Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 20

20:1 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם חָלָ֥החָלָהחלה חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לָמ֑וּתלָמוּתלמות וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֵ֠לָיואֵלָיואליו יְשַׁעְיָ֨הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֜וֹץאָמוֹץאמוץ הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה צַ֣וצַוצו לְבֵיתֶ֔ךָלְבֵיתֶךָלביתך כִּ֛יכִּיכי מֵ֥תמֵתמת אַתָּ֖האַתָּהאתה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽחְיֶֽהתִחְיֶהתחיה׃׃׃ 20:2 וַיַּסֵּ֥בוַיַּסֵּבויסב אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו אֶלאֶלאל־־־הַקִּ֑ירהַקִּירהקיר וַיִּ֨תְפַּלֵּ֔לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 20:3 אָנָּ֣האָנָּהאנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה זְכָרזְכָרזכר־־־נָ֞אנָאנא אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הִתְהַלַּ֣כְתִּיהִתְהַלַּכְתִּיהתהלכתי לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך בֶּֽאֱמֶת֙בֶּאֱמֶתבאמת וּבְלֵבָ֣בוּבְלֵבָבובלבב שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם וְהַטּ֥וֹבוְהַטּוֹבוהטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְּכִ֥יבְּכִיבכי גָדֽוֹלגָדוֹלגדול׃׃׃ ססס 20:4 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי יְשַׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו לֹ֣אלֹאלא יָצָ֔איָצָאיצא [הָעִיר כ][הָעִיר כ][העיר כ] (חָצֵ֖ר ק)(חָצֵר ק)(חצר ק) הַתִּֽיכֹנָ֑ההַתִּיכֹנָההתיכנה וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָיָ֥ההָיָההיה אֵלָ֖יואֵלָיואליו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 20:5 שׁ֣וּבשׁוּבשוב וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֣הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו נְגִידנְגִידנגיד־־־עַמִּ֗יעַמִּיעמי כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתֶ֔ךָתְּפִלָּתֶךָתפלתך רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־דִּמְעָתֶ֑ךָדִּמְעָתֶךָדמעתך הִנְנִי֙הִנְנִיהנני רֹ֣פֶארֹפֶארפא לָ֔ךְלָךְלך בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי תַּעֲלֶ֖התַּעֲלֶהתעלה בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:6 וְהֹסַפְתִּ֣יוְהֹסַפְתִּיוהספתי עַלעַלעל־־־יָמֶ֗יךָיָמֶיךָימיך חֲמֵ֤שׁחֲמֵשׁחמש עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וּמִכַּ֤ףוּמִכַּףומכף מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור אַצִּ֣ילְךָ֔אַצִּילְךָאצילך וְאֵ֖תוְאֵתואת הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְגַנּוֹתִי֙וְגַנּוֹתִיוגנותי עַלעַלעל־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת לְמַֽעֲנִ֔ילְמַעֲנִילמעני וּלְמַ֖עַןוּלְמַעַןולמען דָּוִ֥דדָּוִדדוד עַבְדִּֽיעַבְדִּיעבדי׃׃׃ 20:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְשַֽׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו קְח֖וּקְחוּקחו דְּבֶ֣לֶתדְּבֶלֶתדבלת תְּאֵנִ֑יםתְּאֵנִיםתאנים וַיִּקְח֛וּוַיִּקְחוּויקחו וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עַֽלעַלעל־־־הַשְּׁחִ֖יןהַשְּׁחִיןהשחין וַיֶּֽחִיוַיֶּחִיויחי׃׃׃ 20:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶֽלאֶלאל־־־יְשַׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו מָ֣המָהמה א֔וֹתאוֹתאות כִּֽיכִּיכי־־־יִרְפָּ֥איִרְפָּאירפא יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִ֑ילִילי וְעָלִ֛יתִיוְעָלִיתִיועליתי בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֖יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְשַׁעְיָ֗הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו זֶהזֶהזה־־־לְּךָ֤לְּךָלך הָאוֹת֙הָאוֹתהאות מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֚יכִּיכי יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר הָלַ֤ךְהָלַךְהלך הַצֵּל֙הַצֵּלהצל עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַֽעֲל֔וֹתמַעֲלוֹתמעלות אִםאִםאם־־־יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב עֶ֥שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲלֽוֹתמַעֲלוֹתמעלות׃׃׃ 20:10 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְחִזְקִיָּ֔הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו נָקֵ֣לנָקֵלנקל לַצֵּ֔ללַצֵּללצל לִנְט֖וֹתלִנְטוֹתלנטות עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲל֑וֹתמַעֲלוֹתמעלות לֹ֣אלֹאלא כִ֔יכִיכי יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב הַצֵּ֛להַצֵּלהצל אֲחֹרַנִּ֖יתאֲחֹרַנִּיתאחרנית עֶ֥שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲלֽוֹתמַעֲלוֹתמעלות׃׃׃ 20:11 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא יְשַׁעְיָ֥הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּ֣שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב אֶתאֶתאת־־־הַצֵּ֗להַצֵּלהצל בַּֽ֠מַּעֲלוֹתבַּמַּעֲלוֹתבמעלות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרְדָ֜היָרְדָהירדה בְּמַעֲל֥וֹתבְּמַעֲלוֹתבמעלות אָחָ֛זאָחָזאחז אֲחֹֽרַנִּ֖יתאֲחֹרַנִּיתאחרנית עֶ֥שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲלֽוֹתמַעֲלוֹתמעלות׃׃׃ פפפ
20:12 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֡יאהַהִיאההיא שָׁלַ֡חשָׁלַחשלח בְּרֹאדַ֣ךְבְּרֹאדַךְבראדך בַּ֠לְאֲדָןבַּלְאֲדָןבלאדן בֶּֽןבֶּןבן־־־בַּלְאֲדָ֧ןבַּלְאֲדָןבלאדן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל סְפָרִ֥יםסְפָרִיםספרים וּמִנְחָ֖הוּמִנְחָהומנחה אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֔עשָׁמַעשמע כִּ֥יכִּיכי חָלָ֖החָלָהחלה חִזְקִיָּֽהוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו׃׃׃ 20:13 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע עֲלֵיהֶם֮עֲלֵיהֶםעליהם חִזְקִיָּהוּ֒חִזְקִיָּהוּחזקיהו וַיַּרְאֵ֣םוַיַּרְאֵםויראם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית נְכֹתֹ֡הנְכֹתֹהנכתה אֶתאֶתאת־־־הַכֶּסֶף֩הַכֶּסֶףהכסף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזָּהָ֨בהַזָּהָבהזהב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבְּשָׂמִ֜יםהַבְּשָׂמִיםהבשמים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַטּ֗וֹבהַטּוֹבהטוב וְאֵת֙וְאֵתואת בֵּ֣יתבֵּיתבית כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִמְצָ֖אנִמְצָאנמצא בְּאֽוֹצְרֹתָ֑יובְּאוֹצְרֹתָיובאוצרתיו לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה דָבָ֗רדָבָרדבר אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הֶרְאָ֧םהֶרְאָםהראם חִזְקִיָּ֛הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מֶמְשַׁלְתּֽוֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו׃׃׃ 20:14 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא יְשַֽׁעְיָ֣הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו מָ֥המָהמה אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו ׀׀׀ הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וּמֵאַ֙יִן֙וּמֵאַיִןומאין יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו מֵאֶ֧רֶץמֵאֶרֶץמארץ רְחוֹקָ֛הרְחוֹקָהרחוקה בָּ֖אוּבָּאוּבאו מִבָּבֶֽלמִבָּבֶלמבבל׃׃׃ 20:15 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָ֥המָהמה רָא֖וּרָאוּראו בְּבֵיתֶ֑ךָבְּבֵיתֶךָבביתך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֗הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בְּבֵיתִי֙בְּבֵיתִיבביתי רָא֔וּרָאוּראו לֹאלֹאלא־־־הָיָ֥ההָיָההיה דָבָ֛רדָבָרדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הִרְאִיתִ֖םהִרְאִיתִםהראיתם בְּאֹצְרֹתָֽיבְּאֹצְרֹתָיבאצרתי׃׃׃ 20:16 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְשַׁעְיָ֖הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו שְׁמַ֖עשְׁמַעשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:17 הִנֵּה֮הִנֵּההנה יָמִ֣יםיָמִיםימים בָּאִים֒בָּאִיםבאים וְנִשָּׂ֣אוְנִשָּׂאונשא ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּבֵיתֶ֗ךָבְּבֵיתֶךָבביתך וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר אָצְר֧וּאָצְרוּאצרו אֲבֹתֶ֛יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך עַדעַדעד־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בָּבֶ֑לָהבָּבֶלָהבבלה לֹֽאלֹאלא־־־יִוָּתֵ֥ריִוָּתֵריותר דָּבָ֖רדָּבָרדבר אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:18 וּמִבָּנֶ֜יךָוּמִבָּנֶיךָומבניך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יֵצְא֧וּיֵצְאוּיצאו מִמְּךָ֛מִמְּךָממך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תּוֹלִ֖ידתּוֹלִידתוליד [יִקָּח כ][יִקָּח כ][יקח כ] (יִקָּ֑חוּ ק)(יִקָּחוּ ק)(יקחו ק) וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו סָֽרִיסִ֔יםסָרִיסִיםסריסים בְּהֵיכַ֖לבְּהֵיכַלבהיכל מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 20:19 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶֽלאֶלאל־־־יְשַֽׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו ט֥וֹבטוֹבטוב דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֑רְתָּדִּבַּרְתָּדברת וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא אִםאִםאם־־־שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום וֶאֱמֶ֖תוֶאֱמֶתואמת יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בְיָמָֽיבְיָמָיבימי׃׃׃ 20:20 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו וְכָלוְכָלוכל־־־גְּב֣וּרָת֔וֹגְּבוּרָתוֹגבורתו וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר עָשָׂ֗העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַבְּרֵכָה֙הַבְּרֵכָההברכה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּעָלָ֔ההַתְּעָלָההתעלה וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים הָעִ֑ירָההָעִירָההעירה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 20:21 וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain