Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 8

8:1 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי מִקֵּ֣ץמִקֵּץמקץ ׀׀׀ עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּנָ֧הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 8:2 וְהֶעָרִ֗יםוְהֶעָרִיםוהערים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֤ןנָתַןנתן חוּרָם֙חוּרָםחורם לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בָּנָ֥הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה אֹתָ֑םאֹתָםאתם וַיּ֥וֹשֶׁבוַיּוֹשֶׁבויושב שָׁ֖םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:3 וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה חֲמָ֣תחֲמָתחמת צוֹבָ֔הצוֹבָהצובה וַיֶּחֱזַ֖קוַיֶּחֱזַקויחזק עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 8:4 וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־תַּדְמֹ֖רתַּדְמֹרתדמר בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַֽמִּסְכְּנ֔וֹתהַמִּסְכְּנוֹתהמסכנות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָ֖הבָּנָהבנה בַּחֲמָֽתבַּחֲמָתבחמת׃׃׃ 8:5 וַיִּ֜בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית חוֹרוֹן֙חוֹרוֹןחורון הָֽעֶלְי֔וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית חוֹר֖וֹןחוֹרוֹןחורון הַתַּחְתּ֑וֹןהַתַּחְתּוֹןהתחתון עָרֵ֣יעָרֵיערי מָצ֔וֹרמָצוֹרמצור חוֹמ֖וֹתחוֹמוֹתחומות דְּלָתַ֥יִםדְּלָתַיִםדלתים וּבְרִֽיחַוּבְרִיחַובריח׃׃׃ 8:6 וְאֶֽתוְאֶתואת־־־בַּעֲלָ֗תבַּעֲלָתבעלת וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֤יעָרֵיערי הַֽמִּסְכְּנוֹת֙הַמִּסְכְּנוֹתהמסכנות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֣וּהָיוּהיו לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְאֵ֖תוְאֵתואת עָרֵ֣יעָרֵיערי הַפָּרָשִׁ֑יםהַפָּרָשִׁיםהפרשים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־חֵ֣שֶׁקחֵשֶׁקחשק שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חָשַׁק֙חָשַׁקחשק לִבְנ֤וֹתלִבְנוֹתלבנות בִּירֽוּשָׁלִַ֙ם֙בִּירוּשָׁלִַםבירושלם וּבַלְּבָנ֔וֹןוּבַלְּבָנוֹןובלבנון וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מֶמְשַׁלְתּֽוֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו׃׃׃ 8:7 כָּלכָּלכל־־־הָ֠עָםהָעָםהעם הַנּוֹתָ֨רהַנּוֹתָרהנותר מִןמִןמן־־־הַחִתִּ֜יהַחִתִּיהחתי וְהָאֱמֹרִ֤יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַפְּרִזִּי֙וְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַחִוִּ֣יוְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִ֔יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא מִיִּשְׂרָאֵ֖למִיִּשְׂרָאֵלמישראל הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 8:8 מִןמִןמן־־־בְּנֵיהֶ֗םבְּנֵיהֶםבניהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נוֹתְר֤וּנוֹתְרוּנותרו אַחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־כִלּ֖וּםכִלּוּםכלום בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲלֵ֤םוַיַּעֲלֵםויעלם שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לְמַ֔סלְמַסלמס עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:9 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵי֙בְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־נָתַ֧ןנָתַןנתן שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים לִמְלַאכְתּ֑וֹלִמְלַאכְתּוֹלמלאכתו כִּיכִּיכי־־־הֵ֜מָּההֵמָּההמה אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחָמָה֙מִלְחָמָהמלחמה וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי שָׁלִישָׁ֔יושָׁלִישָׁיושלישיו וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי רִכְבּ֖וֹרִכְבּוֹרכבו וּפָרָשָֽׁיווּפָרָשָׁיוופרשיו׃׃׃ פפפ
8:10 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי [הַנְּצִיבִים כ][הַנְּצִיבִים כ][הנציבים כ] (הַנִּצָּבִ֛ים ק)(הַנִּצָּבִים ק)(הנצבים ק) אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמָאתָ֑יִםוּמָאתָיִםומאתים הָרֹדִ֖יםהָרֹדִיםהרדים בָּעָֽםבָּעָםבעם׃׃׃ 8:11 וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה הֶעֱלָ֤ההֶעֱלָההעלה שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה מֵעִ֣ירמֵעִירמעיר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד לַבַּ֖יִתלַבַּיִתלבית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּֽנָהבָּנָהבנה־־־לָ֑הּלָהּלה כִּ֣יכִּיכי אָמַ֗ראָמַראמר לֹאלֹאלא־־־תֵשֵׁ֨בתֵשֵׁבתשב אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה לִי֙לִילי בְּבֵית֙בְּבֵיתבבית דָּוִ֣ידדָּוִידדויד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּיכִּיכי־־־קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הֵ֔מָּההֵמָּההמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּֽאָ֥הבָּאָהבאה אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
8:12 אָ֣זאָזאז הֶעֱלָ֧ההֶעֱלָההעלה שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה עַ֚לעַלעל מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָ֖הבָּנָהבנה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָאוּלָֽםהָאוּלָםהאולם׃׃׃ 8:13 וּבִדְבַרוּבִדְבַרובדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום לְהַעֲלוֹת֙לְהַעֲלוֹתלהעלות כְּמִצְוַ֣תכְּמִצְוַתכמצות מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לַשַּׁבָּתוֹת֙לַשַּׁבָּתוֹתלשבתות וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔יםוְלֶחֳדָשִׁיםולחדשים וְלַמּ֣וֹעֲד֔וֹתוְלַמּוֹעֲדוֹתולמועדות שָׁל֥וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה בְּחַ֧גבְּחַגבחג הַמַּצּ֛וֹתהַמַּצּוֹתהמצות וּבְחַ֥גוּבְחַגובחג הַשָּׁבֻע֖וֹתהַשָּׁבֻעוֹתהשבעות וּבְחַ֥גוּבְחַגובחג הַסֻּכּֽוֹתהַסֻּכּוֹתהסכות׃׃׃ 8:14 וַיַּעֲמֵ֣דוַיַּעֲמֵדויעמד כְּמִשְׁפַּ֣טכְּמִשְׁפַּטכמשפט דָּֽוִידדָּוִידדויד־־־אָ֠בִיואָבִיואביו אֶתאֶתאת־־־מַחְלְק֨וֹתמַחְלְקוֹתמחלקות הַכֹּהֲנִ֜יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים עַלעַלעל־־־עֲבֹדָתָ֗םעֲבֹדָתָםעבדתם וְהַלְוִיִּ֣םוְהַלְוִיִּםוהלוים עַלעַלעל־־־מִ֠שְׁמְרוֹתָםמִשְׁמְרוֹתָםמשמרותם לְהַלֵּ֨ללְהַלֵּללהלל וּלְשָׁרֵ֜תוּלְשָׁרֵתולשרת נֶ֤גֶדנֶגֶדנגד הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים לִדְבַרלִדְבַרלדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֔וֹבְּיוֹמוֹביומו וְהַשּׁוֹעֲרִ֥יםוְהַשּׁוֹעֲרִיםוהשוערים בְּמַחְלְקוֹתָ֖םבְּמַחְלְקוֹתָםבמחלקותם לְשַׁ֣עַרלְשַׁעַרלשער וָשָׁ֑עַרוָשָׁעַרושער כִּ֣יכִּיכי כֵ֔ןכֵןכן מִצְוַ֖תמִצְוַתמצות דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 8:15 וְלֹ֣אוְלֹאולא סָרוּ֩סָרוּסרו מִצְוַ֨תמִצְוַתמצות הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־הַכֹּהֲנִ֧יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֛םוְהַלְוִיִּםוהלוים לְכָללְכָללכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר וְלָאֹצָרֽוֹתוְלָאֹצָרוֹתולאצרות׃׃׃ 8:16 וַתִּכֹּן֙וַתִּכֹּןותכן כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה עַדעַדעד־־־הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום מוּסַ֥דמוּסַדמוסד בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְעַדוְעַדועד־־־כְּלֹת֑וֹכְּלֹתוֹכלתו שָׁלֵ֖םשָׁלֵםשלם בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:17 אָז֩אָזאז הָלַ֨ךְהָלַךְהלך שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה לְעֶצְיֽוֹןלְעֶצְיוֹןלעציון־־־גֶּ֧בֶרגֶּבֶרגבר וְאֶלוְאֶלואל־־־אֵיל֛וֹתאֵילוֹתאילות עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיָּ֖םהַיָּםהים בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 8:18 וַיִּֽשְׁלַֽחוַיִּשְׁלַחוישלח־־־לוֹ֩לוֹלו חוּרָ֨םחוּרָםחורם בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדָ֜יועֲבָדָיועבדיו [אֹונִיֹּות כ][אֹונִיֹּות כ][אוניות כ] (אֳנִיּ֗וֹת ק)(אֳנִיּוֹת ק)(אניות ק) וַעֲבָדִים֮וַעֲבָדִיםועבדים י֣וֹדְעֵייוֹדְעֵייודעי יָם֒יָםים וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו עִםעִםעם־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה אוֹפִ֔ירָהאוֹפִירָהאופירה וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם אַרְבַּעאַרְבַּעארבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּׁ֖יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים כִּכַּ֣רכִּכַּרככר זָהָ֑בזָהָבזהב וַיָּבִ֖יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain