Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 19

19:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֙עַ֙כִּשְׁמֹעַכשמע הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו וַיִּקְרַ֖עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֑יובְּגָדָיובגדיו וַיִּתְכַּ֣סוַיִּתְכַּסויתכס בַּשָּׂ֔קבַּשָּׂקבשק וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:2 וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־אֶלְיָקִ֨יםאֶלְיָקִיםאליקים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַבַּ֜יִתהַבַּיִתהבית וְשֶׁבְנָ֣אוְשֶׁבְנָאושבנא הַסֹּפֵ֗רהַסֹּפֵרהספר וְאֵת֙וְאֵתואת זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הַכֹּֽהֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מִתְכַּסִּ֖יםמִתְכַּסִּיםמתכסים בַּשַּׂקִּ֑יםבַּשַּׂקִּיםבשקים אֶלאֶלאל־־־יְשַֽׁעְיָ֥הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא בֶּןבֶּןבן־־־אָמֽוֹץאָמוֹץאמוץ׃׃׃ 19:3 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו יוֹםיוֹםיום־־־צָרָ֧הצָרָהצרה וְתוֹכֵחָ֛הוְתוֹכֵחָהותוכחה וּנְאָצָ֖הוּנְאָצָהונאצה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי בָ֤אוּבָאוּבאו בָנִים֙בָנִיםבנים עַדעַדעד־־־מַשְׁבֵּ֔רמַשְׁבֵּרמשבר וְכֹ֥חַוְכֹחַוכח אַ֖יִןאַיִןאין לְלֵדָֽהלְלֵדָהללדה׃׃׃ 19:4 אוּלַ֡יאוּלַיאולי יִשְׁמַע֩יִשְׁמַעישמע יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר שְׁלָח֨וֹשְׁלָחוֹשלחו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֤וּראַשּׁוּראשור ׀׀׀ אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו לְחָרֵף֙לְחָרֵףלחרף אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים חַ֔יחַיחי וְהוֹכִ֙יחַ֙וְהוֹכִיחַוהוכיח בַּדְּבָרִ֔יםבַּדְּבָרִיםבדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְנָשָׂ֣אתָוְנָשָׂאתָונשאת תְפִלָּ֔התְפִלָּהתפלה בְּעַ֥דבְּעַדבעד הַשְּׁאֵרִ֖יתהַשְּׁאֵרִיתהשארית הַנִּמְצָאָֽההַנִּמְצָאָההנמצאה׃׃׃ 19:5 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֛יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶלאֶלאל־־־יְשַֽׁעַיָֽהוּיְשַׁעַיָהוּישעיהו׃׃׃ 19:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם יְשַֽׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמְר֖וּןתֹאמְרוּןתאמרון אֶלאֶלאל־־־אֲדֹֽנֵיכֶ֑םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר גִּדְּפ֛וּגִּדְּפוּגדפו נַעֲרֵ֥ינַעֲרֵינערי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ 19:7 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן בּוֹ֙בּוֹבו ר֔וּחַרוּחַרוח וְשָׁמַ֥עוְשָׁמַעושמע שְׁמוּעָ֖השְׁמוּעָהשמועה וְשָׁ֣בוְשָׁבושב לְאַרְצ֑וֹלְאַרְצוֹלארצו וְהִפַּלְתִּ֥יווְהִפַּלְתִּיווהפלתיו בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בְּאַרְצֽוֹבְּאַרְצוֹבארצו׃׃׃ 19:8 וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה וַיִּמְצָא֙וַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור נִלְחָ֖םנִלְחָםנלחם עַלעַלעל־־־לִבְנָ֑הלִבְנָהלבנה כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֔עשָׁמַעשמע כִּ֥יכִּיכי נָסַ֖ענָסַענסע מִלָּכִֽישׁמִלָּכִישׁמלכיש׃׃׃ 19:9 וַיִּשְׁמַ֗עוַיִּשְׁמַעוישמע אֶלאֶלאל־־־תִּרְהָ֤קָהתִּרְהָקָהתרהקה מֶֽלֶךמֶלֶךמלך־־־כּוּשׁ֙כּוּשׁכוש לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יָצָ֖איָצָאיצא לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 19:10 כֹּ֣הכֹּהכה תֹאמְר֗וּןתֹאמְרוּןתאמרון אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֤הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־יַשִּׁאֲךָ֣יַשִּׁאֲךָישאך אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֛האַתָּהאתה בֹּטֵ֥חַבֹּטֵחַבטח בּ֖וֹבּוֹבו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹ֤אלֹאלא תִנָּתֵן֙תִנָּתֵןתנתן יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּיַ֖דבְּיַדביד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 19:11 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֜וּעָשׂוּעשו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור לְכָללְכָללכל־־־הָאֲרָצ֖וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות לְהַֽחֲרִימָ֑םלְהַחֲרִימָםלהחרימם וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּנָּצֵֽלתִּנָּצֵלתנצל׃׃׃ 19:12 הַהִצִּ֨ילוּהַהִצִּילוּההצילו אֹתָ֜םאֹתָםאתם אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שִׁחֲת֣וּשִׁחֲתוּשחתו אֲבוֹתַ֔יאֲבוֹתַיאבותי אֶתאֶתאת־־־גּוֹזָ֖ןגּוֹזָןגוזן וְאֶתוְאֶתואת־־־חָרָ֑ןחָרָןחרן וְרֶ֥צֶףוְרֶצֶףורצף וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־עֶ֖דֶןעֶדֶןעדן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּתְלַאשָּֽׂרבִּתְלַאשָּׂרבתלאשר׃׃׃ 19:13 אַיּ֤וֹאַיּוֹאיו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֲמָת֙חֲמָתחמת וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך אַרְפָּ֔דאַרְפָּדארפד וּמֶ֖לֶךְוּמֶלֶךְומלך לָעִ֣ירלָעִירלעיר סְפַרְוָ֑יִםסְפַרְוָיִםספרוים הֵנַ֖עהֵנַעהנע וְעִוָּֽהוְעִוָּהועוה׃׃׃ 19:14 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח חִזְקִיָּ֧הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶתאֶתאת־־־הַסְּפָרִ֛יםהַסְּפָרִיםהספרים מִיַּ֥דמִיַּדמיד הַמַּלְאָכִ֖יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיִּקְרָאֵ֑םוַיִּקְרָאֵםויקראם וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּפְרְשֵׂ֥הוּוַיִּפְרְשֵׂהוּויפרשהו חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
19:15 וַיִּתְפַּלֵּ֨לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל חִזְקִיָּ֜הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָה֮יְהוָהיהוה וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב הַכְּרֻבִ֔יםהַכְּרֻבִיםהכרבים אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֤וּאהוּאהוא הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לְבַדְּךָ֔לְבַדְּךָלבדך לְכֹ֖ללְכֹללכל מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אַתָּ֣האַתָּהאתה עָשִׂ֔יתָעָשִׂיתָעשית אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 19:16 הַטֵּ֨ההַטֵּההטה יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ אָזְנְךָ֙אָזְנְךָאזנך וּֽשֲׁמָ֔עוּשֲׁמָעושמע פְּקַ֧חפְּקַחפקח יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך וּרְאֵ֑הוּרְאֵהוראה וּשְׁמַ֗עוּשְׁמַעושמע אֵ֚תאֵתאת דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי סַנְחֵרִ֔יבסַנְחֵרִיבסנחריב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁלָח֔וֹשְׁלָחוֹשלחו לְחָרֵ֖ףלְחָרֵףלחרף אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים חָֽיחָיחי׃׃׃ 19:17 אָמְנָ֖םאָמְנָםאמנם יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֶחֱרִ֜יבוּהֶחֱרִיבוּהחריבו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצָֽםאַרְצָםארצם׃׃׃ 19:18 וְנָתְנ֥וּוְנָתְנוּונתנו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים הֵ֗מָּההֵמָּההמה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־מַעֲשֵׂ֧המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵֽייְדֵיידי־־־אָדָ֛םאָדָםאדם עֵ֥ץעֵץעץ וָאֶ֖בֶןוָאֶבֶןואבן וַֽיְאַבְּדֽוּםוַיְאַבְּדוּםויאבדום׃׃׃ 19:19 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הוֹשִׁיעֵ֥נוּהוֹשִׁיעֵנוּהושיענו נָ֖אנָאנא מִיָּד֑וֹמִיָּדוֹמידו וְיֵֽדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֛האַתָּהאתה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לְבַדֶּֽךָלְבַדֶּךָלבדך׃׃׃ ססס 19:20 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח יְשַֽׁעְיָ֣הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֔וֹץאָמוֹץאמוץ אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִתְפַּלַּ֧לְתָּהִתְפַּלַּלְתָּהתפללת אֵלַ֛יאֵלַיאלי אֶלאֶלאל־־־סַנְחֵרִ֥בסַנְחֵרִבסנחרב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ 19:21 זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלָ֑יועָלָיועליו בָּזָ֨הבָּזָהבזה לְךָ֜לְךָלך לָעֲגָ֣הלָעֲגָהלעגה לְךָ֗לְךָלך בְּתוּלַת֙בְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון אַחֲרֶ֙יךָ֙אַחֲרֶיךָאחריך רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הֵנִ֔יעָההֵנִיעָההניעה בַּ֖תבַּתבת יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 19:22 אֶתאֶתאת־־־מִ֤ימִימי חֵרַ֙פְתָּ֙חֵרַפְתָּחרפת וְגִדַּ֔פְתָּוְגִדַּפְתָּוגדפת וְעַלוְעַלועל־־־מִ֖ימִימי הֲרִימ֣וֹתָהֲרִימוֹתָהרימות קּ֑וֹלקּוֹלקול וַתִּשָּׂ֥אוַתִּשָּׂאותשא מָר֛וֹםמָרוֹםמרום עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך עַלעַלעל־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:23 בְּיַ֣דבְּיַדביד מַלְאָכֶיךָ֮מַלְאָכֶיךָמלאכיך חֵרַ֣פְתָּחֵרַפְתָּחרפת ׀׀׀ אֲדֹנָי֒אֲדֹנָיאדני וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר [בְּרֶכֶב כ][בְּרֶכֶב כ][ברכב כ] (בְּרֹ֥ב ק)(בְּרֹב ק)(ברב ק) רִכְבִּ֛ירִכְבִּירכבי אֲנִ֥יאֲנִיאני עָלִ֛יתִיעָלִיתִיעליתי מְר֥וֹםמְרוֹםמרום הָרִ֖יםהָרִיםהרים יַרְכְּתֵ֣ייַרְכְּתֵיירכתי לְבָנ֑וֹןלְבָנוֹןלבנון וְאֶכְרֹ֞תוְאֶכְרֹתואכרת קוֹמַ֤תקוֹמַתקומת אֲרָזָיו֙אֲרָזָיוארזיו מִבְח֣וֹרמִבְחוֹרמבחור בְּרֹשָׁ֔יובְּרֹשָׁיוברשיו וְאָב֙וֹאָה֙וְאָבוֹאָהואבואה מְל֣וֹןמְלוֹןמלון קִצֹּ֔הקִצֹּהקצה יַ֖עַריַעַריער כַּרְמִלּֽוֹכַּרְמִלּוֹכרמלו׃׃׃ 19:24 אֲנִ֣יאֲנִיאני קַ֔רְתִּיקַרְתִּיקרתי וְשָׁתִ֖יתִיוְשָׁתִיתִיושתיתי מַ֣יִםמַיִםמים זָרִ֑יםזָרִיםזרים וְאַחְרִב֙וְאַחְרִבואחרב בְּכַףבְּכַףבכף־־־פְּעָמַ֔יפְּעָמַיפעמי כֹּ֖לכֹּלכל יְאֹרֵ֥ייְאֹרֵייארי מָצֽוֹרמָצוֹרמצור׃׃׃ 19:25 הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־שָׁמַ֤עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת לְמֵֽרָחוֹק֙לְמֵרָחוֹקלמרחוק אֹתָ֣הּאֹתָהּאתה עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְמִ֥ימֵילְמִימֵילמימי קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם וִֽיצַרְתִּ֑יהָוִיצַרְתִּיהָויצרתיה עַתָּ֣העַתָּהעתה הֲבֵיאתִ֗יהָהֲבֵיאתִיהָהביאתיה וּתְהִ֗יוּתְהִיותהי לַהְשׁ֛וֹתלַהְשׁוֹתלהשות גַּלִּ֥יםגַּלִּיםגלים נִצִּ֖יםנִצִּיםנצים עָרִ֥יםעָרִיםערים בְּצֻרֽוֹתבְּצֻרוֹתבצרות׃׃׃ 19:26 וְיֹֽשְׁבֵיהֶן֙וְיֹשְׁבֵיהֶןוישביהן קִצְרֵיקִצְרֵיקצרי־־־יָ֔דיָדיד חַ֖תּוּחַתּוּחתו וַיֵּבֹ֑שׁוּוַיֵּבֹשׁוּויבשו הָי֞וּהָיוּהיו עֵ֤שֶׂבעֵשֶׂבעשב שָׂדֶה֙שָׂדֶהשדה וִ֣ירַקוִירַקוירק דֶּ֔שֶׁאדֶּשֶׁאדשא חֲצִ֣ירחֲצִירחציר גַּגּ֔וֹתגַּגּוֹתגגות וּשְׁדֵפָ֖הוּשְׁדֵפָהושדפה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני קָמָֽהקָמָהקמה׃׃׃ 19:27 וְשִׁבְתְּךָ֛וְשִׁבְתְּךָושבתך וְצֵאתְךָ֥וְצֵאתְךָוצאתך וּבֹאֲךָ֖וּבֹאֲךָובאך יָדָ֑עְתִּייָדָעְתִּיידעתי וְאֵ֖תוְאֵתואת הִֽתְרַגֶּזְךָ֥הִתְרַגֶּזְךָהתרגזך אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 19:28 יַ֚עַןיַעַןיען הִתְרַגֶּזְךָ֣הִתְרַגֶּזְךָהתרגזך אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְשַׁאֲנַנְךָ֖וְשַׁאֲנַנְךָושאננך עָלָ֣העָלָהעלה בְאָזְנָ֑יבְאָזְנָיבאזני וְשַׂמְתִּ֨יוְשַׂמְתִּיושמתי חַחִ֜יחַחִיחחי בְּאַפֶּ֗ךָבְּאַפֶּךָבאפך וּמִתְגִּי֙וּמִתְגִּיומתגי בִּשְׂפָתֶ֔יךָבִּשְׂפָתֶיךָבשפתיך וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָוַהֲשִׁבֹתִיךָוהשבתיך בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אתָבָּאתָבאת בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 19:29 וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֣לְּךָלך הָא֔וֹתהָאוֹתהאות אָכ֤וֹלאָכוֹלאכול הַשָּׁנָה֙הַשָּׁנָההשנה סָפִ֔יחַסָפִיחַספיח וּבַשָּׁנָ֥הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית סָחִ֑ישׁסָחִישׁסחיש וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשְּׁלִישִׁ֗יתהַשְּׁלִישִׁיתהשלישית זִרְע֧וּזִרְעוּזרעו וְקִצְר֛וּוְקִצְרוּוקצרו וְנִטְע֥וּוְנִטְעוּונטעו כְרָמִ֖יםכְרָמִיםכרמים וְאִכְל֥וּוְאִכְלוּואכלו פִרְיָֽםפִרְיָםפרים׃׃׃ 19:30 וְיָ֨סְפָ֜הוְיָסְפָהויספה פְּלֵיטַ֧תפְּלֵיטַתפליטת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הַנִּשְׁאָרָ֖ההַנִּשְׁאָרָההנשארה שֹׁ֣רֶשׁשֹׁרֶשׁשרש לְמָ֑טָּהלְמָטָּהלמטה וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה פְרִ֖יפְרִיפרי לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 19:31 כִּ֤יכִּיכי מִירוּשָׁלִַ֙ם֙מִירוּשָׁלִַםמירושלם תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא שְׁאֵרִ֔יתשְׁאֵרִיתשארית וּפְלֵיטָ֖הוּפְלֵיטָהופליטה מֵהַ֣רמֵהַרמהר צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון קִנְאַ֛תקִנְאַתקנאת יְהוָ֥היְהוָהיהוה (צְבָא֖וֹת ק)(צְבָאוֹת ק)(צבאות ק) תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ ססס 19:32 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור לֹ֤אלֹאלא יָבֹא֙יָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוֹרֶ֥היוֹרֶהיורה שָׁ֖םשָׁםשם חֵ֑ץחֵץחץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יְקַדְּמֶ֣נָּהיְקַדְּמֶנָּהיקדמנה מָגֵ֔ןמָגֵןמגן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׁפֹּ֥ךְיִשְׁפֹּךְישפך עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה סֹלְלָֽהסֹלְלָהסללה׃׃׃ 19:33 בַּדֶּ֥רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָבֹ֖איָבֹאיבא בָּ֣הּבָּהּבה יָשׁ֑וּביָשׁוּבישוב וְאֶלוְאֶלואל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לֹ֥אלֹאלא יָבֹ֖איָבֹאיבא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:34 וְגַנּוֹתִ֛יוְגַנּוֹתִיוגנותי אֶלאֶלאל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְהֽוֹשִׁיעָ֑הּלְהוֹשִׁיעָהּלהושיעה לְמַֽעֲנִ֔ילְמַעֲנִילמעני וּלְמַ֖עַןוּלְמַעַןולמען דָּוִ֥דדָּוִדדוד עַבְדִּֽיעַבְדִּיעבדי׃׃׃ 19:35 וַיְהִי֮וַיְהִיויהי בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַהוּא֒הַהוּאההוא וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא ׀׀׀ מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיַּךְ֙וַיַּךְויך בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור מֵאָ֛המֵאָהמאה שְׁמוֹנִ֥יםשְׁמוֹנִיםשמונים וַחֲמִשָּׁ֖הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אָ֑לֶףאָלֶףאלף וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה כֻלָּ֖םכֻלָּםכלם פְּגָרִ֥יםפְּגָרִיםפגרים מֵתִֽיםמֵתִיםמתים׃׃׃ 19:36 וַיִּסַּ֣עוַיִּסַּעויסע וַיֵּ֔לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב סַנְחֵרִ֣יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּנִֽינְוֵֽהבְּנִינְוֵהבנינוה׃׃׃ 19:37 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי ה֨וּאהוּאהוא מִֽשְׁתַּחֲוֶ֜המִשְׁתַּחֲוֶהמשתחוה בֵּ֣יתבֵּיתבית ׀׀׀ נִסְרֹ֣ךְנִסְרֹךְנסרך אֱלֹהָ֗יואֱלֹהָיואלהיו וְֽאַדְרַמֶּ֨לֶךְוְאַדְרַמֶּלֶךְואדרמלך וְשַׂרְאֶ֤צֶרוְשַׂרְאֶצֶרושראצר (בָּנָיו֙ ק)(בָּנָיו ק)(בניו ק) הִכֻּ֣הוּהִכֻּהוּהכהו בַחֶ֔רֶבבַחֶרֶבבחרב וְהֵ֥מָּהוְהֵמָּהוהמה נִמְלְט֖וּנִמְלְטוּנמלטו אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֲרָרָ֑טאֲרָרָטאררט וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֵֽסַראֵסַראסר־־־חַדֹּ֥ןחַדֹּןחדן בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain