Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 33

33:1 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁתֵּ֥יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֛העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֖השָׁנָהשנה מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה בְמָלְכ֑וֹבְמָלְכוֹבמלכו וַחֲמִשִּׁ֤יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים וְחָמֵשׁ֙וְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 33:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּתֽוֹעֲבוֹת֙כְּתוֹעֲבוֹתכתועבות הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הוֹרִ֣ישׁהוֹרִישׁהוריש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 33:3 וַיָּ֗שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיִּ֙בֶן֙וַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֔וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִתַּ֖ץנִתַּץנתץ יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו אָבִ֑יואָבִיואביו וַיָּ֨קֶםוַיָּקֶםויקם מִזְבְּח֤וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות לַבְּעָלִים֙לַבְּעָלִיםלבעלים וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֲשֵׁר֔וֹתאֲשֵׁרוֹתאשרות וַיִּשְׁתַּ֙חוּ֙וַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַֽיַּעֲבֹ֖דוַיַּעֲבֹדויעבד אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 33:4 וּבָנָ֥הוּבָנָהובנה מִזְבְּח֖וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּירוּשָׁלִַ֥םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שְּׁמִ֖ישְּׁמִישמי לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 33:5 וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן מִזְבְּח֖וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים בִּשְׁתֵּ֖יבִּשְׁתֵּיבשתי חַצְר֥וֹתחַצְרוֹתחצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 33:6 וְהוּא֩וְהוּאוהוא הֶעֱבִ֨ירהֶעֱבִירהעביר אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֤יובָּנָיובניו בָּאֵשׁ֙בָּאֵשׁבאש בְּגֵ֣יבְּגֵיבגי בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֔םהִנֹּםהנם וְעוֹנֵ֤ןוְעוֹנֵןועונן וְנִחֵשׁ֙וְנִחֵשׁונחש וְֽכִשֵּׁ֔ףוְכִשֵּׁףוכשף וְעָ֥שָׂהוְעָשָׂהועשה א֖וֹבאוֹבאוב וְיִדְּעוֹנִ֑יוְיִדְּעוֹנִיוידעוני הִרְבָּ֗ההִרְבָּההרבה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַכְעִיסֽוֹלְהַכְעִיסוֹלהכעיסו׃׃׃ 33:7 וַיָּ֕שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־פֶּ֥סֶלפֶּסֶלפסל הַסֶּ֖מֶלהַסֶּמֶלהסמל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בְנ֔וֹבְנוֹבנו בַּבַּ֨יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּ֜ההַזֶּההזה וּבִֽירוּשָׁלִַ֗םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּחַ֙רְתִּי֙בָּחַרְתִּיבחרתי מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי לְעֵילֽוֹםלְעֵילוֹםלעילום׃׃׃ 33:8 וְלֹ֣אוְלֹאולא אוֹסִ֗יףאוֹסִיףאוסיף לְהָסִיר֙לְהָסִירלהסיר אֶתאֶתאת־־־רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעַל֙מֵעַלמעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱמַ֖דְתִּיהֶעֱמַדְתִּיהעמדתי לַאֲבֹֽתֵיכֶ֑םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם רַ֣קרַקרק ׀׀׀ אִםאִםאם־־־יִשְׁמְר֣וּיִשְׁמְרוּישמרו לַעֲשׂ֗וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֔יםצִוִּיתִיםצויתים לְכָללְכָללכל־־־הַתּוֹרָ֛ההַתּוֹרָההתורה וְהַֽחֻקִּ֥יםוְהַחֻקִּיםוהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִ֖יםוְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 33:9 וַיֶּ֣תַעוַיֶּתַעויתע מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רָ֔ערָערע מִןמִןמן־־־הַ֨גּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הִשְׁמִ֣ידהִשְׁמִידהשמיד יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
33:10 וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶלוְאֶלואל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו וְלֹ֥אוְלֹאולא הִקְשִֽׁיבוּהִקְשִׁיבוּהקשיבו׃׃׃ 33:11 וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא יְהוָ֜היְהוָהיהוה עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי הַצָּבָא֙הַצָּבָאהצבא אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וַיִּלְכְּד֥וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו אֶתאֶתאת־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה בַּחֹחִ֑יםבַּחֹחִיםבחחים וַיַּֽאַסְרֻ֙הוּ֙וַיַּאַסְרֻהוּויאסרהו בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםבַּנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים וַיּוֹלִיכֻ֖הוּוַיּוֹלִיכֻהוּויוליכהו בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 33:12 וּכְהָצֵ֣רוּכְהָצֵרוכהצר ל֔וֹלוֹלו חִלָּ֕החִלָּהחלה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וַיִּכָּנַ֣עוַיִּכָּנַעויכנע מְאֹ֔דמְאֹדמאד מִלִּפְנֵ֖ימִלִּפְנֵימלפני אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 33:13 וַיִּתְפַּלֵּ֣לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֵלָ֗יואֵלָיואליו וַיֵּעָ֤תֶרוַיֵּעָתֶרויעתר לוֹ֙לוֹלו וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע תְּחִנָּת֔וֹתְּחִנָּתוֹתחנתו וַיְשִׁיבֵ֥הוּוַיְשִׁיבֵהוּוישיבהו יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְמַלְכוּת֑וֹלְמַלְכוּתוֹלמלכותו וַיֵּ֣דַעוַיֵּדַעוידע מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֥וּאהוּאהוא הָֽאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 33:14 וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֡ןכֵןכן בָּנָ֣הבָּנָהבנה חוֹמָ֣החוֹמָהחומה חִֽיצוֹנָ֣החִיצוֹנָהחיצונה ׀׀׀ לְעִירלְעִירלעיר־־־דָּוִ֡ידדָּוִידדויד מַעְרָבָה֩מַעְרָבָהמערבה לְגִיח֨וֹןלְגִיחוֹןלגיחון בַּנַּ֜חַלבַּנַּחַלבנחל וְלָב֨וֹאוְלָבוֹאולבוא בְשַׁ֤עַרבְשַׁעַרבשער הַדָּגִים֙הַדָּגִיםהדגים וְסָבַ֣בוְסָבַבוסבב לָעֹ֔פֶללָעֹפֶללעפל וַיַּגְבִּיהֶ֖הָוַיַּגְבִּיהֶהָויגביהה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם שָֽׂרֵישָׂרֵישרי־־־חַ֛יִלחַיִלחיל בְּכָלבְּכָלבכל־־־הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הַבְּצֻר֖וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות בִּיהוּדָֽהבִּיהוּדָהביהודה׃׃׃ 33:15 וַ֠יָּסַרוַיָּסַרויסר אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי הַנֵּכָ֤רהַנֵּכָרהנכר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסֶּ֙מֶל֙הַסֶּמֶלהסמל מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־הַֽמִּזְבְּח֗וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָ֛הבָּנָהבנה בְּהַ֥רבְּהַרבהר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבִירוּשָׁלִָ֑םוּבִירוּשָׁלִָםובירושלם וַיַּשְׁלֵ֖ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך ח֥וּצָהחוּצָהחוצה לָעִֽירלָעִירלעיר׃׃׃ 33:16 [וַיָּכֶן כ][וַיָּכֶן כ][ויכן כ] (וַיִּ֙בֶן֙ ק)(וַיִּבֶן ק)(ויבן ק) אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּזְבַּ֣חוַיִּזְבַּחויזבח עָלָ֔יועָלָיועליו זִבְחֵ֥יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֖יםשְׁלָמִיםשלמים וְתוֹדָ֑הוְתוֹדָהותודה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָ֔הלִיהוּדָהליהודה לַעֲב֕וֹדלַעֲבוֹדלעבוד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 33:17 אֲבָל֙אֲבָלאבל ע֣וֹדעוֹדעוד הָעָ֔םהָעָםהעם זֹבְחִ֖יםזֹבְחִיםזבחים בַּבָּמ֑וֹתבַּבָּמוֹתבבמות רַ֖קרַקרק לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 33:18 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי מְנַשֶּׁה֮מְנַשֶּׁהמנשה וּתְפִלָּת֣וֹוּתְפִלָּתוֹותפלתו אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהָיו֒אֱלֹהָיואלהיו וְדִבְרֵי֙וְדִבְרֵיודברי הַֽחֹזִ֔יםהַחֹזִיםהחזים הַֽמְדַבְּרִ֣יםהַמְדַבְּרִיםהמדברים אֵלָ֔יואֵלָיואליו בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הִנָּ֕םהִנָּםהנם עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 33:19 וּתְפִלָּת֣וֹוּתְפִלָּתוֹותפלתו וְהֵֽעָתֶרוְהֵעָתֶרוהעתר־־־לוֹ֮לוֹלו וְכָלוְכָלוכל־־־חַטָּאת֣וֹחַטָּאתוֹחטאתו וּמַעְלוֹ֒וּמַעְלוֹומעלו וְהַמְּקֹמ֗וֹתוְהַמְּקֹמוֹתוהמקמות אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר בָּנָ֨הבָּנָהבנה בָהֶ֤םבָהֶםבהם בָּמוֹת֙בָּמוֹתבמות וְהֶעֱמִיד֙וְהֶעֱמִידוהעמיד הָאֲשֵׁרִ֣יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים וְהַפְּסִלִ֔יםוְהַפְּסִלִיםוהפסלים לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הִכָּנְע֑וֹהִכָּנְעוֹהכנעו הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַ֖לעַלעל דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי חוֹזָֽיחוֹזָיחוזי׃׃׃ 33:20 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אָמ֥וֹןאָמוֹןאמון בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
33:21 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֧יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁתַּ֛יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה אָמ֣וֹןאָמוֹןאמון בְּמָלְכ֑וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁתַּ֣יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּֽירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 33:22 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה אָבִ֑יואָבִיואביו וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־הַפְּסִילִ֗יםהַפְּסִילִיםהפסילים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה אָבִ֔יואָבִיואביו זִבַּ֥חזִבַּחזבח אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון וַיַּֽעַבְדֵֽםוַיַּעַבְדֵםויעבדם׃׃׃ 33:23 וְלֹ֤אוְלֹאולא נִכְנַע֙נִכְנַענכנע מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה כְּהִכָּנַ֖עכְּהִכָּנַעכהכנע מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה אָבִ֑יואָבִיואביו כִּ֛יכִּיכי ה֥וּאהוּאהוא אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון הִרְבָּ֥ההִרְבָּההרבה אַשְׁמָֽהאַשְׁמָהאשמה׃׃׃ 33:24 וַיִּקְשְׁר֤וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו עָלָיו֙עָלָיועליו עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו וַיְמִיתֻ֖הוּוַיְמִיתֻהוּוימיתהו בְּבֵיתֽוֹבְּבֵיתוֹבביתו׃׃׃ 33:25 וַיַּכּוּ֙וַיַּכּוּויכו עַםעַםעם־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַקֹּֽשְׁרִ֖יםהַקֹּשְׁרִיםהקשרים עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָמ֑וֹןאָמוֹןאמון וַיַּמְלִ֧יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו עַםעַםעם־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain