Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 12

12:2 בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע לְיֵהוּא֙לְיֵהוּאליהוא מָלַ֣ךְמָלַךְמלך יְהוֹאָ֔שׁיְהוֹאָשׁיהואש וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירֽוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו צִבְיָ֖הצִבְיָהצביה מִבְּאֵ֥רמִבְּאֵרמבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 12:3 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוֹאָ֧שׁיְהוֹאָשׁיהואש הַיָּשָׁ֛רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יָמָ֑יויָמָיוימיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הוֹרָ֔הוּהוֹרָהוּהורהו יְהוֹיָדָ֖עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 12:4 רַ֥קרַקרק הַבָּמ֖וֹתהַבָּמוֹתהבמות לֹאלֹאלא־־־סָ֑רוּסָרוּסרו ע֥וֹדעוֹדעוד הָעָ֛םהָעָםהעם מְזַבְּחִ֥יםמְזַבְּחִיםמזבחים וּֽמְקַטְּרִ֖יםוּמְקַטְּרִיםומקטרים בַּבָּמֽוֹתבַּבָּמוֹתבבמות׃׃׃ 12:5 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹאָ֜שׁיְהוֹאָשׁיהואש אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים כֹּל֩כֹּלכל כֶּ֨סֶףכֶּסֶףכסף הַקֳּדָשִׁ֜יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יוּבָ֤איוּבָאיובא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף עוֹבֵ֔רעוֹבֵרעובר אִ֕ישׁאִישׁאיש כֶּ֥סֶףכֶּסֶףכסף נַפְשׁ֖וֹתנַפְשׁוֹתנפשות עֶרְכּ֑וֹעֶרְכּוֹערכו כָּלכָּלכל־־־כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַֽעֲלֶה֙יַעֲלֶהיעלה עַ֣לעַלעל לֶבלֶבלב־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש לְהָבִ֖יאלְהָבִיאלהביא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:6 יִקְח֤וּיִקְחוּיקחו לָהֶם֙לָהֶםלהם הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת מַכָּר֑וֹמַכָּרוֹמכרו וְהֵ֗םוְהֵםוהם יְחַזְּקוּ֙יְחַזְּקוּיחזקו אֶתאֶתאת־־־בֶּ֣דֶקבֶּדֶקבדק הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית לְכֹ֛ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִמָּצֵ֥איִמָּצֵאימצא שָׁ֖םשָׁםשם בָּֽדֶקבָּדֶקבדק׃׃׃ פפפ
12:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת עֶשְׂרִ֧יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשָׁלֹ֛שׁוְשָׁלֹשׁושלש שָׁנָ֖השָׁנָהשנה לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך יְהוֹאָ֑שׁיְהוֹאָשׁיהואש לֹֽאלֹאלא־־־חִזְּק֥וּחִזְּקוּחזקו הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־בֶּ֥דֶקבֶּדֶקבדק הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 12:8 וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוֹאָ֜שׁיְהוֹאָשׁיהואש לִיהוֹיָדָ֤עלִיהוֹיָדָעליהוידע הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן וְלַכֹּ֣הֲנִ֔יםוְלַכֹּהֲנִיםולכהנים וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע אֵינְכֶ֥םאֵינְכֶםאינכם מְחַזְּקִ֖יםמְחַזְּקִיםמחזקים אֶתאֶתאת־־־בֶּ֣דֶקבֶּדֶקבדק הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־תִּקְחוּתִּקְחוּתקחו־־־כֶ֙סֶף֙כֶסֶףכסף מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת מַכָּֽרֵיכֶ֔םמַכָּרֵיכֶםמכריכם כִּֽיכִּיכי־־־לְבֶ֥דֶקלְבֶדֶקלבדק הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית תִּתְּנֻֽהוּתִּתְּנֻהוּתתנהו׃׃׃ 12:9 וַיֵּאֹ֖תוּוַיֵּאֹתוּויאתו הַכֹּֽהֲנִ֑יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי קְחַתקְחַתקחת־־־כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת הָעָ֔םהָעָםהעם וּלְבִלְתִּ֥יוּלְבִלְתִּיולבלתי חַזֵּ֖קחַזֵּקחזק אֶתאֶתאת־־־בֶּ֥דֶקבֶּדֶקבדק הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 12:10 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח יְהוֹיָדָ֤עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון אֶחָ֔דאֶחָדאחד וַיִּקֹּ֥בוַיִּקֹּבויקב חֹ֖רחֹרחר בְּדַלְתּ֑וֹבְּדַלְתּוֹבדלתו וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֹתוֹ֩אֹתוֹאתו אֵ֨צֶלאֵצֶלאצל הַמִּזְבֵּ֜חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח [בַּיָּמִין כ][בַּיָּמִין כ][בימין כ] (מִיָּמִ֗ין ק)(מִיָּמִין ק)(מימין ק) בְּבֽוֹאבְּבוֹאבבוא־־־אִישׁ֙אִישׁאיש בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנָֽתְנוּוְנָתְנוּונתנו־־־שָׁ֤מָּהשָׁמָּהשמה הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים שֹׁמְרֵ֣ישֹׁמְרֵישמרי הַסַּ֔ףהַסַּףהסף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַמּוּבָ֥אהַמּוּבָאהמובא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:11 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּרְאוֹתָ֔םכִּרְאוֹתָםכראותם כִּֽיכִּיכי־־־רַ֥ברַברב הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף בָּֽאָר֑וֹןבָּאָרוֹןבארון וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל סֹפֵ֤רסֹפֵרספר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְהַכֹּהֵ֣ןוְהַכֹּהֵןוהכהן הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וַיָּצֻ֙רוּ֙וַיָּצֻרוּויצרו וַיִּמְנ֔וּוַיִּמְנוּוימנו אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַנִּמְצָ֥אהַנִּמְצָאהנמצא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:12 וְנָתְנוּ֙וְנָתְנוּונתנו אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֣סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַֽמְתֻכָּ֔ןהַמְתֻכָּןהמתכן עַלעַלעל־־־[יַד כ][יַד כ][יד כ] (יְדֵי֙ ק)(יְדֵי ק)(ידי ק) עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה [הַפְּקֻדִים כ][הַפְּקֻדִים כ][הפקדים כ] (הַמֻּפְקָדִ֖ים ק)(הַמֻּפְקָדִים ק)(המפקדים ק) בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיּוֹצִיאֻ֜הוּוַיּוֹצִיאֻהוּויוציאהו לְחָרָשֵׁ֤ילְחָרָשֵׁילחרשי הָעֵץ֙הָעֵץהעץ וְלַבֹּנִ֔יםוְלַבֹּנִיםולבנים הָעֹשִׂ֖יםהָעֹשִׂיםהעשים בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:13 וְלַגֹּֽדְרִים֙וְלַגֹּדְרִיםולגדרים וּלְחֹצְבֵ֣יוּלְחֹצְבֵיולחצבי הָאֶ֔בֶןהָאֶבֶןהאבן וְלִקְנ֤וֹתוְלִקְנוֹתולקנות עֵצִים֙עֵצִיםעצים וְאַבְנֵ֣יוְאַבְנֵיואבני מַחְצֵ֔במַחְצֵבמחצב לְחַזֵּ֖קלְחַזֵּקלחזק אֶתאֶתאת־־־בֶּ֣דֶקבֶּדֶקבדק בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּלְכֹ֛לוּלְכֹלולכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵ֥איֵצֵאיצא עַלעַלעל־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לְחָזְקָֽהלְחָזְקָהלחזקה׃׃׃ 12:14 אַךְ֩אַךְאך לֹ֨אלֹאלא יֵעָשֶׂ֜היֵעָשֶׂהיעשה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֗היְהוָהיהוה סִפּ֥וֹתסִפּוֹתספות כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף מְזַמְּר֤וֹתמְזַמְּרוֹתמזמרות מִזְרָקוֹת֙מִזְרָקוֹתמזרקות חֲצֹ֣צְר֔וֹתחֲצֹצְרוֹתחצצרות כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֥יכְּלִיכלי זָהָ֖בזָהָבזהב וּכְלִיוּכְלִיוכלי־־־כָ֑סֶףכָסֶףכסף מִןמִןמן־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַמּוּבָ֥אהַמּוּבָאהמובא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:15 כִּֽיכִּיכי־־־לְעֹשֵׂ֥ילְעֹשֵׂילעשי הַמְּלָאכָ֖ההַמְּלָאכָההמלאכה יִתְּנֻ֑הוּיִתְּנֻהוּיתנהו וְחִזְּקוּוְחִזְּקוּוחזקו־־־ב֖וֹבוֹבו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:16 וְלֹ֧אוְלֹאולא יְחַשְּׁב֣וּיְחַשְּׁבוּיחשבו אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִתְּנ֤וּיִתְּנוּיתנו אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף עַלעַלעל־־־יָדָ֔םיָדָםידם לָתֵ֖תלָתֵתלתת לְעֹשֵׂ֣ילְעֹשֵׂילעשי הַמְּלָאכָ֑ההַמְּלָאכָההמלאכה כִּ֥יכִּיכי בֶאֱמֻנָ֖הבֶאֱמֻנָהבאמנה הֵ֥םהֵםהם עֹשִֽׂיםעֹשִׂיםעשים׃׃׃ 12:17 כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף אָשָׁם֙אָשָׁםאשם וְכֶ֣סֶףוְכֶסֶףוכסף חַטָּא֔וֹתחַטָּאוֹתחטאות לֹ֥אלֹאלא יוּבָ֖איוּבָאיובא בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה לַכֹּהֲנִ֖יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ פפפ
12:18 אָ֣זאָזאז יַעֲלֶ֗היַעֲלֶהיעלה חֲזָאֵל֙חֲזָאֵלחזאל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֔םאֲרָםארם וַיִּלָּ֥חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם עַלעַלעל־־־גַּ֖תגַּתגת וַֽיִּלְכְּדָ֑הּוַיִּלְכְּדָהּוילכדה וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם חֲזָאֵל֙חֲזָאֵלחזאל פָּנָ֔יופָּנָיופניו לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 12:19 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח יְהוֹאָ֣שׁיְהוֹאָשׁיהואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַקֳּדָשִׁ֡יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִקְדִּ֣ישׁוּהִקְדִּישׁוּהקדישו יְהוֹשָׁפָ֣טיְהוֹשָׁפָטיהושפט וִיהוֹרָם֩וִיהוֹרָםויהורם וַאֲחַזְיָ֨הוּוַאֲחַזְיָהוּואחזיהו אֲבֹתָ֜יואֲבֹתָיואבתיו מַלְכֵ֤ימַלְכֵימלכי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־קֳדָשָׁ֔יוקֳדָשָׁיוקדשיו וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב הַנִּמְצָ֛אהַנִּמְצָאהנמצא בְּאֹצְר֥וֹתבְּאֹצְרוֹתבאצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח לַֽחֲזָאֵל֙לַחֲזָאֵללחזאל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֔םאֲרָםארם וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל מֵעַ֥למֵעַלמעל יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 12:20 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 12:21 וַיָּקֻ֥מוּוַיָּקֻמוּויקמו עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו וַיִּקְשְׁרֽוּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו־־־קָ֑שֶׁרקָשֶׁרקשר וַיַּכּוּ֙וַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֔שׁיוֹאָשׁיואש בֵּ֥יתבֵּיתבית מִלֹּ֖אמִלֹּאמלא הַיּוֹרֵ֥דהַיּוֹרֵדהיורד סִלָּֽאסִלָּאסלא׃׃׃ 12:22 וְיוֹזָבָ֣דוְיוֹזָבָדויוזבד בֶּןבֶּןבן־־־שִׁ֠מְעָתשִׁמְעָתשמעת וִיהוֹזָבָ֨דוִיהוֹזָבָדויהוזבד בֶּןבֶּןבן־־־שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר ׀׀׀ עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו הִכֻּ֣הוּהִכֻּהוּהכהו וַיָּמֹ֔תוַיָּמֹתוימת וַיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲמַצְיָ֥האֲמַצְיָהאמציה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain