Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 21

21:1 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁתֵּ֨יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וַחֲמִשִּׁ֤יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים וְחָמֵשׁ֙וְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אִמּ֖וֹאִמּוֹאמו חֶפְצִיחֶפְצִיחפצי־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 21:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּתֽוֹעֲבֹת֙כְּתוֹעֲבֹתכתועבת הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הוֹרִ֣ישׁהוֹרִישׁהוריש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:3 וַיָּ֗שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיִּ֙בֶן֙וַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֔וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִבַּ֖דאִבַּדאבד חִזְקִיָּ֣הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אָבִ֑יואָבִיואביו וַיָּ֨קֶםוַיָּקֶםויקם מִזְבְּחֹ֜תמִזְבְּחֹתמזבחת לַבַּ֗עַללַבַּעַללבעל וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֲשֵׁרָה֙אֲשֵׁרָהאשרה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֗העָשָׂהעשה אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּשְׁתַּ֙חוּ֙וַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַֽיַּעֲבֹ֖דוַיַּעֲבֹדויעבד אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 21:4 וּבָנָ֥הוּבָנָהובנה מִזְבְּחֹ֖תמִזְבְּחֹתמזבחת בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים אֶתאֶתאת־־־שְׁמִֽישְׁמִישמי׃׃׃ 21:5 וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן מִזְבְּח֖וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים בִּשְׁתֵּ֖יבִּשְׁתֵּיבשתי חַצְר֥וֹתחַצְרוֹתחצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:6 וְהֶעֱבִ֤ירוְהֶעֱבִירוהעביר אֶתאֶתאת־־־בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וְעוֹנֵ֣ןוְעוֹנֵןועונן וְנִחֵ֔שׁוְנִחֵשׁונחש וְעָ֥שָׂהוְעָשָׂהועשה א֖וֹבאוֹבאוב וְיִדְּעֹנִ֑יםוְיִדְּעֹנִיםוידענים הִרְבָּ֗ההִרְבָּההרבה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַכְעִֽיסלְהַכְעִיסלהכעיס׃׃׃ 21:7 וַיָּ֕שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־פֶּ֥סֶלפֶּסֶלפסל הָאֲשֵׁרָ֖ההָאֲשֵׁרָההאשרה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה בַּבַּ֗יִתבַּבַּיִתבבית אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בְנ֔וֹבְנוֹבנו בַּבַּ֨יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּ֜ההַזֶּההזה וּבִירוּשָׁלִַ֗םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּחַ֙רְתִּי֙בָּחַרְתִּיבחרתי מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 21:8 וְלֹ֣אוְלֹאולא אֹסִ֗יףאֹסִיףאסיף לְהָנִיד֙לְהָנִידלהניד רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לַֽאֲבוֹתָ֑םלַאֲבוֹתָםלאבותם רַ֣קרַקרק ׀׀׀ אִםאִםאם־־־יִשְׁמְר֣וּיִשְׁמְרוּישמרו לַעֲשׂ֗וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכֹל֙כְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֔יםצִוִּיתִיםצויתים וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־הַ֨תּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֹתָ֖םאֹתָםאתם עַבְדִּ֥יעַבְדִּיעבדי מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 21:9 וְלֹ֖אוְלֹאולא שָׁמֵ֑עוּשָׁמֵעוּשמעו וַיַּתְעֵ֤םוַיַּתְעֵםויתעם מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הָרָ֔עהָרָעהרע מִןמִןמן־־־הַ֨גּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הִשְׁמִ֣ידהִשְׁמִידהשמיד יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:10 וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:11 יַעַן֩יַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה מְנַשֶּׁ֤המְנַשֶּׁהמנשה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה הַתֹּעֵב֣וֹתהַתֹּעֵבוֹתהתעבות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה הֵרַ֕עהֵרַעהרע מִכֹּ֛למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיַּחֲטִ֥אוַיַּחֲטִאויחטא גַֽםגַםגם־־־אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בְּגִלּוּלָֽיובְּגִלּוּלָיובגלוליו׃׃׃ פפפ
21:12 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִי֙הִנְנִיהנני מֵבִ֣יאמֵבִיאמביא רָעָ֔הרָעָהרעה עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וִֽיהוּדָ֑הוִיהוּדָהויהודה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר כָּלכָּלכל־־־[שֹׁמְעָיו כ][שֹׁמְעָיו כ][שמעיו כ] (שֹׁ֣מְעָ֔הּ ק)(שֹׁמְעָהּ ק)(שמעה ק) תִּצַּ֖לְנָהתִּצַּלְנָהתצלנה שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי אָזְנָֽיואָזְנָיואזניו׃׃׃ 21:13 וְנָטִ֣יתִיוְנָטִיתִיונטיתי עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֵ֚תאֵתאת קָ֣וקָוקו שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁקֹ֖לֶתמִשְׁקֹלֶתמשקלת בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וּמָחִ֨יתִיוּמָחִיתִיומחיתי אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־יִמְחֶ֤היִמְחֶהימחה אֶתאֶתאת־־־הַצַּלַּ֙חַת֙הַצַּלַּחַתהצלחת מָחָ֔המָחָהמחה וְהָפַ֖ךְוְהָפַךְוהפך עַלעַלעל־־־פָּנֶֽיהָפָּנֶיהָפניה׃׃׃ 21:14 וְנָטַשְׁתִּ֗יוְנָטַשְׁתִּיונטשתי אֵ֚תאֵתאת שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית נַחֲלָתִ֔ינַחֲלָתִינחלתי וּנְתַתִּ֖יםוּנְתַתִּיםונתתים בְּיַ֣דבְּיַדביד אֹֽיְבֵיהֶ֑םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְבַ֛זלְבַזלבז וְלִמְשִׁסָּ֖הוְלִמְשִׁסָּהולמשסה לְכָללְכָללכל־־־אֹיְבֵיהֶֽםאֹיְבֵיהֶםאיביהם׃׃׃ 21:15 יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו מַכְעִסִ֖יםמַכְעִסִיםמכעסים אֹתִ֑יאֹתִיאתי מִןמִןמן־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצְא֤וּיָצְאוּיצאו אֲבוֹתָם֙אֲבוֹתָםאבותם מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וְעַ֖דוְעַדועד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 21:16 וְגַם֩וְגַםוגם דָּ֨םדָּםדם נָקִ֜ינָקִינקי שָׁפַ֤ךְשָׁפַךְשפך מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה הַרְבֵּ֣ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֔דמְאֹדמאד עַ֛דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מִלֵּ֥אמִלֵּאמלא אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם פֶּ֣הפֶּהפה לָפֶ֑הלָפֶהלפה לְבַ֤דלְבַדלבד מֵֽחַטָּאתוֹ֙מֵחַטָּאתוֹמחטאתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֣יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:17 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וְחַטָּאת֖וֹוְחַטָּאתוֹוחטאתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֑אחָטָאחטא הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 21:18 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֥רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּגַןבְּגַןבגן־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו בְּגַןבְּגַןבגן־־־עֻזָּ֑אעֻזָּאעזא וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אָמ֥וֹןאָמוֹןאמון בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
21:19 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁתַּ֤יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אָמ֣וֹןאָמוֹןאמון בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁתַּ֣יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו מְשֻׁלֶּ֥מֶתמְשֻׁלֶּמֶתמשלמת בַּתבַּתבת־־־חָר֖וּץחָרוּץחרוץ מִןמִןמן־־־יָטְבָֽהיָטְבָהיטבה׃׃׃ 21:20 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 21:21 וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֣ךְהָלַךְהלך אָבִ֑יואָבִיואביו וַֽיַּעֲבֹ֗דוַיַּעֲבֹדויעבד אֶתאֶתאת־־־הַגִּלֻּלִים֙הַגִּלֻּלִיםהגללים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָבַ֣דעָבַדעבד אָבִ֔יואָבִיואביו וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 21:22 וַיַּעֲזֹ֕בוַיַּעֲזֹבויעזב אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וְלֹ֥אוְלֹאולא הָלַ֖ךְהָלַךְהלך בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:23 וַיִּקְשְׁר֥וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו עַבְדֵֽיעַבְדֵיעבדי־־־אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון עָלָ֑יועָלָיועליו וַיָּמִ֥יתוּוַיָּמִיתוּוימיתו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּבֵיתֽוֹבְּבֵיתוֹבביתו׃׃׃ 21:24 וַיַּךְ֙וַיַּךְויך עַםעַםעם־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַקֹּשְׁרִ֖יםהַקֹּשְׁרִיםהקשרים עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָמ֑וֹןאָמוֹןאמון וַיַּמְלִ֧יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו עַםעַםעם־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 21:25 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 21:26 וַיִּקְבֹּ֥רוַיִּקְבֹּרויקבר אֹת֛וֹאֹתוֹאתו בִּקְבֻרָת֖וֹבִּקְבֻרָתוֹבקברתו בְּגַןבְּגַןבגן־־־עֻזָּ֑אעֻזָּאעזא וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain