Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 7

7:1 וּכְכַלּ֤וֹתוּכְכַלּוֹתוככלות שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לְהִתְפַּלֵּ֔ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל וְהָאֵ֗שׁוְהָאֵשׁוהאש יָֽרְדָה֙יָרְדָהירדה מֵֽהַשָּׁמַ֔יִםמֵהַשָּׁמַיִםמהשמים וַתֹּ֥אכַלוַתֹּאכַלותאכל הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְהַזְּבָחִ֑יםוְהַזְּבָחִיםוהזבחים וּכְב֥וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֖היְהוָהיהוה מָלֵ֥אמָלֵאמלא אֶתאֶתאת־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 7:2 וְלֹ֤אוְלֹאולא יָֽכְלוּ֙יָכְלוּיכלו הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־מָלֵ֥אמָלֵאמלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:3 וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל רֹאִים֙רֹאִיםראים בְּרֶ֣דֶתבְּרֶדֶתברדת הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש וּכְב֥וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַיִּכְרְעוּ֩וַיִּכְרְעוּויכרעו אַפַּ֨יִםאַפַּיִםאפים אַ֤רְצָהאַרְצָהארצה עַלעַלעל־־־הָרִֽצְפָה֙הָרִצְפָההרצפה וַיִּֽשְׁתַּֽחֲו֔וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו וְהוֹד֤וֹתוְהוֹדוֹתוהודות לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּ֣יכִּיכי ט֔וֹבטוֹבטוב כִּ֥יכִּיכי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 7:4 וְהַמֶּ֖לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם זֹבְחִ֥יםזֹבְחִיםזבחים זֶ֖בַחזֶבַחזבח לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 7:5 וַיִּזְבַּ֞חוַיִּזְבַּחויזבח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹה֮שְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־זֶ֣בַחזֶבַחזבח הַבָּקָ֗רהַבָּקָרהבקר עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְצֹ֕אןוְצֹאןוצאן מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וַֽיַּחְנְכוּ֙וַיַּחְנְכוּויחנכו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 7:6 וְהַכֹּהֲנִ֞יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים עַלעַלעל־־־מִשְׁמְרוֹתָ֣םמִשְׁמְרוֹתָםמשמרותם עֹמְדִ֗יםעֹמְדִיםעמדים וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים בִּכְלֵיבִּכְלֵיבכלי־־־שִׁ֤ירשִׁירשיר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה דָּוִ֣ידדָּוִידדויד הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהֹד֤וֹתלְהֹדוֹתלהדות לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּֽיכִּיכי־־־לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּ֔וֹחַסְדּוֹחסדו בְּהַלֵּ֥לבְּהַלֵּלבהלל דָּוִ֖ידדָּוִידדויד בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וְהַכֹּהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים [מַחֲצֹצְרִים כ][מַחֲצֹצְרִים כ][מחצצרים כ] (מַחְצְרִ֣ים ק)(מַחְצְרִים ק)(מחצרים ק) נֶגְדָּ֔םנֶגְדָּםנגדם וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֹמְדִֽיםעֹמְדִיםעמדים׃׃׃ ססס 7:7 וַיְקַדֵּ֣שׁוַיְקַדֵּשׁויקדש שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־תּ֤וֹךְתּוֹךְתוך הֶֽחָצֵר֙הֶחָצֵרהחצר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־עָ֤שָׂהעָשָׂהעשה שָׁם֙שָׁםשם הָֽעֹל֔וֹתהָעֹלוֹתהעלות וְאֵ֖תוְאֵתואת חֶלְבֵ֣יחֶלְבֵיחלבי הַשְּׁלָמִ֑יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים כִּֽיכִּיכי־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה לֹ֣אלֹאלא יָכ֗וֹליָכוֹליכול לְהָכִ֛יללְהָכִיללהכיל אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָ֥ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֖ההַמִּנְחָההמנחה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֲלָבִֽיםהַחֲלָבִיםהחלבים׃׃׃ 7:8 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־הֶ֠חָגהֶחָגהחג בָּעֵ֨תבָּעֵתבעת הַהִ֜יאהַהִיאההיא שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת יָמִים֙יָמִיםימים וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו קָהָ֖לקָהָלקהל גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול מְאֹ֑דמְאֹדמאד מִלְּב֥וֹאמִלְּבוֹאמלבוא חֲמָ֖תחֲמָתחמת עַדעַדעד־־־נַ֥חַלנַחַלנחל מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 7:9 וַֽיַּעֲשׂ֛וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁמִינִ֖יהַשְּׁמִינִיהשמיני עֲצָ֑רֶתעֲצָרֶתעצרת כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ חֲנֻכַּ֣תחֲנֻכַּתחנכת הַמִּזְבֵּ֗חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים וְהֶחָ֖גוְהֶחָגוהחג שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 7:10 וּבְי֨וֹםוּבְיוֹםוביום עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁלֹשָׁה֙וּשְׁלֹשָׁהושלשה לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שִׁלַּ֥חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לְאָהֳלֵיהֶ֑םלְאָהֳלֵיהֶםלאהליהם שְׂמֵחִים֙שְׂמֵחִיםשמחים וְט֣וֹבֵיוְטוֹבֵיוטובי לֵ֔בלֵבלב עַלעַלעל־־־הַטּוֹבָ֗ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדָוִ֣ידלְדָוִידלדויד וְלִשְׁלֹמֹ֔הוְלִשְׁלֹמֹהולשלמה וּלְיִשְׂרָאֵ֖לוּלְיִשְׂרָאֵלולישראל עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 7:11 וַיְכַ֧לוַיְכַלויכל שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֜אהַבָּאהבא עַלעַלעל־־־לֵ֣בלֵבלב שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה לַעֲשׂ֧וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה וּבְבֵית֖וֹוּבְבֵיתוֹובביתו הִצְלִֽיחַהִצְלִיחַהצליח׃׃׃ פפפ
7:12 וַיֵּרָ֧אוַיֵּרָאוירא יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בַּלָּ֑יְלָהבַּלָּיְלָהבלילה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתֶ֔ךָתְּפִלָּתֶךָתפלתך וּבָחַ֜רְתִּיוּבָחַרְתִּיובחרתי בַּמָּק֥וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לִ֖ילִילי לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית זָֽבַחזָבַחזבח׃׃׃ 7:13 הֵ֣ןהֵןהן אֶֽעֱצֹ֤ראֶעֱצֹראעצר הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה מָטָ֔רמָטָרמטר וְהֵןוְהֵןוהן־־־אֲצַוֶּ֥האֲצַוֶּהאצוה עַלעַלעל־־־חָגָ֖בחָגָבחגב לֶאֱכ֣וֹללֶאֱכוֹללאכול הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְאִםוְאִםואם־־־אֲשַׁלַּ֥חאֲשַׁלַּחאשלח דֶּ֖בֶרדֶּבֶרדבר בְּעַמִּֽיבְּעַמִּיבעמי׃׃׃ 7:14 וְיִכָּנְע֨וּוְיִכָּנְעוּויכנעו עַמִּ֜יעַמִּיעמי אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר נִֽקְרָאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֣ישְׁמִישמי עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם וְיִֽתְפַּֽלְלוּ֙וְיִתְפַּלְלוּויתפללו וִֽיבַקְשׁ֣וּוִיבַקְשׁוּויבקשו פָנַ֔יפָנַיפני וְיָשֻׁ֖בוּוְיָשֻׁבוּוישבו מִדַּרְכֵיהֶ֣םמִדַּרְכֵיהֶםמדרכיהם הָרָעִ֑יםהָרָעִיםהרעים וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֶשְׁמַ֣עאֶשְׁמַעאשמע מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶסְלַח֙וְאֶסְלַחואסלח לְחַטָּאתָ֔םלְחַטָּאתָםלחטאתם וְאֶרְפָּ֖אוְאֶרְפָּאוארפא אֶתאֶתאת־־־אַרְצָֽםאַרְצָםארצם׃׃׃ 7:15 עַתָּ֗העַתָּהעתה עֵינַי֙עֵינַיעיני יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו פְתֻח֔וֹתפְתֻחוֹתפתחות וְאָזְנַ֖יוְאָזְנַיואזני קַשֻּׁב֑וֹתקַשֻּׁבוֹתקשבות לִתְפִלַּ֖תלִתְפִלַּתלתפלת הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 7:16 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה בָּחַ֤רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי וְהִקְדַּ֙שְׁתִּי֙וְהִקְדַּשְׁתִּיוהקדשתי אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֣יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לִהְיוֹתלִהְיוֹתלהיות־־־שְׁמִ֥ישְׁמִישמי שָׁ֖םשָׁםשם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו עֵינַ֧יעֵינַיעיני וְלִבִּ֛יוְלִבִּיולבי שָׁ֖םשָׁםשם כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 7:17 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה אִםאִםאם־־־תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך לְפָנַ֗ילְפָנַילפני כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר הָלַךְ֙הָלַךְהלך דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וְלַעֲשׂ֕וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֑יךָצִוִּיתִיךָצויתיך וְחֻקַּ֥יוְחֻקַּיוחקי וּמִשְׁפָּטַ֖יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי תִּשְׁמֽוֹרתִּשְׁמוֹרתשמור׃׃׃ 7:18 וַהֲקִ֣ימוֹתִ֔יוַהֲקִימוֹתִיוהקימותי אֵ֖תאֵתאת כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא מַלְכוּתֶ֑ךָמַלְכוּתֶךָמלכותך כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר כָּרַ֗תִּיכָּרַתִּיכרתי לְדָוִ֤ידלְדָוִידלדויד אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֤תיִכָּרֵתיכרת לְךָ֙לְךָלך אִ֔ישׁאִישׁאיש מוֹשֵׁ֖למוֹשֵׁלמושל בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 7:19 וְאִםוְאִםואם־־־תְּשׁוּב֣וּןתְּשׁוּבוּןתשובון אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם וַעֲזַבְתֶּם֙וַעֲזַבְתֶּםועזבתם חֻקּוֹתַ֣יחֻקּוֹתַיחקותי וּמִצְוֺתַ֔יוּמִצְוֺתַיומצותי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִפְנֵיכֶ֑םלִפְנֵיכֶםלפניכם וַהֲלַכְתֶּ֗םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם וַעֲבַדְתֶּם֙וַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖םוְהִשְׁתַּחֲוִיתֶםוהשתחויתם לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 7:20 וּנְתַשְׁתִּ֗יםוּנְתַשְׁתִּיםונתשתים מֵעַ֤למֵעַלמעל אַדְמָתִי֙אַדְמָתִיאדמתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְדַּ֣שְׁתִּיהִקְדַּשְׁתִּיהקדשתי לִשְׁמִ֔ילִשְׁמִילשמי אַשְׁלִ֖יךְאַשְׁלִיךְאשליך מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יפָּנָיפני וְאֶתְּנֶ֛נּוּוְאֶתְּנֶנּוּואתננו לְמָשָׁ֥ללְמָשָׁללמשל וְלִשְׁנִינָ֖הוְלִשְׁנִינָהולשנינה בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 7:21 וְהַבַּ֤יִתוְהַבַּיִתוהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון לְכָללְכָללכל־־־עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר עָלָ֖יועָלָיועליו יִשֹּׁ֑םיִשֹּׁםישם וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר בַּמֶּ֨הבַּמֶּהבמה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה כָּ֔כָהכָּכָהככה לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְלַבַּ֥יִתוְלַבַּיִתולבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 7:22 וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָֽזְב֜וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵיהֶ֗םאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הוֹצִיאָם֮הוֹצִיאָםהוציאם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים וַֽיַּחֲזִ֙יקוּ֙וַיַּחֲזִיקוּויחזיקו בֵּאלֹהִ֣יםבֵּאלֹהִיםבאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּשְׁתַּחֲו֥וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לָהֶ֖םלָהֶםלהם וַיַּֽעַבְד֑וּםוַיַּעַבְדוּםויעבדום עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן הֵבִ֣יאהֵבִיאהביא עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain