Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 32

32:1 אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי הַדְּבָרִ֤יםהַדְּבָרִיםהדברים וְהָאֱמֶת֙וְהָאֱמֶתוהאמת הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה בָּ֖אבָּאבא סַנְחֵרִ֣יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא בִֽיהוּדָ֗הבִיהוּדָהביהודה וַיִּ֙חַן֙וַיִּחַןויחן עַלעַלעל־־־הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הַבְּצֻר֔וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְבִקְעָ֥םלְבִקְעָםלבקעם אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 32:2 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא יְחִזְקִיָּ֔הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו כִּיכִּיכי־־־בָ֖אבָאבא סַנְחֵרִ֑יבסַנְחֵרִיבסנחריב וּפָנָ֕יווּפָנָיוופניו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 32:3 וַיִּוָּעַ֗ץוַיִּוָּעַץויועץ עִםעִםעם־־־שָׂרָיו֙שָׂרָיושריו וְגִבֹּרָ֔יווְגִבֹּרָיווגבריו לִסְתּוֹם֙לִסְתּוֹםלסתום אֶתאֶתאת־־־מֵימֵ֣ימֵימֵימימי הָעֲיָנ֔וֹתהָעֲיָנוֹתהעינות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֑ירלָעִירלעיר וַֽיַּעְזְרֽוּהוּוַיַּעְזְרוּהוּויעזרוהו׃׃׃ 32:4 וַיִּקָּבְצ֣וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו עַםעַםעם־־־רָ֔ברָברב וַֽיִּסְתְּמוּ֙וַיִּסְתְּמוּויסתמו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּעְיָנ֔וֹתהַמַּעְיָנוֹתהמעינות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנַּ֛חַלהַנַּחַלהנחל הַשּׁוֹטֵ֥ףהַשּׁוֹטֵףהשוטף בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לָ֤מָּהלָמָּהלמה יָב֙וֹאוּ֙יָבוֹאוּיבואו מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וּמָצְא֖וּוּמָצְאוּומצאו מַ֥יִםמַיִםמים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 32:5 וַיִּתְחַזַּ֡קוַיִּתְחַזַּקויתחזק וַיִּבֶן֩וַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחוֹמָ֨ההַחוֹמָההחומה הַפְּרוּצָ֜ההַפְּרוּצָההפרוצה וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל עַלעַלעל־־־הַמִּגְדָּל֗וֹתהַמִּגְדָּלוֹתהמגדלות וְלַח֙וּצָה֙וְלַחוּצָהולחוצה הַחוֹמָ֣ההַחוֹמָההחומה אַחֶ֔רֶתאַחֶרֶתאחרת וַיְחַזֵּ֥קוַיְחַזֵּקויחזק אֶתאֶתאת־־־הַמִּלּ֖וֹאהַמִּלּוֹאהמלוא עִ֣ירעִירעיר דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש שֶׁ֛לַחשֶׁלַחשלח לָרֹ֖בלָרֹבלרב וּמָגִנִּֽיםוּמָגִנִּיםומגנים׃׃׃ 32:6 וַיִּתֵּ֛ןוַיִּתֵּןויתן שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי מִלְחָמ֖וֹתמִלְחָמוֹתמלחמות עַלעַלעל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּקְבְּצֵ֣םוַיִּקְבְּצֵםויקבצם אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֶלאֶלאל־־־רְחוֹב֙רְחוֹברחוב שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר עַלעַלעל־־־לְבָבָ֖םלְבָבָםלבבם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:7 חִזְק֣וּחִזְקוּחזקו וְאִמְצ֔וּוְאִמְצוּואמצו אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֣וּתִּירְאוּתיראו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחַ֗תּוּתֵּחַתּוּתחתו מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וּמִלִּפְנֵ֖יוּמִלִּפְנֵיומלפני כָּלכָּלכל־־־הֶהָמ֣וֹןהֶהָמוֹןההמון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו כִּֽיכִּיכי־־־עִמָּ֥נוּעִמָּנוּעמנו רַ֖ברַברב מֵעִמּֽוֹמֵעִמּוֹמעמו׃׃׃ 32:8 עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו זְר֣וֹעַזְרוֹעַזרוע בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר וְעִמָּ֜נוּוְעִמָּנוּועמנו יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו לְעָזְרֵ֔נוּלְעָזְרֵנוּלעזרנו וּלְהִלָּחֵ֖םוּלְהִלָּחֵםולהלחם מִלְחֲמֹתֵ֑נוּמִלְחֲמֹתֵנוּמלחמתנו וַיִּסָּמְכ֣וּוַיִּסָּמְכוּויסמכו הָעָ֔םהָעָםהעם עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי יְחִזְקִיָּ֥הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ פפפ
32:9 אַ֣חַראַחַראחר זֶ֗הזֶהזה שָׁ֠לַחשָׁלַחשלח סַנְחֵרִ֨יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֤וּראַשּׁוּראשור עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו יְר֣וּשָׁלַ֔יְמָהיְרוּשָׁלַיְמָהירושלימה וְהוּא֙וְהוּאוהוא עַלעַלעל־־־לָכִ֔ישׁלָכִישׁלכיש וְכָלוְכָלוכל־־־מֶמְשַׁלְתּ֖וֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו עַלעַלעל־־־יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙יְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:10 כֹּ֣הכֹּהכה אָמַ֔ראָמַראמר סַנְחֵרִ֖יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור עַלעַלעל־־־מָה֙מָהמה אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם בֹּטְחִ֔יםבֹּטְחִיםבטחים וְיֹשְׁבִ֥יםוְיֹשְׁבִיםוישבים בְּמָצ֖וֹרבְּמָצוֹרבמצור בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 32:11 הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙יְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מַסִּ֣יתמַסִּיתמסית אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם לָתֵ֣תלָתֵתלתת אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם לָמ֛וּתלָמוּתלמות בְּרָעָ֥בבְּרָעָבברעב וּבְצָמָ֖אוּבְצָמָאובצמא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יַצִּילֵ֕נוּיַצִּילֵנוּיצילנו מִכַּ֖ףמִכַּףמכף מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 32:12 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הוּא֙הוּאהוא יְחִזְקִיָּ֔הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו הֵסִ֥ירהֵסִירהסיר אֶתאֶתאת־־־בָּמֹתָ֖יובָּמֹתָיובמתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבְּחֹתָ֑יומִזְבְּחֹתָיומזבחתיו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָ֤הלִיהוּדָהליהודה וְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙וְלִירוּשָׁלִַםולירושלם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני מִזְבֵּ֧חַמִזְבֵּחַמזבח אֶחָ֛דאֶחָדאחד תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּתִּשְׁתַּחֲווּתשתחוו וְעָלָ֥יווְעָלָיוועליו תַּקְטִֽירוּתַּקְטִירוּתקטירו׃׃׃ 32:13 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא תֵדְע֗וּתֵדְעוּתדעו מֶ֤המֶהמה עָשִׂ֙יתִי֙עָשִׂיתִיעשיתי אֲנִ֣יאֲנִיאני וַאֲבוֹתַ֔יוַאֲבוֹתַיואבותי לְכֹ֖ללְכֹללכל עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות הֲיָכ֣וֹלהֲיָכוֹלהיכול יָֽכְל֗וּיָכְלוּיכלו אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי גּוֹיֵ֣גּוֹיֵגוי הָאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֖םאַרְצָםארצם מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 32:14 מִ֠ימִימי בְּֽכָלבְּכָלבכל־־־אֱלֹהֵ֞יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִ֤םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶחֱרִ֣ימוּהֶחֱרִימוּהחרימו אֲבוֹתַ֔יאֲבוֹתַיאבותי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָכ֔וֹליָכוֹליכול לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתאֶתאת־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי כִּ֤יכִּיכי יוּכַל֙יוּכַליוכל אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 32:15 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־יַשִּׁיא֩יַשִּׁיאישיא אֶתְכֶ֨םאֶתְכֶםאתכם חִזְקִיָּ֜הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו וְאַלוְאַלואל־־־יַסִּ֨יתיַסִּיתיסית אֶתְכֶ֣םאֶתְכֶםאתכם כָּזֹאת֮כָּזֹאתכזאת וְאַלוְאַלואל־־־תַּאֲמִ֣ינוּתַּאֲמִינוּתאמינו לוֹ֒לוֹלו כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא יוּכַ֗ליוּכַליוכל כָּלכָּלכל־־־אֱל֙וֹהַ֙אֱלוֹהַאלוה כָּלכָּלכל־־־גּ֣וֹיגּוֹיגוי וּמַמְלָכָ֔הוּמַמְלָכָהוממלכה לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו מִיָּדִ֖ימִיָּדִימידי וּמִיַּ֣דוּמִיַּדומיד אֲבוֹתָ֑יאֲבוֹתָיאבותי אַ֚ףאַףאף כִּ֣יכִּיכי אֱ‍ֽלֹהֵיכֶ֔םאֱ‍לֹהֵיכֶםא‍להיכם לֹאלֹאלא־־־יַצִּ֥ילוּיַצִּילוּיצילו אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 32:16 וְעוֹד֙וְעוֹדועוד דִּבְּר֣וּדִּבְּרוּדברו עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְעַ֖לוְעַלועל יְחִזְקִיָּ֥הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ 32:17 וּסְפָרִ֣יםוּסְפָרִיםוספרים כָּתַ֔בכָּתַבכתב לְחָרֵ֕ףלְחָרֵףלחרף לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֵֽאמֹ֨רוְלֵאמֹרולאמר עָלָ֜יועָלָיועליו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֵּֽאלֹהֵ֞יכֵּאלֹהֵיכאלהי גּוֹיֵ֤גּוֹיֵגוי הָאֲרָצוֹת֙הָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־הִצִּ֤ילוּהִצִּילוּהצילו עַמָּם֙עַמָּםעמם מִיָּדִ֔ימִיָּדִימידי כֵּ֣ןכֵּןכן לֹֽאלֹאלא־־־יַצִּ֞יליַצִּיליציל אֱלֹהֵ֧יאֱלֹהֵיאלהי יְחִזְקִיָּ֛הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 32:18 וַיִּקְרְא֨וּוַיִּקְרְאוּויקראו בְקוֹלבְקוֹלבקול־־־גָּד֜וֹלגָּדוֹלגדול יְהוּדִ֗יתיְהוּדִיתיהודית עַלעַלעל־־־עַ֤םעַםעם יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַֽחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה לְיָֽרְאָ֖םלְיָרְאָםליראם וּֽלְבַהֲלָ֑םוּלְבַהֲלָםולבהלם לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען יִלְכְּד֥וּיִלְכְּדוּילכדו אֶתאֶתאת־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 32:19 וַֽיְדַבְּר֔וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כְּעַ֗לכְּעַלכעל אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֥ייְדֵיידי הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ ססס 32:20 וַיִּתְפַּלֵּ֞לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וִֽישַֽׁעְיָ֧הוּוִישַׁעְיָהוּוישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֛וֹץאָמוֹץאמוץ הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וַֽיִּזְעֲק֖וּוַיִּזְעֲקוּויזעקו הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ פפפ
32:21 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוָה֙יְהוָהיהוה מַלְאָ֔ךְמַלְאָךְמלאך וַיַּכְחֵ֞דוַיַּכְחֵדויכחד כָּלכָּלכל־־־גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חַ֙יִל֙חַיִלחיל וְנָגִ֣ידוְנָגִידונגיד וְשָׂ֔רוְשָׂרושר בְּמַחֲנֵ֖הבְּמַחֲנֵהבמחנה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב בְּבֹ֨שֶׁתבְּבֹשֶׁתבבשת פָּנִ֜יםפָּנִיםפנים לְאַרְצ֗וֹלְאַרְצוֹלארצו וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו [וּמִיצִיאֹו כ][וּמִיצִיאֹו כ][ומיציאו כ] (וּמִֽיצִיאֵ֣י ק)(וּמִיצִיאֵי ק)(ומיציאי ק) מֵעָ֔יומֵעָיומעיו שָׁ֖םשָׁםשם הִפִּילֻ֥הוּהִפִּילֻהוּהפילהו בֶחָֽרֶבבֶחָרֶבבחרב׃׃׃ 32:22 וַיּוֹשַׁע֩וַיּוֹשַׁעויושע יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְחִזְקִיָּ֜הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִיַּ֛דמִיַּדמיד סַנְחֵרִ֥יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור וּמִיַּדוּמִיַּדומיד־־־כֹּ֑לכֹּלכל וַֽיְנַהֲלֵ֖םוַיְנַהֲלֵםוינהלם מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 32:23 וְ֠רַבִּיםוְרַבִּיםורבים מְבִיאִ֨יםמְבִיאִיםמביאים מִנְחָ֤המִנְחָהמנחה לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה לִיר֣וּשָׁלִַ֔םלִירוּשָׁלִַםלירושלם וּמִ֨גְדָּנ֔וֹתוּמִגְדָּנוֹתומגדנות לִֽיחִזְקִיָּ֖הוּלִיחִזְקִיָּהוּליחזקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּנַּשֵּׂ֛אוַיִּנַּשֵּׂאוינשא לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים מֵאַֽחֲרֵימֵאַחֲרֵימאחרי־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ ססס 32:24 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם חָלָ֥החָלָהחלה יְחִזְקִיָּ֖הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עַדעַדעד־־־לָמ֑וּתלָמוּתלמות וַיִּתְפַּלֵּל֙וַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו וּמוֹפֵ֖תוּמוֹפֵתומופת נָ֥תַןנָתַןנתן לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 32:25 וְלֹאוְלֹאולא־־־כִגְמֻ֤לכִגְמֻלכגמל עָלָיו֙עָלָיועליו הֵשִׁ֣יבהֵשִׁיבהשיב יְחִזְקִיָּ֔הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו כִּ֥יכִּיכי גָבַ֖הּגָבַהּגבה לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי עָלָיו֙עָלָיועליו קֶ֔צֶףקֶצֶףקצף וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 32:26 וַיִּכָּנַ֤עוַיִּכָּנַעויכנע יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙יְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו בְּגֹ֣בַהּבְּגֹבַהּבגבה לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו ה֖וּאהוּאהוא וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְלֹאוְלֹאולא־־־בָ֤אבָאבא עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם קֶ֣צֶףקֶצֶףקצף יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּימֵ֖יבִּימֵיבימי יְחִזְקִיָּֽהוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו׃׃׃ 32:27 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי לִֽיחִזְקִיָּ֛הוּלִיחִזְקִיָּהוּליחזקיהו עֹ֥שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְכָב֖וֹדוְכָבוֹדוכבוד הַרְבֵּ֣ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְאֹֽצָר֣וֹתוְאֹצָרוֹתואצרות עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־ל֠וֹלוֹלו לְכֶ֨סֶףלְכֶסֶףלכסף וּלְזָהָ֜בוּלְזָהָבולזהב וּלְאֶ֣בֶןוּלְאֶבֶןולאבן יְקָרָ֗היְקָרָהיקרה וְלִבְשָׂמִים֙וְלִבְשָׂמִיםולבשמים וּלְמָ֣גִנִּ֔יםוּלְמָגִנִּיםולמגנים וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי חֶמְדָּֽהחֶמְדָּהחמדה׃׃׃ 32:28 וּמִ֨סְכְּנ֔וֹתוּמִסְכְּנוֹתומסכנות לִתְבוּאַ֥תלִתְבוּאַתלתבואת דָּגָ֖ןדָּגָןדגן וְתִיר֣וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש וְיִצְהָ֑רוְיִצְהָרויצהר וְאֻֽרָוֺת֙וְאֻרָוֺתוארות לְכָללְכָללכל־־־בְּהֵמָ֣הבְּהֵמָהבהמה וּבְהֵמָ֔הוּבְהֵמָהובהמה וַעֲדָרִ֖יםוַעֲדָרִיםועדרים לָאֲוֵרֽוֹתלָאֲוֵרוֹתלאורות׃׃׃ 32:29 וְעָרִים֙וְעָרִיםוערים עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה ל֔וֹלוֹלו וּמִקְנֵהוּמִקְנֵהומקנה־־־צֹ֥אןצֹאןצאן וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר לָרֹ֑בלָרֹבלרב כִּ֤יכִּיכי נָֽתַןנָתַןנתן־־־לוֹ֙לוֹלו אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים רְכ֖וּשׁרְכוּשׁרכוש רַ֥ברַברב מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 32:30 וְה֣וּאוְהוּאוהוא יְחִזְקִיָּ֗הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו סָתַם֙סָתַםסתם אֶתאֶתאת־־־מוֹצָ֞אמוֹצָאמוצא מֵימֵ֤ימֵימֵימימי גִיחוֹן֙גִיחוֹןגיחון הָֽעֶלְי֔וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון וַֽיַּישְּׁרֵ֥םוַיַּישְּׁרֵםויישרם לְמַֽטָּהלְמַטָּהלמטה־־־מַּעְרָ֖בָהמַּעְרָבָהמערבה לְעִ֣ירלְעִירלעיר דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיַּצְלַ֥חוַיַּצְלַחויצלח יְחִזְקִיָּ֖הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו בְּכָֽלבְּכָלבכל־־־מַעֲשֵֽׂהוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו׃׃׃ 32:31 וְכֵ֞ןוְכֵןוכן בִּמְלִיצֵ֣יבִּמְלִיצֵיבמליצי ׀׀׀ שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי בָּבֶ֗לבָּבֶלבבל הַֽמְשַׁלְּחִ֤יםהַמְשַׁלְּחִיםהמשלחים עָלָיו֙עָלָיועליו לִדְרֹ֗שׁלִדְרֹשׁלדרש הַמּוֹפֵת֙הַמּוֹפֵתהמופת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ עֲזָב֖וֹעֲזָבוֹעזבו הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְנַ֨סּוֹת֔וֹלְנַסּוֹתוֹלנסותו לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת כָּלכָּלכל־־־בִּלְבָבֽוֹבִּלְבָבוֹבלבבו׃׃׃ 32:32 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְחִזְקִיָּ֖הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו וַחֲסָדָ֑יווַחֲסָדָיווחסדיו הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים בַּחֲז֞וֹןבַּחֲזוֹןבחזון יְשַֽׁעְיָ֤הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמוֹץ֙אָמוֹץאמוץ הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא עַלעַלעל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵֽלוְיִשְׂרָאֵלוישראל׃׃׃ 32:33 וַיִּשְׁכַּ֨בוַיִּשְׁכַּבוישכב יְחִזְקִיָּ֜הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו וַֽיִּקְבְּרֻהוּ֮וַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּֽמַעֲלֵה֮בְּמַעֲלֵהבמעלה קִבְרֵ֣יקִבְרֵיקברי בְנֵיבְנֵיבני־־־דָוִיד֒דָוִידדויד וְכָבוֹד֙וְכָבוֹדוכבוד עָֽשׂוּעָשׂוּעשו־־־ל֣וֹלוֹלו בְמוֹת֔וֹבְמוֹתוֹבמותו כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain