Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 23

23:1 וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּאַסְפ֣וּוַיַּאַסְפוּויאספו אֵלָ֔יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 23:2 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֡היְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָה֩יְהוּדָהיהודה וְכָלוְכָלוכל־־־יֹשְׁבֵ֨ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו וְהַכֹּֽהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַנְּבִיאִ֔יםוְהַנְּבִיאִיםוהנביאים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לְמִקָּטֹ֣ןלְמִקָּטֹןלמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא בְאָזְנֵיהֶ֗םבְאָזְנֵיהֶםבאזניהם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית הַנִּמְצָ֖אהַנִּמְצָאהנמצא בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:3 וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַֽלעַלעל־־־הָ֨עַמּ֜וּדהָעַמּוּדהעמוד וַיִּכְרֹ֥תוַיִּכְרֹתויכרת אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֗היְהוָהיהוה לָלֶ֜כֶתלָלֶכֶתללכת אַחַ֤ראַחַראחר יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְלִשְׁמֹ֨רוְלִשְׁמֹרולשמר מִצְוֺתָ֜יומִצְוֺתָיומצותיו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵדְוֺתָ֤יועֵדְוֺתָיועדותיו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקֹּתָיו֙חֻקֹּתָיוחקתיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לֵ֣בלֵבלב וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש לְהָקִ֗יםלְהָקִיםלהקים אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת הַכְּתֻבִ֖יםהַכְּתֻבִיםהכתבים עַלעַלעל־־־הַסֵּ֣פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בַּבְּרִֽיתבַּבְּרִיתבברית׃׃׃ 23:4 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־חִלְקִיָּהוּ֩חִלְקִיָּהוּחלקיהו הַכֹּהֵ֨ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְאֶתוְאֶתואת־־־כֹּהֲנֵ֣יכֹּהֲנֵיכהני הַמִּשְׁנֶה֮הַמִּשְׁנֶההמשנה וְאֶתוְאֶתואת־־־שֹׁמְרֵ֣ישֹׁמְרֵישמרי הַסַּף֒הַסַּףהסף לְהוֹצִיא֙לְהוֹצִיאלהוציא מֵהֵיכַ֣למֵהֵיכַלמהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֗יםהַכֵּלִיםהכלים הָֽעֲשׂוּיִם֙הָעֲשׂוּיִםהעשוים לַבַּ֣עַללַבַּעַללבעל וְלָֽאֲשֵׁרָ֔הוְלָאֲשֵׁרָהולאשרה וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וַֽיִּשְׂרְפֵ֞םוַיִּשְׂרְפֵםוישרפם מִח֤וּץמִחוּץמחוץ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙לִירוּשָׁלִַםלירושלם בְּשַׁדְמ֣וֹתבְּשַׁדְמוֹתבשדמות קִדְר֔וֹןקִדְרוֹןקדרון וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא אֶתאֶתאת־־־עֲפָרָ֖םעֲפָרָםעפרם בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 23:5 וְהִשְׁבִּ֣יתוְהִשְׁבִּיתוהשבית אֶתאֶתאת־־־הַכְּמָרִ֗יםהַכְּמָרִיםהכמרים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽתְנוּ֙נָתְנוּנתנו מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיְקַטֵּ֤רוַיְקַטֵּרויקטר בַּבָּמוֹת֙בַּבָּמוֹתבבמות בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּמְסִבֵּ֖יוּמְסִבֵּיומסבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽמְקַטְּרִ֣יםהַמְקַטְּרִיםהמקטרים לַבַּ֗עַללַבַּעַללבעל לַשֶּׁ֤מֶשׁלַשֶּׁמֶשׁלשמש וְלַיָּרֵ֙חַ֙וְלַיָּרֵחַולירח וְלַמַּזָּל֔וֹתוְלַמַּזָּלוֹתולמזלות וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל צְבָ֥אצְבָאצבא הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 23:6 וַיֹּצֵ֣אוַיֹּצֵאויצא אֶתאֶתאת־־־הָאֲשֵׁרָה֩הָאֲשֵׁרָההאשרה מִבֵּ֨יתמִבֵּיתמבית יְהוָ֜היְהוָהיהוה מִח֤וּץמִחוּץמחוץ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙לִירוּשָׁלִַםלירושלם אֶלאֶלאל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל קִדְר֔וֹןקִדְרוֹןקדרון וַיִּשְׂרֹ֥ףוַיִּשְׂרֹףוישרף אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה בְּנַ֥חַלבְּנַחַלבנחל קִדְר֖וֹןקִדְרוֹןקדרון וַיָּ֣דֶקוַיָּדֶקוידק לְעָפָ֑רלְעָפָרלעפר וַיַּשְׁלֵךְ֙וַיַּשְׁלֵךְוישלך אֶתאֶתאת־־־עֲפָרָ֔הּעֲפָרָהּעפרה עַלעַלעל־־־קֶ֖בֶרקֶבֶרקבר בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 23:7 וַיִּתֹּץ֙וַיִּתֹּץויתץ אֶתאֶתאת־־־בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי הַקְּדֵשִׁ֔יםהַקְּדֵשִׁיםהקדשים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הַנָּשִׁ֗יםהַנָּשִׁיםהנשים אֹרְג֥וֹתאֹרְגוֹתארגות שָׁ֛םשָׁםשם בָּתִּ֖יםבָּתִּיםבתים לָאֲשֵׁרָֽהלָאֲשֵׁרָהלאשרה׃׃׃ 23:8 וַיָּבֵ֤אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים מֵעָרֵ֣ימֵעָרֵימערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיְטַמֵּ֣אוַיְטַמֵּאויטמא אֶתאֶתאת־־־הַבָּמ֗וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר קִטְּרוּקִטְּרוּקטרו־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מִגֶּ֖בַעמִגֶּבַעמגבע עַדעַדעד־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וְנָתַ֞ץוְנָתַץונתץ אֶתאֶתאת־־־בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות הַשְּׁעָרִ֗יםהַשְּׁעָרִיםהשערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פֶּ֜תַחפֶּתַחפתח שַׁ֤עַרשַׁעַרשער יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע שַׂרשַׂרשר־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־שְׂמֹ֥אולשְׂמֹאולשמאול אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 23:9 אַ֗ךְאַךְאך לֹ֤אלֹאלא יַֽעֲלוּ֙יַעֲלוּיעלו כֹּהֲנֵ֣יכֹּהֲנֵיכהני הַבָּמ֔וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֶלאֶלאל־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־אָכְל֥וּאָכְלוּאכלו מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ 23:10 וְטִמֵּ֣אוְטִמֵּאוטמא אֶתאֶתאת־־־הַתֹּ֔פֶתהַתֹּפֶתהתפת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּגֵ֣יבְּגֵיבגי [בְנֵי כ][בְנֵי כ][בני כ] (בֶן ק)(בֶן ק)(בן ק) הִנֹּ֑םהִנֹּםהנם לְבִלְתִּ֗ילְבִלְתִּילבלתי לְהַעֲבִ֨ירלְהַעֲבִירלהעביר אִ֜ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־בְּנ֧וֹבְּנוֹבנו וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּתּ֛וֹבִּתּוֹבתו בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש לַמֹּֽלֶךְלַמֹּלֶךְלמלך׃׃׃ 23:11 וַיַּשְׁבֵּ֣תוַיַּשְׁבֵּתוישבת אֶתאֶתאת־־־הַסּוּסִ֗יםהַסּוּסִיםהסוסים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתְנוּ֩נָתְנוּנתנו מַלְכֵ֨ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה לַשֶּׁ֙מֶשׁ֙לַשֶּׁמֶשׁלשמש מִבֹּ֣אמִבֹּאמבא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־לִשְׁכַּת֙לִשְׁכַּתלשכת נְתַןנְתַןנתן־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַסָּרִ֔יסהַסָּרִיסהסריס אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בַּפַּרְוָרִ֑יםבַּפַּרְוָרִיםבפרורים וְאֶתוְאֶתואת־־־מַרְכְּב֥וֹתמַרְכְּבוֹתמרכבות הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 23:12 וְאֶֽתוְאֶתואת־־־הַֽמִּזְבְּח֡וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַגָּג֩הַגָּגהגג עֲלִיַּ֨תעֲלִיַּתעלית אָחָ֜זאָחָזאחז אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽמִּזְבְּחוֹת֙הַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה בִּשְׁתֵּ֛יבִּשְׁתֵּיבשתי חַצְר֥וֹתחַצְרוֹתחצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה נָתַ֣ץנָתַץנתץ הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיָּ֣רָץוַיָּרָץוירץ מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וְהִשְׁלִ֥יךְוְהִשְׁלִיךְוהשליך אֶתאֶתאת־־־עֲפָרָ֖םעֲפָרָםעפרם אֶלאֶלאל־־־נַ֥חַלנַחַלנחל קִדְרֽוֹןקִדְרוֹןקדרון׃׃׃ 23:13 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּמ֞וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁר֮אֲשֶׁראשר מִימִ֣יןמִימִיןמימין לְהַרלְהַרלהר־־־הַמַּשְׁחִית֒הַמַּשְׁחִיתהמשחית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּ֠נָהבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֨השְׁלֹמֹהשלמה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל לְעַשְׁתֹּ֣רֶתלְעַשְׁתֹּרֶתלעשתרת ׀׀׀ שִׁקֻּ֣ץשִׁקֻּץשקץ צִידֹנִ֗יםצִידֹנִיםצידנים וְלִכְמוֹשׁ֙וְלִכְמוֹשׁולכמוש שִׁקֻּ֣ץשִׁקֻּץשקץ מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וּלְמִלְכֹּ֖םוּלְמִלְכֹּםולמלכם תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון טִמֵּ֖אטִמֵּאטמא הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 23:14 וְשִׁבַּר֙וְשִׁבַּרושבר אֶתאֶתאת־־־הַמַּצֵּב֔וֹתהַמַּצֵּבוֹתהמצבות וַיִּכְרֹ֖תוַיִּכְרֹתויכרת אֶתאֶתאת־־־הָאֲשֵׁרִ֑יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים וַיְמַלֵּ֥אוַיְמַלֵּאוימלא אֶתאֶתאת־־־מְקוֹמָ֖םמְקוֹמָםמקומם עַצְמ֥וֹתעַצְמוֹתעצמות אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 23:15 וְגַ֨םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֜חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֗לאֵלאל הַבָּמָה֙הַבָּמָההבמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה יָרָבְעָ֤םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָט֙נְבָטנבט אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֣יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֧חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הַה֛וּאהַהוּאההוא וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּמָ֖ההַבָּמָההבמה נָתָ֑ץנָתָץנתץ וַיִּשְׂרֹ֧ףוַיִּשְׂרֹףוישרף אֶתאֶתאת־־־הַבָּמָ֛ההַבָּמָההבמה הֵדַ֥קהֵדַקהדק לְעָפָ֖רלְעָפָרלעפר וְשָׂרַ֥ףוְשָׂרַףושרף אֲשֵׁרָֽהאֲשֵׁרָהאשרה׃׃׃ 23:16 וַיִּ֣פֶןוַיִּפֶןויפן יֹאשִׁיָּ֗הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הַקְּבָרִ֤יםהַקְּבָרִיםהקברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁם֙שָׁםשם בָּהָ֔רבָּהָרבהר וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הָֽעֲצָמוֹת֙הָעֲצָמוֹתהעצמות מִןמִןמן־־־הַקְּבָרִ֔יםהַקְּבָרִיםהקברים וַיִּשְׂרֹ֥ףוַיִּשְׂרֹףוישרף עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַֽיְטַמְּאֵ֑הוּוַיְטַמְּאֵהוּויטמאהו כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר קָרָא֙קָרָאקרא אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָרָ֔אקָרָאקרא אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 23:17 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָ֚המָהמה הַצִּיּ֣וּןהַצִּיּוּןהציון הַלָּ֔זהַלָּזהלז אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֲנִ֣יאֲנִיאני רֹאֶ֑הרֹאֶהראה וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֜יואֵלָיואליו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הָעִ֗ירהָעִירהעיר הַקֶּ֤בֶרהַקֶּבֶרהקבר אִישׁאִישׁאיש־־־הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אבָּאבא מִֽיהוּדָ֔המִיהוּדָהמיהודה וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֤יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתָעָשִׂיתָעשית עַ֖לעַלעל הַמִּזְבַּ֥חהַמִּזְבַּחהמזבח בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 23:18 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַנִּ֣יחוּהַנִּיחוּהניחו ל֔וֹלוֹלו אִ֖ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יָנַ֣עיָנַעינע עַצְמֹתָ֑יועַצְמֹתָיועצמתיו וַֽיְמַלְּטוּ֙וַיְמַלְּטוּוימלטו עַצְמֹתָ֔יועַצְמֹתָיועצמתיו אֵ֚תאֵתאת עַצְמ֣וֹתעַצְמוֹתעצמות הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖אבָּאבא מִשֹּׁמְרֽוֹןמִשֹּׁמְרוֹןמשמרון׃׃׃ 23:19 וְגַם֩וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בָּתֵּ֨יבָּתֵּיבתי הַבָּמ֜וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי שֹׁמְר֗וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֜וּעָשׂוּעשו מַלְכֵ֤ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְהַכְעִ֔יסלְהַכְעִיסלהכעיס הֵסִ֖ירהֵסִירהסיר יֹֽאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶ֔םלָהֶםלהם כְּכָלכְּכָלככל־־־הַֽמַּעֲשִׂ֔יםהַמַּעֲשִׂיםהמעשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 23:20 וַ֠יִּזְבַּחוַיִּזְבַּחויזבח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כֹּהֲנֵ֨יכֹּהֲנֵיכהני הַבָּמ֤וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁם֙שָׁםשם עַלעַלעל־־־הַֽמִּזְבְּח֔וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות וַיִּשְׂרֹ֛ףוַיִּשְׂרֹףוישרף אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֥וֹתעַצְמוֹתעצמות אָדָ֖םאָדָםאדם עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 23:21 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר עֲשׂ֣וּעֲשׂוּעשו פֶ֔סַחפֶסַחפסח לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כַּכָּת֕וּבכַּכָּתוּבככתוב עַ֛לעַלעל סֵ֥פֶרסֵפֶרספר הַבְּרִ֖יתהַבְּרִיתהברית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 23:22 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא נַֽעֲשָׂה֙נַעֲשָׂהנעשה כַּפֶּ֣סַחכַּפֶּסַחכפסח הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מִימֵי֙מִימֵימימי הַשֹּׁ֣פְטִ֔יםהַשֹּׁפְטִיםהשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁפְט֖וּשָׁפְטוּשפטו אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכֹ֗לוְכֹלוכל יְמֵ֛ייְמֵיימי מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וּמַלְכֵ֥יוּמַלְכֵיומלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 23:23 כִּ֗יכִּיכי אִםאִםאם־־־בִּשְׁמֹנֶ֤הבִּשְׁמֹנֶהבשמנה עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך יֹֽאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו נַעֲשָׂ֞הנַעֲשָׂהנעשה הַפֶּ֧סַחהַפֶּסַחהפסח הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 23:24 וְגַ֣םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הָאֹב֣וֹתהָאֹבוֹתהאבות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠יִּדְּעֹנִיםהַיִּדְּעֹנִיםהידענים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּרָפִ֨יםהַתְּרָפִיםהתרפים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגִּלֻּלִ֜יםהַגִּלֻּלִיםהגללים וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַשִּׁקֻּצִ֗יםהַשִּׁקֻּצִיםהשקצים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִרְאוּ֙נִרְאוּנראו בְּאֶ֤רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם בִּעֵ֖רבִּעֵרבער יֹֽאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו לְ֠מַעַןלְמַעַןלמען הָקִ֞יםהָקִיםהקים אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָה֙הַתּוֹרָההתורה הַכְּתֻבִ֣יםהַכְּתֻבִיםהכתבים עַלעַלעל־־־הַסֵּ֔פֶרהַסֵּפֶרהספר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָצָ֛אמָצָאמצא חִלְקִיָּ֥הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:25 וְכָמֹהוּ֩וְכָמֹהוּוכמהו לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֨ההָיָההיה לְפָנָ֜יולְפָנָיולפניו מֶ֗לֶךְמֶלֶךְמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֤בשָׁבשב אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֤וֹלְבָבוֹלבבו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְאֹד֔וֹמְאֹדוֹמאדו כְּכֹ֖לכְּכֹלככל תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וְאַחֲרָ֖יווְאַחֲרָיוואחריו לֹֽאלֹאלא־־־קָ֥םקָםקם כָּמֹֽהוּכָּמֹהוּכמהו׃׃׃ 23:26 אַ֣ךְאַךְאך ׀׀׀ לֹֽאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב יְהוָ֗היְהוָהיהוה מֵחֲר֤וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַפּוֹ֙אַפּוֹאפו הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָרָ֥החָרָהחרה אַפּ֖וֹאַפּוֹאפו בִּֽיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַכְּעָסִ֔יםהַכְּעָסִיםהכעסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִכְעִיס֖וֹהִכְעִיסוֹהכעיסו מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 23:27 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה גַּ֤םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אָסִיר֙אָסִיראסיר מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנַ֔יפָּנַיפני כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הֲסִרֹ֖תִיהֲסִרֹתִיהסרתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּ֠מָאַסְתִּיוּמָאַסְתִּיומאסתי אֶתאֶתאת־־־הָעִ֨ירהָעִירהעיר הַזֹּ֤אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּחַ֙רְתִּי֙בָּחַרְתִּיבחרתי אֶתאֶתאת־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה שְׁמִ֖ישְׁמִישמי שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 23:28 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 23:29 בְּיָמָ֡יובְּיָמָיובימיו עָלָה֩עָלָהעלה פַרְעֹ֨הפַרְעֹהפרעה נְכֹ֧הנְכֹהנכה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור עַלעַלעל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֑תפְּרָתפרת וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו לִקְרָאת֔וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיְמִיתֵ֙הוּ֙וַיְמִיתֵהוּוימיתהו בִּמְגִדּ֔וֹבִּמְגִדּוֹבמגדו כִּרְאֹת֖וֹכִּרְאֹתוֹכראתו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 23:30 וַיַּרְכִּבֻ֨הוּוַיַּרְכִּבֻהוּוירכבהו עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו מֵת֙מֵתמת מִמְּגִדּ֔וֹמִמְּגִדּוֹממגדו וַיְבִאֻ֙הוּ֙וַיְבִאֻהוּויבאהו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בִּקְבֻֽרָת֑וֹבִּקְבֻרָתוֹבקברתו וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח עַםעַםעם־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־יְהֽוֹאָחָז֙יְהוֹאָחָזיהואחז בֶּןבֶּןבן־־־יֹ֣אשִׁיָּ֔הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיִּמְשְׁח֥וּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וַיַּמְלִ֥יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו תַּ֥חַתתַּחַתתחת אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ פפפ
23:31 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשָׁלֹ֤שׁוְשָׁלֹשׁושלש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יְהוֹאָחָ֣זיְהוֹאָחָזיהואחז בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה חֳדָשִׁ֔יםחֳדָשִׁיםחדשים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו חֲמוּטַ֥לחֲמוּטַלחמוטל בַּֽתבַּתבת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מִלִּבְנָֽהמִלִּבְנָהמלבנה׃׃׃ 23:32 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 23:33 וַיַּאַסְרֵהוּ֩וַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו פַרְעֹ֨הפַרְעֹהפרעה נְכֹ֤הנְכֹהנכה בְרִבְלָה֙בְרִבְלָהברבלה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֲמָ֔תחֲמָתחמת [בִּמְלֹךְ כ][בִּמְלֹךְ כ][במלך כ] (מִמְּלֹ֖ךְ ק)(מִמְּלֹךְ ק)(ממלך ק) בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־עֹ֙נֶשׁ֙עֹנֶשׁענש עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מֵאָ֥המֵאָהמאה כִכַּרכִכַּרככר־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף וְכִכַּ֥רוְכִכַּרוככר זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 23:34 וַיַּמְלֵךְ֩וַיַּמְלֵךְוימלך פַּרְעֹ֨הפַּרְעֹהפרעה נְכֹ֜הנְכֹהנכה אֶתאֶתאת־־־אֶלְיָקִ֣יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֗הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו תַּ֚חַתתַּחַתתחת יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו אָבִ֔יואָבִיואביו וַיַּסֵּ֥בוַיַּסֵּבויסב אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יְהוֹיָקִ֑יםיְהוֹיָקִיםיהויקים וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוֹאָחָ֣זיְהוֹאָחָזיהואחז לָקָ֔חלָקָחלקח וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 23:35 וְהַכֶּ֣סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף וְהַזָּהָ֗בוְהַזָּהָבוהזהב נָתַ֤ןנָתַןנתן יְהוֹיָקִים֙יְהוֹיָקִיםיהויקים לְפַרְעֹ֔הלְפַרְעֹהלפרעה אַ֚ךְאַךְאך הֶעֱרִ֣יךְהֶעֱרִיךְהעריך אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לָתֵ֥תלָתֵתלתת אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה אִ֣ישׁאִישׁאיש כְּעֶרְכּ֗וֹכְּעֶרְכּוֹכערכו נָגַ֞שׂנָגַשׂנגש אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֤סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזָּהָב֙הַזָּהָבהזהב אֶתאֶתאת־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לָתֵ֖תלָתֵתלתת לְפַרְעֹ֥הלְפַרְעֹהלפרעה נְכֹֽהנְכֹהנכה׃׃׃ ססס 23:36 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֨השָׁנָהשנה יְהוֹיָקִ֣יםיְהוֹיָקִיםיהויקים בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו [זְבִידָה כ][זְבִידָה כ][זבידה כ] (זְבוּדָּ֥ה ק)(זְבוּדָּה ק)(זבודה ק) בַתבַתבת־־־פְּדָיָ֖הפְּדָיָהפדיה מִןמִןמן־־־רוּמָֽהרוּמָהרומה׃׃׃ 23:37 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain