Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 28

28:1 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אָחָ֣זאָחָזאחז בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וְשֵׁשׁוְשֵׁשׁושש־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְלֹאוְלֹאולא־־־עָשָׂ֧העָשָׂהעשה הַיָּשָׁ֛רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּדָוִ֥ידכְּדָוִידכדויד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 28:2 וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדַרְכֵ֖יבְּדַרְכֵיבדרכי מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְגַ֧םוְגַםוגם מַסֵּכ֛וֹתמַסֵּכוֹתמסכות עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לַבְּעָלִֽיםלַבְּעָלִיםלבעלים׃׃׃ 28:3 וְה֥וּאוְהוּאוהוא הִקְטִ֖ירהִקְטִירהקטיר בְּגֵ֣יאבְּגֵיאבגיא בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֑םהִנֹּםהנם וַיַּבְעֵ֤רוַיַּבְעֵרויבער אֶתאֶתאת־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש כְּתֹֽעֲבוֹת֙כְּתֹעֲבוֹתכתעבות הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הֹרִ֣ישׁהֹרִישׁהריש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 28:4 וַיְזַבֵּ֧חַוַיְזַבֵּחַויזבח וַיְקַטֵּ֛רוַיְקַטֵּרויקטר בַּבָּמ֖וֹתבַּבָּמוֹתבבמות וְעַלוְעַלועל־־־הַגְּבָע֑וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות וְתַ֖חַתוְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ רַעֲנָֽןרַעֲנָןרענן׃׃׃ 28:5 וַֽיִּתְּנֵ֜הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָיו֮אֱלֹהָיואלהיו בְּיַ֣דבְּיַדביד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָם֒אֲרָםארם וַיַּ֨כּוּוַיַּכּוּויכו־־־ב֔וֹבוֹבו וַיִּשְׁבּ֤וּוַיִּשְׁבּוּוישבו מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו שִׁבְיָ֣השִׁבְיָהשביה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וַיָּבִ֖יאוּוַיָּבִיאוּויביאו דַּרְמָ֑שֶׂקדַּרְמָשֶׂקדרמשק וְ֠גַםוְגַםוגם בְּיַדבְּיַדביד־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נִתָּ֔ןנִתָּןנתן וַיַּךְוַיַּךְויך־־־בּ֖וֹבּוֹבו מַכָּ֥המַכָּהמכה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ ססס 28:6 וַיַּהֲרֹג֩וַיַּהֲרֹגויהרג פֶּ֨קַחפֶּקַחפקח בֶּןבֶּןבן־־־רְמַלְיָ֜הוּרְמַלְיָהוּרמליהו בִּֽיהוּדָ֗הבִּיהוּדָהביהודה מֵאָ֨המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֖דאֶחָדאחד הַכֹּ֣להַכֹּלהכל בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָ֑יִלחָיִלחיל בְּעָזְבָ֕םבְּעָזְבָםבעזבם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 28:7 וַֽיַּהֲרֹ֞גוַיַּהֲרֹגויהרג זִכְרִ֣יזִכְרִיזכרי ׀׀׀ גִּבּ֣וֹרגִּבּוֹרגבור אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים אֶתאֶתאת־־־מַעֲשֵׂיָ֙הוּ֙מַעֲשֵׂיָהוּמעשיהו בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־עַזְרִיקָ֖םעַזְרִיקָםעזריקם נְגִ֣ידנְגִידנגיד הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶלְקָנָ֖האֶלְקָנָהאלקנה מִשְׁנֵ֥המִשְׁנֵהמשנה הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 28:8 וַיִּשְׁבּוּ֩וַיִּשְׁבּוּוישבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל מֵֽאֲחֵיהֶ֜םמֵאֲחֵיהֶםמאחיהם מָאתַ֣יִםמָאתַיִםמאתים אֶ֗לֶףאֶלֶףאלף נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנ֔וֹתוּבָנוֹתובנות וְגַםוְגַםוגם־־־שָׁלָ֥לשָׁלָלשלל רָ֖ברָברב בָּזְז֣וּבָּזְזוּבזזו מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וַיָּבִ֥יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁלָ֖להַשָּׁלָלהשלל לְשֹׁמְרֽוֹןלְשֹׁמְרוֹןלשמרון׃׃׃ ססס 28:9 וְ֠שָׁםוְשָׁםושם הָיָ֨ההָיָההיה נָבִ֥יאנָבִיאנביא לַֽיהוָה֮לַיהוָהליהוה עֹדֵ֣דעֹדֵדעדד שְׁמוֹ֒שְׁמוֹשמו וַיֵּצֵ֗אוַיֵּצֵאויצא לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַצָּבָא֙הַצָּבָאהצבא הַבָּ֣אהַבָּאהבא לְשֹׁמְר֔וֹןלְשֹׁמְרוֹןלשמרון וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם הִ֠נֵּההִנֵּההנה בַּחֲמַ֨תבַּחֲמַתבחמת יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־אֲבוֹתֵיכֶ֛םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה נְתָנָ֣םנְתָנָםנתנם בְּיֶדְכֶ֑םבְּיֶדְכֶםבידכם וַתַּֽהַרְגוּוַתַּהַרְגוּותהרגו־־־בָ֣םבָםבם בְזַ֔עַףבְזַעַףבזעף עַ֥דעַדעד לַשָּׁמַ֖יִםלַשָּׁמַיִםלשמים הִגִּֽיעַהִגִּיעַהגיע׃׃׃ 28:10 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙וִירוּשָׁלִַםוירושלם אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים לִכְבֹּ֛שׁלִכְבֹּשׁלכבש לַעֲבָדִ֥יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָח֖וֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות לָכֶ֑םלָכֶםלכם הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא רַקרַקרק־־־אַתֶּם֙אַתֶּםאתם עִמָּכֶ֣םעִמָּכֶםעמכם אֲשָׁמ֔וֹתאֲשָׁמוֹתאשמות לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 28:11 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה שְׁמָע֔וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני וְהָשִׁ֙יבוּ֙וְהָשִׁיבוּוהשיבו הַשִּׁבְיָ֔ההַשִּׁבְיָההשביה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שְׁבִיתֶ֖םשְׁבִיתֶםשביתם מֵאֲחֵיכֶ֑םמֵאֲחֵיכֶםמאחיכם כִּ֛יכִּיכי חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ ססס 28:12 וַיָּקֻ֨מוּוַיָּקֻמוּויקמו אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים מֵרָאשֵׁ֣ימֵרָאשֵׁימראשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים עֲזַרְיָ֤הוּעֲזַרְיָהוּעזריהו בֶןבֶןבן־־־יְהֽוֹחָנָן֙יְהוֹחָנָןיהוחנן בֶּרֶכְיָ֣הוּבֶּרֶכְיָהוּברכיהו בֶןבֶןבן־־־מְשִׁלֵּמ֔וֹתמְשִׁלֵּמוֹתמשלמות וִֽיחִזְקִיָּ֙הוּ֙וִיחִזְקִיָּהוּויחזקיהו בֶּןבֶּןבן־־־שַׁלֻּ֔םשַׁלֻּםשלם וַעֲמָשָׂ֖אוַעֲמָשָׂאועמשא בֶּןבֶּןבן־־־חַדְלָ֑יחַדְלָיחדלי עַלעַלעל־־־הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים מִןמִןמן־־־הַצָּבָֽאהַצָּבָאהצבא׃׃׃ 28:13 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָהֶ֗םלָהֶםלהם לֹאלֹאלא־־־תָבִ֤יאוּתָבִיאוּתביאו אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁבְיָה֙הַשִּׁבְיָההשביה הֵ֔נָּההֵנָּההנה כִּי֩כִּיכי לְאַשְׁמַ֨תלְאַשְׁמַתלאשמת יְהוָ֤היְהוָהיהוה עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים לְהֹסִ֥יףלְהֹסִיףלהסיף עַלעַלעל־־־חַטֹּאתֵ֖ינוּחַטֹּאתֵינוּחטאתינו וְעַלוְעַלועל־־־אַשְׁמָתֵ֑ינוּאַשְׁמָתֵינוּאשמתינו כִּֽיכִּיכי־־־רַבָּ֤הרַבָּהרבה אַשְׁמָה֙אַשְׁמָהאשמה לָ֔נוּלָנוּלנו וַחֲר֥וֹןוַחֲרוֹןוחרון אָ֖ףאָףאף עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 28:14 וַיַּעֲזֹ֣בוַיַּעֲזֹבויעזב הֶֽחָל֗וּץהֶחָלוּץהחלוץ אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁבְיָה֙הַשִּׁבְיָההשביה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבִּזָּ֔ההַבִּזָּההבזה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים וְכָלוְכָלוכל־־־הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 28:15 וַיָּקֻ֣מוּוַיָּקֻמוּויקמו הָאֲנָשִׁים֩הָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְּב֨וּנִקְּבוּנקבו בְשֵׁמ֜וֹתבְשֵׁמוֹתבשמות וַיַּחֲזִ֣יקוּוַיַּחֲזִיקוּויחזיקו בַשִּׁבְיָ֗הבַשִּׁבְיָהבשביה וְכָֽלוְכָלוכל־־־מַעֲרֻמֵּיהֶם֮מַעֲרֻמֵּיהֶםמערמיהם הִלְבִּ֣ישׁוּהִלְבִּישׁוּהלבישו מִןמִןמן־־־הַשָּׁלָל֒הַשָּׁלָלהשלל וַיַּלְבִּשׁ֣וּםוַיַּלְבִּשׁוּםוילבשום וַ֠יַּנְעִלוּםוַיַּנְעִלוּםוינעלום וַיַּאֲכִל֨וּםוַיַּאֲכִלוּםויאכלום וַיַּשְׁק֜וּםוַיַּשְׁקוּםוישקום וַיְסֻכ֗וּםוַיְסֻכוּםויסכום וַיְנַהֲל֤וּםוַיְנַהֲלוּםוינהלום בַּחֲמֹרִים֙בַּחֲמֹרִיםבחמרים לְכָללְכָללכל־־־כּוֹשֵׁ֔לכּוֹשֵׁלכושל וַיְבִיא֛וּםוַיְבִיאוּםויביאום יְרֵח֥וֹיְרֵחוֹירחו עִירעִירעיר־־־הַתְּמָרִ֖יםהַתְּמָרִיםהתמרים אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל אֲחֵיהֶ֑םאֲחֵיהֶםאחיהם וַיָּשׁ֖וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ פפפ
28:16 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא שָׁלַ֞חשָׁלַחשלח הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָחָ֛זאָחָזאחז עַלעַלעל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור לַעְזֹ֥רלַעְזֹרלעזר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 28:17 וְע֥וֹדוְעוֹדועוד אֲדוֹמִ֖יםאֲדוֹמִיםאדומים בָּ֑אוּבָּאוּבאו וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו בִיהוּדָ֖הבִיהוּדָהביהודה וַיִּשְׁבּוּוַיִּשְׁבּוּוישבו־־־שֶֽׁבִישֶׁבִישבי׃׃׃ 28:18 וּפְלִשְׁתִּ֣יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים פָּשְׁט֗וּפָּשְׁטוּפשטו בְּעָרֵ֨יבְּעָרֵיבערי הַשְּׁפֵלָ֣ההַשְּׁפֵלָההשפלה וְהַנֶּגֶב֮וְהַנֶּגֶבוהנגב לִֽיהוּדָה֒לִיהוּדָהליהודה וַֽ֠יִּלְכְּדוּוַיִּלְכְּדוּוילכדו אֶתאֶתאת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־שֶׁ֨מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש וְאֶתוְאֶתואת־־־אַיָּל֜וֹןאַיָּלוֹןאילון וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגְּדֵר֗וֹתהַגְּדֵרוֹתהגדרות וְאֶתוְאֶתואת־־־שׂוֹכ֤וֹשׂוֹכוֹשוכו וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙וּבְנוֹתֶיהָובנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־תִּמְנָ֣התִּמְנָהתמנה וּבְנוֹתֶ֔יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־גִּמְז֖וֹגִּמְזוֹגמזו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֶ֑יהָבְּנֹתֶיהָבנתיה וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 28:19 כִּֽיכִּיכי־־־הִכְנִ֤יעַהִכְנִיעַהכניע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור אָחָ֣זאָחָזאחז מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֤יכִּיכי הִפְרִ֙יעַ֙הִפְרִיעַהפריע בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה וּמָע֥וֹלוּמָעוֹלומעול מַ֖עַלמַעַלמעל בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 28:20 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא עָלָ֔יועָלָיועליו תִּלְּגַ֥תתִּלְּגַתתלגת פִּלְנְאֶ֖סֶרפִּלְנְאֶסֶרפלנאסר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיָּ֥צַרוַיָּצַרויצר ל֖וֹלוֹלו וְלֹ֥אוְלֹאולא חֲזָקֽוֹחֲזָקוֹחזקו׃׃׃ 28:21 כִּֽיכִּיכי־־־חָלַ֤קחָלַקחלק אָחָז֙אָחָזאחז אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשָּׂרִ֑יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וְלֹ֥אוְלֹאולא לְעֶזְרָ֖הלְעֶזְרָהלעזרה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 28:22 וּבְעֵת֙וּבְעֵתובעת הָצֵ֣רהָצֵרהצר ל֔וֹלוֹלו וַיּ֖וֹסֶףוַיּוֹסֶףויוסף לִמְע֣וֹללִמְעוֹללמעול בַּיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה ה֖וּאהוּאהוא הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָחָֽזאָחָזאחז׃׃׃ 28:23 וַיִּזְבַּ֗חוַיִּזְבַּחויזבח לֵֽאלֹהֵ֣ילֵאלֹהֵילאלהי דַרְמֶשֶׂק֮דַרְמֶשֶׂקדרמשק הַמַּכִּ֣יםהַמַּכִּיםהמכים בּוֹ֒בּוֹבו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּ֠יכִּיכי אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי מַלְכֵֽימַלְכֵימלכי־־־אֲרָם֙אֲרָםארם הֵ֚םהֵםהם מַעְזְרִ֣יםמַעְזְרִיםמעזרים אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם לָהֶ֥םלָהֶםלהם אֲזַבֵּ֖חַאֲזַבֵּחַאזבח וְיַעְזְר֑וּנִיוְיַעְזְרוּנִיויעזרוני וְהֵ֛םוְהֵםוהם הָֽיוּהָיוּהיו־־־ל֥וֹלוֹלו לְהַכְשִׁיל֖וֹלְהַכְשִׁילוֹלהכשילו וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 28:24 וַיֶּאֱסֹ֨ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אָחָ֜זאָחָזאחז אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־הָֽאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיְקַצֵּץ֙וַיְקַצֵּץויקצץ אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּסְגֹּ֖רוַיִּסְגֹּרויסגר אֶתאֶתאת־־־דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֧וֹלוֹלו מִזְבְּח֛וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות בְּכָלבְּכָלבכל־־־פִּנָּ֖הפִּנָּהפנה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 28:25 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עִ֨ירעִירעיר וָעִ֤ירוָעִירועיר לִֽיהוּדָה֙לִיהוּדָהליהודה עָשָׂ֣העָשָׂהעשה בָמ֔וֹתבָמוֹתבמות לְקַטֵּ֖רלְקַטֵּרלקטר לֵֽאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וַיַּכְעֵ֕סוַיַּכְעֵסויכעס אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 28:26 וְיֶ֤תֶרוְיֶתֶרויתר דְּבָרָיו֙דְּבָרָיודבריו וְכָלוְכָלוכל־־־דְּרָכָ֔יודְּרָכָיודרכיו הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאַחֲרוֹנִ֑יםוְהָאַחֲרוֹנִיםוהאחרונים הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵֽימַלְכֵימלכי־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵֽלוְיִשְׂרָאֵלוישראל׃׃׃ 28:27 וַיִּשְׁכַּ֨בוַיִּשְׁכַּבוישכב אָחָ֜זאָחָזאחז עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו וַֽיִּקְבְּרֻ֤הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בָעִיר֙בָעִירבעיר בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא הֱבִיאֻ֔הוּהֱבִיאֻהוּהביאהו לְקִבְרֵ֖ילְקִבְרֵילקברי מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְחִזְקִיָּ֥הֽוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain