Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 11

11:1 וַֽעֲתַלְיָה֙וַעֲתַלְיָהועתליה אֵ֣םאֵםאם אֲחַזְיָ֔הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו [וְרָאֲתָה כ][וְרָאֲתָה כ][וראתה כ] (רָאֲתָ֖ה ק)(רָאֲתָה ק)(ראתה ק) כִּ֣יכִּיכי מֵ֣תמֵתמת בְּנָ֑הּבְּנָהּבנה וַתָּ֙קָם֙וַתָּקָםותקם וַתְּאַבֵּ֔דוַתְּאַבֵּדותאבד אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע הַמַּמְלָכָֽההַמַּמְלָכָההממלכה׃׃׃ 11:2 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח יְהוֹשֶׁ֣בַעיְהוֹשֶׁבַעיהושבע בַּתבַּתבת־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך־־־י֠וֹרָםיוֹרָםיורם אֲח֨וֹתאֲחוֹתאחות אֲחַזְיָ֜הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש בֶּןבֶּןבן־־־אֲחַזְיָ֗האֲחַזְיָהאחזיה וַתִּגְנֹ֤בוַתִּגְנֹבותגנב אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מִתּ֤וֹךְמִתּוֹךְמתוך בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך [הַמָּמֹותְתִים כ][הַמָּמֹותְתִים כ][הממותתים כ] (הַמּ֣וּמָתִ֔ים ק)(הַמּוּמָתִים ק)(המומתים ק) אֹת֥וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵינִקְתּ֖וֹמֵינִקְתּוֹמינקתו בַּחֲדַ֣רבַּחֲדַרבחדר הַמִּטּ֑וֹתהַמִּטּוֹתהמטות וַיַּסְתִּ֧רוּוַיַּסְתִּרוּויסתרו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני עֲתַלְיָ֖הוּעֲתַלְיָהוּעתליהו וְלֹ֥אוְלֹאולא הוּמָֽתהוּמָתהומת׃׃׃ 11:3 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי אִתָּהּ֙אִתָּהּאתה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִתְחַבֵּ֖אמִתְחַבֵּאמתחבא שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וַעֲתַלְיָ֖הוַעֲתַלְיָהועתליה מֹלֶ֥כֶתמֹלֶכֶתמלכת עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ
11:4 וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַ֠שְּׁבִיעִיתהַשְּׁבִיעִיתהשביעית שָׁלַ֨חשָׁלַחשלח יְהוֹיָדָ֜עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי [הַמֵּאיֹות כ][הַמֵּאיֹות כ][המאיות כ] (הַמֵּא֗וֹת ק)(הַמֵּאוֹת ק)(המאות ק) לַכָּרִי֙לַכָּרִילכרי וְלָ֣רָצִ֔יםוְלָרָצִיםולרצים וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֹתָ֛םאֹתָםאתם אֵלָ֖יואֵלָיואליו בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּכְרֹת֩וַיִּכְרֹתויכרת לָהֶ֨םלָהֶםלהם בְּרִ֜יתבְּרִיתברית וַיַּשְׁבַּ֤עוַיַּשְׁבַּעוישבע אֹתָם֙אֹתָםאתם בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא אֹתָ֖םאֹתָםאתם אֶתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 11:5 וַיְצַוֵּ֣םוַיְצַוֵּםויצום לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר זֶ֥הזֶהזה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעֲשׂ֑וּןתַּעֲשׂוּןתעשון הַשְּׁלִשִׁ֤יתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית מִכֶּם֙מִכֶּםמכם בָּאֵ֣יבָּאֵיבאי הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת וְשֹׁ֣מְרֵ֔יוְשֹׁמְרֵיושמרי מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 11:6 וְהַשְּׁלִשִׁית֙וְהַשְּׁלִשִׁיתוהשלשית בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער ס֔וּרסוּרסור וְהַשְּׁלִשִׁ֥יתוְהַשְּׁלִשִׁיתוהשלשית בַּשַּׁ֖עַרבַּשַּׁעַרבשער אַחַ֣ראַחַראחר הָרָצִ֑יםהָרָצִיםהרצים וּשְׁמַרְתֶּ֛םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית מַסָּֽחמַסָּחמסח׃׃׃ 11:7 וּשְׁתֵּ֤יוּשְׁתֵּיושתי הַיָּדוֹת֙הַיָּדוֹתהידות בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם כֹּ֖לכֹּלכל יֹצְאֵ֣ייֹצְאֵייצאי הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וְשָֽׁמְר֛וּוְשָׁמְרוּושמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 11:8 וְהִקַּפְתֶּ֨םוְהִקַּפְתֶּםוהקפתם עַלעַלעל־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך סָבִ֗יבסָבִיבסביב אִ֚ישׁאִישׁאיש וְכֵלָ֣יווְכֵלָיווכליו בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וְהַבָּ֥אוְהַבָּאוהבא אֶלאֶלאל־־־הַשְּׂדֵר֖וֹתהַשְּׂדֵרוֹתהשדרות יוּמָ֑תיוּמָתיומת וִהְי֥וּוִהְיוּוהיו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּצֵאת֥וֹבְּצֵאתוֹבצאתו וּבְבֹאֽוֹוּבְבֹאוֹובבאו׃׃׃ 11:9 וַֽיַּעֲשׂ֞וּוַיַּעֲשׂוּויעשו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי [הַמֵּאיֹות כ][הַמֵּאיֹות כ][המאיות כ] (הַמֵּא֗וֹת ק)(הַמֵּאוֹת ק)(המאות ק) כְּכֹ֣לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּה֮צִוָּהצוה יְהוֹיָדָ֣עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵן֒הַכֹּהֵןהכהן וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אֲנָשָׁ֔יואֲנָשָׁיואנשיו בָּאֵ֣יבָּאֵיבאי הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת עִ֖םעִםעם יֹצְאֵ֣ייֹצְאֵייצאי הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹיָדָ֥עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 11:10 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן לְשָׂרֵ֣ילְשָׂרֵילשרי [הַמֵּאיֹות כ][הַמֵּאיֹות כ][המאיות כ] (הַמֵּא֗וֹת ק)(הַמֵּאוֹת ק)(המאות ק) אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִית֙הַחֲנִיתהחנית וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשְּׁלָטִ֔יםהַשְּׁלָטִיםהשלטים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך דָּוִ֑דדָּוִדדוד אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:11 וַיַּעַמְד֨וּוַיַּעַמְדוּויעמדו הָרָצִ֜יםהָרָצִיםהרצים אִ֣ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ וְכֵלָ֣יווְכֵלָיווכליו בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו מִכֶּ֨תֶףמִכֶּתֶףמכתף הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַיְמָנִית֙הַיְמָנִיתהימנית עַדעַדעד־־־כֶּ֤תֶףכֶּתֶףכתף הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית הַשְּׂמָאלִ֔יתהַשְּׂמָאלִיתהשמאלית לַמִּזְבֵּ֖חַלַמִּזְבֵּחַלמזבח וְלַבָּ֑יִתוְלַבָּיִתולבית עַלעַלעל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 11:12 וַיּוֹצִ֣אוַיּוֹצִאויוצא אֶתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן עָלָיו֙עָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַנֵּ֙זֶר֙הַנֵּזֶרהנזר וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣עֵד֔וּתהָעֵדוּתהעדות וַיַּמְלִ֥כוּוַיַּמְלִכוּוימלכו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וַיִּמְשָׁחֻ֑הוּוַיִּמְשָׁחֻהוּוימשחהו וַיַּכּוּוַיַּכּוּויכו־־־כָ֔ףכָףכף וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יְחִ֥ייְחִייחי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 11:13 וַתִּשְׁמַ֣עוַתִּשְׁמַעותשמע עֲתַלְיָ֔העֲתַלְיָהעתליה אֶתאֶתאת־־־ק֥וֹלקוֹלקול הָֽרָצִ֖יןהָרָצִיןהרצין הָעָ֑םהָעָםהעם וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא אֶלאֶלאל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:14 וַתֵּ֡רֶאוַתֵּרֶאותרא וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה הַמֶּלֶךְ֩הַמֶּלֶךְהמלך עֹמֵ֨דעֹמֵדעמד עַֽלעַלעל־־־הָעַמּ֜וּדהָעַמּוּדהעמוד כַּמִּשְׁפָּ֗טכַּמִּשְׁפָּטכמשפט וְהַשָּׂרִ֤יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים וְהַחֲצֹֽצְרוֹת֙וְהַחֲצֹצְרוֹתוהחצצרות אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־עַ֤םעַםעם הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ שָׂמֵ֔חַשָׂמֵחַשמח וְתֹקֵ֖עַוְתֹקֵעַותקע בַּחֲצֹֽצְר֑וֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות וַתִּקְרַ֤עוַתִּקְרַעותקרע עֲתַלְיָה֙עֲתַלְיָהעתליה אֶתאֶתאת־־־בְּגָדֶ֔יהָבְּגָדֶיהָבגדיה וַתִּקְרָ֖אוַתִּקְרָאותקרא קֶ֥שֶׁרקֶשֶׁרקשר קָֽשֶׁרקָשֶׁרקשר׃׃׃ ססס 11:15 וַיְצַו֩וַיְצַוויצו יְהוֹיָדָ֨עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי [הַמֵּיאֹות כ][הַמֵּיאֹות כ][המיאות כ] (הַמֵּא֣וֹת ק)(הַמֵּאוֹת ק)(המאות ק) ׀׀׀ פְּקֻדֵ֣יפְּקֻדֵיפקדי הַחַ֗יִלהַחַיִלהחיל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם הוֹצִ֤יאוּהוֹצִיאוּהוציאו אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית לַשְּׂדֵרֹ֔תלַשְּׂדֵרֹתלשדרת וְהַבָּ֥אוְהַבָּאוהבא אַחֲרֶ֖יהָאַחֲרֶיהָאחריה הָמֵ֣תהָמֵתהמת בֶּחָ֑רֶבבֶּחָרֶבבחרב כִּ֚יכִּיכי אָמַ֣ראָמַראמר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אַלאַלאל־־־תּוּמַ֖תתּוּמַתתומת בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:16 וַיָּשִׂ֤מוּוַיָּשִׂמוּוישמו לָהּ֙לָהּלה יָדַ֔יִםיָדַיִםידים וַתָּב֛וֹאוַתָּבוֹאותבוא דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־מְב֥וֹאמְבוֹאמבוא הַסּוּסִ֖יםהַסּוּסִיםהסוסים בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתּוּמַ֖תוַתּוּמַתותומת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ ססס 11:17 וַיִּכְרֹ֨תוַיִּכְרֹתויכרת יְהוֹיָדָ֜עיְהוֹיָדָעיהוידע אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּרִ֗יתהַבְּרִיתהברית בֵּ֤יןבֵּיןבין יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּבֵ֤יןוּבֵיןובין הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הָעָ֔םהָעָםהעם לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לְעָ֖םלְעָםלעם לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 11:18 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו כָלכָלכל־־־עַם֩עַםעם הָאָ֨רֶץהָאָרֶץהארץ בֵּיתבֵּיתבית־־־הַבַּ֜עַלהַבַּעַלהבעל וַֽיִּתְּצֻ֗הוּוַיִּתְּצֻהוּויתצהו אֶתאֶתאת־־־[מִזְבְּחֹתֹו כ][מִזְבְּחֹתֹו כ][מזבחתו כ] (מִזְבְּחֹתָ֤יו ק)(מִזְבְּחֹתָיו ק)(מזבחתיו ק) וְאֶתוְאֶתואת־־־צְלָמָיו֙צְלָמָיוצלמיו שִׁבְּר֣וּשִׁבְּרוּשברו הֵיטֵ֔בהֵיטֵבהיטב וְאֵ֗תוְאֵתואת מַתָּן֙מַתָּןמתן כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל הָרְג֖וּהָרְגוּהרגו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַֽמִּזְבְּח֑וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן פְּקֻדּ֖וֹתפְּקֻדּוֹתפקדות עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:19 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַ֠מֵּאוֹתהַמֵּאוֹתהמאות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכָּרִ֨יהַכָּרִיהכרי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרָצִ֜יםהָרָצִיםהרצים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֹּרִ֤ידוּוַיֹּרִידוּוירידו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּב֛וֹאוּוַיָּבוֹאוּויבואו דֶּֽרֶךדֶּרֶךדרך־־־שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הָרָצִ֖יםהָרָצִיםהרצים בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא הַמְּלָכִֽיםהַמְּלָכִיםהמלכים׃׃׃ 11:20 וַיִּשְׂמַ֥חוַיִּשְׂמַחוישמח כָּלכָּלכל־־־עַםעַםעם־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְהָעִ֣ירוְהָעִירוהעיר שָׁקָ֑טָהשָׁקָטָהשקטה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲתַלְיָ֛הוּעֲתַלְיָהוּעתליהו הֵמִ֥יתוּהֵמִיתוּהמיתו בַחֶ֖רֶבבַחֶרֶבבחרב בֵּ֥יתבֵּיתבית [מֶלֶךְ כ][מֶלֶךְ כ][מלך כ] (הַמֶּֽלֶךְ ק)(הַמֶּלֶךְ ק)(המלך ק)׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain