Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 5

5:2 אָז֩אָזאז יַקְהֵ֨יליַקְהֵיליקהיל שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הַמַּטּ֜וֹתהַמַּטּוֹתהמטות נְשִׂיאֵ֧ינְשִׂיאֵינשיאי הָאָב֛וֹתהָאָבוֹתהאבות לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם לְֽהַעֲל֞וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות אֶתאֶתאת־־־אֲר֧וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה מֵעִ֥ירמֵעִירמעיר דָּוִ֖ידדָּוִידדויד הִ֥יאהִיאהיא צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 5:3 וַיִּקָּהֲל֧וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כָּלכָּלכל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּחָ֑גבֶּחָגבחג ה֖וּאהוּאהוא הַחֹ֥דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הַשְּׁבִעִֽיהַשְּׁבִעִיהשבעי׃׃׃ 5:4 וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו כֹּ֖לכֹּלכל זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים אֶתאֶתאת־־־הָאָרֽוֹןהָאָרוֹןהארון׃׃׃ 5:5 וַיַּעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו אֶתאֶתאת־־־הָאָרוֹן֙הָאָרוֹןהארון וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּאֹ֑הֶלבָּאֹהֶלבאהל הֶעֱל֣וּהֶעֱלוּהעלו אֹתָ֔םאֹתָםאתם הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 5:6 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲדַ֧תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הַנּוֹעָדִ֥יםהַנּוֹעָדִיםהנועדים עָלָ֖יועָלָיועליו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָאָר֑וֹןהָאָרוֹןהארון מְזַבְּחִים֙מְזַבְּחִיםמזבחים צֹ֣אןצֹאןצאן וּבָקָ֔רוּבָקָרובקר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִסָּפְר֛וּיִסָּפְרוּיספרו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמָּנ֖וּיִמָּנוּימנו מֵרֹֽבמֵרֹבמרב׃׃׃ 5:7 וַיָּבִ֣יאוּוַיָּבִיאוּויביאו הַ֠כֹּהֲנִיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמ֛וֹמְקוֹמוֹמקומו אֶלאֶלאל־־־דְּבִ֥ירדְּבִירדביר הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית אֶלאֶלאל־־־קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הַקְּדָשִׁ֑יםהַקְּדָשִׁיםהקדשים אֶלאֶלאל־־־תַּ֖חַתתַּחַתתחת כַּנְפֵ֥יכַּנְפֵיכנפי הַכְּרוּבִֽיםהַכְּרוּבִיםהכרובים׃׃׃ 5:8 וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו הַכְּרוּבִים֙הַכְּרוּבִיםהכרובים פֹּרְשִׂ֣יםפֹּרְשִׂיםפרשים כְּנָפַ֔יִםכְּנָפַיִםכנפים עַלעַלעל־־־מְק֖וֹםמְקוֹםמקום הָאָר֑וֹןהָאָרוֹןהארון וַיְכַסּ֧וּוַיְכַסּוּויכסו הַכְּרוּבִ֛יםהַכְּרוּבִיםהכרובים עַלעַלעל־־־הָאָר֥וֹןהָאָרוֹןהארון וְעַלוְעַלועל־־־בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 5:9 וַֽיַּאֲרִיכוּ֮וַיַּאֲרִיכוּויאריכו הַבַּדִּים֒הַבַּדִּיםהבדים וַיֵּרָאוּ֩וַיֵּרָאוּויראו רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הַבַּדִּ֤יםהַבַּדִּיםהבדים מִןמִןמן־־־הָאָרוֹן֙הָאָרוֹןהארון עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַדְּבִ֔ירהַדְּבִירהדביר וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵרָא֖וּיֵרָאוּיראו הַח֑וּצָההַחוּצָההחוצה וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־שָׁ֔םשָׁםשם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:10 אֵ֚יןאֵיןאין בָּֽאָר֔וֹןבָּאָרוֹןבארון רַ֚קרַקרק שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַלֻּח֔וֹתהַלֻּחוֹתהלחות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּחֹרֵ֑בבְּחֹרֵבבחרב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כָּרַ֤תכָּרַתכרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ פפפ
5:11 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי בְּצֵ֥אתבְּצֵאתבצאת הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מִןמִןמן־־־הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש כִּ֠יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַֽנִּמְצְאִים֙הַנִּמְצְאִיםהנמצאים הִתְקַדָּ֔שׁוּהִתְקַדָּשׁוּהתקדשו אֵ֖יןאֵיןאין לִשְׁמ֥וֹרלִשְׁמוֹרלשמור לְמַחְלְקֽוֹתלְמַחְלְקוֹתלמחלקות׃׃׃ 5:12 וְהַלְוִיִּ֣םוְהַלְוִיִּםוהלוים הַמְשֹׁרֲרִ֣יםהַמְשֹׁרֲרִיםהמשררים לְכֻלָּ֡םלְכֻלָּםלכלם לְאָסָ֡ףלְאָסָףלאסף לְהֵימָ֣ןלְהֵימָןלהימן לִֽ֠ידֻתוּןלִידֻתוּןלידתון וְלִבְנֵיהֶ֨םוְלִבְנֵיהֶםולבניהם וְלַאֲחֵיהֶ֜םוְלַאֲחֵיהֶםולאחיהם מְלֻבָּשִׁ֣יםמְלֻבָּשִׁיםמלבשים בּ֗וּץבּוּץבוץ בִּמְצִלְתַּ֙יִם֙בִּמְצִלְתַּיִםבמצלתים וּבִנְבָלִ֣יםוּבִנְבָלִיםובנבלים וְכִנֹּר֔וֹתוְכִנֹּרוֹתוכנרות עֹמְדִ֖יםעֹמְדִיםעמדים מִזְרָ֣חמִזְרָחמזרח לַמִּזְבֵּ֑חַלַמִּזְבֵּחַלמזבח וְעִמָּהֶ֤םוְעִמָּהֶםועמהם כֹּֽהֲנִים֙כֹּהֲנִיםכהנים לְמֵאָ֣הלְמֵאָהלמאה וְעֶשְׂרִ֔יםוְעֶשְׂרִיםועשרים [מַחְצְרִרִים כ][מַחְצְרִרִים כ][מחצררים כ] (מַחְצְרִ֖ים ק)(מַחְצְרִים ק)(מחצרים ק) בַּחֲצֹֽצְרֽוֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות׃׃׃ 5:13 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כְ֠אֶחָדכְאֶחָדכאחד [לַמַּחֲצֹצְרִים כ][לַמַּחֲצֹצְרִים כ][למחצצרים כ] (לַמְחַצְּרִ֨ים ק)(לַמְחַצְּרִים ק)(למחצרים ק) וְלַמְשֹֽׁרֲרִ֜יםוְלַמְשֹׁרֲרִיםולמשררים לְהַשְׁמִ֣יעַלְהַשְׁמִיעַלהשמיע קוֹלקוֹלקול־־־אֶחָ֗דאֶחָדאחד לְהַלֵּ֣ללְהַלֵּללהלל וּלְהֹדוֹת֮וּלְהֹדוֹתולהדות לַיהוָה֒לַיהוָהליהוה וּכְהָרִ֣יםוּכְהָרִיםוכהרים ק֠וֹלקוֹלקול בַּחֲצֹצְר֨וֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות וּבִמְצִלְתַּ֜יִםוּבִמְצִלְתַּיִםובמצלתים וּבִכְלֵ֣יוּבִכְלֵיובכלי הַשִּׁ֗ירהַשִּׁירהשיר וּבְהַלֵּ֤לוּבְהַלֵּלובהלל לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּ֣יכִּיכי ט֔וֹבטוֹבטוב כִּ֥יכִּיכי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְהַבַּ֛יִתוְהַבַּיִתוהבית מָלֵ֥אמָלֵאמלא עָנָ֖ןעָנָןענן בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:14 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָֽכְל֧וּיָכְלוּיכלו הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לַעֲמ֥וֹדלַעֲמוֹדלעמוד לְשָׁרֵ֖תלְשָׁרֵתלשרת מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הֶעָנָ֑ןהֶעָנָןהענן כִּֽיכִּיכי־־־מָלֵ֥אמָלֵאמלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain