Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 24

24:1 בְּיָמָ֣יובְּיָמָיובימיו עָלָ֔העָלָהעלה נְבֻכַדְנֶאצַּ֖רנְבֻכַדְנֶאצַּרנבכדנאצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֨וֹלוֹלו יְהוֹיָקִ֥יםיְהוֹיָקִיםיהויקים עֶ֙בֶד֙עֶבֶדעבד שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיִּמְרָדוַיִּמְרָדוימרד־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 24:2 וַיְשַׁלַּ֣חוַיְשַׁלַּחוישלח יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ בּ֡וֹבּוֹבו אֶתאֶתאת־־־גְּדוּדֵ֣יגְּדוּדֵיגדודי כַשְׂדִּים֩כַשְׂדִּיםכשדים וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּדוּדֵ֨יגְּדוּדֵיגדודי אֲרָ֜םאֲרָםארם וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ גְּדוּדֵ֣יגְּדוּדֵיגדודי מוֹאָ֗במוֹאָבמואב וְאֵת֙וְאֵתואת גְּדוּדֵ֣יגְּדוּדֵיגדודי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וַיְשַׁלְּחֵ֥םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם בִּֽיהוּדָ֖הבִּיהוּדָהביהודה לְהַֽאֲבִיד֑וֹלְהַאֲבִידוֹלהאבידו כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַ֖דבְּיַדביד עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִיאִֽיםהַנְּבִיאִיםהנביאים׃׃׃ 24:3 אַ֣ךְאַךְאך ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה לְהָסִ֖ירלְהָסִירלהסיר מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יופָּנָיופניו בְּחַטֹּ֣אתבְּחַטֹּאתבחטאת מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 24:4 וְגַ֤םוְגַםוגם דַּֽםדַּםדם־־־הַנָּקִי֙הַנָּקִיהנקי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁפָ֔ךְשָׁפָךְשפך וַיְמַלֵּ֥אוַיְמַלֵּאוימלא אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם דָּ֣םדָּםדם נָקִ֑ינָקִינקי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֥האָבָהאבה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִסְלֹֽחַלִסְלֹחַלסלח׃׃׃ 24:5 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוֹיָקִ֖יםיְהוֹיָקִיםיהויקים וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 24:6 וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב יְהוֹיָקִ֖יםיְהוֹיָקִיםיהויקים עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹיָכִ֥יןיְהוֹיָכִיןיהויכין בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 24:7 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֹסִ֥יףהֹסִיףהסיף עוֹד֙עוֹדעוד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לָצֵ֖אתלָצֵאתלצאת מֵֽאַרְצ֑וֹמֵאַרְצוֹמארצו כִּֽיכִּיכי־־־לָקַ֞חלָקַחלקח מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֗לבָּבֶלבבל מִנַּ֤חַלמִנַּחַלמנחל מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים עַדעַדעד־־־נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֔תפְּרָתפרת כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ פפפ
24:8 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמֹנֶ֨השְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יְהוֹיָכִ֣יןיְהוֹיָכִיןיהויכין בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה חֳדָשִׁ֔יםחֳדָשִׁיםחדשים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו נְחֻשְׁתָּ֥אנְחֻשְׁתָּאנחשתא בַתבַתבת־־־אֶלְנָתָ֖ןאֶלְנָתָןאלנתן מִירוּשָׁלִָֽםמִירוּשָׁלִָםמירושלם׃׃׃ 24:9 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 24:10 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא [עָלָה כ][עָלָה כ][עלה כ] (עָל֗וּ ק)(עָלוּ ק)(עלו ק) עַבְדֵ֛יעַבְדֵיעבדי נְבֻכַדְנֶאצַּ֥רנְבֻכַדְנֶאצַּרנבכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא הָעִ֖ירהָעִירהעיר בַּמָּצֽוֹרבַּמָּצוֹרבמצור׃׃׃ 24:11 וַיָּבֹ֛אוַיָּבֹאויבא נְבוּכַדְנֶאצַּ֥רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל עַלעַלעל־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַעֲבָדָ֖יווַעֲבָדָיוועבדיו צָרִ֥יםצָרִיםצרים עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 24:12 וַיֵּצֵ֞אוַיֵּצֵאויצא יְהוֹיָכִ֤יןיְהוֹיָכִיןיהויכין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה עַלעַלעל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל ה֣וּאהוּאהוא וְאִמּ֔וֹוְאִמּוֹואמו וַעֲבָדָ֖יווַעֲבָדָיוועבדיו וְשָׂרָ֣יווְשָׂרָיוושריו וְסָֽרִיסָ֑יווְסָרִיסָיווסריסיו וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת שְׁמֹנֶ֖השְׁמֹנֶהשמנה לְמָלְכֽוֹלְמָלְכוֹלמלכו׃׃׃ 24:13 וַיּוֹצֵ֣אוַיּוֹצֵאויוצא מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אוֹצְרוֹת֙אוֹצְרוֹתאוצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֽוֹצְר֖וֹתוְאוֹצְרוֹתואוצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיְקַצֵּ֞ץוַיְקַצֵּץויקצץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּהֵיכַ֣לבְּהֵיכַלבהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּֽאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:14 וְהִגְלָ֣הוְהִגְלָהוהגלה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יְ֠רוּשָׁלִַםיְרוּשָׁלִַםירושלם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִ֞יםהַשָּׂרִיםהשרים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־גִּבּוֹרֵ֣יגִּבּוֹרֵיגבורי הַחַ֗יִלהַחַיִלהחיל [עֲשָׂרָה כ][עֲשָׂרָה כ][עשרה כ] (עֲשֶׂ֤רֶת ק)(עֲשֶׂרֶת ק)(עשרת ק) אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים גּוֹלֶ֔הגּוֹלֶהגולה וְכָלוְכָלוכל־־־הֶחָרָ֖שׁהֶחָרָשׁהחרש וְהַמַּסְגֵּ֑רוְהַמַּסְגֵּרוהמסגר לֹ֣אלֹאלא נִשְׁאַ֔רנִשְׁאַרנשאר זוּלַ֖תזוּלַתזולת דַּלַּ֥תדַּלַּתדלת עַםעַםעם־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 24:15 וַיֶּ֥גֶלוַיֶּגֶלויגל אֶתאֶתאת־־־יְהוֹיָכִ֖יןיְהוֹיָכִיןיהויכין בָּבֶ֑לָהבָּבֶלָהבבלה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵ֣םאֵםאם הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־נְשֵׁ֨ינְשֵׁינשי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־סָרִיסָ֗יוסָרִיסָיוסריסיו וְאֵת֙וְאֵתואת [אֱוִלֵי כ][אֱוִלֵי כ][אולי כ] (אֵילֵ֣י ק)(אֵילֵי ק)(אילי ק) הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הוֹלִ֛יךְהוֹלִיךְהוליך גּוֹלָ֥הגּוֹלָהגולה מִירוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 24:16 וְאֵת֩וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הַחַ֜יִלהַחַיִלהחיל שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֗יםאֲלָפִיםאלפים וְהֶחָרָ֤שׁוְהֶחָרָשׁוהחרש וְהַמַּסְגֵּר֙וְהַמַּסְגֵּרוהמסגר אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף הַכֹּ֕להַכֹּלהכל גִּבּוֹרִ֖יםגִּבּוֹרִיםגבורים עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה וַיְבִיאֵ֧םוַיְבִיאֵםויביאם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל גּוֹלָ֖הגּוֹלָהגולה בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 24:17 וַיַּמְלֵ֧ךְוַיַּמְלֵךְוימלך מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־מַתַּנְיָ֥המַתַּנְיָהמתניה דֹד֖וֹדֹדוֹדדו תַּחְתָּ֑יותַּחְתָּיותחתיו וַיַּסֵּ֥בוַיַּסֵּבויסב אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו צִדְקִיָּֽהוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו׃׃׃ פפפ
24:18 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת שָׁנָה֙שָׁנָהשנה צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו [חֲמִיטַל כ][חֲמִיטַל כ][חמיטל כ] (חֲמוּטַ֥ל ק)(חֲמוּטַל ק)(חמוטל ק) בַּֽתבַּתבת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מִלִּבְנָֽהמִלִּבְנָהמלבנה׃׃׃ 24:19 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יְהוֹיָקִֽיםיְהוֹיָקִיםיהויקים׃׃׃ 24:20 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ עַלעַלעל־־־אַ֣ףאַףאף יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה בִירוּשָׁלִַ֙ם֙בִירוּשָׁלִַםבירושלם וּבִ֣יהוּדָ֔הוּבִיהוּדָהוביהודה עַדעַדעד־־־הִשְׁלִכ֥וֹהִשְׁלִכוֹהשלכו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יופָּנָיופניו וַיִּמְרֹ֥דוַיִּמְרֹדוימרד צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּמֶ֥לֶךְבְּמֶלֶךְבמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain