Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 18

18:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שָׁלֹ֔שׁשָׁלֹשׁשלש לְהוֹשֵׁ֥עַלְהוֹשֵׁעַלהושע בֶּןבֶּןבן־־־אֵלָ֖האֵלָהאלה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מָלַ֛ךְמָלַךְמלך חִזְקִיָּ֥החִזְקִיָּהחזקיה בֶןבֶןבן־־־אָחָ֖זאָחָזאחז מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 18:2 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה הָיָ֣ההָיָההיה בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְעֶשְׂרִ֤יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וָתֵ֙שַׁע֙וָתֵשַׁעותשע שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו אֲבִ֖יאֲבִיאבי בַּתבַּתבת־־־זְכַרְיָֽהזְכַרְיָהזכריה׃׃׃ 18:3 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה דָּוִ֥דדָּוִדדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 18:4 ה֣וּאהוּאהוא ׀׀׀ הֵסִ֣ירהֵסִירהסיר אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֗וֹתהַבָּמוֹתהבמות וְשִׁבַּר֙וְשִׁבַּרושבר אֶתאֶתאת־־־הַמַּצֵּבֹ֔תהַמַּצֵּבֹתהמצבת וְכָרַ֖תוְכָרַתוכרת אֶתאֶתאת־־־הָֽאֲשֵׁרָ֑ההָאֲשֵׁרָההאשרה וְכִתַּת֩וְכִתַּתוכתת נְחַ֨שׁנְחַשׁנחש הַנְּחֹ֜שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה כִּ֣יכִּיכי עַדעַדעד־־־הַיָּמִ֤יםהַיָּמִיםהימים הָהֵ֙מָּה֙הָהֵמָּהההמה הָי֤וּהָיוּהיו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מְקַטְּרִ֣יםמְקַטְּרִיםמקטרים ל֔וֹלוֹלו וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֖וֹלוֹלו נְחֻשְׁתָּֽןנְחֻשְׁתָּןנחשתן׃׃׃ 18:5 בַּיהוָ֥הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּטָ֑חבָּטָחבטח וְאַחֲרָ֞יווְאַחֲרָיוואחריו לֹאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה כָמֹ֗הוּכָמֹהוּכמהו בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הָי֖וּהָיוּהיו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 18:6 וַיִּדְבַּק֙וַיִּדְבַּקוידבק בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה לֹאלֹאלא־־־סָ֖רסָרסר מֵאַֽחֲרָ֑יומֵאַחֲרָיומאחריו וַיִּשְׁמֹר֙וַיִּשְׁמֹרוישמר מִצְוֺתָ֔יומִצְוֺתָיומצותיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 18:7 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵ֖איֵצֵאיצא יַשְׂכִּ֑יליַשְׂכִּילישכיל וַיִּמְרֹ֥דוַיִּמְרֹדוימרד בְּמֶֽלֶךְבְּמֶלֶךְבמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור וְלֹ֥אוְלֹאולא עֲבָדֽוֹעֲבָדוֹעבדו׃׃׃ 18:8 הֽוּאהוּאהוא־־־הִכָּ֧ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֛יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עַדעַדעד־־־עַזָּ֖העַזָּהעזה וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבוּלֶ֑יהָגְּבוּלֶיהָגבוליה מִמִּגְדַּ֥למִמִּגְדַּלממגדל נוֹצְרִ֖יםנוֹצְרִיםנוצרים עַדעַדעד־־־עִ֥ירעִירעיר מִבְצָֽרמִבְצָרמבצר׃׃׃ פפפ
18:9 וַֽיְהִ֞יוַיְהִיויהי בַּשָּׁנָ֤הבַּשָּׁנָהבשנה הָֽרְבִיעִית֙הָרְבִיעִיתהרביעית לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו הִ֚יאהִיאהיא הַשָּׁנָ֣ההַשָּׁנָההשנה הַשְּׁבִיעִ֔יתהַשְּׁבִיעִיתהשביעית לְהוֹשֵׁ֥עַלְהוֹשֵׁעַלהושע בֶּןבֶּןבן־־־אֵלָ֖האֵלָהאלה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עָלָ֞העָלָהעלה שַׁלְמַנְאֶ֧סֶרשַׁלְמַנְאֶסֶרשלמנאסר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור עַלעַלעל־־־שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַיָּ֥צַרוַיָּצַרויצר עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 18:10 וַֽיִּלְכְּדֻ֗הָוַיִּלְכְּדֻהָוילכדה מִקְצֵה֙מִקְצֵהמקצה שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־שֵׁ֖שׁשֵׁשׁשש לְחִזְקִיָּ֑הלְחִזְקִיָּהלחזקיה הִ֣יאהִיאהיא שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־תֵּ֗שַׁעתֵּשַׁעתשע לְהוֹשֵׁ֙עַ֙לְהוֹשֵׁעַלהושע מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נִלְכְּדָ֖הנִלְכְּדָהנלכדה שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 18:11 וַיֶּ֧גֶלוַיֶּגֶלויגל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אַשּׁ֑וּרָהאַשּׁוּרָהאשורה וַיַּנְחֵ֞םוַיַּנְחֵםוינחם בַּחְלַ֧חבַּחְלַחבחלח וּבְחָב֛וֹרוּבְחָבוֹרובחבור נְהַ֥רנְהַרנהר גּוֹזָ֖ןגּוֹזָןגוזן וְעָרֵ֥יוְעָרֵיוערי מָדָֽימָדָימדי׃׃׃ 18:12 עַ֣לעַלעל ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמְע֗וּשָׁמְעוּשמעו בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיַּעַבְרוּ֙וַיַּעַבְרוּויעברו אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֔וֹבְּרִיתוֹבריתו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֔הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו וְלֹ֥אוְלֹאולא עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ פפפ
18:13 וּבְאַרְבַּע֩וּבְאַרְבַּעובארבע עֶשְׂרֵ֨העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֜השָׁנָהשנה לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך חִזְקִיָּ֗החִזְקִיָּהחזקיה עָלָ֞העָלָהעלה סַנְחֵרִ֤יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֧יעָרֵיערי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הַבְּצֻר֖וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות וַֽיִּתְפְּשֵֽׂםוַיִּתְפְּשֵׂםויתפשם׃׃׃ 18:14 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח חִזְקִיָּ֣החִזְקִיָּהחזקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֩אַשּׁוּראשור ׀׀׀ לָכִ֨ישָׁהלָכִישָׁהלכישה ׀׀׀ לֵאמֹ֤רלֵאמֹרלאמר ׀׀׀ חָטָ֙אתִי֙חָטָאתִיחטאתי שׁ֣וּבשׁוּבשוב מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן עָלַ֖יעָלַיעלי אֶשָּׂ֑אאֶשָּׂאאשא וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֜וּראַשּׁוּראשור עַלעַלעל־־־חִזְקִיָּ֣החִזְקִיָּהחזקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה שְׁלֹ֤שׁשְׁלֹשׁשלש מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות כִּכַּרכִּכַּרככר־־־כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים כִּכַּ֥רכִּכַּרככר זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 18:15 וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן חִזְקִיָּ֔החִזְקִיָּהחזקיה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַנִּמְצָ֣אהַנִּמְצָאהנמצא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּבְאֹצְר֖וֹתוּבְאֹצְרוֹתובאצרות בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 18:16 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא קִצַּ֨ץקִצַּץקצץ חִזְקִיָּ֜החִזְקִיָּהחזקיה אֶתאֶתאת־־־דַּלְת֨וֹתדַּלְתוֹתדלתות הֵיכַ֤להֵיכַלהיכל יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֹ֣מְנ֔וֹתהָאֹמְנוֹתהאמנות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִפָּ֔הצִפָּהצפה חִזְקִיָּ֖החִזְקִיָּהחזקיה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ פפפ
18:17 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֡וּראַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־תַּרְתָּ֥ןתַּרְתָּןתרתן וְאֶתוְאֶתואת־־־רַברַברב־־־סָרִ֣יססָרִיססריס ׀׀׀ וְאֶתוְאֶתואת־־־רַברַברב־־־שָׁקֵ֨השָׁקֵהשקה מִןמִןמן־־־לָכִ֜ישׁלָכִישׁלכיש אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֛הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְּחֵ֥ילבְּחֵילבחיל כָּבֵ֖דכָּבֵדכבד יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַֽיַּעֲלוּ֙וַיַּעֲלוּויעלו וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּֽעַמְדוּ֙וַיַּעַמְדוּויעמדו בִּתְעָלַת֙בִּתְעָלַתבתעלת הַבְּרֵכָ֣ההַבְּרֵכָההברכה הָֽעֶלְיוֹנָ֔ההָעֶלְיוֹנָההעליונה אֲשֶׁ֕ראֲשֶׁראשר בִּמְסִלַּ֖תבִּמְסִלַּתבמסלת שְׂדֵ֥השְׂדֵהשדה כוֹבֵֽסכוֹבֵסכובס׃׃׃ 18:18 וַֽיִּקְרְאוּ֙וַיִּקְרְאוּויקראו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֵּצֵ֧אוַיֵּצֵאויצא אֲלֵהֶ֛םאֲלֵהֶםאלהם אֶלְיָקִ֥יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֖הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְשֶׁבְנָה֙וְשֶׁבְנָהושבנה הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְיוֹאָ֥חוְיוֹאָחויואח בֶּןבֶּןבן־־־אָסָ֖ףאָסָףאסף הַמַּזְכִּֽירהַמַּזְכִּירהמזכיר׃׃׃ 18:19 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה אִמְרוּאִמְרוּאמרו־־־נָ֖אנָאנא אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור מָ֧המָהמה הַבִּטָּח֛וֹןהַבִּטָּחוֹןהבטחון הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּטָֽחְתָּבָּטָחְתָּבטחת׃׃׃ 18:20 אָמַ֙רְתָּ֙אָמַרְתָּאמרת אַךְאַךְאך־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־שְׂפָתַ֔יִםשְׂפָתַיִםשפתים עֵצָ֥העֵצָהעצה וּגְבוּרָ֖הוּגְבוּרָהוגבורה לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַתָּה֙עַתָּהעתה עַלעַלעל־־־מִ֣ימִימי בָטַ֔חְתָּבָטַחְתָּבטחת כִּ֥יכִּיכי מָרַ֖דְתָּמָרַדְתָּמרדת בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 18:21 עַתָּ֡העַתָּהעתה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָטַ֣חְתָּבָטַחְתָּבטחת לְּךָ֡לְּךָלך עַלעַלעל־־־מִשְׁעֶנֶת֩מִשְׁעֶנֶתמשענת הַקָּנֶ֨ההַקָּנֶההקנה הָרָצ֤וּץהָרָצוּץהרצוץ הַזֶּה֙הַזֶּההזה עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִסָּמֵ֥ךְיִסָּמֵךְיסמך אִישׁ֙אִישׁאיש עָלָ֔יועָלָיועליו וּבָ֥אוּבָאובא בְכַפּ֖וֹבְכַפּוֹבכפו וּנְקָבָ֑הּוּנְקָבָהּונקבה כֵּ֚ןכֵּןכן פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְכָֽללְכָללכל־־־הַבֹּטְחִ֖יםהַבֹּטְחִיםהבטחים עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 18:22 וְכִיוְכִיוכי־־־תֹאמְר֣וּןתֹאמְרוּןתאמרון אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בָּטָ֑חְנוּבָּטָחְנוּבטחנו הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־ה֗וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵסִ֤ירהֵסִירהסיר חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶתאֶתאת־־־בָּמֹתָ֣יובָּמֹתָיובמתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבְּחֹתָ֔יומִזְבְּחֹתָיומזבחתיו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָה֙לִיהוּדָהליהודה וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הַמִּזְבֵּ֣חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הַזֶּ֔ההַזֶּההזה תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּתִּשְׁתַּחֲווּתשתחוו בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 18:23 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִתְעָ֣רֶבהִתְעָרֶבהתערב נָ֔אנָאנא אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וְאֶתְּנָ֤הוְאֶתְּנָהואתנה לְךָ֙לְךָלך אַלְפַּ֣יִםאַלְפַּיִםאלפים סוּסִ֔יםסוּסִיםסוסים אִםאִםאם־־־תּוּכַ֕לתּוּכַלתוכל לָ֥תֶתלָתֶתלתת לְךָ֖לְךָלך רֹכְבִ֥יםרֹכְבִיםרכבים עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 18:24 וְאֵ֣יךְוְאֵיךְואיך תָּשִׁ֗יבתָּשִׁיבתשיב אֵ֠תאֵתאת פְּנֵ֨יפְּנֵיפני פַחַ֥תפַחַתפחת אַחַ֛דאַחַדאחד עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַקְּטַנִּ֑יםהַקְּטַנִּיםהקטנים וַתִּבְטַ֤חוַתִּבְטַחותבטח לְךָ֙לְךָלך עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְרֶ֖כֶבלְרֶכֶבלרכב וּלְפָרָשִֽׁיםוּלְפָרָשִׁיםולפרשים׃׃׃ 18:25 עַתָּה֙עַתָּהעתה הֲמִבַּלְעֲדֵ֣יהֲמִבַּלְעֲדֵיהמבלעדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה עָלִ֛יתִיעָלִיתִיעליתי עַלעַלעל־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לְהַשְׁחִת֑וֹלְהַשְׁחִתוֹלהשחתו יְהוָה֙יְהוָהיהוה אָמַ֣ראָמַראמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי עֲלֵ֛העֲלֵהעלה עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְהַשְׁחִיתָֽהּוְהַשְׁחִיתָהּוהשחיתה׃׃׃ 18:26 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלְיָקִ֣יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִ֠לְקִיָּהוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו וְשֶׁבְנָ֨הוְשֶׁבְנָהושבנה וְיוֹאָ֜חוְיוֹאָחויואח אֶלאֶלאל־־־רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה דַּבֶּרדַּבֶּרדבר־־־נָ֤אנָאנא אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך אֲרָמִ֔יתאֲרָמִיתארמית כִּ֥יכִּיכי שֹׁמְעִ֖יםשֹׁמְעִיםשמעים אֲנָ֑חְנוּאֲנָחְנוּאנחנו וְאַלוְאַלואל־־־תְּדַבֵּ֤רתְּדַבֵּרתדבר עִמָּ֙נוּ֙עִמָּנוּעמנו יְהוּדִ֔יתיְהוּדִיתיהודית בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַחֹמָֽההַחֹמָההחמה׃׃׃ 18:27 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה הַעַ֨להַעַלהעל אֲדֹנֶ֤יךָאֲדֹנֶיךָאדניך וְאֵלֶ֙יךָ֙וְאֵלֶיךָואליך שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא עַלעַלעל־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים עַלעַלעל־־־הַ֣חֹמָ֔ההַחֹמָההחמה לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל אֶתאֶתאת [חריהם כ][חריהם כ][חריהם כ] (צוֹאָתָ֗ם ק)(צוֹאָתָם ק)(צואתם ק) וְלִשְׁתּ֛וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות אֶתאֶתאת־־־[שיניהם כ][שיניהם כ][שיניהם כ] (מימֵ֥י ק)(מימֵי ק)(מימי ק) (רַגְלֵיהֶ֖ם ק)(רַגְלֵיהֶם ק)(רגליהם ק) עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 18:28 וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא בְקוֹלבְקוֹלבקול־־־גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול יְהוּדִ֑יתיְהוּדִיתיהודית וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְע֛וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 18:29 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־יַשִּׁ֥יאיַשִּׁיאישיא לָכֶ֖םלָכֶםלכם חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא יוּכַ֔ליוּכַליוכל לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 18:30 וְאַלוְאַלואל־־־יַבְטַ֨חיַבְטַחיבטח אֶתְכֶ֤םאֶתְכֶםאתכם חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַצֵּ֥להַצֵּלהצל יַצִּילֵ֖נוּיַצִּילֵנוּיצילנו יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא תִנָּתֵן֙תִנָּתֵןתנתן אֶתאֶתאת־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת בְּיַ֖דבְּיַדביד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 18:31 אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֖וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֗וּראַשּׁוּראשור עֲשֽׂוּעֲשׂוּעשו־־־אִתִּ֤יאִתִּיאתי בְרָכָה֙בְרָכָהברכה וּצְא֣וּוּצְאוּוצאו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְאִכְל֤וּוְאִכְלוּואכלו אִישׁאִישׁאיש־־־גַּפְנוֹ֙גַּפְנוֹגפנו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש תְּאֵֽנָת֔וֹתְּאֵנָתוֹתאנתו וּשְׁת֖וּוּשְׁתוּושתו אִ֥ישׁאִישׁאיש מֵֽימֵימי־־־בוֹרֽוֹבוֹרוֹבורו׃׃׃ 18:32 עַדעַדעד־־־בֹּאִי֩בֹּאִיבאי וְלָקַחְתִּ֨יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּאַרְצְכֶ֗םכְּאַרְצְכֶםכארצכם אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ דָּגָ֨ןדָּגָןדגן וְתִיר֜וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם וּכְרָמִ֗יםוּכְרָמִיםוכרמים אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ זֵ֤יתזֵיתזית יִצְהָר֙יִצְהָריצהר וּדְבַ֔שׁוּדְבַשׁודבש וִֽחְי֖וּוִחְיוּוחיו וְלֹ֣אוְלֹאולא תָמֻ֑תוּתָמֻתוּתמתו וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּשְׁמְעוּ֙תִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כִּֽיכִּיכי־־־יַסִּ֤יתיַסִּיתיסית אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה יַצִּילֵֽנוּיַצִּילֵנוּיצילנו׃׃׃ 18:33 הַהַצֵּ֥להַהַצֵּלההצל הִצִּ֛ילוּהִצִּילוּהצילו אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו מִיַּ֖דמִיַּדמיד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 18:34 אַיֵּה֩אַיֵּהאיה אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי חֲמָ֜תחֲמָתחמת וְאַרְפָּ֗דוְאַרְפָּדוארפד אַיֵּ֛האַיֵּהאיה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי סְפַרְוַ֖יִםסְפַרְוַיִםספרוים הֵנַ֣עהֵנַעהנע וְעִוָּ֑הוְעִוָּהועוה כִּֽיכִּיכי־־־הִצִּ֥ילוּהִצִּילוּהצילו אֶתאֶתאת־־־שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 18:35 מִ֚ימִימי בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָֽאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִצִּ֥ילוּהִצִּילוּהצילו אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֖םאַרְצָםארצם מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי כִּיכִּיכי־־־יַצִּ֧יליַצִּיליציל יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 18:36 וְהֶחֱרִ֣ישׁוּוְהֶחֱרִישׁוּוהחרישו הָעָ֔םהָעָםהעם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָנ֥וּעָנוּענו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו דָּבָ֑רדָּבָרדבר כִּיכִּיכי־־־מִצְוַ֨תמִצְוַתמצות הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִ֛יאהִיאהיא לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תַעֲנֻֽהוּתַעֲנֻהוּתענהו׃׃׃ 18:37 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֶלְיָקִ֣יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֣החִלְקִיָּהחלקיה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַ֠בַּיִתהַבַּיִתהבית וְשֶׁבְנָ֨אוְשֶׁבְנָאושבנא הַסֹּפֵ֜רהַסֹּפֵרהספר וְיוֹאָ֨חוְיוֹאָחויואח בֶּןבֶּןבן־־־אָסָ֧ףאָסָףאסף הַמַּזְכִּ֛ירהַמַּזְכִּירהמזכיר אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו קְרוּעֵ֣יקְרוּעֵיקרועי בְגָדִ֑יםבְגָדִיםבגדים וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו ל֔וֹלוֹלו דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי רַברַברב־־־שָׁקֵֽהשָׁקֵהשקה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain