Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 29

29:1 יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מָלַ֗ךְמָלַךְמלך בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵשׁ֙וְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וְעֶשְׂרִ֤יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וָתֵ֙שַׁע֙וָתֵשַׁעותשע שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו אֲבִיָּ֖האֲבִיָּהאביה בַּתבַּתבת־־־זְכַרְיָֽהוּזְכַרְיָהוּזכריהו׃׃׃ 29:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 29:3 ה֣וּאהוּאהוא בַשָּׁנָה֩בַשָּׁנָהבשנה הָרִאשׁוֹנָ֨ההָרִאשׁוֹנָההראשונה לְמָלְכ֜וֹלְמָלְכוֹלמלכו בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון פָּתַ֛חפָּתַחפתח אֶתאֶתאת־־־דַּלְת֥וֹתדַּלְתוֹתדלתות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַֽיְחַזְּקֵֽםוַיְחַזְּקֵםויחזקם׃׃׃ 29:4 וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים וַיַּֽאַסְפֵ֖םוַיַּאַסְפֵםויאספם לִרְח֥וֹבלִרְחוֹבלרחוב הַמִּזְרָֽחהַמִּזְרָחהמזרח׃׃׃ 29:5 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֖םלָהֶםלהם שְׁמָע֣וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים עַתָּ֣העַתָּהעתה הִֽתְקַדְּשׁ֗וּהִתְקַדְּשׁוּהתקדשו וְקַדְּשׁוּ֙וְקַדְּשׁוּוקדשו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵיכֶ֔םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם וְהוֹצִ֥יאוּוְהוֹצִיאוּוהוציאו אֶתאֶתאת־־־הַנִּדָּ֖ההַנִּדָּההנדה מִןמִןמן־־־הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 29:6 כִּֽיכִּיכי־־־מָעֲל֣וּמָעֲלוּמעלו אֲבֹתֵ֗ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו וְעָשׂ֥וּוְעָשׂוּועשו הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַיַּֽעַזְבֻ֑הוּוַיַּעַזְבֻהוּויעזבהו וַיַּסֵּ֧בּוּוַיַּסֵּבּוּויסבו פְנֵיהֶ֛םפְנֵיהֶםפניהם מִמִּשְׁכַּ֥ןמִמִּשְׁכַּןממשכן יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־עֹֽרֶףעֹרֶףערף׃׃׃ 29:7 גַּ֣םגַּםגם סָֽגְר֞וּסָגְרוּסגרו דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות הָאוּלָ֗םהָאוּלָםהאולם וַיְכַבּוּ֙וַיְכַבּוּויכבו אֶתאֶתאת־־־הַנֵּר֔וֹתהַנֵּרוֹתהנרות וּקְטֹ֖רֶתוּקְטֹרֶתוקטרת לֹ֣אלֹאלא הִקְטִ֑ירוּהִקְטִירוּהקטירו וְעֹלָה֙וְעֹלָהועלה לֹאלֹאלא־־־הֶעֱל֣וּהֶעֱלוּהעלו בַקֹּ֔דֶשׁבַקֹּדֶשׁבקדש לֵאלֹהֵ֖ילֵאלֹהֵילאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:8 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי קֶ֣צֶףקֶצֶףקצף יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָ֑םוִירוּשָׁלִָםוירושלם וַיִּתְּנֵ֤םוַיִּתְּנֵםויתנם [לִזְוָעָה כ][לִזְוָעָה כ][לזועה כ] (לְזַֽעֲוָה֙ ק)(לְזַעֲוָה ק)(לזעוה ק) לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה וְלִשְׁרֵקָ֔הוְלִשְׁרֵקָהולשרקה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם רֹאִ֖יםרֹאִיםראים בְּעֵינֵיכֶֽםבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם׃׃׃ 29:9 וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו אֲבוֹתֵ֖ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו בֶּחָ֑רֶבבֶּחָרֶבבחרב וּבָנֵ֨ינוּוּבָנֵינוּובנינו וּבְנוֹתֵ֧ינוּוּבְנוֹתֵינוּובנותינו וְנָשֵׁ֛ינוּוְנָשֵׁינוּונשינו בַּשְּׁבִ֖יבַּשְּׁבִיבשבי עַלעַלעל־־־זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 29:10 עַתָּה֙עַתָּהעתה עִםעִםעם־־־לְבָבִ֔ילְבָבִילבבי לִכְר֣וֹתלִכְרוֹתלכרות בְּרִ֔יתבְּרִיתברית לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְיָשֹׁ֥בוְיָשֹׁבוישב מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 29:11 בָּנַ֕יבָּנַיבני עַתָּ֖העַתָּהעתה אַלאַלאל־־־תִּשָּׁל֑וּתִּשָּׁלוּתשלו כִּֽיכִּיכי־־־בָכֶ֞םבָכֶםבכם בָּחַ֣רבָּחַרבחר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַעֲמֹ֤דלַעֲמֹדלעמד לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו לְשָׁ֣רְת֔וֹלְשָׁרְתוֹלשרתו וְלִהְי֥וֹתוְלִהְיוֹתולהיות ל֖וֹלוֹלו מְשָׁרְתִ֥יםמְשָׁרְתִיםמשרתים וּמַקְטִרִֽיםוּמַקְטִרִיםומקטרים׃׃׃ ססס 29:12 וַיָּקֻ֣מוּוַיָּקֻמוּויקמו הַ֠לְוִיִּםהַלְוִיִּםהלוים מַ֣חַתמַחַתמחת בֶּןבֶּןבן־־־עֲמָשַׂ֞יעֲמָשַׂיעמשי וְיוֹאֵ֣לוְיוֹאֵלויואל בֶּןבֶּןבן־־־עֲזַרְיָהוּ֮עֲזַרְיָהוּעזריהו מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַקְּהָתִי֒הַקְּהָתִיהקהתי וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְרָרִ֔ימְרָרִימררי קִ֚ישׁקִישׁקיש בֶּןבֶּןבן־־־עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וַעֲזַרְיָ֖הוּוַעֲזַרְיָהוּועזריהו בֶּןבֶּןבן־־־יְהַלֶּלְאֵ֑ליְהַלֶּלְאֵליהללאל וּמִןוּמִןומן־־־הַגֵּ֣רְשֻׁנִּ֔יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני יוֹאָח֙יוֹאָחיואח בֶּןבֶּןבן־־־זִמָּ֔הזִמָּהזמה וְעֵ֖דֶןוְעֵדֶןועדן בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָֽחיוֹאָחיואח׃׃׃ 29:13 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵי֙בְּנֵיבני אֱלִ֣יצָפָ֔ןאֱלִיצָפָןאליצפן שִׁמְרִ֖ישִׁמְרִישמרי [וִיעוּאֵל כ][וִיעוּאֵל כ][ויעואל כ] (וִיעִיאֵ֑ל ק)(וִיעִיאֵל ק)(ויעיאל ק) וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָסָ֔ףאָסָףאסף זְכַרְיָ֖הוּזְכַרְיָהוּזכריהו וּמַתַּנְיָֽהוּוּמַתַּנְיָהוּומתניהו׃׃׃ ססס 29:14 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הֵימָ֖ןהֵימָןהימן [יְחוּאֵל כ][יְחוּאֵל כ][יחואל כ] (יְחִיאֵ֣ל ק)(יְחִיאֵל ק)(יחיאל ק) וְשִׁמְעִ֑יוְשִׁמְעִיושמעי ססס וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְדוּת֔וּןיְדוּתוּןידותון שְׁמַֽעְיָ֖השְׁמַעְיָהשמעיה וְעֻזִּיאֵֽלוְעֻזִּיאֵלועזיאל׃׃׃ 29:15 וַיַּֽאַסְפ֤וּוַיַּאַסְפוּויאספו אֶתאֶתאת־־־אֲחֵיהֶם֙אֲחֵיהֶםאחיהם וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּוַיִּתְקַדְּשׁוּויתקדשו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו כְמִצְוַתכְמִצְוַתכמצות־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּדִבְרֵ֣יבְּדִבְרֵיבדברי יְהוָ֑היְהוָהיהוה לְטַהֵ֖רלְטַהֵרלטהר בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:16 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַ֠כֹּהֲנִיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לִפְנִ֣ימָהלִפְנִימָהלפנימה בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה לְטַהֵר֒לְטַהֵרלטהר וַיּוֹצִ֗יאוּוַיּוֹצִיאוּויוציאו אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַטֻּמְאָה֙הַטֻּמְאָההטמאה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מָֽצְאוּ֙מָצְאוּמצאו בְּהֵיכַ֣לבְּהֵיכַלבהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַחֲצַ֖רלַחֲצַרלחצר בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַֽיְקַבְּלוּ֙וַיְקַבְּלוּויקבלו הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא לְנַֽחַללְנַחַללנחל־־־קִדְר֖וֹןקִדְרוֹןקדרון חֽוּצָהחוּצָהחוצה׃׃׃ 29:17 וַ֠יָּחֵלּוּוַיָּחֵלּוּויחלו בְּאֶחָ֞דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשׁוֹן֮הָרִאשׁוֹןהראשון לְקַדֵּשׁ֒לְקַדֵּשׁלקדש וּבְי֧וֹםוּבְיוֹםוביום שְׁמוֹנָ֣השְׁמוֹנָהשמונה לַחֹ֗דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בָּ֚אוּבָּאוּבאו לְאוּלָ֣םלְאוּלָםלאולם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיְקַדְּשׁ֥וּוַיְקַדְּשׁוּויקדשו אֶתאֶתאת־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְיָמִ֣יםלְיָמִיםלימים שְׁמוֹנָ֑השְׁמוֹנָהשמונה וּבְי֨וֹםוּבְיוֹםוביום שִׁשָּׁ֥השִׁשָּׁהששה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון כִּלּֽוּכִּלּוּכלו׃׃׃ ססס 29:18 וַיָּב֤וֹאוּוַיָּבוֹאוּויבואו פְנִ֙ימָה֙פְנִימָהפנימה אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֣הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו טִהַ֖רְנוּטִהַרְנוּטהרנו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הָעוֹלָה֙הָעוֹלָההעולה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־שֻׁלְחַ֥ןשֻׁלְחַןשלחן הַֽמַּעֲרֶ֖כֶתהַמַּעֲרֶכֶתהמערכת וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָֽיוכֵּלָיוכליו׃׃׃ 29:19 וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֗יםהַכֵּלִיםהכלים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִזְנִיחַ֩הִזְנִיחַהזניח הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָחָ֧זאָחָזאחז בְּמַלְכוּת֛וֹבְּמַלְכוּתוֹבמלכותו בְּמַעֲל֖וֹבְּמַעֲלוֹבמעלו הֵכַ֣נּוּהֵכַנּוּהכנו וְהִקְדָּ֑שְׁנוּוְהִקְדָּשְׁנוּוהקדשנו וְהִנָּ֕םוְהִנָּםוהנם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 29:20 וַיַּשְׁכֵּם֙וַיַּשְׁכֵּםוישכם יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֶּאֱסֹ֕ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֵ֖תאֵתאת שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:21 וַיָּבִ֣יאוּוַיָּבִיאוּויביאו פָרִיםפָרִיםפרים־־־שִׁבְעָה֩שִׁבְעָהשבעה וְאֵילִ֨יםוְאֵילִיםואילים שִׁבְעָ֜השִׁבְעָהשבעה וּכְבָשִׂ֣יםוּכְבָשִׂיםוכבשים שִׁבְעָ֗השִׁבְעָהשבעה וּצְפִירֵ֨יוּצְפִירֵיוצפירי עִזִּ֤יםעִזִּיםעזים שִׁבְעָה֙שִׁבְעָהשבעה לְחַטָּ֔אתלְחַטָּאתלחטאת עַלעַלעל־־־הַמַּמְלָכָ֥ההַמַּמְלָכָההממלכה וְעַלוְעַלועל־־־הַמִּקְדָּ֖שׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִבְנֵ֤ילִבְנֵילבני אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לְהַעֲל֖וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:22 וַֽיִּשְׁחֲטוּ֙וַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַבָּקָ֔רהַבָּקָרהבקר וַיְקַבְּל֤וּוַיְקַבְּלוּויקבלו הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם וַֽיִּזְרְק֖וּוַיִּזְרְקוּויזרקו הַמִּזְבֵּ֑חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה וַיִּשְׁחֲט֣וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הָאֵלִ֗יםהָאֵלִיםהאלים וַיִּזְרְק֤וּוַיִּזְרְקוּויזרקו הַדָּם֙הַדָּםהדם הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה וַֽיִּשְׁחֲטוּ֙וַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַכְּבָשִׂ֔יםהַכְּבָשִׂיםהכבשים וַיִּזְרְק֥וּוַיִּזְרְקוּויזרקו הַדָּ֖םהַדָּםהדם הַמִּזְבֵּֽחָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה׃׃׃ 29:23 וַיַּגִּ֙ישׁוּ֙וַיַּגִּישׁוּויגישו אֶתאֶתאת־־־שְׂעִירֵ֣ישְׂעִירֵישעירי הַֽחַטָּ֔אתהַחַטָּאתהחטאת לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַקָּהָ֑לוְהַקָּהָלוהקהל וַיִּסְמְכ֥וּוַיִּסְמְכוּויסמכו יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 29:24 וַיִּשְׁחָטוּם֙וַיִּשְׁחָטוּםוישחטום הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וַֽיְחַטְּא֤וּוַיְחַטְּאוּויחטאו אֶתאֶתאת־־־דָּמָם֙דָּמָםדמם הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה לְכַפֵּ֖רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֤יכִּיכי לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הָעוֹלָ֖ההָעוֹלָההעולה וְהַחַטָּֽאתוְהַחַטָּאתוהחטאת׃׃׃ 29:25 וַיַּֽעֲמֵ֨דוַיַּעֲמֵדויעמד אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּ֜םהַלְוִיִּםהלוים בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֗היְהוָהיהוה בִּמְצִלְתַּ֙יִם֙בִּמְצִלְתַּיִםבמצלתים בִּנְבָלִ֣יםבִּנְבָלִיםבנבלים וּבְכִנֹּר֔וֹתוּבְכִנֹּרוֹתובכנרות בְּמִצְוַ֥תבְּמִצְוַתבמצות דָּוִ֛ידדָּוִידדויד וְגָ֥דוְגָדוגד חֹזֵֽהחֹזֵהחזה־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְנָתָ֣ןוְנָתָןונתן הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא כִּ֧יכִּיכי בְיַדבְיַדביד־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה הַמִּצְוָ֖ההַמִּצְוָההמצוה בְּיַדבְּיַדביד־־־נְבִיאָֽיונְבִיאָיונביאיו׃׃׃ ססס 29:26 וַיַּֽעַמְד֤וּוַיַּעַמְדוּויעמדו הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים בִּכְלֵ֣יבִּכְלֵיבכלי דָוִ֔ידדָוִידדויד וְהַכֹּהֲנִ֖יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים בַּחֲצֹצְרֽוֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות׃׃׃ ססס 29:27 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לְהַעֲל֥וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה לְהַמִּזְבֵּ֑חַלְהַמִּזְבֵּחַלהמזבח וּבְעֵ֞תוּבְעֵתובעת הֵחֵ֣להֵחֵלהחל הָֽעוֹלָ֗ההָעוֹלָההעולה הֵחֵ֤להֵחֵלהחל שִׁירשִׁירשיר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְהַחֲצֹ֣צְר֔וֹתוְהַחֲצֹצְרוֹתוהחצצרות וְעַ֨לוְעַלועל־־־יְדֵ֔ייְדֵיידי כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי דָּוִ֥ידדָּוִידדויד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:28 וְכָלוְכָלוכל־־־הַקָּהָל֙הַקָּהָלהקהל מִֽשְׁתַּחֲוִ֔יםמִשְׁתַּחֲוִיםמשתחוים וְהַשִּׁ֣ירוְהַשִּׁירוהשיר מְשׁוֹרֵ֔רמְשׁוֹרֵרמשורר וְהַחֲצֹצְר֖וֹתוְהַחֲצֹצְרוֹתוהחצצרות [מַחֲצֹצְרִים כ][מַחֲצֹצְרִים כ][מחצצרים כ] (מַחְצְרִ֑ים ק)(מַחְצְרִים ק)(מחצרים ק) הַכֹּ֕להַכֹּלהכל עַ֖דעַדעד לִכְל֥וֹתלִכְלוֹתלכלות הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ 29:29 וּכְכַלּ֖וֹתוּכְכַלּוֹתוככלות לְהַעֲל֑וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות כָּרְע֗וּכָּרְעוּכרעו הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָֽלוְכָלוכל־־־הַנִּמְצְאִ֥יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו׃׃׃ 29:30 וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְחִזְקִיָּ֨הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשָּׂרִים֙וְהַשָּׂרִיםוהשרים לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים לְהַלֵּל֙לְהַלֵּללהלל לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּדִבְרֵ֥יבְּדִבְרֵיבדברי דָוִ֖ידדָוִידדויד וְאָסָ֣ףוְאָסָףואסף הַחֹזֶ֑ההַחֹזֶההחזה וַֽיְהַלְלוּ֙וַיְהַלְלוּויהללו עַדעַדעד־־־לְשִׂמְחָ֔הלְשִׂמְחָהלשמחה וַֽיִּקְּד֖וּוַיִּקְּדוּויקדו וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו׃׃׃ פפפ
29:31 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען יְחִזְקִיָּ֜הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עַתָּ֨העַתָּהעתה מִלֵּאתֶ֤םמִלֵּאתֶםמלאתם יֶדְכֶם֙יֶדְכֶםידכם לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה גֹּ֧שׁוּגֹּשׁוּגשו וְהָבִ֛יאוּוְהָבִיאוּוהביאו זְבָחִ֥יםזְבָחִיםזבחים וְתוֹד֖וֹתוְתוֹדוֹתותודות לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּבִ֤יאוּוַיָּבִיאוּויביאו הַקָּהָל֙הַקָּהָלהקהל זְבָחִ֣יםזְבָחִיםזבחים וְתוֹד֔וֹתוְתוֹדוֹתותודות וְכָלוְכָלוכל־־־נְדִ֥יבנְדִיבנדיב לֵ֖בלֵבלב עֹלֽוֹתעֹלוֹתעלות׃׃׃ 29:32 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר הָעֹלָה֮הָעֹלָההעלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵבִ֣יאוּהֵבִיאוּהביאו הַקָּהָל֒הַקָּהָלהקהל בָּקָ֣רבָּקָרבקר שִׁבְעִ֔יםשִׁבְעִיםשבעים אֵילִ֥יםאֵילִיםאילים מֵאָ֖המֵאָהמאה כְּבָשִׂ֣יםכְּבָשִׂיםכבשים מָאתָ֑יִםמָאתָיִםמאתים לְעֹלָ֥הלְעֹלָהלעלה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 29:33 וְֽהַקֳּדָשִׁ֑יםוְהַקֳּדָשִׁיםוהקדשים בָּקָר֙בָּקָרבקר שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וְצֹ֖אןוְצֹאןוצאן שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 29:34 רַ֤קרַקרק הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים הָי֣וּהָיוּהיו לִמְעָ֔טלִמְעָטלמעט וְלֹ֣אוְלֹאולא יָֽכְל֔וּיָכְלוּיכלו לְהַפְשִׁ֖יטלְהַפְשִׁיטלהפשיט אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעֹל֑וֹתהָעֹלוֹתהעלות וַֽיְּחַזְּק֞וּםוַיְּחַזְּקוּםויחזקום אֲחֵיהֶ֣םאֲחֵיהֶםאחיהם הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים עַדעַדעד־־־כְּל֤וֹתכְּלוֹתכלות הַמְּלָאכָה֙הַמְּלָאכָההמלאכה וְעַ֣דוְעַדועד יִתְקַדְּשׁ֣וּיִתְקַדְּשׁוּיתקדשו הַכֹּֽהֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים כִּ֤יכִּיכי הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים יִשְׁרֵ֣ייִשְׁרֵיישרי לֵבָ֔בלֵבָבלבב לְהִתְקַדֵּ֖שׁלְהִתְקַדֵּשׁלהתקדש מֵֽהַכֹּהֲנִֽיםמֵהַכֹּהֲנִיםמהכהנים׃׃׃ 29:35 וְגַםוְגַםוגם־־־עֹלָ֨העֹלָהעלה לָרֹ֜בלָרֹבלרב בְּחֶלְבֵ֧יבְּחֶלְבֵיבחלבי הַשְּׁלָמִ֛יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים וּבַנְּסָכִ֖יםוּבַנְּסָכִיםובנסכים לָעֹלָ֑הלָעֹלָהלעלה וַתִּכּ֖וֹןוַתִּכּוֹןותכון עֲבוֹדַ֥תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:36 וַיִּשְׂמַ֤חוַיִּשְׂמַחוישמח יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙יְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם עַ֛לעַלעל הַהֵכִ֥יןהַהֵכִיןההכין הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָעָ֑םלָעָםלעם כִּ֥יכִּיכי בְּפִתְאֹ֖םבְּפִתְאֹםבפתאם הָיָ֥ההָיָההיה הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain