדעד־־־לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 26:9 וַיִּ֨בֶןוַיִּבֶןויבן עֻזִּיָּ֤הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו מִגְדָּלִים֙מִגְדָּלִיםמגדלים בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם עַלעַלעל־־־שַׁ֧עַרשַׁעַרשער הַפִּנָּ֛ההַפִּנָּההפנה וְעַלוְעַלועל־־־שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הַגַּ֖יְאהַגַּיְאהגיא וְעַלוְעַלועל־־־הַמִּקְצ֑וֹעַהַמִּקְצוֹעַהמקצוע וַֽיְחַזְּקֵֽםוַיְחַזְּקֵםויחזקם׃׃׃ 26:10 וַיִּ֨בֶןוַיִּבֶןויבן מִגְדָּלִ֜יםמִגְדָּלִיםמגדלים בַּמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַיַּחְצֹב֙וַיַּחְצֹבויחצב בֹּר֣וֹתבֹּרוֹתברות רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כִּ֤יכִּיכי מִקְנֶהמִקְנֶהמקנה־־־רַּב֙רַּברב הָ֣יָההָיָההיה ל֔וֹלוֹלו וּבַשְּׁפֵלָ֖הוּבַשְּׁפֵלָהובשפלה וּבַמִּישׁ֑וֹרוּבַמִּישׁוֹרובמישור אִכָּרִ֣יםאִכָּרִיםאכרים וְכֹֽרְמִ֗יםוְכֹרְמִיםוכרמים בֶּהָרִים֙בֶּהָרִיםבהרים וּבַכַּרְמֶ֔לוּבַכַּרְמֶלובכרמל כִּֽיכִּיכי־־־אֹהֵ֥באֹהֵבאהב אֲדָמָ֖האֲדָמָהאדמה הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ ססס 26:11 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לְעֻזִּיָּ֡הוּלְעֻזִּיָּהוּלעזיהו חַיִל֩חַיִלחיל עֹשֵׂ֨העֹשֵׂהעשה מִלְחָמָ֜המִלְחָמָהמלחמה יוֹצְאֵ֧ייוֹצְאֵייוצאי צָבָ֣אצָבָאצבא לִגְד֗וּדלִגְדוּדלגדוד בְּמִסְפַּר֙בְּמִסְפַּרבמספר פְּקֻדָּתָ֔םפְּקֻדָּתָםפקדתם בְּיַד֙בְּיַדביד [יְעוּאֵל כ][יְעוּאֵל כ][יעואל כ] (יְעִיאֵ֣ל ק)(יְעִיאֵל ק)(יעיאל ק) הַסּוֹפֵ֔רהַסּוֹפֵרהסופר וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּוּמַעֲשֵׂיָהוּומעשיהו הַשּׁוֹטֵ֑רהַשּׁוֹטֵרהשוטר עַ֚לעַלעל יַדיַדיד־־־חֲנַנְיָ֔הוּחֲנַנְיָהוּחנניהו מִשָּׂרֵ֖ימִשָּׂרֵימשרי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 26:12 כֹּ֠לכֹּלכל מִסְפַּ֞רמִסְפַּרמספר רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הָאָבוֹת֙הָאָבוֹתהאבות לְגִבּ֣וֹרֵילְגִבּוֹרֵילגבורי חָ֔יִלחָיִלחיל אַלְפַּ֖יִםאַלְפַּיִםאלפים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 26:13 וְעַלוְעַלועל־־־יָדָם֩יָדָםידם חֵ֨ילחֵילחיל צָבָ֜אצָבָאצבא שְׁלֹ֧שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֗לֶףאֶלֶףאלף וְשִׁבְעַ֤תוְשִׁבְעַתושבעת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים וַחֲמֵ֣שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות עוֹשֵׂ֥יעוֹשֵׂיעושי מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה בְּכֹ֣חַבְּכֹחַבכח חָ֑יִלחָיִלחיל לַעְזֹ֥רלַעְזֹרלעזר לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־הָאוֹיֵֽבהָאוֹיֵבהאויב׃׃׃ 26:14 וַיָּכֶן֩וַיָּכֶןויכן לָהֶ֨םלָהֶםלהם עֻזִּיָּ֜הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו לְכָללְכָללכל־־־הַצָּבָ֗אהַצָּבָאהצבא מָגִנִּ֤יםמָגִנִּיםמגנים וּרְמָחִים֙וּרְמָחִיםורמחים וְכ֣וֹבָעִ֔יםוְכוֹבָעִיםוכובעים וְשִׁרְיֹנ֖וֹתוְשִׁרְיֹנוֹתושרינות וּקְשָׁת֑וֹתוּקְשָׁתוֹתוקשתות וּלְאַבְנֵ֖יוּלְאַבְנֵיולאבני קְלָעִֽיםקְלָעִיםקלעים׃׃׃ 26:15 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש ׀׀׀ בִּירוּשָׁלִַ֨םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם חִשְּׁבֹנ֜וֹתחִשְּׁבֹנוֹתחשבנות מַחֲשֶׁ֣בֶתמַחֲשֶׁבֶתמחשבת חוֹשֵׁ֗בחוֹשֵׁבחושב לִהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות עַלעַלעל־־־הַמִּגְדָּלִים֙הַמִּגְדָּלִיםהמגדלים וְעַלוְעַלועל־־־הַפִּנּ֔וֹתהַפִּנּוֹתהפנות לִירוֹא֙לִירוֹאלירוא בַּֽחִצִּ֔יםבַּחִצִּיםבחצים וּבָאֲבָנִ֖יםוּבָאֲבָנִיםובאבנים גְּדֹל֑וֹתגְּדֹלוֹתגדלות וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו עַדעַדעד־־־לְמֵ֣רָח֔וֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק כִּֽיכִּיכי־־־הִפְלִ֥יאהִפְלִיאהפליא לְהֵעָזֵ֖רלְהֵעָזֵרלהעזר עַ֥דעַדעד כִּֽיכִּיכי־־־חָזָֽקחָזָקחזק׃׃׃ 26:16 וּכְחֶזְקָת֗וֹוּכְחֶזְקָתוֹוכחזקתו גָּבַ֤הּגָּבַהּגבה לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו עַדעַדעד־־־לְהַשְׁחִ֔יתלְהַשְׁחִיתלהשחית וַיִּמְעַ֖לוַיִּמְעַלוימעל בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הֵיכַ֣להֵיכַלהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהַקְטִ֖ירלְהַקְטִירלהקטיר עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַקְּטֹֽרֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת׃׃׃ 26:17 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו עֲזַרְיָ֣הוּעֲזַרְיָהוּעזריהו הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וְעִמּ֞וֹוְעִמּוֹועמו כֹּהֲנִ֧יםכֹּהֲנִיםכהנים ׀׀׀ לַיהוָ֛הלַיהוָהליהוה שְׁמוֹנִ֖יםשְׁמוֹנִיםשמונים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 26:18 וַיַּעַמְד֞וּוַיַּעַמְדוּויעמדו עַלעַלעל־־־עֻזִּיָּ֣הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֤אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לוֹ֙לוֹלו לֹאלֹאלא־־־לְךָ֣לְךָלך עֻזִּיָּ֗הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו לְהַקְטִיר֙לְהַקְטִירלהקטיר לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כִּ֣יכִּיכי לַכֹּהֲנִ֧יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן הַמְקֻדָּשִׁ֖יםהַמְקֻדָּשִׁיםהמקדשים לְהַקְטִ֑ירלְהַקְטִירלהקטיר צֵ֤אצֵאצא מִןמִןמן־־־הַמִּקְדָּשׁ֙הַמִּקְדָּשׁהמקדש כִּ֣יכִּיכי מָעַ֔לְתָּמָעַלְתָּמעלת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־לְךָ֥לְךָלך לְכָב֖וֹדלְכָבוֹדלכבוד מֵיְהוָ֥המֵיְהוָהמיהוה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 26:19 וַיִּזְעַף֙וַיִּזְעַףויזעף עֻזִּיָּ֔הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו וּבְיָד֥וֹוּבְיָדוֹובידו מִקְטֶ֖רֶתמִקְטֶרֶתמקטרת לְהַקְטִ֑ירלְהַקְטִירלהקטיר וּבְזַעְפּ֣וֹוּבְזַעְפּוֹובזעפו עִםעִםעם־־־הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְ֠הַצָּרַעַתוְהַצָּרַעַתוהצרעת זָרְחָ֨הזָרְחָהזרחה בְמִצְח֜וֹבְמִצְחוֹבמצחו לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵעַ֖למֵעַלמעל לְמִזְבַּ֥חלְמִזְבַּחלמזבח הַקְּטֹֽרֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת׃׃׃ 26:20 וַיִּ֣פֶןוַיִּפֶןויפן אֵלָ֡יואֵלָיואליו עֲזַרְיָהוּ֩עֲזַרְיָהוּעזריהו כֹהֵ֨ןכֹהֵןכהן הָרֹ֜אשׁהָרֹאשׁהראש וְכָלוְכָלוכל־־־הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־ה֤וּאהוּאהוא מְצֹרָע֙מְצֹרָעמצרע בְּמִצְח֔וֹבְּמִצְחוֹבמצחו וַיַּבְהִל֖וּהוּוַיַּבְהִלוּהוּויבהלוהו מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם וְגַםוְגַםוגם־־־הוּא֙הוּאהוא נִדְחַ֣ףנִדְחַףנדחף לָצֵ֔אתלָצֵאתלצאת כִּ֥יכִּיכי נִגְּע֖וֹנִגְּעוֹנגעו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:21 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי עֻזִּיָּ֨הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מְצֹרָ֣עמְצֹרָעמצרע ׀׀׀ עַדעַדעד־־־י֣וֹםיוֹםיום מוֹת֗וֹמוֹתוֹמותו וַיֵּ֜שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בֵּ֤יתבֵּיתבית [הַחָפְשׁוּת כ][הַחָפְשׁוּת כ][החפשות כ] (הַֽחָפְשִׁית֙ ק)(הַחָפְשִׁית ק)(החפשית ק) מְצֹרָ֔עמְצֹרָעמצרע כִּ֥יכִּיכי נִגְזַ֖רנִגְזַרנגזר מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְיוֹתָ֤םוְיוֹתָםויותם בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שׁוֹפֵ֖טשׁוֹפֵטשופט אֶתאֶתאת־־־עַ֥םעַםעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 26:22 וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי עֻזִּיָּ֔הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאֲחֲרֹנִ֑יםוְהָאֲחֲרֹנִיםוהאחרנים כָּתַ֛בכָּתַבכתב יְשַֽׁעְיָ֥הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֖וֹץאָמוֹץאמוץ הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 26:23 וַיִּשְׁכַּ֨בוַיִּשְׁכַּבוישכב עֻזִּיָּ֜הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקְבְּר֨וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָיו֙אֲבֹתָיואבתיו בִּשְׂדֵ֤הבִּשְׂדֵהבשדה הַקְּבוּרָה֙הַקְּבוּרָההקבורה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לַמְּלָכִ֔יםלַמְּלָכִיםלמלכים כִּ֥יכִּיכי אָמְר֖וּאָמְרוּאמרו מְצוֹרָ֣עמְצוֹרָעמצורע ה֑וּאהוּאהוא וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יוֹתָ֥םיוֹתָםיותם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain