Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 17

17:1 בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת שְׁתֵּ֣יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֔העֶשְׂרֵהעשרה לְאָחָ֖זלְאָחָזלאחז מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה מָ֠לַךְמָלַךְמלך הוֹשֵׁ֨עַהוֹשֵׁעַהושע בֶּןבֶּןבן־־־אֵלָ֧האֵלָהאלה בְשֹׁמְר֛וֹןבְשֹׁמְרוֹןבשמרון עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תֵּ֥שַׁעתֵּשַׁעתשע שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 17:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה רַ֗קרַקרק לֹ֚אלֹאלא כְּמַלְכֵ֣יכְּמַלְכֵיכמלכי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֖וּהָיוּהיו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 17:3 עָלָ֣יועָלָיועליו עָלָ֔העָלָהעלה שַׁלְמַנְאֶ֖סֶרשַׁלְמַנְאֶסֶרשלמנאסר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֤וֹלוֹלו הוֹשֵׁ֙עַ֙הוֹשֵׁעַהושע עֶ֔בֶדעֶבֶדעבד וַיָּ֥שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב ל֖וֹלוֹלו מִנְחָֽהמִנְחָהמנחה׃׃׃ 17:4 וַיִּמְצָא֩וַיִּמְצָאוימצא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֨וּראַשּׁוּראשור בְּהוֹשֵׁ֜עַבְּהוֹשֵׁעַבהושע קֶ֗שֶׁרקֶשֶׁרקשר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־ס֣וֹאסוֹאסוא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְלֹאוְלֹאולא־־־הֶעֱלָ֥ההֶעֱלָההעלה מִנְחָ֛המִנְחָהמנחה לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור כְּשָׁנָ֣הכְּשָׁנָהכשנה בְשָׁנָ֑הבְשָׁנָהבשנה וַֽיַּעַצְרֵ֙הוּ֙וַיַּעַצְרֵהוּויעצרהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וַיַּאַסְרֵ֖הוּוַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו בֵּ֥יתבֵּיתבית כֶּֽלֶאכֶּלֶאכלא׃׃׃ 17:5 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַיָּ֥צַרוַיָּצַרויצר עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 17:6 בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת הַתְּשִׁיעִ֜יתהַתְּשִׁיעִיתהתשיעית לְהוֹשֵׁ֗עַלְהוֹשֵׁעַלהושע לָכַ֤דלָכַדלכד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־שֹׁ֣מְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַיֶּ֥גֶלוַיֶּגֶלויגל אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אַשּׁ֑וּרָהאַשּׁוּרָהאשורה וַיֹּ֨שֶׁבוַיֹּשֶׁבוישב אֹתָ֜םאֹתָםאתם בַּחְלַ֧חבַּחְלַחבחלח וּבְחָב֛וֹרוּבְחָבוֹרובחבור נְהַ֥רנְהַרנהר גּוֹזָ֖ןגּוֹזָןגוזן וְעָרֵ֥יוְעָרֵיוערי מָדָֽימָדָימדי׃׃׃ פפפ
17:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־חָטְא֤וּחָטְאוּחטאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הַמַּעֲלֶ֤ההַמַּעֲלֶההמעלה אֹתָם֙אֹתָםאתם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִתַּ֕חַתמִתַּחַתמתחת יַ֖דיַדיד פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַיִּֽירְא֖וּוַיִּירְאוּוייראו אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 17:8 וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו בְּחֻקּ֣וֹתבְּחֻקּוֹתבחקות הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הוֹרִ֣ישׁהוֹרִישׁהוריש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּמַלְכֵ֥יוּמַלְכֵיומלכי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ 17:9 וַיְחַפְּא֣וּוַיְחַפְּאוּויחפאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל דְּבָרִים֙דְּבָרִיםדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־כֵ֔ןכֵןכן עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיִּבְנ֨וּוַיִּבְנוּויבנו לָהֶ֤םלָהֶםלהם בָּמוֹת֙בָּמוֹתבמות בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָ֣רֵיהֶ֔םעָרֵיהֶםעריהם מִמִּגְדַּ֥למִמִּגְדַּלממגדל נוֹצְרִ֖יםנוֹצְרִיםנוצרים עַדעַדעד־־־עִ֥ירעִירעיר מִבְצָֽרמִבְצָרמבצר׃׃׃ 17:10 וַיַּצִּ֧בוּוַיַּצִּבוּויצבו לָהֶ֛םלָהֶםלהם מַצֵּב֖וֹתמַצֵּבוֹתמצבות וַאֲשֵׁרִ֑יםוַאֲשֵׁרִיםואשרים עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֣הגִּבְעָהגבעה גְבֹהָ֔הגְבֹהָהגבהה וְתַ֖חַתוְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ רַעֲנָֽןרַעֲנָןרענן׃׃׃ 17:11 וַיְקַטְּרוּוַיְקַטְּרוּויקטרו־־־שָׁם֙שָׁםשם בְּכָלבְּכָלבכל־־־בָּמ֔וֹתבָּמוֹתבמות כַּגּוֹיִ֕םכַּגּוֹיִםכגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶגְלָ֥ההֶגְלָההגלה יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וַֽיַּעֲשׂוּ֙וַיַּעֲשׂוּויעשו דְּבָרִ֣יםדְּבָרִיםדברים רָעִ֔יםרָעִיםרעים לְהַכְעִ֖יסלְהַכְעִיסלהכעיס אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:12 וַיַּֽעַבְד֖וּוַיַּעַבְדוּויעבדו הַגִּלֻּלִ֑יםהַגִּלֻּלִיםהגללים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָהֶ֔םלָהֶםלהם לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּתַעֲשׂוּתעשו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 17:13 וַיָּ֣עַדוַיָּעַדויעד יְהוָ֡היְהוָהיהוה בְּיִשְׂרָאֵ֣לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וּבִיהוּדָ֡הוּבִיהוּדָהוביהודה בְּיַד֩בְּיַדביד כָּלכָּלכל־־־[נְבִיאֹו כ][נְבִיאֹו כ][נביאו כ] (נְבִיאֵ֨י ק)(נְבִיאֵי ק)(נביאי ק) כָלכָלכל־־־חֹזֶ֜החֹזֶהחזה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר שֻׁ֝֩בוּשֻׁבוּשבו מִדַּרְכֵיכֶ֤םמִדַּרְכֵיכֶםמדרכיכם הָֽרָעִים֙הָרָעִיםהרעים וְשִׁמְרוּ֙וְשִׁמְרוּושמרו מִצְוֺתַ֣ימִצְוֺתַימצותי חֻקּוֹתַ֔יחֻקּוֹתַיחקותי כְּכָ֨לכְּכָלככל־־־הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־אֲבֹֽתֵיכֶ֑םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם וַֽאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר שָׁלַ֣חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם בְּיַ֖דבְּיַדביד עֲבָדַ֥יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִיאִֽיםהַנְּבִיאִיםהנביאים׃׃׃ 17:14 וְלֹ֖אוְלֹאולא שָׁמֵ֑עוּשָׁמֵעוּשמעו וַיַּקְשׁ֤וּוַיַּקְשׁוּויקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּם֙עָרְפָּםערפם כְּעֹ֣רֶףכְּעֹרֶףכערף אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא הֶאֱמִ֔ינוּהֶאֱמִינוּהאמינו בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 17:15 וַיִּמְאֲס֣וּוַיִּמְאֲסוּוימאסו אֶתאֶתאת־־־חֻקָּ֗יוחֻקָּיוחקיו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּרִיתוֹ֙בְּרִיתוֹבריתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּרַ֣תכָּרַתכרת אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם וְאֵת֙וְאֵתואת עֵֽדְוֺתָ֔יועֵדְוֺתָיועדותיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵעִ֖ידהֵעִידהעיד בָּ֑םבָּםבם וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי הַהֶ֙בֶל֙הַהֶבֶלההבל וַיֶּהְבָּ֔לוּוַיֶּהְבָּלוּויהבלו וְאַחֲרֵ֤יוְאַחֲרֵיואחרי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִֽיבֹתָ֔םסְבִיבֹתָםסביבתם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֹתָ֔םאֹתָםאתם לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי עֲשׂ֥וֹתעֲשׂוֹתעשות כָּהֶֽםכָּהֶםכהם׃׃׃ 17:16 וַיַּעַזְב֗וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו לָהֶ֛םלָהֶםלהם מַסֵּכָ֖המַסֵּכָהמסכה [שְׁנֵים כ][שְׁנֵים כ][שנים כ] (שְׁנֵ֣י ק)(שְׁנֵי ק)(שני ק) עֲגָלִ֑יםעֲגָלִיםעגלים וַיַּעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֲשֵׁירָ֗האֲשֵׁירָהאשירה וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֙וַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַיַּעַבְד֖וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֶתאֶתאת־־־הַבָּֽעַלהַבָּעַלהבעל׃׃׃ 17:17 וַֽ֠יַּעֲבִירוּוַיַּעֲבִירוּויעבירו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֤םבְּנֵיהֶםבניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֽוֹתֵיהֶם֙בְּנוֹתֵיהֶםבנותיהם בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וַיִּקְסְמ֥וּוַיִּקְסְמוּויקסמו קְסָמִ֖יםקְסָמִיםקסמים וַיְנַחֵ֑שׁוּוַיְנַחֵשׁוּוינחשו וַיִּֽתְמַכְּר֗וּוַיִּתְמַכְּרוּויתמכרו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַכְעִיסֽוֹלְהַכְעִיסוֹלהכעיסו׃׃׃ 17:18 וַיִּתְאַנַּ֨ףוַיִּתְאַנַּףויתאנף יְהוָ֤היְהוָהיהוה מְאֹד֙מְאֹדמאד בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיְסִרֵ֖םוַיְסִרֵםויסרם מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יופָּנָיופניו לֹ֣אלֹאלא נִשְׁאַ֔רנִשְׁאַרנשאר רַ֛קרַקרק שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 17:19 גַּםגַּםגם־־־יְהוּדָ֕היְהוּדָהיהודה לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֔רשָׁמַרשמר אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֖תמִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו בְּחֻקּ֥וֹתבְּחֻקּוֹתבחקות יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ 17:20 וַיִּמְאַ֨סוַיִּמְאַסוימאס יְהוָ֜היְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֶ֤רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיְעַנֵּ֔םוַיְעַנֵּםויענם וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּיַדבְּיַדביד־־־שֹׁסִ֑יםשֹׁסִיםשסים עַ֛דעַדעד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁלִיכָ֖םהִשְׁלִיכָםהשליכם מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 17:21 כִּֽיכִּיכי־־־קָרַ֣עקָרַעקרע יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעַל֙מֵעַלמעל בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיַּמְלִ֖יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו אֶתאֶתאת־־־יָרָבְעָ֣םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֑טנְבָטנבט [וַיַּדֵּא כ][וַיַּדֵּא כ][וידא כ] (וַיַּדַּ֨ח ק)(וַיַּדַּח ק)(וידח ק) יָרָבְעָ֤םיָרָבְעָםירבעם אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהֶחֱטֵיאָ֖םוְהֶחֱטֵיאָםוהחטיאם חֲטָאָ֥החֲטָאָהחטאה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 17:22 וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכָלבְּכָלבכל־־־חַטֹּ֥אותחַטֹּאותחטאות יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה לֹאלֹאלא־־־סָ֖רוּסָרוּסרו מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 17:23 עַ֠דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵסִ֨ירהֵסִירהסיר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֔יופָּנָיופניו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַ֖דבְּיַדביד כָּלכָּלכל־־־עֲבָדָ֣יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִיאִ֑יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וַיִּ֨גֶלוַיִּגֶלויגל יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעַ֤למֵעַלמעל אַדְמָתוֹ֙אַדְמָתוֹאדמתו אַשּׁ֔וּרָהאַשּׁוּרָהאשורה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
17:24 וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֡וּראַשּׁוּראשור מִבָּבֶ֡למִבָּבֶלמבבל וּ֠מִכּוּ֠תָהוּמִכּוּתָהומכותה וּמֵעַוָּ֤אוּמֵעַוָּאומעוא וּמֵֽחֲמָת֙וּמֵחֲמָתומחמת וּסְפַרְוַ֔יִםוּסְפַרְוַיִםוספרוים וַיֹּ֙שֶׁב֙וַיֹּשֶׁבוישב בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון תַּ֖חַתתַּחַתתחת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּֽרְשׁוּ֙וַיִּרְשׁוּוירשו אֶתאֶתאת־־־שֹׁ֣מְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַיֵּֽשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בְּעָרֶֽיהָבְּעָרֶיהָבעריה׃׃׃ 17:25 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּתְחִלַּת֙בִּתְחִלַּתבתחלת שִׁבְתָּ֣םשִׁבְתָּםשבתם שָׁ֔םשָׁםשם לֹ֥אלֹאלא יָרְא֖וּיָרְאוּיראו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְשַׁלַּ֨חוַיְשַׁלַּחוישלח יְהוָ֤היְהוָהיהוה בָּהֶם֙בָּהֶםבהם אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲרָי֔וֹתהָאֲרָיוֹתהאריות וַיִּֽהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו הֹרְגִ֖יםהֹרְגִיםהרגים בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 17:26 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אַשּׁוּר֮אַשּׁוּראשור לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִגְלִ֙יתָ֙הִגְלִיתָהגלית וַתּ֙וֹשֶׁב֙וַתּוֹשֶׁבותושב בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון לֹ֣אלֹאלא יָֽדְע֔וּיָדְעוּידעו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיְשַׁלַּחוַיְשַׁלַּחוישלח־־־בָּ֣םבָּםבם אֶתאֶתאת־־־הָאֲרָי֗וֹתהָאֲרָיוֹתהאריות וְהִנָּם֙וְהִנָּםוהנם מְמִיתִ֣יםמְמִיתִיםממיתים אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר אֵינָ֣םאֵינָםאינם יֹדְעִ֔יםיֹדְעִיםידעים אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 17:27 וַיְצַ֨ווַיְצַוויצו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֜וּראַשּׁוּראשור לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הֹלִ֤יכוּהֹלִיכוּהליכו שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה אֶחָ֤דאֶחָדאחד מֵהַכֹּֽהֲנִים֙מֵהַכֹּהֲנִיםמהכהנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִגְלִיתֶ֣םהִגְלִיתֶםהגליתם מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וְיֵלְכ֖וּוְיֵלְכוּוילכו וְיֵ֣שְׁבוּוְיֵשְׁבוּוישבו שָׁ֑םשָׁםשם וְיֹרֵ֕םוְיֹרֵםוירם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 17:28 וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא אֶחָ֣דאֶחָדאחד מֵהַכֹּהֲנִ֗יםמֵהַכֹּהֲנִיםמהכהנים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִגְלוּ֙הִגְלוּהגלו מִשֹּׁ֣מְר֔וֹןמִשֹּׁמְרוֹןמשמרון וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֑לאֵלאל וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מוֹרֶ֣המוֹרֶהמורה אֹתָ֔םאֹתָםאתם אֵ֖יךְאֵיךְאיך יִֽירְא֥וּיִירְאוּייראו אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:29 וַיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים גּ֥וֹיגּוֹיגוי גּ֖וֹיגּוֹיגוי אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וַיַּנִּ֣יחוּוַיַּנִּיחוּויניחו ׀׀׀ בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הַבָּמ֗וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו הַשֹּׁ֣מְרֹנִ֔יםהַשֹּׁמְרֹנִיםהשמרנים גּ֥וֹיגּוֹיגוי גּוֹי֙גּוֹיגוי בְּעָ֣רֵיהֶ֔םבְּעָרֵיהֶםבעריהם אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥םהֵםהם יֹשְׁבִ֖יםיֹשְׁבִיםישבים שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 17:30 וְאַנְשֵׁ֣יוְאַנְשֵׁיואנשי בָבֶ֗לבָבֶלבבל עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־סֻכּ֣וֹתסֻכּוֹתסכות בְּנ֔וֹתבְּנוֹתבנות וְאַנְשֵׁיוְאַנְשֵׁיואנשי־־־כ֔וּתכוּתכות עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־נֵֽרְגַ֑לנֵרְגַלנרגל וְאַנְשֵׁ֥יוְאַנְשֵׁיואנשי חֲמָ֖תחֲמָתחמת עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־אֲשִׁימָֽאאֲשִׁימָאאשימא׃׃׃ 17:31 וְהָעַוִּ֛יםוְהָעַוִּיםוהעוים עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו נִבְחַ֖זנִבְחַזנבחז וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּרְתָּ֑קתַּרְתָּקתרתק וְהַסְפַרְוִ֗יםוְהַסְפַרְוִיםוהספרוים שֹׂרְפִ֤יםשֹׂרְפִיםשרפים אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש לְאַדְרַמֶּ֥לֶךְלְאַדְרַמֶּלֶךְלאדרמלך וַֽעֲנַמֶּ֖לֶךְוַעֲנַמֶּלֶךְוענמלך [אֱלֹהַּ כ][אֱלֹהַּ כ][אלה כ] (אֱלֹהֵ֥י ק)(אֱלֹהֵי ק)(אלהי ק) [סְפָרִים כ][סְפָרִים כ][ספרים כ] (סְפַרְוָֽיִם ק)(סְפַרְוָיִם ק)(ספרוים ק)׃׃׃ 17:32 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו יְרֵאִ֖יםיְרֵאִיםיראים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּעֲשׂ֨וּוַיַּעֲשׂוּויעשו לָהֶ֤םלָהֶםלהם מִקְצוֹתָם֙מִקְצוֹתָםמקצותם כֹּהֲנֵ֣יכֹּהֲנֵיכהני בָמ֔וֹתבָמוֹתבמות וַיִּהְי֛וּוַיִּהְיוּויהיו עֹשִׂ֥יםעֹשִׂיםעשים לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית הַבָּמֽוֹתהַבָּמוֹתהבמות׃׃׃ 17:33 אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הָי֣וּהָיוּהיו יְרֵאִ֑יםיְרֵאִיםיראים וְאֶתוְאֶתואת־־־אֱלֹֽהֵיהֶם֙אֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הָי֣וּהָיוּהיו עֹֽבְדִ֔יםעֹבְדִיםעבדים כְּמִשְׁפַּט֙כְּמִשְׁפַּטכמשפט הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִגְל֥וּהִגְלוּהגלו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 17:34 עַ֣דעַדעד הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה הֵ֣םהֵםהם עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים כַּמִּשְׁפָּטִ֖יםכַּמִּשְׁפָּטִיםכמשפטים הָרִֽאשֹׁנִ֑יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֵינָ֤םאֵינָםאינם יְרֵאִים֙יְרֵאִיםיראים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֵינָ֣םוְאֵינָםואינם עֹשִׂ֗יםעֹשִׂיםעשים כְּחֻקֹּתָם֙כְּחֻקֹּתָםכחקתם וּכְמִשְׁפָּטָ֔םוּכְמִשְׁפָּטָםוכמשפטם וְכַתּוֹרָ֣הוְכַתּוֹרָהוכתורה וְכַמִּצְוָ֗הוְכַמִּצְוָהוכמצוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֥םשָׂםשם שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:35 וַיִּכְרֹ֨תוַיִּכְרֹתויכרת יְהוָ֤היְהוָהיהוה אִתָּם֙אִתָּםאתם בְּרִ֔יתבְּרִיתברית וַיְצַוֵּ֣םוַיְצַוֵּםויצום לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תִֽירְא֖וּתִירְאוּתיראו אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וְלֹאוְלֹאולא־־־תִשְׁתַּחֲו֣וּתִשְׁתַּחֲווּתשתחוו לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעַבְד֔וּםתַעַבְדוּםתעבדום וְלֹ֥אוְלֹאולא תִזְבְּח֖וּתִזְבְּחוּתזבחו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 17:36 כִּ֣יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הֶעֱלָ֨ההֶעֱלָההעלה אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֧רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים בְּכֹ֧חַבְּכֹחַבכח גָּד֛וֹלגָּדוֹלגדול וּבִזְר֥וֹעַוּבִזְרוֹעַובזרוע נְטוּיָ֖הנְטוּיָהנטויה אֹת֣וֹאֹתוֹאתו תִירָ֑אוּתִירָאוּתיראו וְל֥וֹוְלוֹולו תִֽשְׁתַּחֲו֖וּתִשְׁתַּחֲווּתשתחוו וְל֥וֹוְלוֹולו תִזְבָּֽחוּתִזְבָּחוּתזבחו׃׃׃ 17:37 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֻקִּ֨יםהַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֜יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים וְהַתּוֹרָ֤הוְהַתּוֹרָהוהתורה וְהַמִּצְוָה֙וְהַמִּצְוָהוהמצוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּתַ֣בכָּתַבכתב לָכֶ֔םלָכֶםלכם תִּשְׁמְר֥וּןתִּשְׁמְרוּןתשמרון לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽירְא֖וּתִירְאוּתיראו אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 17:38 וְהַבְּרִ֛יתוְהַבְּרִיתוהברית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרַ֥תִּיכָּרַתִּיכרתי אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם לֹ֣אלֹאלא תִשְׁכָּ֑חוּתִשְׁכָּחוּתשכחו וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽירְא֖וּתִירְאוּתיראו אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 17:39 כִּ֛יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם תִּירָ֑אוּתִּירָאוּתיראו וְהוּא֙וְהוּאוהוא יַצִּ֣יליַצִּיליציל אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם מִיַּ֖דמִיַּדמיד כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 17:40 וְלֹ֖אוְלֹאולא שָׁמֵ֑עוּשָׁמֵעוּשמעו כִּ֛יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־כְּמִשְׁפָּטָ֥םכְּמִשְׁפָּטָםכמשפטם הָֽרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון הֵ֥םהֵםהם עֹשִֽׂיםעֹשִׂיםעשים׃׃׃ 17:41 וַיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו ׀׀׀ הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה יְרֵאִים֙יְרֵאִיםיראים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־פְּסִֽילֵיהֶ֖םפְּסִילֵיהֶםפסיליהם הָי֣וּהָיוּהיו עֹֽבְדִ֑יםעֹבְדִיםעבדים גַּםגַּםגם־־־בְּנֵיהֶ֣םבְּנֵיהֶםבניהם ׀׀׀ וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בְנֵיהֶ֗םבְנֵיהֶםבניהם כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָם֙אֲבֹתָםאבתם הֵ֣םהֵםהם עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain