Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 9

9:1 וּמַֽלְכַּתוּמַלְכַּתומלכת־־־שְׁבָ֗אשְׁבָאשבא שָֽׁמְעָה֮שָׁמְעָהשמעה אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣מַעשֵׁמַעשמע שְׁלֹמֹה֒שְׁלֹמֹהשלמה וַתָּב֣וֹאוַתָּבוֹאותבוא לְנַסּוֹת֩לְנַסּוֹתלנסות אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֨השְׁלֹמֹהשלמה בְחִיד֜וֹתבְחִידוֹתבחידות בִּירֽוּשָׁלִַ֗םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם בְּחַ֣יִלבְּחַיִלבחיל כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹ֡דמְאֹדמאד וּ֠גְמַלִּיםוּגְמַלִּיםוגמלים נֹשְׂאִ֨יםנֹשְׂאִיםנשאים בְּשָׂמִ֧יםבְּשָׂמִיםבשמים וְזָהָ֛בוְזָהָבוזהב לָרֹ֖בלָרֹבלרב וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָ֑היְקָרָהיקרה וַתָּבוֹא֙וַתָּבוֹאותבוא אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַתְּדַבֵּ֣רוַתְּדַבֵּרותדבר עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־לְבָבָֽהּלְבָבָהּלבבה׃׃׃ 9:2 וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לָ֥הּלָהּלה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרֶ֑יהָדְּבָרֶיהָדבריה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נֶעְלַ֤םנֶעְלַםנעלם דָּבָר֙דָּבָרדבר מִשְּׁלֹמֹ֔המִשְּׁלֹמֹהמשלמה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹ֦אלֹאלא הִגִּ֖ידהִגִּידהגיד לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 9:3 וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא מַֽלְכַּתמַלְכַּתמלכת־־־שְׁבָ֔אשְׁבָאשבא אֵ֖תאֵתאת חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וְהַבַּ֖יִתוְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָֽהבָּנָהבנה׃׃׃ 9:4 וּמַאֲכַ֣לוּמַאֲכַלומאכל שֻׁלְחָנ֡וֹשֻׁלְחָנוֹשלחנו וּמוֹשַׁ֣בוּמוֹשַׁבומושב עֲבָדָיו֩עֲבָדָיועבדיו וּמַעֲמַ֨דוּמַעֲמַדומעמד מְשָׁרְתָ֜יומְשָׁרְתָיומשרתיו וּמַלְבּֽוּשֵׁיהֶ֗םוּמַלְבּוּשֵׁיהֶםומלבושיהם וּמַשְׁקָיו֙וּמַשְׁקָיוומשקיו וּמַלְבּ֣וּשֵׁיהֶ֔םוּמַלְבּוּשֵׁיהֶםומלבושיהם וַעֲלִיָּת֔וֹוַעֲלִיָּתוֹועליתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה ע֛וֹדעוֹדעוד בָּ֖הּבָּהּבה רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 9:5 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֱמֶת֙אֱמֶתאמת הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בְּאַרְצִ֑יבְּאַרְצִיבארצי עַלעַלעל־־־דְּבָרֶ֖יךָדְּבָרֶיךָדבריך וְעַלוְעַלועל־־־חָכְמָתֶֽךָחָכְמָתֶךָחכמתך׃׃׃ 9:6 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֶאֱמַ֣נְתִּיהֶאֱמַנְתִּיהאמנתי לְדִבְרֵיהֶ֗םלְדִבְרֵיהֶםלדבריהם עַ֤דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֙אתִי֙בָּאתִיבאתי וַתִּרְאֶ֣ינָהוַתִּרְאֶינָהותראינה עֵינַ֔יעֵינַיעיני וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה לֹ֣אלֹאלא הֻגַּדהֻגַּדהגד־־־לִ֔ילִילי חֲצִ֖יחֲצִיחצי מַרְבִּ֣יתמַרְבִּיתמרבית חָכְמָתֶ֑ךָחָכְמָתֶךָחכמתך יָסַ֕פְתָּיָסַפְתָּיספת עַלעַלעל־־־הַשְּׁמוּעָ֖ההַשְּׁמוּעָההשמועה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ 9:7 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי אֲנָשֶׁ֔יךָאֲנָשֶׁיךָאנשיך וְאַשְׁרֵ֖יוְאַשְׁרֵיואשרי עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה הָעֹמְדִ֤יםהָעֹמְדִיםהעמדים לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך תָּמִ֔ידתָּמִידתמיד וְשֹׁמְעִ֖יםוְשֹׁמְעִיםושמעים אֶתאֶתאת־־־חָכְמָתֶֽךָחָכְמָתֶךָחכמתך׃׃׃ 9:8 יְהִ֨ייְהִייהי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ חָפֵ֣ץחָפֵץחפץ בְּךָ֗בְּךָבך לְתִתְּךָ֤לְתִתְּךָלתתך עַלעַלעל־־־כִּסְאוֹ֙כִּסְאוֹכסאו לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּאַהֲבַ֨תבְּאַהֲבַתבאהבת אֱלֹהֶ֤יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְהַעֲמִיד֣וֹלְהַעֲמִידוֹלהעמידו לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם וַיִּתֶּנְךָ֤וַיִּתֶּנְךָויתנך עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 9:9 וַתִּתֵּ֨ןוַתִּתֵּןותתן לַמֶּ֜לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֣יםוְעֶשְׂרִיםועשרים ׀׀׀ כִּכַּ֣רכִּכַּרככר זָהָ֗בזָהָבזהב וּבְשָׂמִ֛יםוּבְשָׂמִיםובשמים לָרֹ֥בלָרֹבלרב מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָ֑היְקָרָהיקרה וְלֹ֤אוְלֹאולא הָיָה֙הָיָההיה כַּבֹּ֣שֶׂםכַּבֹּשֶׂםכבשם הַה֔וּאהַהוּאההוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתְנָ֥הנָתְנָהנתנה מַֽלְכַּתמַלְכַּתמלכת־־־שְׁבָ֖אשְׁבָאשבא לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 9:10 וְגַםוְגַםוגם־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי [חִירָם כ][חִירָם כ][חירם כ] (חוּרָם֙ ק)(חוּרָם ק)(חורם ק) וְעַבְדֵ֣יוְעַבְדֵיועבדי שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֥יאוּהֵבִיאוּהביאו זָהָ֖בזָהָבזהב מֵאוֹפִ֑ירמֵאוֹפִירמאופיר הֵבִ֛יאוּהֵבִיאוּהביאו עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי אַלְגּוּמִּ֖יםאַלְגּוּמִּיםאלגומים וְאֶ֥בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָֽהיְקָרָהיקרה׃׃׃ 9:11 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־עֲצֵ֨יעֲצֵיעצי הָֽאַלְגּוּמִּ֜יםהָאַלְגּוּמִּיםהאלגומים מְסִלּ֤וֹתמְסִלּוֹתמסלות לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּלְבֵ֣יתוּלְבֵיתולבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכִנֹּר֥וֹתוְכִנֹּרוֹתוכנרות וּנְבָלִ֖יםוּנְבָלִיםונבלים לַשָּׁרִ֑יםלַשָּׁרִיםלשרים וְלֹאוְלֹאולא־־־נִרְא֥וּנִרְאוּנראו כָהֵ֛םכָהֵםכהם לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 9:12 וְהַמֶּ֨לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה נָתַ֣ןנָתַןנתן לְמַֽלְכַּתלְמַלְכַּתלמלכת־־־שְׁבָ֗אשְׁבָאשבא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֶפְצָהּ֙חֶפְצָהּחפצה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁאָ֔לָהשָׁאָלָהשאלה מִלְּבַ֖דמִלְּבַדמלבד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֣יאָההֵבִיאָההביאה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽתַּהֲפֹ֛ךְוַתַּהֲפֹךְותהפך וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך לְאַרְצָ֖הּלְאַרְצָהּלארצה הִ֥יאהִיאהיא וַעֲבָדֶֽיהָוַעֲבָדֶיהָועבדיה׃׃׃ פפפ
9:13 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי מִשְׁקַ֣למִשְׁקַלמשקל הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא לִשְׁלֹמֹ֖הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְּשָׁנָ֣הבְּשָׁנָהבשנה אֶחָ֑תאֶחָתאחת שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֛וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּׁ֥יםוְשִׁשִּׁיםוששים וָשֵׁ֖שׁוָשֵׁשׁושש כִּכְּרֵ֥יכִּכְּרֵיככרי זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 9:14 לְבַ֞דלְבַדלבד מֵאַנְשֵׁ֧ימֵאַנְשֵׁימאנשי הַתָּרִ֛יםהַתָּרִיםהתרים וְהַסֹּחֲרִ֖יםוְהַסֹּחֲרִיםוהסחרים מְבִיאִ֑יםמְבִיאִיםמביאים וְכָלוְכָלוכל־־־מַלְכֵ֤ימַלְכֵימלכי עֲרַב֙עֲרַבערב וּפַח֣וֹתוּפַחוֹתופחות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מְבִיאִ֛יםמְבִיאִיםמביאים זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֖סֶףוָכֶסֶףוכסף לִשְׁלֹמֹֽהלִשְׁלֹמֹהלשלמה׃׃׃ 9:15 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים צִנָּ֖הצִנָּהצנה זָהָ֣בזָהָבזהב שָׁח֑וּטשָׁחוּטשחוט שֵׁ֤שׁשֵׁשׁשש מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות זָהָ֣בזָהָבזהב שָׁח֔וּטשָׁחוּטשחוט יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־הַצִּנָּ֥ההַצִּנָּההצנה הָאֶחָֽתהָאֶחָתהאחת׃׃׃ 9:16 וּשְׁלֹשׁוּשְׁלֹשׁושלש־־־מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות מָֽגִנִּים֙מָגִנִּיםמגנים זָהָ֣בזָהָבזהב שָׁח֔וּטשָׁחוּטשחוט שְׁלֹ֤שׁשְׁלֹשׁשלש מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות זָהָ֔בזָהָבזהב יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־הַמָּגֵ֣ןהַמָּגֵןהמגן הָאֶחָ֑תהָאֶחָתהאחת וַיִּתְּנֵ֣םוַיִּתְּנֵםויתנם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּבֵ֖יתבְּבֵיתבבית יַ֥עַריַעַריער הַלְּבָנֽוֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון׃׃׃ פפפ
9:17 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּסֵּאכִּסֵּאכסא־־־שֵׁ֖ןשֵׁןשן גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיְצַפֵּ֖הוּוַיְצַפֵּהוּויצפהו זָהָ֥בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 9:18 וְשֵׁ֣שׁוְשֵׁשׁושש מַעֲל֣וֹתמַעֲלוֹתמעלות לַ֠כִּסֵּאלַכִּסֵּאלכסא וְכֶ֨בֶשׁוְכֶבֶשׁוכבש בַּזָּהָ֤בבַּזָּהָבבזהב לַכִּסֵּא֙לַכִּסֵּאלכסא מָאֳחָזִ֔יםמָאֳחָזִיםמאחזים וְיָד֛וֹתוְיָדוֹתוידות מִזֶּ֥המִזֶּהמזה וּמִזֶּ֖הוּמִזֶּהומזה עַלעַלעל־־־מְק֣וֹםמְקוֹםמקום הַשָּׁ֑בֶתהַשָּׁבֶתהשבת וּשְׁנַ֣יִםוּשְׁנַיִםושנים אֲרָי֔וֹתאֲרָיוֹתאריות עֹמְדִ֖יםעֹמְדִיםעמדים אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַיָּדֽוֹתהַיָּדוֹתהידות׃׃׃ 9:19 וּשְׁנֵ֧יםוּשְׁנֵיםושנים עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר אֲרָי֗וֹתאֲרָיוֹתאריות עֹמְדִ֥יםעֹמְדִיםעמדים שָׁ֛םשָׁםשם עַלעַלעל־־־שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש הַֽמַּעֲל֖וֹתהַמַּעֲלוֹתהמעלות מִזֶּ֣המִזֶּהמזה וּמִזֶּ֑הוּמִזֶּהומזה לֹאלֹאלא־־־נַעֲשָׂ֥הנַעֲשָׂהנעשה כֵ֖ןכֵןכן לְכָללְכָללכל־־־מַמְלָכָֽהמַמְלָכָהממלכה׃׃׃ 9:20 וְ֠כֹלוְכֹלוכל כְּלֵ֞יכְּלֵיכלי מַשְׁקֵ֨המַשְׁקֵהמשקה הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה זָהָ֔בזָהָבזהב וְכֹ֗לוְכֹלוכל כְּלֵ֛יכְּלֵיכלי בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יַ֥עַריַעַריער הַלְּבָנ֖וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון זָהָ֣בזָהָבזהב סָג֑וּרסָגוּרסגור אֵ֣יןאֵיןאין כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף נֶחְשָׁ֛בנֶחְשָׁבנחשב בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לִמְאֽוּמָהלִמְאוּמָהלמאומה׃׃׃ 9:21 כִּֽיכִּיכי־־־אֳנִיּ֤וֹתאֳנִיּוֹתאניות לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך הֹלְכ֣וֹתהֹלְכוֹתהלכות תַּרְשִׁ֔ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש עִ֖םעִםעם עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי חוּרָ֑םחוּרָםחורם אַחַת֩אַחַתאחת לְשָׁל֨וֹשׁלְשָׁלוֹשׁלשלוש שָׁנִ֜יםשָׁנִיםשנים תָּב֣וֹאנָהתָּבוֹאנָהתבואנה ׀׀׀ אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות תַּרְשִׁ֗ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש נֹֽשְׂאוֹת֙נֹשְׂאוֹתנשאות זָהָ֣בזָהָבזהב וָכֶ֔סֶףוָכֶסֶףוכסף שֶׁנְהַבִּ֥יםשֶׁנְהַבִּיםשנהבים וְקוֹפִ֖יםוְקוֹפִיםוקופים וְתוּכִּיִּֽיםוְתוּכִּיִּיםותוכיים׃׃׃ פפפ
9:22 וַיִּגְדַּל֙וַיִּגְדַּלויגדל הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה מִכֹּ֖למִכֹּלמכל מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לְעֹ֖שֶׁרלְעֹשֶׁרלעשר וְחָכְמָֽהוְחָכְמָהוחכמה׃׃׃ 9:23 וְכֹל֙וְכֹלוכל מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מְבַקְשִׁ֖יםמְבַקְשִׁיםמבקשים אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע אֶתאֶתאת־־־חָכְמָת֔וֹחָכְמָתוֹחכמתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּלִבּֽוֹבְּלִבּוֹבלבו׃׃׃ 9:24 וְהֵ֣םוְהֵםוהם מְבִיאִ֣יםמְבִיאִיםמביאים אִ֣ישׁאִישׁאיש מִנְחָת֡וֹמִנְחָתוֹמנחתו כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי כֶסֶף֩כֶסֶףכסף וּכְלֵ֨יוּכְלֵיוכלי זָהָ֤בזָהָבזהב וּשְׂלָמוֹת֙וּשְׂלָמוֹתושלמות נֵ֣שֶׁקנֵשֶׁקנשק וּבְשָׂמִ֔יםוּבְשָׂמִיםובשמים סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים וּפְרָדִ֑יםוּפְרָדִיםופרדים דְּבַרדְּבַרדבר־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּשָׁנָֽהבְּשָׁנָהבשנה׃׃׃ פפפ
9:25 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי לִשְׁלֹמֹ֜הלִשְׁלֹמֹהלשלמה אַרְבַּעַת֩אַרְבַּעַתארבעת אֲלָפִ֨יםאֲלָפִיםאלפים אֻֽרְי֤וֹתאֻרְיוֹתאריות סוּסִים֙סוּסִיםסוסים וּמַרְכָּב֔וֹתוּמַרְכָּבוֹתומרכבות וּשְׁנֵיםוּשְׁנֵיםושנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וַיַּנִּיחֵם֙וַיַּנִּיחֵםויניחם בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְעִםוְעִםועם־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 9:26 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי מוֹשֵׁ֖למוֹשֵׁלמושל בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַמְּלָכִ֑יםהַמְּלָכִיםהמלכים מִןמִןמן־־־הַנָּהָר֙הַנָּהָרהנהר וְעַדוְעַדועד־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְעַ֖דוְעַדועד גְּב֥וּלגְּבוּלגבול מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 9:27 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֛סֶףהַכֶּסֶףהכסף בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם כָּאֲבָנִ֑יםכָּאֲבָנִיםכאבנים וְאֵ֣תוְאֵתואת הָאֲרָזִ֗יםהָאֲרָזִיםהארזים נָתַ֛ןנָתַןנתן כַּשִּׁקְמִ֥יםכַּשִּׁקְמִיםכשקמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּשְּׁפֵלָ֖הבַּשְּׁפֵלָהבשפלה לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 9:28 וּמוֹצִיאִ֨יםוּמוֹצִיאִיםומוציאים סוּסִ֧יםסוּסִיםסוסים מִמִּצְרַ֛יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לִשְׁלֹמֹ֖הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־הָאֲרָצֽוֹתהָאֲרָצוֹתהארצות׃׃׃ 9:29 וּשְׁאָר֙וּשְׁאָרושאר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאֲחֲרוֹנִ֑יםוְהָאֲחֲרוֹנִיםוהאחרונים הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וְעַלוְעַלועל־־־נְבוּאַ֞תנְבוּאַתנבואת אֲחִיָּ֣האֲחִיָּהאחיה הַשִּֽׁילוֹנִ֗יהַשִּׁילוֹנִיהשילוני וּבַחֲזוֹת֙וּבַחֲזוֹתובחזות [יֶעְדִּי כ][יֶעְדִּי כ][יעדי כ] (יֶעְדּ֣וֹ ק)(יֶעְדּוֹ ק)(יעדו ק) הַחֹזֶ֔ההַחֹזֶההחזה עַלעַלעל־־־יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָֽטנְבָטנבט׃׃׃ 9:30 וַיִּמְלֹ֨ךְוַיִּמְלֹךְוימלך שְׁלֹמֹ֧השְׁלֹמֹהשלמה בִֽירוּשָׁלִַ֛םבִירוּשָׁלִַםבירושלם עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 9:31 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּעִ֖ירבְּעִירבעיר דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֑יואָבִיואביו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך רְחַבְעָ֥םרְחַבְעָםרחבעם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain