Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 31

31:1 וּכְכַלּ֣וֹתוּכְכַלּוֹתוככלות כָּלכָּלכל־־־זֹ֗אתזֹאתזאת יָצְא֨וּיָצְאוּיצאו כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽנִּמְצְאִים֮הַנִּמְצְאִיםהנמצאים לְעָרֵ֣ילְעָרֵילערי יְהוּדָה֒יְהוּדָהיהודה וַיְשַׁבְּר֣וּוַיְשַׁבְּרוּוישברו הַמַּצֵּב֣וֹתהַמַּצֵּבוֹתהמצבות וַיְגַדְּע֣וּוַיְגַדְּעוּויגדעו הָאֲשֵׁרִ֡יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים וַיְנַתְּצ֣וּוַיְנַתְּצוּוינתצו אֶתאֶתאת־־־הַ֠בָּמוֹתהַבָּמוֹתהבמות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽמִּזְבְּחֹ֞תהַמִּזְבְּחֹתהמזבחת מִכָּלמִכָּלמכל־־־יְהוּדָ֧היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֛ןוּבִנְיָמִןובנימן וּבְאֶפְרַ֥יִםוּבְאֶפְרַיִםובאפרים וּמְנַשֶּׁ֖הוּמְנַשֶּׁהומנשה עַדעַדעד־־־לְכַלֵּ֑הלְכַלֵּהלכלה וַיָּשׁ֜וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֥ישׁאִישׁאיש לַאֲחֻזָּת֖וֹלַאֲחֻזָּתוֹלאחזתו לְעָרֵיהֶֽםלְעָרֵיהֶםלעריהם׃׃׃ ססס 31:2 וַיַּעֲמֵ֣דוַיַּעֲמֵדויעמד יְחִזְקִיָּ֡הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו אֶתאֶתאת־־־מַחְלְק֣וֹתמַחְלְקוֹתמחלקות הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְ֠הַלְוִיִּםוְהַלְוִיִּםוהלוים עַֽלעַלעל־־־מַחְלְקוֹתָ֞םמַחְלְקוֹתָםמחלקותם אִ֣ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ כְּפִ֣יכְּפִיכפי עֲבֹדָת֗וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו לַכֹּהֲנִים֙לַכֹּהֲנִיםלכהנים וְלַלְוִיִּ֔םוְלַלְוִיִּםוללוים לְעֹלָ֖הלְעֹלָהלעלה וְלִשְׁלָמִ֑יםוְלִשְׁלָמִיםולשלמים לְשָׁרֵת֙לְשָׁרֵתלשרת וּלְהֹד֣וֹתוּלְהֹדוֹתולהדות וּלְהַלֵּ֔לוּלְהַלֵּלולהלל בְּשַׁעֲרֵ֖יבְּשַׁעֲרֵיבשערי מַחֲנ֥וֹתמַחֲנוֹתמחנות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 31:3 וּמְנָת֩וּמְנָתומנת הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִןמִןמן־־־רְכוּשׁ֜וֹרְכוּשׁוֹרכושו לָעֹל֗וֹתלָעֹלוֹתלעלות לְעֹלוֹת֙לְעֹלוֹתלעלות הַבֹּ֣קֶרהַבֹּקֶרהבקר וְהָעֶ֔רֶבוְהָעֶרֶבוהערב וְהָ֣עֹל֔וֹתוְהָעֹלוֹתוהעלות לַשַּׁבָּת֖וֹתלַשַּׁבָּתוֹתלשבתות וְלֶחֳדָשִׁ֣יםוְלֶחֳדָשִׁיםולחדשים וְלַמֹּעֲדִ֑יםוְלַמֹּעֲדִיםולמעדים כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּתוֹרַ֥תבְּתוֹרַתבתורת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָעָם֙לָעָםלעם לְיוֹשְׁבֵ֣ילְיוֹשְׁבֵיליושבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לָתֵ֕תלָתֵתלתת מְנָ֥תמְנָתמנת הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען יֶחֶזְק֖וּיֶחֶזְקוּיחזקו בְּתוֹרַ֥תבְּתוֹרַתבתורת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:5 וְכִפְרֹ֣ץוְכִפְרֹץוכפרץ הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר הִרְבּ֤וּהִרְבּוּהרבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית דָּגָ֗ןדָּגָןדגן תִּיר֤וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש וְיִצְהָר֙וְיִצְהָרויצהר וּדְבַ֔שׁוּדְבַשׁודבש וְכֹ֖לוְכֹלוכל תְּבוּאַ֣תתְּבוּאַתתבואת שָׂדֶ֑השָׂדֶהשדה וּמַעְשַׂ֥רוּמַעְשַׂרומעשר הַכֹּ֛להַכֹּלהכל לָרֹ֖בלָרֹבלרב הֵבִֽיאוּהֵבִיאוּהביאו׃׃׃ 31:6 וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֗הוִיהוּדָהויהודה הַיּֽוֹשְׁבִים֮הַיּוֹשְׁבִיםהיושבים בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָה֒יְהוּדָהיהודה גַּםגַּםגם־־־הֵ֗םהֵםהם מַעְשַׂ֤רמַעְשַׂרמעשר בָּקָר֙בָּקָרבקר וָצֹ֔אןוָצֹאןוצאן וּמַעְשַׂ֣רוּמַעְשַׂרומעשר קָֽדָשִׁ֔יםקָדָשִׁיםקדשים הַמְקֻדָּשִׁ֖יםהַמְקֻדָּשִׁיםהמקדשים לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הֵבִ֕יאוּהֵבִיאוּהביאו וַֽיִּתְּנ֖וּוַיִּתְּנוּויתנו עֲרֵמ֥וֹתעֲרֵמוֹתערמות עֲרֵמֽוֹתעֲרֵמוֹתערמות׃׃׃ ססס 31:7 בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁלִשִׁ֔יהַשְּׁלִשִׁיהשלשי הֵחֵ֥לּוּהֵחֵלּוּהחלו הָעֲרֵמ֖וֹתהָעֲרֵמוֹתהערמות לְיִסּ֑וֹדלְיִסּוֹדליסוד וּבַחֹ֥דֶשׁוּבַחֹדֶשׁובחדש הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי כִּלּֽוּכִּלּוּכלו׃׃׃ ססס 31:8 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וְהַשָּׂרִ֔יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים וַיִּרְא֖וּוַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־הָעֲרֵמ֑וֹתהָעֲרֵמוֹתהערמות וַֽיְבָרֲכוּ֙וַיְבָרֲכוּויברכו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֵ֖תוְאֵתואת עַמּ֥וֹעַמּוֹעמו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
31:9 וַיִּדְרֹ֣שׁוַיִּדְרֹשׁוידרש יְחִזְקִיָּ֗הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַלעַלעל־־־הַכֹּֽהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֖םוְהַלְוִיִּםוהלוים עַלעַלעל־־־הָעֲרֵמֽוֹתהָעֲרֵמוֹתהערמות׃׃׃ 31:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו עֲזַרְיָ֧הוּעֲזַרְיָהוּעזריהו הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן הָרֹ֖אשׁהָרֹאשׁהראש לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית צָד֑וֹקצָדוֹקצדוק וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֵהָחֵ֨למֵהָחֵלמהחל הַתְּרוּמָ֜ההַתְּרוּמָההתרומה לָבִ֣יאלָבִיאלביא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אָכ֨וֹלאָכוֹלאכול וְשָׂב֤וֹעַוְשָׂבוֹעַושבוע וְהוֹתֵר֙וְהוֹתֵרוהותר עַדעַדעד־־־לָר֔וֹבלָרוֹבלרוב כִּ֤יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה בֵּרַ֣ךְבֵּרַךְברך אֶתאֶתאת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וְהַנּוֹתָ֖רוְהַנּוֹתָרוהנותר אֶתאֶתאת־־־הֶהָמ֥וֹןהֶהָמוֹןההמון הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 31:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְחִזְקִיָּ֗הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו לְהָכִ֧יןלְהָכִיןלהכין לְשָׁכ֛וֹתלְשָׁכוֹתלשכות בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיָּכִֽינוּוַיָּכִינוּויכינו׃׃׃ 31:12 וַיָּבִ֨יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־הַתְּרוּמָ֧ההַתְּרוּמָההתרומה וְהַֽמַּעֲשֵׂ֛רוְהַמַּעֲשֵׂרוהמעשר וְהַקֳּדָשִׁ֖יםוְהַקֳּדָשִׁיםוהקדשים בֶּאֱמוּנָ֑הבֶּאֱמוּנָהבאמונה וַעֲלֵיהֶ֤םוַעֲלֵיהֶםועליהם נָגִיד֙נָגִידנגיד [כֹּונַנְיָהוּ כ][כֹּונַנְיָהוּ כ][כונניהו כ] (כָּֽנַנְיָ֣הוּ ק)(כָּנַנְיָהוּ ק)(כנניהו ק) הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי וְשִׁמְעִ֥יוְשִׁמְעִיושמעי אָחִ֖יהוּאָחִיהוּאחיהו מִשְׁנֶֽהמִשְׁנֶהמשנה׃׃׃ 31:13 וִֽיחִיאֵ֡לוִיחִיאֵלויחיאל וַ֠עֲזַזְיָהוּוַעֲזַזְיָהוּועזזיהו וְנַ֨חַתוְנַחַתונחת וַעֲשָׂהאֵ֜לוַעֲשָׂהאֵלועשהאל וִֽירִימ֤וֹתוִירִימוֹתוירימות וְיוֹזָבָד֙וְיוֹזָבָדויוזבד וֶאֱלִיאֵ֣לוֶאֱלִיאֵלואליאל וְיִסְמַכְיָ֔הוּוְיִסְמַכְיָהוּויסמכיהו וּמַ֖חַתוּמַחַתומחת וּבְנָיָ֑הוּוּבְנָיָהוּובניהו פְּקִידִ֗יםפְּקִידִיםפקידים מִיַּ֤דמִיַּדמיד [כָּונַנְיָהוּ כ][כָּונַנְיָהוּ כ][כונניהו כ] (כָּֽנַנְיָ֙הוּ֙ ק)(כָּנַנְיָהוּ ק)(כנניהו ק) וְשִׁמְעִ֣יוְשִׁמְעִיושמעי אָחִ֔יואָחִיואחיו בְּמִפְקַד֙בְּמִפְקַדבמפקד יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַעֲזַרְיָ֖הוּוַעֲזַרְיָהוּועזריהו נְגִ֥ידנְגִידנגיד בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 31:14 וְקוֹרֵ֨אוְקוֹרֵאוקורא בֶןבֶןבן־־־יִמְנָ֤היִמְנָהימנה הַלֵּוִי֙הַלֵּוִיהלוי הַשּׁוֹעֵ֣רהַשּׁוֹעֵרהשוער לַמִּזְרָ֔חָהלַמִּזְרָחָהלמזרחה עַ֖לעַלעל נִדְב֣וֹתנִדְבוֹתנדבות הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָתֵת֙לָתֵתלתת תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְקָדְשֵׁ֖יוְקָדְשֵׁיוקדשי הַקֳּדָשִֽׁיםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים׃׃׃ 31:15 וְעַלוְעַלועל־־־יָד֡וֹיָדוֹידו עֵ֣דֶןעֵדֶןעדן וּ֠מִנְיָמִןוּמִנְיָמִןומנימן וְיֵשׁ֨וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע וּֽשְׁמַֽעְיָ֜הוּוּשְׁמַעְיָהוּושמעיהו אֲמַרְיָ֧הוּאֲמַרְיָהוּאמריהו וּשְׁכַנְיָ֛הוּוּשְׁכַנְיָהוּושכניהו בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בֶּאֱמוּנָ֑הבֶּאֱמוּנָהבאמונה לָתֵ֤תלָתֵתלתת לַאֲחֵיהֶם֙לַאֲחֵיהֶםלאחיהם בְּמַחְלְק֔וֹתבְּמַחְלְקוֹתבמחלקות כַּגָּד֖וֹלכַּגָּדוֹלכגדול כַּקָּטָֽןכַּקָּטָןכקטן׃׃׃ 31:16 מִלְּבַ֞דמִלְּבַדמלבד הִתְיַחְשָׂ֣םהִתְיַחְשָׂםהתיחשם לִזְכָרִ֗יםלִזְכָרִיםלזכרים מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שָׁל֤וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים וּלְמַ֔עְלָהוּלְמַעְלָהולמעלה לְכָללְכָללכל־־־הַבָּ֥אהַבָּאהבא לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִדְבַרלִדְבַרלדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֑וֹבְּיוֹמוֹביומו לַעֲב֣וֹדָתָ֔םלַעֲבוֹדָתָםלעבודתם בְּמִשְׁמְרוֹתָ֖םבְּמִשְׁמְרוֹתָםבמשמרותם כְּמַחְלְקוֹתֵיהֶֽםכְּמַחְלְקוֹתֵיהֶםכמחלקותיהם׃׃׃ 31:17 וְאֵ֨תוְאֵתואת הִתְיַחֵ֤שׂהִתְיַחֵשׂהתיחש הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתֵיהֶ֔םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וְהַ֨לְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וּלְמָ֑עְלָהוּלְמָעְלָהולמעלה בְּמִשְׁמְרוֹתֵיהֶ֖םבְּמִשְׁמְרוֹתֵיהֶםבמשמרותיהם בְּמַחְלְקוֹתֵיהֶֽםבְּמַחְלְקוֹתֵיהֶםבמחלקותיהם׃׃׃ 31:18 וּלְהִתְיַחֵ֗שׂוּלְהִתְיַחֵשׂולהתיחש בְּכָלבְּכָלבכל־־־טַפָּ֧םטַפָּםטפם נְשֵׁיהֶ֛םנְשֵׁיהֶםנשיהם וּבְנֵיהֶ֥םוּבְנֵיהֶםובניהם וּבְנוֹתֵיהֶ֖םוּבְנוֹתֵיהֶםובנותיהם לְכָללְכָללכל־־־קָהָ֑לקָהָלקהל כִּ֥יכִּיכי בֶאֱמוּנָתָ֖םבֶאֱמוּנָתָםבאמונתם יִתְקַדְּשׁוּיִתְקַדְּשׁוּיתקדשו־־־קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 31:19 וְלִבְנֵי֩וְלִבְנֵיולבני אַהֲרֹ֨ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֲנִ֜יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בִּשְׂדֵ֨יבִּשְׂדֵיבשדי מִגְרַ֤שׁמִגְרַשׁמגרש עָרֵיהֶם֙עָרֵיהֶםעריהם בְּכָלבְּכָלבכל־־־עִ֣ירעִירעיר וָעִ֔ירוָעִירועיר אֲנָשִׁ֕יםאֲנָשִׁיםאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִקְּב֖וּנִקְּבוּנקבו בְּשֵׁמ֑וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות לָתֵ֣תלָתֵתלתת מָנ֗וֹתמָנוֹתמנות לְכָללְכָללכל־־־זָכָר֙זָכָרזכר בַּכֹּ֣הֲנִ֔יםבַּכֹּהֲנִיםבכהנים וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־הִתְיַחֵ֖שׂהִתְיַחֵשׂהתיחש בַּלְוִיִּֽםבַּלְוִיִּםבלוים׃׃׃ 31:20 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש כָּזֹ֛אתכָּזֹאתכזאת יְחִזְקִיָּ֖הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו בְּכָלבְּכָלבכל־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַטּ֤וֹבהַטּוֹבהטוב וְהַיָּשָׁר֙וְהַיָּשָׁרוהישר וְהָ֣אֱמֶ֔תוְהָאֱמֶתוהאמת לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 31:21 וּבְכָֽלוּבְכָלובכל־־־מַעֲשֶׂ֞המַעֲשֶׂהמעשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵחֵ֣להֵחֵלהחל ׀׀׀ בַּעֲבוֹדַ֣תבַּעֲבוֹדַתבעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבַתּוֹרָה֙וּבַתּוֹרָהובתורה וּבַמִּצְוָ֔הוּבַמִּצְוָהובמצוה לִדְרֹ֖שׁלִדְרֹשׁלדרש לֵֽאלֹהָ֑יולֵאלֹהָיולאלהיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֥וֹלְבָבוֹלבבו עָשָׂ֖העָשָׂהעשה וְהִצְלִֽיחַוְהִצְלִיחַוהצליח׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain