Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 10

10:1 וּלְאַחְאָ֛בוּלְאַחְאָבולאחאב שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים בְּשֹׁמְר֑וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון וַיִּכְתֹּב֩וַיִּכְתֹּבויכתב יֵה֨וּאיֵהוּאיהוא סְפָרִ֜יםסְפָרִיםספרים וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח שֹׁמְר֗וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון אֶלאֶלאל־־־שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי יִזְרְעֶאל֙יִזְרְעֶאליזרעאל הַזְּקֵנִ֔יםהַזְּקֵנִיםהזקנים וְאֶלוְאֶלואל־־־הָאֹמְנִ֥יםהָאֹמְנִיםהאמנים אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 10:2 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כְּבֹ֨אכְּבֹאכבא הַסֵּ֤פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם וְאִתְּכֶ֖םוְאִתְּכֶםואתכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֲדֹנֵיכֶ֑םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם וְאִתְּכֶם֙וְאִתְּכֶםואתכם הָרֶ֣כֶבהָרֶכֶבהרכב וְהַסּוּסִ֔יםוְהַסּוּסִיםוהסוסים וְעִ֥ירוְעִירועיר מִבְצָ֖רמִבְצָרמבצר וְהַנָּֽשֶׁקוְהַנָּשֶׁקוהנשק׃׃׃ 10:3 וּרְאִיתֶ֞םוּרְאִיתֶםוראיתם הַטּ֤וֹבהַטּוֹבהטוב וְהַיָּשָׁר֙וְהַיָּשָׁרוהישר מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני אֲדֹנֵיכֶ֔םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם וְשַׂמְתֶּ֖םוְשַׂמְתֶּםושמתם עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא אָבִ֑יואָבִיואביו וְהִֽלָּחֲמ֖וּוְהִלָּחֲמוּוהלחמו עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲדֹנֵיכֶֽםאֲדֹנֵיכֶםאדניכם׃׃׃ 10:4 וַיִּֽרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו מְאֹ֣דמְאֹדמאד מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הִנֵּה֙הִנֵּההנה שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַמְּלָכִ֔יםהַמְּלָכִיםהמלכים לֹ֥אלֹאלא עָמְד֖וּעָמְדוּעמדו לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וְאֵ֖יךְוְאֵיךְואיך נַעֲמֹ֥דנַעֲמֹדנעמד אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 10:5 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַבַּ֣יִתהַבַּיִתהבית וַאֲשֶׁ֪רוַאֲשֶׁרואשר עַלעַלעל־־־הָעִ֟ירהָעִירהעיר וְהַזְּקֵנִים֩וְהַזְּקֵנִיםוהזקנים וְהָאֹמְנִ֨יםוְהָאֹמְנִיםוהאמנים אֶלאֶלאל־־־יֵה֤וּאיֵהוּאיהוא ׀׀׀ לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו נַעֲשֶׂ֑הנַעֲשֶׂהנעשה לֹֽאלֹאלא־־־נַמְלִ֣יךְנַמְלִיךְנמליך אִ֔ישׁאִישׁאיש הַטּ֥וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עֲשֵֽׂהעֲשֵׂהעשה׃׃׃ 10:6 וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב אֲלֵיהֶם֩אֲלֵיהֶםאליהם סֵ֨פֶרסֵפֶרספר ׀׀׀ שֵׁנִ֜יתשֵׁנִיתשנית לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־לִ֨ילִילי אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם וּלְקֹלִ֣יוּלְקֹלִיולקלי ׀׀׀ אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם שֹׁמְעִ֗יםשֹׁמְעִיםשמעים קְחוּ֙קְחוּקחו אֶתאֶתאת־־־רָאשֵׁי֙רָאשֵׁיראשי אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אֲדֹנֵיכֶ֔םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם וּבֹ֧אוּוּבֹאוּובאו אֵלַ֛יאֵלַיאלי כָּעֵ֥תכָּעֵתכעת מָחָ֖רמָחָרמחר יִזְרְעֶ֑אלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֔ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־גְּדֹלֵ֥יגְּדֹלֵיגדלי הָעִ֖ירהָעִירהעיר מְגַדְּלִ֥יםמְגַדְּלִיםמגדלים אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 10:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּבֹ֤אכְּבֹאכבא הַסֵּ֙פֶר֙הַסֵּפֶרהספר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיִּשְׁחֲט֖וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיָּשִׂ֤ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו אֶתאֶתאת־־־רָֽאשֵׁיהֶם֙רָאשֵׁיהֶםראשיהם בַּדּוּדִ֔יםבַּדּוּדִיםבדודים וַיִּשְׁלְח֥וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו אֵלָ֖יואֵלָיואליו יִזְרְעֶֽאלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה׃׃׃ 10:8 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הַמַּלְאָךְ֙הַמַּלְאָךְהמלאך וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֣וֹלוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הֵבִ֖יאוּהֵבִיאוּהביאו רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׂ֣ימוּשִׂימוּשימו אֹתָ֞םאֹתָםאתם שְׁנֵ֧ישְׁנֵישני צִבֻּרִ֛יםצִבֻּרִיםצברים פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער עַדעַדעד־־־הַבֹּֽקֶרהַבֹּקֶרהבקר׃׃׃ 10:9 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא וַֽיַּעֲמֹ֔דוַיַּעֲמֹדויעמד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם צַדִּקִ֖יםצַדִּקִיםצדקים אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אֲנִ֜יאֲנִיאני קָשַׁ֤רְתִּיקָשַׁרְתִּיקשרתי עַלעַלעל־־־אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני וָאֶהְרְגֵ֔הוּוָאֶהְרְגֵהוּואהרגהו וּמִ֥יוּמִיומי הִכָּ֖ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 10:10 דְּע֣וּדְּעוּדעו אֵפ֗וֹאאֵפוֹאאפוא כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יִפֹּ֜ליִפֹּליפל מִדְּבַ֤רמִדְּבַרמדבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה עָשָׂ֔העָשָׂהעשה אֵ֚תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַ֖דבְּיַדביד עַבְדּ֥וֹעַבְדּוֹעבדו אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 10:11 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך יֵה֗וּאיֵהוּאיהוא אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַנִּשְׁאָרִ֤יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב בְּיִזְרְעֶ֔אלבְּיִזְרְעֶאלביזרעאל וְכָלוְכָלוכל־־־גְּדֹלָ֖יוגְּדֹלָיוגדליו וּמְיֻדָּעָ֣יווּמְיֻדָּעָיוומידעיו וְכֹהֲנָ֑יווְכֹהֲנָיווכהניו עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 10:12 וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם וַיָּבֹ֔אוַיָּבֹאויבא וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שֹׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון ה֛וּאהוּאהוא בֵּֽיתבֵּיתבית־־־עֵ֥קֶדעֵקֶדעקד הָרֹעִ֖יםהָרֹעִיםהרעים בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 10:13 וְיֵה֗וּאוְיֵהוּאויהוא מָצָא֙מָצָאמצא אֶתאֶתאת־־־אֲחֵי֙אֲחֵיאחי אֲחַזְיָ֣הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֣ימִימי אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲחֵ֤יאֲחֵיאחי אֲחַזְיָ֙הוּ֙אֲחַזְיָהוּאחזיהו אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וַנֵּ֛רֶדוַנֵּרֶדונרד לִשְׁל֥וֹםלִשְׁלוֹםלשלום בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני הַגְּבִירָֽההַגְּבִירָההגבירה׃׃׃ 10:14 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר תִּפְשׂ֣וּםתִּפְשׂוּםתפשום חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים וַֽיִּתְפְּשׂ֖וּםוַיִּתְפְּשׂוּםויתפשום חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וַֽיִּשְׁחָט֞וּםוַיִּשְׁחָטוּםוישחטום אֶלאֶלאל־־־בּ֣וֹרבּוֹרבור בֵּֽיתבֵּיתבית־־־עֵ֗קֶדעֵקֶדעקד אַרְבָּעִ֤יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִשְׁאִ֥ירהִשְׁאִירהשאיר אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ ססס 10:15 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מִשָּׁ֡םמִשָּׁםמשם וַיִּמְצָ֣אוַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־יְהוֹנָדָב֩יְהוֹנָדָביהונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָ֨ברֵכָברכב לִקְרָאת֜וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַֽיְבָרְכֵ֗הוּוַיְבָרְכֵהוּויברכהו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו הֲיֵ֧שׁהֲיֵשׁהיש אֶתאֶתאת־־־לְבָבְךָ֣לְבָבְךָלבבך יָשָׁ֗ריָשָׁרישר כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר לְבָבִי֙לְבָבִילבבי עִםעִםעם־־־לְבָבֶ֔ךָלְבָבֶךָלבבך וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָדָ֥ביְהוֹנָדָביהונדב יֵ֛שׁיֵשׁיש וָיֵ֖שׁוָיֵשׁויש תְּנָ֣התְּנָהתנה אֶתאֶתאת־־־יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן יָד֔וֹיָדוֹידו וַיַּעֲלֵ֥הוּוַיַּעֲלֵהוּויעלהו אֵלָ֖יואֵלָיואליו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּרְכָּבָֽההַמֶּרְכָּבָההמרכבה׃׃׃ 10:16 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לְכָ֣הלְכָהלכה אִתִּ֔יאִתִּיאתי וּרְאֵ֖הוּרְאֵהוראה בְּקִנְאָתִ֣יבְּקִנְאָתִיבקנאתי לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וַיַּרְכִּ֥בוּוַיַּרְכִּבוּוירכבו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּרִכְבּֽוֹבְּרִכְבּוֹברכבו׃׃׃ 10:17 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַ֠יַּךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנִּשְׁאָרִ֧יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים לְאַחְאָ֛בלְאַחְאָבלאחאב בְּשֹׁמְר֖וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון עַדעַדעד־־־הִשְׁמִיד֑וֹהִשְׁמִידוֹהשמידו כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר אֶלאֶלאל־־־אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ פפפ
10:18 וַיִּקְבֹּ֤ץוַיִּקְבֹּץויקבץ יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אַחְאָ֕באַחְאָבאחאב עָבַ֥דעָבַדעבד אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל מְעָ֑טמְעָטמעט יֵה֖וּאיֵהוּאיהוא יַעַבְדֶ֥נּוּיַעַבְדֶנּוּיעבדנו הַרְבֵּֽההַרְבֵּההרבה׃׃׃ 10:19 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה כָלכָלכל־־־נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי הַבַּ֡עַלהַבַּעַלהבעל כָּלכָּלכל־־־עֹבְדָ֣יועֹבְדָיועבדיו וְכָלוְכָלוכל־־־כֹּהֲנָיו֩כֹּהֲנָיוכהניו קִרְא֨וּקִרְאוּקראו אֵלַ֜יאֵלַיאלי אִ֣ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יִפָּקֵ֗דיִפָּקֵדיפקד כִּי֩כִּיכי זֶ֨בַחזֶבַחזבח גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול לִי֙לִילי לַבַּ֔עַללַבַּעַללבעל כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִפָּקֵ֖דיִפָּקֵדיפקד לֹ֣אלֹאלא יִֽחְיֶ֑היִחְיֶהיחיה וְיֵהוּא֙וְיֵהוּאויהוא עָשָׂ֣העָשָׂהעשה בְעָקְבָּ֔הבְעָקְבָּהבעקבה לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען הַאֲבִ֖ידהַאֲבִידהאביד אֶתאֶתאת־־־עֹבְדֵ֥יעֹבְדֵיעבדי הַבָּֽעַלהַבָּעַלהבעל׃׃׃ 10:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵה֗וּאיֵהוּאיהוא קַדְּשׁ֧וּקַדְּשׁוּקדשו עֲצָרָ֛העֲצָרָהעצרה לַבַּ֖עַללַבַּעַללבעל וַיִּקְרָֽאוּוַיִּקְרָאוּויקראו׃׃׃ 10:21 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־עֹבְדֵ֣יעֹבְדֵיעבדי הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִשְׁאַ֥רנִשְׁאַרנשאר אִ֖ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־בָ֑אבָאבא וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו בֵּ֣יתבֵּיתבית הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל וַיִּמָּלֵ֥אוַיִּמָּלֵאוימלא בֵיתבֵיתבית־־־הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל פֶּ֥הפֶּהפה לָפֶֽהלָפֶהלפה׃׃׃ 10:22 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַֽאֲשֶׁר֙לַאֲשֶׁרלאשר עַלעַלעל־־־הַמֶּלְתָּחָ֔ההַמֶּלְתָּחָההמלתחה הוֹצֵ֣אהוֹצֵאהוצא לְב֔וּשׁלְבוּשׁלבוש לְכֹ֖ללְכֹללכל עֹבְדֵ֣יעֹבְדֵיעבדי הַבָּ֑עַלהַבָּעַלהבעל וַיֹּצֵ֥אוַיֹּצֵאויצא לָהֶ֖םלָהֶםלהם הַמַּלְבּֽוּשׁהַמַּלְבּוּשׁהמלבוש׃׃׃ 10:23 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא וִיהוֹנָדָ֥בוִיהוֹנָדָבויהונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָ֖ברֵכָברכב בֵּ֣יתבֵּיתבית הַבָּ֑עַלהַבָּעַלהבעל וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְעֹבְדֵ֣ילְעֹבְדֵילעבדי הַבַּ֗עַלהַבַּעַלהבעל חַפְּשׂ֤וּחַפְּשׂוּחפשו וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו פֶּןפֶּןפן־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־פֹּ֤הפֹּהפה עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם מֵעַבְדֵ֣ימֵעַבְדֵימעבדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־עֹבְדֵ֥יעֹבְדֵיעבדי הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל לְבַדָּֽםלְבַדָּםלבדם׃׃׃ 10:24 וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות זְבָחִ֣יםזְבָחִיםזבחים וְעֹל֑וֹתוְעֹלוֹתועלות וְיֵה֞וּאוְיֵהוּאויהוא שָׂםשָׂםשם־־־ל֤וֹלוֹלו בַחוּץ֙בַחוּץבחוץ שְׁמֹנִ֣יםשְׁמֹנִיםשמנים אִ֔ישׁאִישׁאיש וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִמָּלֵט֙יִמָּלֵטימלט מִןמִןמן־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִי֙אֲנִיאני מֵבִ֣יאמֵבִיאמביא עַלעַלעל־־־יְדֵיכֶ֔םיְדֵיכֶםידיכם נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו תַּ֥חַתתַּחַתתחת נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 10:25 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כְּכַלֹּת֣וֹכְּכַלֹּתוֹככלתו ׀׀׀ לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָעֹלָ֗ההָעֹלָההעלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵ֠הוּאיֵהוּאיהוא לָרָצִ֨יםלָרָצִיםלרצים וְלַשָּׁלִשִׁ֜יםוְלַשָּׁלִשִׁיםולשלשים בֹּ֤אוּבֹּאוּבאו הַכּוּם֙הַכּוּםהכום אִ֣ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יֵצֵ֔איֵצֵאיצא וַיַּכּ֖וּםוַיַּכּוּםויכום לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וַיַּשְׁלִ֗כוּוַיַּשְׁלִכוּוישלכו הָֽרָצִים֙הָרָצִיםהרצים וְהַשָּׁ֣לִשִׁ֔יםוְהַשָּׁלִשִׁיםוהשלשים וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו עַדעַדעד־־־עִ֥ירעִירעיר בֵּיתבֵּיתבית־־־הַבָּֽעַלהַבָּעַלהבעל׃׃׃ 10:26 וַיֹּצִ֛אוּוַיֹּצִאוּויצאו אֶתאֶתאת־־־מַצְּב֥וֹתמַצְּבוֹתמצבות בֵּיתבֵּיתבית־־־הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל וַֽיִּשְׂרְפֽוּהָוַיִּשְׂרְפוּהָוישרפוה׃׃׃ 10:27 וַֽיִּתְּצ֔וּוַיִּתְּצוּויתצו אֵ֖תאֵתאת מַצְּבַ֣תמַצְּבַתמצבת הַבָּ֑עַלהַבָּעַלהבעל וַֽיִּתְּצוּ֙וַיִּתְּצוּויתצו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל וַיְשִׂמֻ֥הוּוַיְשִׂמֻהוּוישמהו [לְמַחֲרָאֹות כ][לְמַחֲרָאֹות כ][למחראות כ] (לְמֽוֹצָא֖וֹת ק)(לְמוֹצָאוֹת ק)(למוצאות ק) עַדעַדעד־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 10:28 וַיַּשְׁמֵ֥דוַיַּשְׁמֵדוישמד יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 10:29 רַ֠קרַקרק חֲטָאֵ֞יחֲטָאֵיחטאי יָרָבְעָ֤םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָט֙נְבָטנבט אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֣יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־סָ֥רסָרסר יֵה֖וּאיֵהוּאיהוא מֵאַֽחֲרֵיהֶ֑םמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם עֶגְלֵי֙עֶגְלֵיעגלי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֖לאֵלאל וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר בְּדָֽןבְּדָןבדן׃׃׃ ססס 10:30 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יֵה֗וּאיֵהוּאיהוא יַ֤עַןיַעַןיען אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֱטִיבֹ֙תָ֙הֱטִיבֹתָהטיבת לַעֲשׂ֤וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַיָּשָׁר֙הַיָּשָׁרהישר בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני כְּכֹל֙כְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּלְבָבִ֔יבִּלְבָבִיבלבבי עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב בְּנֵ֣יבְּנֵיבני רְבִעִ֔יםרְבִעִיםרבעים יֵשְׁב֥וּיֵשְׁבוּישבו לְךָ֖לְךָלך עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:31 וְיֵה֗וּאוְיֵהוּאויהוא לֹ֥אלֹאלא שָׁמַ֛רשָׁמַרשמר לָלֶ֛כֶתלָלֶכֶתללכת בְּתֽוֹרַתבְּתוֹרַתבתורת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו לֹ֣אלֹאלא סָ֗רסָרסר מֵעַל֙מֵעַלמעל חַטֹּ֣אותחַטֹּאותחטאות יָֽרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֖יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:32 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם הֵחֵ֣להֵחֵלהחל יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְקַצּ֖וֹתלְקַצּוֹתלקצות בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם חֲזָאֵ֖לחֲזָאֵלחזאל בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:33 מִןמִןמן־־־הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרַ֣חמִזְרַחמזרח הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָ֔דהַגִּלְעָדהגלעד הַגָּדִ֥יהַגָּדִיהגדי וְהָרֻאובֵנִ֖יוְהָרֻאובֵנִיוהראובני וְהַֽמְנַשִּׁ֑יוְהַמְנַשִּׁיוהמנשי מֵעֲרֹעֵר֙מֵעֲרֹעֵרמערער אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אַרְנֹ֔ןאַרְנֹןארנן וְהַגִּלְעָ֖דוְהַגִּלְעָדוהגלעד וְהַבָּשָֽׁןוְהַבָּשָׁןוהבשן׃׃׃ 10:34 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה וְכָלוְכָלוכל־־־גְּבוּרָת֑וֹגְּבוּרָתוֹגבורתו הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:35 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּשֹׁמְר֑וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹאָחָ֥זיְהוֹאָחָזיהואחז בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 10:36 וְהַיָּמִ֗יםוְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מָלַ֤ךְמָלַךְמלך יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנֶֽהוּשְׁמֹנֶהושמנה־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּשֹׁמְרֽוֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain