Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 25

25:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בִשְׁנַ֨תבִשְׁנַתבשנת הַתְּשִׁיעִ֜יתהַתְּשִׁיעִיתהתשיעית לְמָלְכ֗וֹלְמָלְכוֹלמלכו בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָעֲשִׂירִי֮הָעֲשִׂירִיהעשירי בֶּעָשׂ֣וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹדֶשׁ֒לַחֹדֶשׁלחדש בָּ֠אבָּאבא נְבֻכַדְנֶאצַּ֨רנְבֻכַדְנֶאצַּרנבכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל ה֧וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־חֵיל֛וֹחֵילוֹחילו עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּ֣חַןוַיִּחַןויחן עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וַיִּבְנ֥וּוַיִּבְנוּויבנו עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה דָּיֵ֥קדָּיֵקדיק סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 25:2 וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא הָעִ֖ירהָעִירהעיר בַּמָּצ֑וֹרבַּמָּצוֹרבמצור עַ֚דעַדעד עַשְׁתֵּ֣יעַשְׁתֵּיעשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך צִדְקִיָּֽהוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו׃׃׃ 25:3 בְּתִשְׁעָ֣הבְּתִשְׁעָהבתשעה לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש וַיֶּחֱזַ֥קוַיֶּחֱזַקויחזק הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בָּעִ֑ירבָּעִירבעיר וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם לְעַ֥םלְעַםלעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 25:4 וַתִּבָּקַ֣עוַתִּבָּקַעותבקע הָעִ֗ירהָעִירהעיר וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֤ההַמִּלְחָמָההמלחמה ׀׀׀ הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה דֶּ֜רֶךְדֶּרֶךְדרך שַׁ֣עַרשַׁעַרשער ׀׀׀ בֵּ֣יןבֵּיןבין הַחֹמֹתַ֗יִםהַחֹמֹתַיִםהחמתים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־גַּ֣ןגַּןגן הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכַשְׂדִּ֥יםוְכַשְׂדִּיםוכשדים עַלעַלעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר סָבִ֑יבסָבִיבסביב וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעֲרָבָֽההָעֲרָבָההערבה׃׃׃ 25:5 וַיִּרְדְּפ֤וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו חֵילחֵילחיל־־־כַּשְׂדִּים֙כַּשְׂדִּיםכשדים אַחַ֣ראַחַראחר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּשִּׂ֥גוּוַיַּשִּׂגוּוישגו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּעַרְב֣וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות יְרֵח֑וֹיְרֵחוֹירחו וְכָלוְכָלוכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו נָפֹ֖צוּנָפֹצוּנפצו מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 25:6 וַֽיִּתְפְּשׂוּ֙וַיִּתְפְּשׂוּויתפשו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל רִבְלָ֑תָהרִבְלָתָהרבלתה וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 25:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵי֙בְּנֵיבני צִדְקִיָּ֔הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו שָׁחֲט֖וּשָׁחֲטוּשחטו לְעֵינָ֑יולְעֵינָיולעיניו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵינֵ֤יעֵינֵיעיני צִדְקִיָּ֙הוּ֙צִדְקִיָּהוּצדקיהו עִוֵּ֔רעִוֵּרעור וַיַּאַסְרֵ֙הוּ֙וַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו בַֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםבַנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים וַיְבִאֵ֖הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ ססס 25:8 וּבַחֹ֤דֶשׁוּבַחֹדֶשׁובחדש הַֽחֲמִישִׁי֙הַחֲמִישִׁיהחמישי בְּשִׁבְעָ֣הבְּשִׁבְעָהבשבעה לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הִ֗יאהִיאהיא שְׁנַת֙שְׁנַתשנת תְּשַֽׁעתְּשַׁעתשע־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך נְבֻכַדְנֶאצַּ֣רנְבֻכַדְנֶאצַּרנבכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל בָּ֞אבָּאבא נְבוּזַרְאֲדָ֧ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֛יםטַבָּחִיםטבחים עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 25:9 וַיִּשְׂרֹ֥ףוַיִּשְׂרֹףוישרף אֶתאֶתאת־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בָּתֵּ֧יבָּתֵּיבתי יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 25:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־חוֹמֹ֥תחוֹמֹתחומת יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם סָבִ֑יבסָבִיבסביב נָֽתְצוּ֙נָתְצוּנתצו כָּלכָּלכל־־־חֵ֣ילחֵילחיל כַּשְׂדִּ֔יםכַּשְׂדִּיםכשדים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 25:11 וְאֵת֩וְאֵתואת יֶ֨תֶריֶתֶריתר הָעָ֜םהָעָםהעם הַנִּשְׁאָרִ֣יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֹּֽפְלִים֙הַנֹּפְלִיםהנפלים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָפְלוּ֙נָפְלוּנפלו עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאֵ֖תוְאֵתואת יֶ֣תֶריֶתֶריתר הֶהָמ֑וֹןהֶהָמוֹןההמון הֶגְלָ֕ההֶגְלָההגלה נְבוּזַרְאֲדָ֖ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 25:12 וּמִדַּלַּ֣תוּמִדַּלַּתומדלת הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הִשְׁאִ֖ירהִשְׁאִירהשאיר רַברַברב־־־טַבָּחִ֑יםטַבָּחִיםטבחים לְכֹֽרְמִ֖יםלְכֹרְמִיםלכרמים וּלְיֹגְבִֽיםוּלְיֹגְבִיםוליגבים׃׃׃ 25:13 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּוּדֵ֨יעַמּוּדֵיעמודי הַנְּחֹ֜שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּכֹנ֞וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות וְאֶתוְאֶתואת־־־יָ֧םיָםים הַנְּחֹ֛שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שִׁבְּר֣וּשִׁבְּרוּשברו כַשְׂדִּ֑יםכַשְׂדִּיםכשדים וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־נְחֻשְׁתָּ֖םנְחֻשְׁתָּםנחשתם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 25:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסִּירֹ֨תהַסִּירֹתהסירת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּעִ֜יםהַיָּעִיםהיעים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽמְזַמְּר֣וֹתהַמְזַמְּרוֹתהמזמרות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּפּ֗וֹתהַכַּפּוֹתהכפות וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֧יכְּלֵיכלי הַנְּחֹ֛שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְשָֽׁרְתוּיְשָׁרְתוּישרתו־־־בָ֖םבָםבם לָקָֽחוּלָקָחוּלקחו׃׃׃ 25:15 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּחְתּוֹת֙הַמַּחְתּוֹתהמחתות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָק֗וֹתהַמִּזְרָקוֹתהמזרקות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר זָהָב֙זָהָבזהב זָהָ֔בזָהָבזהב וַאֲשֶׁרוַאֲשֶׁרואשר־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף לָקַ֖חלָקַחלקח רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 25:16 הָעַמּוּדִ֣יםהָעַמּוּדִיםהעמודים ׀׀׀ שְׁנַ֗יִםשְׁנַיִםשנים הַיָּ֤םהַיָּםהים הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד וְהַמְּכֹנ֔וֹתוְהַמְּכֹנוֹתוהמכנות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה מִשְׁקָ֔למִשְׁקָלמשקל לִנְחֹ֖שֶׁתלִנְחֹשֶׁתלנחשת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֥יםהַכֵּלִיםהכלים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 25:17 שְׁמֹנֶה֩שְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֨העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּ֜האַמָּהאמה קוֹמַ֣תקוֹמַתקומת ׀׀׀ הָעַמּ֣וּדהָעַמּוּדהעמוד הָאֶחָ֗דהָאֶחָדהאחד וְכֹתֶ֨רֶתוְכֹתֶרֶתוכתרת עָלָ֥יועָלָיועליו ׀׀׀ נְחֹשֶׁת֮נְחֹשֶׁתנחשת וְקוֹמַ֣תוְקוֹמַתוקומת הַכֹּתֶרֶת֮הַכֹּתֶרֶתהכתרת שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש [אַמָּה כ][אַמָּה כ][אמה כ] (אַמּוֹת֒ ק)(אַמּוֹת ק)(אמות ק) וּשְׂבָכָ֨הוּשְׂבָכָהושבכה וְרִמֹּנִ֧יםוְרִמֹּנִיםורמנים עַֽלעַלעל־־־הַכֹּתֶ֛רֶתהַכֹּתֶרֶתהכתרת סָבִ֖יבסָבִיבסביב הַכֹּ֣להַכֹּלהכל נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְכָאֵ֛לֶּהוְכָאֵלֶּהוכאלה לַֽעַמּ֥וּדלַעַמּוּדלעמוד הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני עַלעַלעל־־־הַשְּׂבָכָֽההַשְּׂבָכָההשבכה׃׃׃ 25:18 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח רַברַברב־־־טַבָּחִ֗יםטַבָּחִיםטבחים אֶתאֶתאת־־־שְׂרָיָה֙שְׂרָיָהשריה כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְאֶתוְאֶתואת־־־צְפַנְיָ֖הוּצְפַנְיָהוּצפניהו כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן מִשְׁנֶ֑המִשְׁנֶהמשנה וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁלֹ֖שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת שֹׁמְרֵ֥ישֹׁמְרֵישמרי הַסַּֽףהַסַּףהסף׃׃׃ 25:19 וּמִןוּמִןומן־־־הָעִ֡ירהָעִירהעיר לָקַח֩לָקַחלקח סָרִ֨יססָרִיססריס אֶחָ֜דאֶחָדאחד אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־ה֥וּאהוּאהוא פָקִ֣ידפָקִידפקיד ׀׀׀ עַלעַלעל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַחֲמִשָּׁ֨הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים מֵרֹאֵ֤ימֵרֹאֵימראי פְנֵֽיפְנֵיפני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִמְצְא֣וּנִמְצְאוּנמצאו בָעִ֔ירבָעִירבעיר וְאֵ֗תוְאֵתואת הַסֹּפֵר֙הַסֹּפֵרהספר שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא הַמַּצְבִּ֖אהַמַּצְבִּאהמצבא אֶתאֶתאת־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְשִׁשִּׁ֥יםוְשִׁשִּׁיםוששים אִישׁ֙אִישׁאיש מֵעַ֣םמֵעַםמעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הַֽנִּמְצְאִ֖יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בָּעִֽירבָּעִירבעיר׃׃׃ 25:20 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֹתָ֔םאֹתָםאתם נְבוּזַרְאֲדָ֖ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֑יםטַבָּחִיםטבחים וַיֹּ֧לֶךְוַיֹּלֶךְוילך אֹתָ֛םאֹתָםאתם עַלעַלעל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל רִבְלָֽתָהרִבְלָתָהרבלתה׃׃׃ 25:21 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך אֹתָם֩אֹתָםאתם מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֧לבָּבֶלבבל וַיְמִיתֵ֛םוַיְמִיתֵםוימיתם בְּרִבְלָ֖הבְּרִבְלָהברבלה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֲמָ֑תחֲמָתחמת וַיִּ֥גֶלוַיִּגֶלויגל יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה מֵעַ֥למֵעַלמעל אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ 25:22 וְהָעָ֗םוְהָעָםוהעם הַנִּשְׁאָר֙הַנִּשְׁאָרהנשאר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִשְׁאִ֔ירהִשְׁאִירהשאיר נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֖רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וַיַּפְקֵ֣דוַיַּפְקֵדויפקד עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֥םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָֽןשָׁפָןשפן׃׃׃ פפפ
25:23 וַיִּשְׁמְעוּ֩וַיִּשְׁמְעוּוישמעו כָלכָלכל־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֜יםהַחֲיָלִיםהחילים הֵ֣מָּההֵמָּההמה וְהָאֲנָשִׁ֗יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים כִּֽיכִּיכי־־־הִפְקִ֤ידהִפְקִידהפקיד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֔הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו הַמִּצְפָּ֑ההַמִּצְפָּההמצפה וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֡הנְתַנְיָהנתניה וְיוֹחָנָ֣ןוְיוֹחָנָןויוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָ֠רֵחַקָרֵחַקרח וּשְׂרָיָ֨הוּשְׂרָיָהושריה בֶןבֶןבן־־־תַּנְחֻ֜מֶתתַּנְחֻמֶתתנחמת הַנְּטֹפָתִ֗יהַנְּטֹפָתִיהנטפתי וְיַֽאֲזַנְיָ֙הוּ֙וְיַאֲזַנְיָהוּויאזניהו בֶּןבֶּןבן־־־הַמַּ֣עֲכָתִ֔יהַמַּעֲכָתִיהמעכתי הֵ֖מָּההֵמָּההמה וְאַנְשֵׁיהֶֽםוְאַנְשֵׁיהֶםואנשיהם׃׃׃ 25:24 וַיִּשָּׁבַ֨עוַיִּשָּׁבַעוישבע לָהֶ֤םלָהֶםלהם גְּדַלְיָ֙הוּ֙גְּדַלְיָהוּגדליהו וּלְאַנְשֵׁיהֶ֔םוּלְאַנְשֵׁיהֶםולאנשיהם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֖וּתִּירְאוּתיראו מֵעַבְדֵ֣ימֵעַבְדֵימעבדי הַכַּשְׂדִּ֑יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים שְׁב֣וּשְׁבוּשבו בָאָ֗רֶץבָאָרֶץבארץ וְעִבְד֛וּוְעִבְדוּועבדו אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וְיִטַ֥בוְיִטַבויטב לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 25:25 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי בָּ֣אבָּאבא יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְ֠תַנְיָהנְתַנְיָהנתניה בֶּןבֶּןבן־־־אֱלִ֨ישָׁמָ֜עאֱלִישָׁמָעאלישמע מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע הַמְּלוּכָ֗ההַמְּלוּכָההמלוכה וַעֲשָׂרָ֤הוַעֲשָׂרָהועשרה אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְּהוּדִים֙הַיְּהוּדִיםהיהודים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֥וּהָיוּהיו אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בַּמִּצְפָּֽהבַּמִּצְפָּהבמצפה׃׃׃ 25:26 וַיָּקֻ֨מוּוַיָּקֻמוּויקמו כָלכָלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם מִקָּטֹ֤ןמִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי הַחֲיָלִ֔יםהַחֲיָלִיםהחילים וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּ֥יכִּיכי יָרְא֖וּיָרְאוּיראו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני כַשְׂדִּֽיםכַשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ פפפ
25:27 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בִשְׁלֹשִׁ֨יםבִשְׁלֹשִׁיםבשלשים וָשֶׁ֜בַעוָשֶׁבַעושבע שָׁנָ֗השָׁנָהשנה לְגָלוּת֙לְגָלוּתלגלות יְהוֹיָכִ֣יןיְהוֹיָכִיןיהויכין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה בִּשְׁנֵ֤יםבִּשְׁנֵיםבשנים עָשָׂר֙עָשָׂרעשר חֹ֔דֶשׁחֹדֶשׁחדש בְּעֶשְׂרִ֥יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וְשִׁבְעָ֖הוְשִׁבְעָהושבעה לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש נָשָׂ֡אנָשָׂאנשא אֱוִ֣ילאֱוִילאויל מְרֹדַךְ֩מְרֹדַךְמרדך מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת מָלְכ֗וֹמָלְכוֹמלכו אֶתאֶתאת־־־רֹ֛אשׁרֹאשׁראש יְהוֹיָכִ֥יןיְהוֹיָכִיןיהויכין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית כֶּֽלֶאכֶּלֶאכלא׃׃׃ 25:28 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו טֹב֑וֹתטֹבוֹתטבות וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו מֵעַ֗למֵעַלמעל כִּסֵּ֧אכִּסֵּאכסא הַמְּלָכִ֛יםהַמְּלָכִיםהמלכים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּבָבֶֽלבְּבָבֶלבבבל׃׃׃ 25:29 וְשִׁנָּ֕אוְשִׁנָּאושנא אֵ֖תאֵתאת בִּגְדֵ֣יבִּגְדֵיבגדי כִלְא֑וֹכִלְאוֹכלאו וְאָכַ֨לוְאָכַלואכל לֶ֧חֶםלֶחֶםלחם תָּמִ֛ידתָּמִידתמיד לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּֽיוחַיָּיוחייו׃׃׃ 25:30 וַאֲרֻחָת֗וֹוַאֲרֻחָתוֹוארחתו אֲרֻחַ֨תאֲרֻחַתארחת תָּמִ֧ידתָּמִידתמיד נִתְּנָהנִתְּנָהנתנה־־־לּ֛וֹלּוֹלו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֑וֹבְּיוֹמוֹביומו כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּֽוחַיָּוחיו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain