Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 30

30:1 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח יְחִזְקִיָּ֜הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֗הוִיהוּדָהויהודה וְגַֽםוְגַםוגם־־־אִגְּרוֹת֙אִגְּרוֹתאגרות כָּתַב֙כָּתַבכתב עַלעַלעל־־־אֶפְרַ֣יִםאֶפְרַיִםאפרים וּמְנַשֶּׁ֔הוּמְנַשֶּׁהומנשה לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות פֶּ֔סַחפֶּסַחפסח לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 30:2 וַיִּוָּעַ֨ץוַיִּוָּעַץויועץ הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְשָׂרָ֛יווְשָׂרָיוושריו וְכָלוְכָלוכל־־־הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ 30:3 כִּ֣יכִּיכי לֹ֧אלֹאלא יָכְל֛וּיָכְלוּיכלו לַעֲשֹׂת֖וֹלַעֲשֹׂתוֹלעשתו בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא כִּ֤יכִּיכי הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים לֹֽאלֹאלא־־־הִתְקַדְּשׁ֣וּהִתְקַדְּשׁוּהתקדשו לְמַדַּ֔ילְמַדַּילמדי וְהָעָ֖םוְהָעָםוהעם לֹאלֹאלא־־־נֶאֶסְפ֥וּנֶאֶסְפוּנאספו לִֽירוּשָׁלִָֽםלִירוּשָׁלִָםלירושלם׃׃׃ 30:4 וַיִּישַׁ֥רוַיִּישַׁרויישר הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 30:5 וַיַּֽעֲמִ֣ידוּוַיַּעֲמִידוּויעמידו דָבָ֗רדָבָרדבר לְהַעֲבִ֨ירלְהַעֲבִירלהעביר ק֤וֹלקוֹלקול בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִבְּאֵֽרמִבְּאֵרמבאר־־־שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע וְעַדוְעַדועד־־־דָּ֔ןדָּןדן לָב֞וֹאלָבוֹאלבוא לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות פֶּ֛סַחפֶּסַחפסח לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לָרֹ֛בלָרֹבלרב עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו כַּכָּתֽוּבכַּכָּתוּבככתוב׃׃׃ 30:6 וַיֵּלְכוּ֩וַיֵּלְכוּוילכו הָרָצִ֨יםהָרָצִיםהרצים בָּֽאִגְּר֜וֹתבָּאִגְּרוֹתבאגרות מִיַּ֧דמִיַּדמיד הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְשָׂרָ֗יווְשָׂרָיוושריו בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה וּכְמִצְוַ֥תוּכְמִצְוַתוכמצות הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שׁ֚וּבוּשׁוּבוּשובו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק וְיִשְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל וְיָשֹׁב֙וְיָשֹׁבוישב אֶלאֶלאל־־־הַפְּלֵיטָ֔ההַפְּלֵיטָההפליטה הַנִּשְׁאֶ֣רֶתהַנִּשְׁאֶרֶתהנשארת לָכֶ֔םלָכֶםלכם מִכַּ֖ףמִכַּףמכף מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 30:7 וְאַלוְאַלואל־־־תִּֽהְי֗וּתִּהְיוּתהיו כַּאֲבֽוֹתֵיכֶם֙כַּאֲבוֹתֵיכֶםכאבותיכם וְכַ֣אֲחֵיכֶ֔םוְכַאֲחֵיכֶםוכאחיכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָעֲל֔וּמָעֲלוּמעלו בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וַיִּתְּנֵ֣םוַיִּתְּנֵםויתנם לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם רֹאִֽיםרֹאִיםראים׃׃׃ 30:8 עַתָּ֕העַתָּהעתה אַלאַלאל־־־תַּקְשׁ֥וּתַּקְשׁוּתקשו עָרְפְּכֶ֖םעָרְפְּכֶםערפכם כַּאֲבוֹתֵיכֶ֑םכַּאֲבוֹתֵיכֶםכאבותיכם תְּנוּתְּנוּתנו־־־יָ֣דיָדיד לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה וּבֹ֤אוּוּבֹאוּובאו לְמִקְדָּשׁוֹ֙לְמִקְדָּשׁוֹלמקדשו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְדִּ֣ישׁהִקְדִּישׁהקדיש לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם וְעִבְדוּ֙וְעִבְדוּועבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְיָשֹׁ֥בוְיָשֹׁבוישב מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 30:9 כִּ֣יכִּיכי בְשׁוּבְכֶ֞םבְשׁוּבְכֶםבשובכם עַלעַלעל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲחֵיכֶ֨םאֲחֵיכֶםאחיכם וּבְנֵיכֶ֤םוּבְנֵיכֶםובניכם לְרַחֲמִים֙לְרַחֲמִיםלרחמים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שֽׁוֹבֵיהֶ֔םשׁוֹבֵיהֶםשוביהם וְלָשׁ֖וּבוְלָשׁוּבולשוב לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת כִּֽיכִּיכי־־־חַנּ֤וּןחַנּוּןחנון וְרַחוּם֙וְרַחוּםורחום יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְלֹאוְלֹאולא־־־יָסִ֤יריָסִיריסיר פָּנִים֙פָּנִיםפנים מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם אִםאִםאם־־־תָּשׁ֖וּבוּתָּשׁוּבוּתשובו אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ פפפ
30:10 וַיִּֽהְי֨וּוַיִּהְיוּויהיו הָרָצִ֜יםהָרָצִיםהרצים עֹבְרִ֨יםעֹבְרִיםעברים מֵעִ֧ירמֵעִירמעיר ׀׀׀ לָעִ֛ירלָעִירלעיר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־אֶפְרַ֥יִםאֶפְרַיִםאפרים וּמְנַשֶּׁ֖הוּמְנַשֶּׁהומנשה וְעַדוְעַדועד־־־זְבֻל֑וּןזְבֻלוּןזבלון וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו מַשְׂחִיקִ֣יםמַשְׂחִיקִיםמשחיקים עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וּמַלְעִגִ֖יםוּמַלְעִגִיםומלעגים בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 30:11 אַךְאַךְאך־־־אֲנָשִׁ֛יםאֲנָשִׁיםאנשים מֵאָשֵׁ֥רמֵאָשֵׁרמאשר וּמְנַשֶּׁ֖הוּמְנַשֶּׁהומנשה וּמִזְּבֻל֑וּןוּמִזְּבֻלוּןומזבלון נִֽכְנְע֔וּנִכְנְעוּנכנעו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו לִירוּשָׁלִָֽםלִירוּשָׁלִָםלירושלם׃׃׃ 30:12 גַּ֣םגַּםגם בִּיהוּדָ֗הבִּיהוּדָהביהודה הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה יַ֣דיַדיד הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵ֣בלֵבלב אֶחָ֑דאֶחָדאחד לַעֲשׂ֞וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִצְוַ֥תמִצְוַתמצות הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשָּׂרִ֖יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים בִּדְבַ֥רבִּדְבַרבדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:13 וַיֵּֽאָסְפ֤וּוַיֵּאָסְפוּויאספו יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם עַםעַםעם־־־רָ֔ברָברב לַעֲשׂ֛וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־חַ֥גחַגחג הַמַּצּ֖וֹתהַמַּצּוֹתהמצות בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשֵּׁנִ֑יהַשֵּׁנִיהשני קָהָ֖לקָהָלקהל לָרֹ֥בלָרֹבלרב מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 30:14 וַיָּקֻ֕מוּוַיָּקֻמוּויקמו וַיָּסִ֙ירוּ֙וַיָּסִירוּויסירו אֶתאֶתאת־־־הַֽמִּזְבְּח֔וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַֽמְקַטְּרוֹת֙הַמְקַטְּרוֹתהמקטרות הֵסִ֔ירוּהֵסִירוּהסירו וַיַּשְׁלִ֖יכוּוַיַּשְׁלִיכוּוישליכו לְנַ֥חַללְנַחַללנחל קִדְרֽוֹןקִדְרוֹןקדרון׃׃׃ 30:15 וַיִּשְׁחֲט֣וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַפֶּ֔סַחהַפֶּסַחהפסח בְּאַרְבָּעָ֥הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשֵּׁנִ֑יהַשֵּׁנִיהשני וְהַכֹּהֲנִ֨יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֤םוְהַלְוִיִּםוהלוים נִכְלְמוּ֙נִכְלְמוּנכלמו וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּוַיִּתְקַדְּשׁוּויתקדשו וַיָּבִ֥יאוּוַיָּבִיאוּויביאו עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:16 וַיַּֽעַמְד֤וּוַיַּעַמְדוּויעמדו עַלעַלעל־־־עָמְדָם֙עָמְדָםעמדם כְּמִשְׁפָּטָ֔םכְּמִשְׁפָּטָםכמשפטם כְּתוֹרַ֖תכְּתוֹרַתכתורת מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים זֹרְקִ֣יםזֹרְקִיםזרקים אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם מִיַּ֖דמִיַּדמיד הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 30:17 כִּיכִּיכי־־־רַבַּ֥תרַבַּתרבת בַּקָּהָ֖לבַּקָּהָלבקהל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־הִתְקַדָּ֑שׁוּהִתְקַדָּשׁוּהתקדשו וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים עַלעַלעל־־־שְׁחִיטַ֣תשְׁחִיטַתשחיטת הַפְּסָחִ֗יםהַפְּסָחִיםהפסחים לְכֹל֙לְכֹללכל לֹ֣אלֹאלא טָה֔וֹרטָהוֹרטהור לְהַקְדִּ֖ישׁלְהַקְדִּישׁלהקדיש לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 30:18 כִּ֣יכִּיכי מַרְבִּ֣יתמַרְבִּיתמרבית הָעָ֡םהָעָםהעם רַ֠בַּתרַבַּתרבת מֵֽאֶפְרַ֨יִםמֵאֶפְרַיִםמאפרים וּמְנַשֶּׁ֜הוּמְנַשֶּׁהומנשה יִשָּׂשכָ֤ריִשָּׂשכָריששכר וּזְבֻלוּן֙וּזְבֻלוּןוזבלון לֹ֣אלֹאלא הִטֶּהָ֔רוּהִטֶּהָרוּהטהרו כִּֽיכִּיכי־־־אָכְל֥וּאָכְלוּאכלו אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא כַכָּת֑וּבכַכָּתוּבככתוב כִּי֩כִּיכי הִתְפַּלֵּ֨להִתְפַּלֵּלהתפלל יְחִזְקִיָּ֤הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב יְכַפֵּ֥ריְכַפֵּריכפר בְּעַֽדבְּעַדבעד׃׃׃ 30:19 כָּלכָּלכל־־־לְבָב֣וֹלְבָבוֹלבבו הֵכִ֔יןהֵכִיןהכין לִדְר֛וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש הָאֱלֹהִ֥יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ׀׀׀ יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתָ֑יואֲבוֹתָיואבותיו וְלֹ֖אוְלֹאולא כְּטָהֳרַ֥תכְּטָהֳרַתכטהרת הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ ססס 30:20 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְחִזְקִיָּ֔הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וַיִּרְפָּ֖אוַיִּרְפָּאוירפא אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 30:21 וַיַּעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל הַנִּמְצְאִ֨יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בִּירוּשָׁלִַ֜םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם אֶתאֶתאת־־־חַ֧גחַגחג הַמַּצּ֛וֹתהַמַּצּוֹתהמצות שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים בְּשִׂמְחָ֣הבְּשִׂמְחָהבשמחה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וּֽמְהַלְלִ֣יםוּמְהַלְלִיםומהללים לַ֠יהוָהלַיהוָהליהוה י֣וֹםיוֹםיום ׀׀׀ בְּי֞וֹםבְּיוֹםביום הַלְוִיִּ֧םהַלְוִיִּםהלוים וְהַכֹּהֲנִ֛יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים בִּכְלֵיבִּכְלֵיבכלי־־־עֹ֖זעֹזעז לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ ססס 30:22 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְחִזְקִיָּ֗הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַלעַלעל־־־לֵב֙לֵבלב כָּלכָּלכל־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים הַמַּשְׂכִּילִ֥יםהַמַּשְׂכִּילִיםהמשכילים שֵֽׂכֶלשֵׂכֶלשכל־־־ט֖וֹבטוֹבטוב לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וַיֹּאכְל֤וּוַיֹּאכְלוּויאכלו אֶתאֶתאת־־־הַמּוֹעֵד֙הַמּוֹעֵדהמועד שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים מְזַבְּחִים֙מְזַבְּחִיםמזבחים זִבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֔יםשְׁלָמִיםשלמים וּמִ֨תְוַדִּ֔יםוּמִתְוַדִּיםומתודים לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶֽםאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם׃׃׃ ססס 30:23 וַיִּוָּֽעֲצוּ֙וַיִּוָּעֲצוּויועצו כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָ֔להַקָּהָלהקהל לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וַיַּֽעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו שִׁבְעַתשִׁבְעַתשבעת־־־יָמִ֖יםיָמִיםימים שִׂמְחָֽהשִׂמְחָהשמחה׃׃׃ 30:24 כִּ֣יכִּיכי חִזְקִיָּ֣הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְ֠הוּדָהיְהוּדָהיהודה הֵרִ֨יםהֵרִיםהרים לַקָּהָ֜ללַקָּהָללקהל אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף פָּרִים֮פָּרִיםפרים וְשִׁבְעַ֣תוְשִׁבְעַתושבעת אֲלָפִ֣יםאֲלָפִיםאלפים צֹאן֒צֹאןצאן ססס וְהַשָּׂרִ֞יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים הֵרִ֤ימוּהֵרִימוּהרימו לַקָּהָל֙לַקָּהָללקהל פָּרִ֣יםפָּרִיםפרים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְצֹ֖אןוְצֹאןוצאן עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים וַיִּֽתְקַדְּשׁ֥וּוַיִּתְקַדְּשׁוּויתקדשו כֹהֲנִ֖יםכֹהֲנִיםכהנים לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 30:25 וַֽיִּשְׂמְח֣וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְהַכֹּהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְכָלוְכָלוכל־־־הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל הַבָּאִ֣יםהַבָּאִיםהבאים מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל וְהַגֵּרִ֗יםוְהַגֵּרִיםוהגרים הַבָּאִים֙הַבָּאִיםהבאים מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהַיּוֹשְׁבִ֖יםוְהַיּוֹשְׁבִיםוהיושבים בִּיהוּדָֽהבִּיהוּדָהביהודה׃׃׃ 30:26 וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי שִׂמְחָֽהשִׂמְחָהשמחה־־־גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם כִּ֠יכִּיכי מִימֵ֞ימִימֵימימי שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא כָזֹ֖אתכָזֹאתכזאת בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס 30:27 וַיָּקֻ֜מוּוַיָּקֻמוּויקמו הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים וַיְבָרֲכ֣וּוַיְבָרֲכוּויברכו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיִּשָּׁמַ֖עוַיִּשָּׁמַעוישמע בְּקוֹלָ֑םבְּקוֹלָםבקולם וַתָּב֧וֹאוַתָּבוֹאותבוא תְפִלָּתָ֛םתְפִלָּתָםתפלתם לִמְע֥וֹןלִמְעוֹןלמעון קָדְשׁ֖וֹקָדְשׁוֹקדשו לַשָּׁמָֽיִםלַשָּׁמָיִםלשמים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain