Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 35

35:1 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש יֹאשִׁיָּ֧הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בִֽירוּשָׁלִַ֛םבִירוּשָׁלִַםבירושלם פֶּ֖סַחפֶּסַחפסח לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וַיִּשְׁחֲט֣וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַפֶּ֔סַחהַפֶּסַחהפסח בְּאַרְבָּעָ֥הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ 35:2 וַיַּעֲמֵ֥דוַיַּעֲמֵדויעמד הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים עַלעַלעל־־־מִשְׁמְרוֹתָ֑םמִשְׁמְרוֹתָםמשמרותם וַֽיְחַזְּקֵ֔םוַיְחַזְּקֵםויחזקם לַעֲבוֹדַ֖תלַעֲבוֹדַתלעבודת בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַ֠לְוִיִּםלַלְוִיִּםללוים [הַמְּבוּנִים כ][הַמְּבוּנִים כ][המבונים כ] (הַמְּבִינִ֨ים ק)(הַמְּבִינִים ק)(המבינים ק) לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל הַקְּדוֹשִׁ֣יםהַקְּדוֹשִׁיםהקדושים לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה תְּנ֤וּתְּנוּתנו אֶתאֶתאת־־־אֲרוֹןאֲרוֹןארון־־־הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש בַּ֠בַּיִתבַּבַּיִתבבית אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּנָ֜הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֵיןאֵיןאין־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בַּכָּתֵ֑ףבַּכָּתֵףבכתף עַתָּ֗העַתָּהעתה עִבְדוּ֙עִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְאֵ֖תוְאֵתואת עַמּ֥וֹעַמּוֹעמו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 35:4 וְהָכִ֥ונוּוְהָכִונוּוהכונו לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבוֹתֵיכֶ֖םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם כְּמַחְלְקוֹתֵיכֶ֑םכְּמַחְלְקוֹתֵיכֶםכמחלקותיכם בִּכְתָ֗בבִּכְתָבבכתב דָּוִיד֙דָּוִידדויד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְמִכְתַּ֖בוּבְמִכְתַּבובמכתב שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 35:5 וְעִמְד֣וּוְעִמְדוּועמדו בַקֹּ֗דֶשׁבַקֹּדֶשׁבקדש לִפְלֻגּוֹת֙לִפְלֻגּוֹתלפלגות בֵּ֣יתבֵּיתבית הָֽאָב֔וֹתהָאָבוֹתהאבות לַאֲחֵיכֶ֖םלַאֲחֵיכֶםלאחיכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָעָ֑םהָעָםהעם וַחֲלֻקַּ֥תוַחֲלֻקַּתוחלקת בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אָ֖באָבאב לַלְוִיִּֽםלַלְוִיִּםללוים׃׃׃ 35:6 וְשַׁחֲט֖וּוְשַׁחֲטוּושחטו הַפָּ֑סַחהַפָּסַחהפסח וְהִתְקַדְּשׁוּ֙וְהִתְקַדְּשׁוּוהתקדשו וְהָכִ֣ינוּוְהָכִינוּוהכינו לַאֲחֵיכֶ֔םלַאֲחֵיכֶםלאחיכם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כִּדְבַרכִּדְבַרכדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ
35:7 וַיָּ֣רֶםוַיָּרֶםוירם יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו לִבְנֵ֪ילִבְנֵילבני הָעָ֟םהָעָםהעם צֹ֞אןצֹאןצאן כְּבָשִׂ֣יםכְּבָשִׂיםכבשים וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני־־־עִזִּים֮עִזִּיםעזים הַכֹּ֣להַכֹּלהכל לַפְּסָחִים֒לַפְּסָחִיםלפסחים לְכָללְכָללכל־־־הַנִּמְצָ֗אהַנִּמְצָאהנמצא לְמִסְפַּר֙לְמִסְפַּרלמספר שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מֵרְכ֥וּשׁמֵרְכוּשׁמרכוש הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 35:8 וְשָׂרָ֞יווְשָׂרָיוושריו לִנְדָבָ֥הלִנְדָבָהלנדבה לָעָ֛םלָעָםלעם לַכֹּהֲנִ֥יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים וְלַלְוִיִּ֖םוְלַלְוִיִּםוללוים הֵרִ֑ימוּהֵרִימוּהרימו חִלְקִיָּ֨החִלְקִיָּהחלקיה וּזְכַרְיָ֜הוּוּזְכַרְיָהוּוזכריהו וִֽיחִיאֵ֗לוִיחִיאֵלויחיאל נְגִידֵי֙נְגִידֵינגידי בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לַכֹּהֲנִ֞יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים נָתְנ֣וּנָתְנוּנתנו לַפְּסָחִ֗יםלַפְּסָחִיםלפסחים אַלְפַּ֙יִם֙אַלְפַּיִםאלפים וְשֵׁ֣שׁוְשֵׁשׁושש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 35:9 [וְכָונַנְיָהוּ כ][וְכָונַנְיָהוּ כ][וכונניהו כ] (וְ֠כָֽנַנְיָהוּ ק)(וְכָנַנְיָהוּ ק)(וכנניהו ק) וּשְׁמַֽעְיָ֨הוּוּשְׁמַעְיָהוּושמעיהו וּנְתַנְאֵ֜לוּנְתַנְאֵלונתנאל אֶחָ֗יואֶחָיואחיו וַחֲשַׁבְיָ֧הוּוַחֲשַׁבְיָהוּוחשביהו וִיעִיאֵ֛לוִיעִיאֵלויעיאל וְיוֹזָבָ֖דוְיוֹזָבָדויוזבד שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים הֵרִ֨ימוּהֵרִימוּהרימו לַלְוִיִּ֤םלַלְוִיִּםללוים לַפְּסָחִים֙לַפְּסָחִיםלפסחים חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר חֲמֵ֥שׁחֲמֵשׁחמש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 35:10 וַתִּכּ֖וֹןוַתִּכּוֹןותכון הָעֲבוֹדָ֑ההָעֲבוֹדָההעבודה וַיַּֽעַמְד֨וּוַיַּעַמְדוּויעמדו הַכֹּהֲנִ֧יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים עַלעַלעל־־־עָמְדָ֛םעָמְדָםעמדם וְהַלְוִיִּ֥םוְהַלְוִיִּםוהלוים עַלעַלעל־־־מַחְלְקוֹתָ֖םמַחְלְקוֹתָםמחלקותם כְּמִצְוַ֥תכְּמִצְוַתכמצות הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 35:11 וַֽיִּשְׁחֲט֖וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַפָּ֑סַחהַפָּסַחהפסח וַיִּזְרְק֤וּוַיִּזְרְקוּויזרקו הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים מִיָּדָ֔םמִיָּדָםמידם וְהַלְוִיִּ֖םוְהַלְוִיִּםוהלוים מַפְשִׁיטִֽיםמַפְשִׁיטִיםמפשיטים׃׃׃ 35:12 וַיָּסִ֨ירוּוַיָּסִירוּויסירו הָעֹלָ֜ההָעֹלָההעלה לְ֠תִתָּםלְתִתָּםלתתם לְמִפְלַגּ֤וֹתלְמִפְלַגּוֹתלמפלגות לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אָבוֹת֙אָבוֹתאבות לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני הָעָ֔םהָעָםהעם לְהַקְרִיב֙לְהַקְרִיבלהקריב לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּסֵ֣פֶרבְּסֵפֶרבספר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וְכֵ֖ןוְכֵןוכן לַבָּקָֽרלַבָּקָרלבקר׃׃׃ 35:13 וַֽיְבַשְּׁל֥וּוַיְבַשְּׁלוּויבשלו הַפֶּ֛סַחהַפֶּסַחהפסח בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש כַּמִּשְׁפָּ֑טכַּמִּשְׁפָּטכמשפט וְהַקֳּדָשִׁ֣יםוְהַקֳּדָשִׁיםוהקדשים בִּשְּׁל֗וּבִּשְּׁלוּבשלו בַּסִּיר֤וֹתבַּסִּירוֹתבסירות וּבַדְּוָדִים֙וּבַדְּוָדִיםובדודים וּבַצֵּ֣לָח֔וֹתוּבַצֵּלָחוֹתובצלחות וַיָּרִ֖יצוּוַיָּרִיצוּויריצו לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 35:14 וְאַחַ֗רוְאַחַרואחר הֵכִ֤ינוּהֵכִינוּהכינו לָהֶם֙לָהֶםלהם וְלַכֹּ֣הֲנִ֔יםוְלַכֹּהֲנִיםולכהנים כִּ֤יכִּיכי הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן בְּהַֽעֲל֛וֹתבְּהַעֲלוֹתבהעלות הָעוֹלָ֥ההָעוֹלָההעולה וְהַחֲלָבִ֖יםוְהַחֲלָבִיםוהחלבים עַדעַדעד־־־לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וְהַלְוִיִּם֙וְהַלְוִיִּםוהלוים הֵכִ֣ינוּהֵכִינוּהכינו לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְלַכֹּהֲנִ֖יםוְלַכֹּהֲנִיםולכהנים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ 35:15 וְהַמְשֹֽׁרֲרִ֨יםוְהַמְשֹׁרֲרִיםוהמשררים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־אָסָ֜ףאָסָףאסף עַלעַלעל־־־מַעֲמָדָ֗םמַעֲמָדָםמעמדם כְּמִצְוַ֤תכְּמִצְוַתכמצות דָּוִיד֙דָּוִידדויד וְאָסָ֞ףוְאָסָףואסף וְהֵימָ֤ןוְהֵימָןוהימן וִֽידֻתוּן֙וִידֻתוּןוידתון חוֹזֵ֣החוֹזֵהחוזה הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשֹּׁעֲרִ֖יםוְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים לְשַׁ֣עַרלְשַׁעַרלשער וָשָׁ֑עַרוָשָׁעַרושער אֵ֣יןאֵיןאין לָהֶ֗םלָהֶםלהם לָסוּר֙לָסוּרלסור מֵעַ֣למֵעַלמעל עֲבֹֽדָתָ֔םעֲבֹדָתָםעבדתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲחֵיהֶ֥םאֲחֵיהֶםאחיהם הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים הֵכִ֥ינוּהֵכִינוּהכינו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 35:16 וַ֠תִּכּוֹןוַתִּכּוֹןותכון כָּלכָּלכל־־־עֲבוֹדַ֨תעֲבוֹדַתעבודת יְהוָ֜היְהוָהיהוה בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַפֶּ֔סַחהַפֶּסַחהפסח וְהַעֲל֣וֹתוְהַעֲלוֹתוהעלות עֹל֔וֹתעֹלוֹתעלות עַ֖לעַלעל מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּמִצְוַ֖תכְּמִצְוַתכמצות הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יֹאשִׁיָּֽהוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו׃׃׃ 35:17 וַיַּעֲשׂ֨וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽנִּמְצְאִ֛יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא וְאֶתוְאֶתואת־־־חַ֥גחַגחג הַמַּצּ֖וֹתהַמַּצּוֹתהמצות שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 35:18 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נַעֲשָׂ֨הנַעֲשָׂהנעשה פֶ֤סַחפֶסַחפסח כָּמֹ֙הוּ֙כָּמֹהוּכמהו בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל מִימֵ֖ימִימֵימימי שְׁמוּאֵ֣לשְׁמוּאֵלשמואל הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא וְכָלוְכָלוכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ לֹֽאלֹאלא־־־עָשׂ֡וּעָשׂוּעשו כַּפֶּ֣סַחכַּפֶּסַחכפסח אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה יֹֽ֠אשִׁיָּהוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וְהַכֹּהֲנִ֨יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֤םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵ֣לוְיִשְׂרָאֵלוישראל הַנִּמְצָ֔אהַנִּמְצָאהנמצא וְיוֹשְׁבֵ֖יוְיוֹשְׁבֵיויושבי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 35:19 בִּשְׁמוֹנֶ֤הבִּשְׁמוֹנֶהבשמונה עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לְמַלְכ֖וּתלְמַלְכוּתלמלכות יֹאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה הַפֶּ֥סַחהַפֶּסַחהפסח הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 35:20 אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי כָלכָלכל־־־זֹ֗אתזֹאתזאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵכִ֤יןהֵכִיןהכין יֹֽאשִׁיָּ֙הוּ֙יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית עָלָ֞העָלָהעלה נְכ֧וֹנְכוֹנכו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים לְהִלָּחֵ֥םלְהִלָּחֵםלהלחם בְּכַרְכְּמִ֖ישׁבְּכַרְכְּמִישׁבכרכמיש עַלעַלעל־־־פְּרָ֑תפְּרָתפרת וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא לִקְרָאת֖וֹלִקְרָאתוֹלקראתו יֹאשִׁיָּֽהוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו׃׃׃ 35:21 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח אֵלָ֣יואֵלָיואליו מַלְאָכִ֣יםמַלְאָכִיםמלאכים ׀׀׀ לֵאמֹר֩לֵאמֹרלאמר ׀׀׀ מַהמַהמה־־־לִּ֨ילִּילי וָלָ֜ךְוָלָךְולך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה לֹאלֹאלא־־־עָלֶ֨יךָעָלֶיךָעליך אַתָּ֤האַתָּהאתה הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום כִּ֚יכִּיכי אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִלְחַמְתִּ֔ימִלְחַמְתִּימלחמתי וֵאלֹהִ֖יםוֵאלֹהִיםואלהים אָמַ֣ראָמַראמר לְבַֽהֲלֵ֑נִילְבַהֲלֵנִילבהלני חֲדַלחֲדַלחדל־־־לְךָ֛לְךָלך מֵאֱלֹהִ֥יםמֵאֱלֹהִיםמאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמִּ֖יעִמִּיעמי וְאַלוְאַלואל־־־יַשְׁחִיתֶֽךָיַשְׁחִיתֶךָישחיתך׃׃׃ 35:22 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֵסֵב֩הֵסֵבהסב יֹאשִׁיָּ֨הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו פָנָ֜יופָנָיופניו מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו כִּ֤יכִּיכי לְהִלָּחֵֽםלְהִלָּחֵםלהלחם־־־בּוֹ֙בּוֹבו הִתְחַפֵּ֔שׂהִתְחַפֵּשׂהתחפש וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֛עשָׁמַעשמע אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי נְכ֖וֹנְכוֹנכו מִפִּ֣ימִפִּימפי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם בְּבִקְעַ֥תבְּבִקְעַתבבקעת מְגִדּֽוֹמְגִדּוֹמגדו׃׃׃ 35:23 וַיֹּרוּ֙וַיֹּרוּוירו הַיֹּרִ֔יםהַיֹּרִיםהירים לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך יֹאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַעֲבָדָיו֙לַעֲבָדָיולעבדיו הַעֲבִיר֔וּנִיהַעֲבִירוּנִיהעבירוני כִּ֥יכִּיכי הָחֳלֵ֖יתִיהָחֳלֵיתִיהחליתי מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 35:24 וַיַּֽעֲבִירֻ֨הוּוַיַּעֲבִירֻהוּויעבירהו עֲבָדָ֜יועֲבָדָיועבדיו מִןמִןמן־־־הַמֶּרְכָּבָ֗ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה וַֽיַּרְכִּיבֻהוּ֮וַיַּרְכִּיבֻהוּוירכיבהו עַ֣לעַלעל רֶ֣כֶברֶכֶברכב הַמִּשְׁנֶה֮הַמִּשְׁנֶההמשנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֒לוֹלו וַיּוֹלִיכֻ֙הוּ֙וַיּוֹלִיכֻהוּויוליכהו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת וַיִּקָּבֵ֖רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּקִבְר֣וֹתבְּקִבְרוֹתבקברות אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וִיר֣וּשָׁלִַ֔םוִירוּשָׁלִַםוירושלם מִֽתְאַבְּלִ֖יםמִתְאַבְּלִיםמתאבלים עַלעַלעל־־־יֹאשִׁיָּֽהוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו׃׃׃ פפפ
35:25 וַיְקוֹנֵ֣ןוַיְקוֹנֵןויקונן יִרְמְיָהוּ֮יִרְמְיָהוּירמיהו עַלעַלעל־־־יֹאשִׁיָּהוּ֒יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָֽלכָלכל־־־הַשָּׁרִ֣יםהַשָּׁרִיםהשרים ׀׀׀ וְ֠הַשָּׁרוֹתוְהַשָּׁרוֹתוהשרות בְּקִינ֨וֹתֵיהֶ֤םבְּקִינוֹתֵיהֶםבקינותיהם עַלעַלעל־־־יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו עַדעַדעד־־־הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַיִּתְּנ֥וּםוַיִּתְּנוּםויתנום לְחֹ֖קלְחֹקלחק עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהִנָּ֥םוְהִנָּםוהנם כְּתוּבִ֖יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־הַקִּינֽוֹתהַקִּינוֹתהקינות׃׃׃ 35:26 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַחֲסָדָ֑יווַחֲסָדָיווחסדיו כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּתוֹרַ֥תבְּתוֹרַתבתורת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:27 וּדְבָרָ֕יווּדְבָרָיוודבריו הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאַחֲרֹנִ֑יםוְהָאַחֲרֹנִיםוהאחרנים הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵֽימַלְכֵימלכי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוּדָֽהוִיהוּדָהויהודה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain