Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 4

4:1 וְאִשָּׁ֣הוְאִשָּׁהואשה אַחַ֣תאַחַתאחת מִנְּשֵׁ֣ימִנְּשֵׁימנשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַ֠נְּבִיאִיםהַנְּבִיאִיםהנביאים צָעֲקָ֨הצָעֲקָהצעקה אֶלאֶלאל־־־אֱלִישָׁ֜עאֱלִישָׁעאלישע לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר עַבְדְּךָ֤עַבְדְּךָעבדך אִישִׁי֙אִישִׁיאישי מֵ֔תמֵתמת וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת כִּ֣יכִּיכי עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך הָיָ֥ההָיָההיה יָרֵ֖איָרֵאירא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהַ֨נֹּשֶׁ֔הוְהַנֹּשֶׁהוהנשה בָּ֗אבָּאבא לָקַ֜חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֧ישְׁנֵישני יְלָדַ֛ייְלָדַיילדי ל֖וֹלוֹלו לַעֲבָדִֽיםלַעֲבָדִיםלעבדים׃׃׃ 4:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֤יהָאֵלֶיהָאליה אֱלִישָׁע֙אֱלִישָׁעאלישע מָ֣המָהמה אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך הַגִּ֣ידִיהַגִּידִיהגידי לִ֔ילִילי מַהמַהמה־־־יֶּשׁיֶּשׁיש־־־[לְכִי כ][לְכִי כ][לכי כ] (לָ֖ךְ ק)(לָךְ ק)(לך ק) בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵ֣יןאֵיןאין לְשִׁפְחָתְךָ֥לְשִׁפְחָתְךָלשפחתך כֹל֙כֹלכל בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־אָס֥וּךְאָסוּךְאסוך שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 4:3 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכִ֨ילְכִילכי שַׁאֲלִישַׁאֲלִישאלי־־־לָ֤ךְלָךְלך כֵּלִים֙כֵּלִיםכלים מִןמִןמן־־־הַח֔וּץהַחוּץהחוץ מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת כָּלכָּלכל־־־[שִׁכְנָכֵי כ][שִׁכְנָכֵי כ][שכנכי כ] (שְׁכֵנָ֑יִךְ ק)(שְׁכֵנָיִךְ ק)(שכניך ק) כֵּלִ֥יםכֵּלִיםכלים רֵקִ֖יםרֵקִיםרקים אַלאַלאל־־־תַּמְעִֽיטִיתַּמְעִיטִיתמעיטי׃׃׃ 4:4 וּבָ֗אתוּבָאתובאת וְסָגַ֤רְתְּוְסָגַרְתְּוסגרת הַדֶּ֙לֶת֙הַדֶּלֶתהדלת בַּעֲדֵ֣ךְבַּעֲדֵךְבעדך וּבְעַדוּבְעַדובעד־־־בָּנַ֔יִךְבָּנַיִךְבניך וְיָצַ֕קְתְּוְיָצַקְתְּויצקת עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֖יםהַכֵּלִיםהכלים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְהַמָּלֵ֖אוְהַמָּלֵאוהמלא תַּסִּֽיעִיתַּסִּיעִיתסיעי׃׃׃ 4:5 וַתֵּ֙לֶךְ֙וַתֵּלֶךְותלך מֵֽאִתּ֔וֹמֵאִתּוֹמאתו וַתִּסְגֹּ֣רוַתִּסְגֹּרותסגר הַדֶּ֔לֶתהַדֶּלֶתהדלת בַּעֲדָ֖הּבַּעֲדָהּבעדה וּבְעַ֣דוּבְעַדובעד בָּנֶ֑יהָבָּנֶיהָבניה הֵ֛םהֵםהם מַגִּשִׁ֥יםמַגִּשִׁיםמגשים אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה וְהִ֥יאוְהִיאוהיא [מֵיצָקֶת כ][מֵיצָקֶת כ][מיצקת כ] (מוֹצָֽקֶת ק)(מוֹצָקֶת ק)(מוצקת ק)׃׃׃ 4:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כִּמְלֹ֣אתכִּמְלֹאתכמלאת הַכֵּלִ֗יםהַכֵּלִיםהכלים וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־בְּנָהּ֙בְּנָהּבנה הַגִּ֨ישָׁההַגִּישָׁההגישה אֵלַ֥יאֵלַיאלי עוֹד֙עוֹדעוד כֶּ֔לִיכֶּלִיכלי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה אֵ֥יןאֵיןאין ע֖וֹדעוֹדעוד כֶּ֑לִיכֶּלִיכלי וַֽיַּעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד הַשָּֽׁמֶןהַשָּׁמֶןהשמן׃׃׃ 4:7 וַתָּבֹ֗אוַתָּבֹאותבא וַתַּגֵּד֙וַתַּגֵּדותגד לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכִי֙לְכִילכי מִכְרִ֣ימִכְרִימכרי אֶתאֶתאת־־־הַשֶּׁ֔מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן וְשַׁלְּמִ֖יוְשַׁלְּמִיושלמי אֶתאֶתאת־־־[נִשְׁיֵכִי כ][נִשְׁיֵכִי כ][נשיכי כ] (נִשְׁיֵ֑ךְ ק)(נִשְׁיֵךְ ק)(נשיך ק) וְאַ֣תְּוְאַתְּואת [בְּנֵיכִי כ][בְּנֵיכִי כ][בניכי כ] (וּבָנַ֔יִךְ ק)(וּבָנַיִךְ ק)(ובניך ק) תִֽחְיִ֖יתִחְיִיתחיי בַּנּוֹתָֽרבַּנּוֹתָרבנותר׃׃׃ פפפ
4:8 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום וַיַּעֲבֹ֧רוַיַּעֲבֹרויעבר אֱלִישָׁ֣עאֱלִישָׁעאלישע אֶלאֶלאל־־־שׁוּנֵ֗םשׁוּנֵםשונם וְשָׁם֙וְשָׁםושם אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וַתַּחֲזֶקוַתַּחֲזֶקותחזק־־־בּ֖וֹבּוֹבו לֶאֱכָללֶאֱכָללאכל־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִדֵּ֣ימִדֵּימדי עָבְר֔וֹעָבְרוֹעברו יָסֻ֥ריָסֻריסר שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לֶאֱכָללֶאֱכָללאכל־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 4:9 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־אִישָׁ֔הּאִישָׁהּאישה הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים קָד֣וֹשׁקָדוֹשׁקדוש ה֑וּאהוּאהוא עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 4:10 נַֽעֲשֶׂהנַעֲשֶׂהנעשה־־־נָּ֤אנָּאנא עֲלִיַּתעֲלִיַּתעלית־־־קִיר֙קִירקיר קְטַנָּ֔הקְטַנָּהקטנה וְנָשִׂ֨יםוְנָשִׂיםונשים ל֥וֹלוֹלו שָׁ֛םשָׁםשם מִטָּ֥המִטָּהמטה וְשֻׁלְחָ֖ןוְשֻׁלְחָןושלחן וְכִסֵּ֣אוְכִסֵּאוכסא וּמְנוֹרָ֑הוּמְנוֹרָהומנורה וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה בְּבֹא֥וֹבְּבֹאוֹבבאו אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו יָס֥וּריָסוּריסור שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 4:11 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום וַיָּ֣בֹאוַיָּבֹאויבא שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וַיָּ֥סַרוַיָּסַרויסר אֶלאֶלאל־־־הָעֲלִיָּ֖ההָעֲלִיָּההעליה וַיִּשְׁכַּבוַיִּשְׁכַּבוישכב־־־שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 4:12 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־גֵּחֲזִ֣יגֵּחֲזִיגחזי נַעֲר֔וֹנַעֲרוֹנערו קְרָ֖אקְרָאקרא לַשּׁוּנַמִּ֣יתלַשּׁוּנַמִּיתלשונמית הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־לָ֔הּלָהּלה וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 4:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו אֱמָראֱמָראמר־־־נָ֣אנָאנא אֵלֶיהָ֮אֵלֶיהָאליה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה חָרַ֣דְתְּחָרַדְתְּחרדת ׀׀׀ אֵלֵינוּ֮אֵלֵינוּאלינו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחֲרָדָ֣ההַחֲרָדָההחרדה הַזֹּאת֒הַזֹּאתהזאת מֶ֚המֶהמה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֔ךְלָךְלך הֲיֵ֤שׁהֲיֵשׁהיש לְדַבֶּרלְדַבֶּרלדבר־־־לָךְ֙לָךְלך אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך א֖וֹאוֹאו אֶלאֶלאל־־־שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך עַמִּ֖יעַמִּיעמי אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי יֹשָֽׁבֶתיֹשָׁבֶתישבת׃׃׃ 4:14 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר וּמֶ֖הוּמֶהומה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֑הּלָהּלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גֵּיחֲזִ֗יגֵּיחֲזִיגיחזי אֲבָ֛לאֲבָלאבל בֵּ֥ןבֵּןבן אֵֽיןאֵיןאין־־־לָ֖הּלָהּלה וְאִישָׁ֥הּוְאִישָׁהּואישה זָקֵֽןזָקֵןזקן׃׃׃ 4:15 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר קְרָאקְרָאקרא־־־לָ֑הּלָהּלה וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־לָ֔הּלָהּלה וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד בַּפָּֽתַחבַּפָּתַחבפתח׃׃׃ 4:16 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַמּוֹעֵ֤דלַמּוֹעֵדלמועד הַזֶּה֙הַזֶּההזה כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת חַיָּ֔החַיָּהחיה [אַתִּי כ][אַתִּי כ][אתי כ] (אַ֖תְּ ק)(אַתְּ ק)(את ק) חֹבֶ֣קֶתחֹבֶקֶתחבקת בֵּ֑ןבֵּןבן וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אַלאַלאל־־־אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אַלאַלאל־־־תְּכַזֵּ֖בתְּכַזֵּבתכזב בְּשִׁפְחָתֶֽךָבְּשִׁפְחָתֶךָבשפחתך׃׃׃ 4:17 וַתַּ֥הַרוַתַּהַרותהר הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן לַמּוֹעֵ֤דלַמּוֹעֵדלמועד הַזֶּה֙הַזֶּההזה כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת חַיָּ֔החַיָּהחיה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 4:18 וַיִּגְדַּ֖לוַיִּגְדַּלויגדל הַיָּ֑לֶדהַיָּלֶדהילד וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא אֶלאֶלאל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו אֶלאֶלאל־־־הַקֹּצְרִֽיםהַקֹּצְרִיםהקצרים׃׃׃ 4:19 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו רֹאשִׁ֣ירֹאשִׁיראשי ׀׀׀ רֹאשִׁ֑ירֹאשִׁיראשי וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער שָׂאֵ֖הוּשָׂאֵהוּשאהו אֶלאֶלאל־־־אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 4:20 וַיִּשָּׂאֵ֔הוּוַיִּשָּׂאֵהוּוישאהו וַיְבִיאֵ֖הוּוַיְבִיאֵהוּויביאהו אֶלאֶלאל־־־אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב עַלעַלעל־־־בִּרְכֶּ֛יהָבִּרְכֶּיהָברכיה עַדעַדעד־־־הַֽצָּהֳרַ֖יִםהַצָּהֳרַיִםהצהרים וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 4:21 וַתַּ֙עַל֙וַתַּעַלותעל וַתַּשְׁכִּבֵ֔הוּוַתַּשְׁכִּבֵהוּותשכבהו עַלעַלעל־־־מִטַּ֖תמִטַּתמטת אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַתִּסְגֹּ֥רוַתִּסְגֹּרותסגר בַּעֲד֖וֹבַּעֲדוֹבעדו וַתֵּצֵֽאוַתֵּצֵאותצא׃׃׃ 4:22 וַתִּקְרָא֮וַתִּקְרָאותקרא אֶלאֶלאל־־־אִישָׁהּ֒אִישָׁהּאישה וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שִׁלְחָ֨השִׁלְחָהשלחה נָ֥אנָאנא לִי֙לִילי אֶחָ֣דאֶחָדאחד מִןמִןמן־־־הַנְּעָרִ֔יםהַנְּעָרִיםהנערים וְאַחַ֖תוְאַחַתואחת הָאֲתֹנ֑וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות וְאָר֛וּצָהוְאָרוּצָהוארוצה עַדעַדעד־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְאָשֽׁוּבָהוְאָשׁוּבָהואשובה׃׃׃ 4:23 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַ֠דּוּעַמַדּוּעַמדוע [אַתִּי כ][אַתִּי כ][אתי כ] (אַ֣תְּ ק)(אַתְּ ק)(את ק) [הֹלַכְתִּי כ][הֹלַכְתִּי כ][הלכתי כ] (הֹלֶ֤כֶת ק)(הֹלֶכֶת ק)(הלכת ק) אֵלָיו֙אֵלָיואליו הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום לֹֽאלֹאלא־־־חֹ֖דֶשׁחֹדֶשׁחדש וְלֹ֣אוְלֹאולא שַׁבָּ֑תשַׁבָּתשבת וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 4:24 וַֽתַּחֲבֹשׁ֙וַתַּחֲבֹשׁותחבש הָֽאָת֔וֹןהָאָתוֹןהאתון וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶֽלאֶלאל־־־נַעֲרָ֖הּנַעֲרָהּנערה נְהַ֣גנְהַגנהג וָלֵ֑ךְוָלֵךְולך אַלאַלאל־־־תַּעֲצָרתַּעֲצָרתעצר־־־לִ֣ילִילי לִרְכֹּ֔בלִרְכֹּבלרכב כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־אָמַ֥רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 4:25 וַתֵּ֗לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתָּב֛וֹאוַתָּבוֹאותבוא אֶלאֶלאל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר הַכַּרְמֶ֑להַכַּרְמֶלהכרמל וַ֠יְהִיוַיְהִיויהי כִּרְא֨וֹתכִּרְאוֹתכראות אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֤יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה מִנֶּ֔גֶדמִנֶּגֶדמנגד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־גֵּיחֲזִ֣יגֵּיחֲזִיגיחזי נַעֲר֔וֹנַעֲרוֹנערו הִנֵּ֖ההִנֵּההנה הַשּׁוּנַמִּ֥יתהַשּׁוּנַמִּיתהשונמית הַלָּֽזהַלָּזהלז׃׃׃ 4:26 עַתָּה֮עַתָּהעתה רֽוּץרוּץרוץ־־־נָ֣אנָאנא לִקְרָאתָהּ֒לִקְרָאתָהּלקראתה וֶאֱמָרוֶאֱמָרואמר־־־לָ֗הּלָהּלה הֲשָׁל֥וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום לָ֛ךְלָךְלך הֲשָׁל֥וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום לְאִישֵׁ֖ךְלְאִישֵׁךְלאישך הֲשָׁל֣וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום לַיָּ֑לֶדלַיָּלֶדלילד וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 4:27 וַתָּבֹ֞אוַתָּבֹאותבא אֶלאֶלאל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־הָהָ֔רהָהָרההר וַֽתַּחֲזֵ֖קוַתַּחֲזֵקותחזק בְּרַגְלָ֑יובְּרַגְלָיוברגליו וַיִּגַּ֨שׁוַיִּגַּשׁויגש גֵּֽיחֲזִ֜יגֵּיחֲזִיגיחזי לְהָדְפָ֗הּלְהָדְפָהּלהדפה וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אִ֨ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֤יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַרְפֵּֽההַרְפֵּההרפה־־־לָהּ֙לָהּלה כִּֽיכִּיכי־־־נַפְשָׁ֣הּנַפְשָׁהּנפשה מָֽרָהמָרָהמרה־־־לָ֔הּלָהּלה וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה הֶעְלִ֣יםהֶעְלִיםהעלים מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני וְלֹ֥אוְלֹאולא הִגִּ֖ידהִגִּידהגיד לִֽילִילי׃׃׃ 4:28 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הֲשָׁאַ֥לְתִּיהֲשָׁאַלְתִּיהשאלתי בֵ֖ןבֵןבן מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לֹ֥אלֹאלא תַשְׁלֶ֖התַשְׁלֶהתשלה אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ 4:29 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְגֵיחֲזִ֜ילְגֵיחֲזִילגיחזי חֲגֹ֣רחֲגֹרחגר מָתְנֶ֗יךָמָתְנֶיךָמתניך וְקַ֨חוְקַחוקח מִשְׁעַנְתִּ֣ימִשְׁעַנְתִּימשענתי בְיָדְךָ֮בְיָדְךָבידך וָלֵךְ֒וָלֵךְולך כִּֽיכִּיכי־־־תִמְצָ֥אתִמְצָאתמצא אִישׁ֙אִישׁאיש לֹ֣אלֹאלא תְבָרְכֶ֔נּוּתְבָרְכֶנּוּתברכנו וְכִֽיוְכִיוכי־־־יְבָרֶכְךָ֥יְבָרֶכְךָיברכך אִ֖ישׁאִישׁאיש לֹ֣אלֹאלא תַעֲנֶנּ֑וּתַעֲנֶנּוּתעננו וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת מִשְׁעַנְתִּ֖ימִשְׁעַנְתִּימשענתי עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַנָּֽעַרהַנָּעַרהנער׃׃׃ 4:30 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֵ֣םאֵםאם הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער חַיחַיחי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה וְחֵֽיוְחֵיוחי־־־נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך אִםאִםאם־־־אֶעֶזְבֶ֑ךָּאֶעֶזְבֶךָּאעזבך וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַחֲרֶֽיהָאַחֲרֶיהָאחריה׃׃׃ 4:31 וְגֵחֲזִ֞יוְגֵחֲזִיוגחזי עָבַ֣רעָבַרעבר לִפְנֵיהֶ֗םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁעֶ֙נֶת֙הַמִּשְׁעֶנֶתהמשענת עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וְאֵ֥יןוְאֵיןואין ק֖וֹלקוֹלקול וְאֵ֣יןוְאֵיןואין קָ֑שֶׁבקָשֶׁבקשב וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב לִקְרָאתוֹ֙לִקְרָאתוֹלקראתו וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֣וֹלוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא הֵקִ֖יץהֵקִיץהקיץ הַנָּֽעַרהַנָּעַרהנער׃׃׃ 4:32 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֱלִישָׁ֖עאֱלִישָׁעאלישע הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער מֵ֔תמֵתמת מֻשְׁכָּ֖במֻשְׁכָּבמשכב עַלעַלעל־־־מִטָּתֽוֹמִטָּתוֹמטתו׃׃׃ 4:33 וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא וַיִּסְגֹּ֥רוַיִּסְגֹּרויסגר הַדֶּ֖לֶתהַדֶּלֶתהדלת בְּעַ֣דבְּעַדבעד שְׁנֵיהֶ֑םשְׁנֵיהֶםשניהם וַיִּתְפַּלֵּ֖לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:34 וַיַּ֜עַלוַיַּעַלויעל וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב עַלעַלעל־־־הַיֶּ֗לֶדהַיֶּלֶדהילד וַיָּשֶׂם֩וַיָּשֶׂםוישם פִּ֨יופִּיופיו עַלעַלעל־־־פִּ֜יופִּיופיו וְעֵינָ֤יווְעֵינָיוועיניו עַלעַלעל־־־עֵינָיו֙עֵינָיועיניו וְכַפָּ֣יווְכַפָּיווכפיו עַלעַלעל־־־[כַּפֹּו כ][כַּפֹּו כ][כפו כ] (כַּפָּ֔יו ק)(כַּפָּיו ק)(כפיו ק) וַיִּגְהַ֖רוַיִּגְהַרויגהר עָלָ֑יועָלָיועליו וַיָּ֖חָםוַיָּחָםויחם בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר הַיָּֽלֶדהַיָּלֶדהילד׃׃׃ 4:35 וַיָּ֜שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בַּבַּ֗יִתבַּבַּיִתבבית אַחַ֥תאַחַתאחת הֵ֙נָּה֙הֵנָּההנה וְאַחַ֣תוְאַחַתואחת הֵ֔נָּההֵנָּההנה וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל וַיִּגְהַ֣רוַיִּגְהַרויגהר עָלָ֑יועָלָיועליו וַיְזוֹרֵ֤רוַיְזוֹרֵרויזורר הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער עַדעַדעד־־־שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים וַיִּפְקַ֥חוַיִּפְקַחויפקח הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער אֶתאֶתאת־־־עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 4:36 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־גֵּיחֲזִ֗יגֵּיחֲזִיגיחזי וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר קְרָא֙קְרָאקרא אֶלאֶלאל־־־הַשֻּׁנַמִּ֣יתהַשֻּׁנַמִּיתהשנמית הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וַיִּקְרָאֶ֖הָוַיִּקְרָאֶהָויקראה וַתָּב֣וֹאוַתָּבוֹאותבוא אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׂאִ֥ישְׂאִישאי בְנֵֽךְבְנֵךְבנך׃׃׃ 4:37 וַתָּבֹא֙וַתָּבֹאותבא וַתִּפֹּ֣לוַתִּפֹּלותפל עַלעַלעל־־־רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וַתִּשְׁתַּ֖חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַתִּשָּׂ֥אוַתִּשָּׂאותשא אֶתאֶתאת־־־בְּנָ֖הּבְּנָהּבנה וַתֵּצֵֽאוַתֵּצֵאותצא׃׃׃ פפפ
4:38 וֶאֱלִישָׁ֞עוֶאֱלִישָׁעואלישע שָׁ֤בשָׁבשב הַגִּלְגָּ֙לָה֙הַגִּלְגָּלָההגלגלה וְהָרָעָ֣בוְהָרָעָבוהרעב בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּבְנֵי֙וּבְנֵיובני הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים יֹשְׁבִ֖יםיֹשְׁבִיםישבים לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְנַעֲר֗וֹלְנַעֲרוֹלנערו שְׁפֹת֙שְׁפֹתשפת הַסִּ֣ירהַסִּירהסיר הַגְּדוֹלָ֔ההַגְּדוֹלָההגדולה וּבַשֵּׁ֥לוּבַשֵּׁלובשל נָזִ֖ידנָזִידנזיד לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני הַנְּבִיאִֽיםהַנְּבִיאִיםהנביאים׃׃׃ 4:39 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא אֶחָ֣דאֶחָדאחד אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂדֶה֮הַשָּׂדֶההשדה לְלַקֵּ֣טלְלַקֵּטללקט אֹרֹת֒אֹרֹתארת וַיִּמְצָא֙וַיִּמְצָאוימצא גֶּ֣פֶןגֶּפֶןגפן שָׂדֶ֔השָׂדֶהשדה וַיְלַקֵּ֥טוַיְלַקֵּטוילקט מִמֶּ֛נּוּמִמֶּנּוּממנו פַּקֻּעֹ֥תפַּקֻּעֹתפקעת שָׂדֶ֖השָׂדֶהשדה מְלֹ֣אמְלֹאמלא בִגְד֑וֹבִגְדוֹבגדו וַיָּבֹ֗אוַיָּבֹאויבא וַיְפַלַּ֛חוַיְפַלַּחויפלח אֶלאֶלאל־־־סִ֥ירסִירסיר הַנָּזִ֖ידהַנָּזִידהנזיד כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעוּיָדָעוּידעו׃׃׃ 4:40 וַיִּֽצְק֥וּוַיִּצְקוּויצקו לַאֲנָשִׁ֖יםלַאֲנָשִׁיםלאנשים לֶאֱכ֑וֹללֶאֱכוֹללאכול וַ֠יְהִיוַיְהִיויהי כְּאָכְלָ֨םכְּאָכְלָםכאכלם מֵהַנָּזִ֜ידמֵהַנָּזִידמהנזיד וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה צָעָ֗קוּצָעָקוּצעקו וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו מָ֤וֶתמָוֶתמות בַּסִּיר֙בַּסִּירבסיר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכְל֖וּיָכְלוּיכלו לֶאֱכֹֽללֶאֱכֹללאכל׃׃׃ 4:41 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר וּקְחוּוּקְחוּוקחו־־־קֶ֔מַחקֶמַחקמח וַיַּשְׁלֵ֖ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך אֶלאֶלאל־־־הַסִּ֑ירהַסִּירהסיר וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צַ֤קצַקצק לָעָם֙לָעָםלעם וְיֹאכֵ֔לוּוְיֹאכֵלוּויאכלו וְלֹ֥אוְלֹאולא הָיָ֛ההָיָההיה דָּבָ֥רדָּבָרדבר רָ֖ערָערע בַּסִּֽירבַּסִּירבסיר׃׃׃ ססס 4:42 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש בָּ֜אבָּאבא מִבַּ֣עַלמִבַּעַלמבעל שָׁלִ֗שָׁהשָׁלִשָׁהשלשה וַיָּבֵא֩וַיָּבֵאויבא לְאִ֨ישׁלְאִישׁלאיש הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם בִּכּוּרִים֙בִּכּוּרִיםבכורים עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים־־־לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם שְׂעֹרִ֔יםשְׂעֹרִיםשערים וְכַרְמֶ֖לוְכַרְמֶלוכרמל בְּצִקְלֹנ֑וֹבְּצִקְלֹנוֹבצקלנו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר תֵּ֥ןתֵּןתן לָעָ֖םלָעָםלעם וְיֹאכֵֽלוּוְיֹאכֵלוּויאכלו׃׃׃ 4:43 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר מְשָׁ֣רְת֔וֹמְשָׁרְתוֹמשרתו מָ֚המָהמה אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן זֶ֔הזֶהזה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מֵ֣אָהמֵאָהמאה אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר תֵּ֤ןתֵּןתן לָעָם֙לָעָםלעם וְיֹאכֵ֔לוּוְיֹאכֵלוּויאכלו כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אָכֹ֥לאָכֹלאכל וְהוֹתֵֽרוְהוֹתֵרוהותר׃׃׃ 4:44 וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן לִפְנֵיהֶ֛םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיֹּאכְל֥וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיּוֹתִ֖רוּוַיּוֹתִרוּויותרו כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain