Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 6

6:1 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אֶלאֶלאל־־־אֱלִישָׁ֑עאֱלִישָׁעאלישע הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנַ֜חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו יֹשְׁבִ֥יםיֹשְׁבִיםישבים שָׁ֛םשָׁםשם לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך צַ֥רצַרצר מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 6:2 נֵֽלְכָהנֵלְכָהנלכה־־־נָּ֣אנָּאנא עַדעַדעד־־־הַיַּרְדֵּ֗ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְנִקְחָ֤הוְנִקְחָהונקחה מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם אִ֚ישׁאִישׁאיש קוֹרָ֣הקוֹרָהקורה אֶחָ֔תאֶחָתאחת וְנַעֲשֶׂהוְנַעֲשֶׂהונעשה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו שָׁ֛םשָׁםשם מָק֖וֹםמָקוֹםמקום לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת שָׁ֑םשָׁםשם וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵֽכוּלֵכוּלכו׃׃׃ 6:3 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הָֽאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד ה֥וֹאֶלהוֹאֶלהואל נָ֖אנָאנא וְלֵ֣ךְוְלֵךְולך אֶתאֶתאת־־־עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲנִ֥יאֲנִיאני אֵלֵֽךְאֵלֵךְאלך׃׃׃ 6:4 וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִתָּ֑םאִתָּםאתם וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו הַיַּרְדֵּ֔נָההַיַּרְדֵּנָההירדנה וַֽיִּגְזְר֖וּוַיִּגְזְרוּויגזרו הָעֵצִֽיםהָעֵצִיםהעצים׃׃׃ 6:5 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד מַפִּ֣ילמַפִּילמפיל הַקּוֹרָ֔ההַקּוֹרָההקורה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבַּרְזֶ֖להַבַּרְזֶלהברזל נָפַ֣לנָפַלנפל אֶלאֶלאל־־־הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיִּצְעַ֥קוַיִּצְעַקויצעק וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲהָ֥הּאֲהָהּאהה אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני וְה֥וּאוְהוּאוהוא שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 6:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אָ֣נָהאָנָהאנה נָפָ֑לנָפָלנפל וַיַּרְאֵ֙הוּ֙וַיַּרְאֵהוּויראהו אֶתאֶתאת־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום וַיִּקְצָבוַיִּקְצָבויקצב־־־עֵץ֙עֵץעץ וַיַּשְׁלֶךְוַיַּשְׁלֶךְוישלך־־־שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וַיָּ֖צֶףוַיָּצֶףויצף הַבַּרְזֶֽלהַבַּרְזֶלהברזל׃׃׃ 6:7 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָ֣רֶםהָרֶםהרם לָ֑ךְלָךְלך וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח יָד֖וֹיָדוֹידו וַיִּקָּחֵֽהוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו׃׃׃ פפפ
6:8 וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך אֲרָ֔םאֲרָםארם הָיָ֥ההָיָההיה נִלְחָ֖םנִלְחָםנלחם בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיִּוָּעַץ֙וַיִּוָּעַץויועץ אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֣יועֲבָדָיועבדיו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אֶלאֶלאל־־־מְק֛וֹםמְקוֹםמקום פְּלֹנִ֥יפְּלֹנִיפלני אַלְמֹנִ֖יאַלְמֹנִיאלמני תַּחֲנֹתִֽיתַּחֲנֹתִיתחנתי׃׃׃ 6:9 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִשָּׁ֕מֶרהִשָּׁמֶרהשמר מֵעֲבֹ֖רמֵעֲבֹרמעבר הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־שָׁ֖םשָׁםשם אֲרָ֥םאֲרָםארם נְחִתִּֽיםנְחִתִּיםנחתים׃׃׃ 6:10 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶֽלאֶלאל־־־הַמָּק֞וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָֽמַראָמַראמר־־־ל֧וֹלוֹלו אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים [וְהִזְהִירָהּ כ][וְהִזְהִירָהּ כ][והזהירה כ] (וְהִזְהִיר֖וֹ ק)(וְהִזְהִירוֹ ק)(והזהירו ק) וְנִשְׁמַ֣רוְנִשְׁמַרונשמר שָׁ֑םשָׁםשם לֹ֥אלֹאלא אַחַ֖תאַחַתאחת וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁתָּֽיִםשְׁתָּיִםשתים׃׃׃ 6:11 וַיִּסָּעֵר֙וַיִּסָּעֵרויסער לֵ֣בלֵבלב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֔םאֲרָםארם עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא תַּגִּ֣ידוּתַּגִּידוּתגידו לִ֔ילִילי מִ֥ימִימי מִשֶּׁלָּ֖נוּמִשֶּׁלָּנוּמשלנו אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 6:12 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַחַ֣דאַחַדאחד מֵֽעֲבָדָ֔יומֵעֲבָדָיומעבדיו ל֖וֹאלוֹאלוא אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־אֱלִישָׁ֤עאֱלִישָׁעאלישע הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל יַגִּיד֙יַגִּידיגיד לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַ֨דְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תְּדַבֵּ֖רתְּדַבֵּרתדבר בַּחֲדַ֥רבַּחֲדַרבחדר מִשְׁכָּבֶֽךָמִשְׁכָּבֶךָמשכבך׃׃׃ 6:13 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכ֤וּלְכוּלכו וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו אֵיכֹ֣האֵיכֹהאיכה ה֔וּאהוּאהוא וְאֶשְׁלַ֖חוְאֶשְׁלַחואשלח וְאֶקָּחֵ֑הוּוְאֶקָּחֵהוּואקחהו וַיֻּגַּדוַיֻּגַּדויגד־־־ל֥וֹלוֹלו לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בְדֹתָֽןבְדֹתָןבדתן׃׃׃ 6:14 וַיִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח־־־שָׁ֛מָּהשָׁמָּהשמה סוּסִ֥יםסוּסִיםסוסים וְרֶ֖כֶבוְרֶכֶבורכב וְחַ֣יִלוְחַיִלוחיל כָּבֵ֑דכָּבֵדכבד וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה וַיַּקִּ֖פוּוַיַּקִּפוּויקפו עַלעַלעל־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 6:15 וַ֠יַּשְׁכֵּםוַיַּשְׁכֵּםוישכם מְשָׁרֵ֨תמְשָׁרֵתמשרת אִ֥ישׁאִישׁאיש הָֽאֱלֹהִים֮הָאֱלֹהִיםהאלהים לָקוּם֒לָקוּםלקום וַיֵּצֵ֕אוַיֵּצֵאויצא וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־חַ֛יִלחַיִלחיל סוֹבֵ֥בסוֹבֵבסובב אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר וְס֣וּסוְסוּסוסוס וָרָ֑כֶבוָרָכֶבורכב וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נַעֲר֥וֹנַעֲרוֹנערו אֵלָ֛יואֵלָיואליו אֲהָ֥הּאֲהָהּאהה אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני אֵיכָ֥האֵיכָהאיכה נַֽעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 6:16 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אתִּירָאתירא כִּ֤יכִּיכי רַבִּים֙רַבִּיםרבים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתָּ֔נוּאִתָּנוּאתנו מֵאֲשֶׁ֖רמֵאֲשֶׁרמאשר אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 6:17 וַיִּתְפַּלֵּ֤לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֱלִישָׁע֙אֱלִישָׁעאלישע וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֕היְהוָהיהוה פְּקַחפְּקַחפקח־־־נָ֥אנָאנא אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֖יועֵינָיועיניו וְיִרְאֶ֑הוְיִרְאֶהויראה וַיִּפְקַ֤חוַיִּפְקַחויפקח יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הָהָ֜רהָהָרההר מָלֵ֨אמָלֵאמלא סוּסִ֥יםסוּסִיםסוסים וְרֶ֛כֶבוְרֶכֶבורכב אֵ֖שׁאֵשׁאש סְבִיבֹ֥תסְבִיבֹתסביבת אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 6:18 וַיֵּרְדוּ֮וַיֵּרְדוּוירדו אֵלָיו֒אֵלָיואליו וַיִּתְפַּלֵּ֨לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֱלִישָׁ֤עאֱלִישָׁעאלישע אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר הַךְהַךְהך־־־נָ֥אנָאנא אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיהַגּוֹיהגוי־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בַּסַּנְוֵרִ֑יםבַּסַּנְוֵרִיםבסנורים וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם בַּסַּנְוֵרִ֖יםבַּסַּנְוֵרִיםבסנורים כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 6:19 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם אֱלִישָׁ֗עאֱלִישָׁעאלישע לֹ֣אלֹאלא זֶ֣הזֶהזה הַדֶּרֶךְ֮הַדֶּרֶךְהדרך וְלֹ֣אוְלֹאולא זֹ֣הזֹהזה הָעִיר֒הָעִירהעיר לְכ֣וּלְכוּלכו אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי וְאוֹלִ֣יכָהוְאוֹלִיכָהואוליכה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תְּבַקֵּשׁ֑וּןתְּבַקֵּשׁוּןתבקשון וַיֹּ֥לֶךְוַיֹּלֶךְוילך אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם שֹׁמְרֽוֹנָהשֹׁמְרוֹנָהשמרונה׃׃׃ 6:20 וַיְהִי֮וַיְהִיויהי כְּבֹאָ֣םכְּבֹאָםכבאם שֹׁמְרוֹן֒שֹׁמְרוֹןשמרון וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע יְהוָ֕היְהוָהיהוה פְּקַ֥חפְּקַחפקח אֶתאֶתאת־־־עֵינֵֽיעֵינֵיעיני־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה וְיִרְא֑וּוְיִרְאוּויראו וַיִּפְקַ֤חוַיִּפְקַחויפקח יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֵ֣ינֵיהֶ֔םעֵינֵיהֶםעיניהם וַיִּרְא֕וּוַיִּרְאוּויראו וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 6:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע כִּרְאֹת֖וֹכִּרְאֹתוֹכראתו אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם הַאַכֶּ֥ההַאַכֶּההאכה אַכֶּ֖האַכֶּהאכה אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 6:22 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא תַכֶּ֔התַכֶּהתכה הַאֲשֶׁ֥רהַאֲשֶׁרהאשר שָׁבִ֛יתָשָׁבִיתָשבית בְּחַרְבְּךָ֥בְּחַרְבְּךָבחרבך וּֽבְקַשְׁתְּךָ֖וּבְקַשְׁתְּךָובקשתך אַתָּ֣האַתָּהאתה מַכֶּ֑המַכֶּהמכה שִׂים֩שִׂיםשים לֶ֨חֶםלֶחֶםלחם וָמַ֜יִםוָמַיִםומים לִפְנֵיהֶ֗םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְיֹֽאכְלוּ֙וְיֹאכְלוּויאכלו וְיִשְׁתּ֔וּוְיִשְׁתּוּוישתו וְיֵלְכ֖וּוְיֵלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנֵיהֶֽםאֲדֹנֵיהֶםאדניהם׃׃׃ 6:23 וַיִּכְרֶ֨הוַיִּכְרֶהויכרה לָהֶ֜םלָהֶםלהם כֵּרָ֣הכֵּרָהכרה גְדוֹלָ֗הגְדוֹלָהגדולה וַיֹּֽאכְלוּ֙וַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֔וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַֽיְשַׁלְּחֵ֔םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־אֲדֹֽנֵיהֶ֑םאֲדֹנֵיהֶםאדניהם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָ֤סְפוּיָסְפוּיספו עוֹד֙עוֹדעוד גְּדוּדֵ֣יגְּדוּדֵיגדודי אֲרָ֔םאֲרָםארם לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
6:24 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיִּקְבֹּ֛ץוַיִּקְבֹּץויקבץ בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֥דהֲדַדהדד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַחֲנֵ֑הוּמַחֲנֵהוּמחנהו וַיַּ֕עַלוַיַּעַלויעל וַיָּ֖צַרוַיָּצַרויצר עַלעַלעל־־־שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 6:25 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי רָעָ֤ברָעָברעב גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה צָרִ֣יםצָרִיםצרים עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה עַ֣דעַדעד הֱי֤וֹתהֱיוֹתהיות רֹאשׁרֹאשׁראש־־־חֲמוֹר֙חֲמוֹרחמור בִּשְׁמֹנִ֣יםבִּשְׁמֹנִיםבשמנים כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וְרֹ֛בַעוְרֹבַעורבע הַקַּ֥בהַקַּבהקב [חֲרֵייֹונִים כ][חֲרֵייֹונִים כ][חרייונים כ] (דִּבְיוֹנִ֖ים ק)(דִּבְיוֹנִים ק)(דביונים ק) בַּחֲמִשָּׁהבַּחֲמִשָּׁהבחמשה־־־כָֽסֶףכָסֶףכסף׃׃׃ 6:26 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עֹבֵ֖רעֹבֵרעבר עַלעַלעל־־־הַחֹמָ֑ההַחֹמָההחמה וְאִשָּׁ֗הוְאִשָּׁהואשה צָעֲקָ֤הצָעֲקָהצעקה אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הוֹשִׁ֖יעָההוֹשִׁיעָההושיעה אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 6:27 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־יוֹשִׁעֵ֣ךְיוֹשִׁעֵךְיושעך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵאַ֖יִןמֵאַיִןמאין אֽוֹשִׁיעֵ֑ךְאוֹשִׁיעֵךְאושיעך הֲמִןהֲמִןהמן־־־הַגֹּ֖רֶןהַגֹּרֶןהגרן א֥וֹאוֹאו מִןמִןמן־־־הַיָּֽקֶבהַיָּקֶבהיקב׃׃׃ 6:28 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־לָ֥הּלָהּלה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַהמַהמה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה הַזֹּ֜אתהַזֹּאתהזאת אָמְרָ֣האָמְרָהאמרה אֵלַ֗יאֵלַיאלי תְּנִ֤יתְּנִיתני אֶתאֶתאת־־־בְּנֵךְ֙בְּנֵךְבנך וְנֹאכְלֶ֣נּוּוְנֹאכְלֶנּוּונאכלנו הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנִ֖יבְּנִיבני נֹאכַ֥לנֹאכַלנאכל מָחָֽרמָחָרמחר׃׃׃ 6:29 וַנְּבַשֵּׁ֥לוַנְּבַשֵּׁלונבשל אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֖יבְּנִיבני וַנֹּֽאכְלֵ֑הוּוַנֹּאכְלֵהוּונאכלהו וָאֹמַ֨רוָאֹמַרואמר אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הָאַחֵ֗רהָאַחֵרהאחר תְּנִ֤יתְּנִיתני אֶתאֶתאת־־־בְּנֵךְ֙בְּנֵךְבנך וְנֹ֣אכְלֶ֔נּוּוְנֹאכְלֶנּוּונאכלנו וַתַּחְבִּ֖אוַתַּחְבִּאותחבא אֶתאֶתאת־־־בְּנָֽהּבְּנָהּבנה׃׃׃ 6:30 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה וַיִּקְרַ֣עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְה֖וּאוְהוּאוהוא עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר עַלעַלעל־־־הַחֹמָ֑ההַחֹמָההחמה וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא הָעָ֔םהָעָםהעם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַשַּׂ֛קהַשַּׂקהשק עַלעַלעל־־־בְּשָׂר֖וֹבְּשָׂרוֹבשרו מִבָּֽיִתמִבָּיִתמבית׃׃׃ 6:31 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֥ילִּילי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִ֑ףיוֹסִףיוסף אִֽםאִםאם־־־יַעֲמֹ֞דיַעֲמֹדיעמד רֹ֣אשׁרֹאשׁראש אֱלִישָׁ֧עאֱלִישָׁעאלישע בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֛טשָׁפָטשפט עָלָ֖יועָלָיועליו הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 6:32 וֶאֱלִישָׁע֙וֶאֱלִישָׁעואלישע יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בְּבֵית֔וֹבְּבֵיתוֹבביתו וְהַזְּקֵנִ֖יםוְהַזְּקֵנִיםוהזקנים יֹשְׁבִ֣יםיֹשְׁבִיםישבים אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח אִ֜ישׁאִישׁאיש מִלְּפָנָ֗יומִלְּפָנָיומלפניו בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם יָבֹא֩יָבֹאיבא הַמַּלְאָ֨ךְהַמַּלְאָךְהמלאך אֵלָ֜יואֵלָיואליו וְה֣וּאוְהוּאוהוא ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־הַזְּקֵנִ֗יםהַזְּקֵנִיםהזקנים הַרְּאִיתֶם֙הַרְּאִיתֶםהראיתם כִּֽיכִּיכי־־־שָׁלַ֞חשָׁלַחשלח בֶּןבֶּןבן־־־הַֽמְרַצֵּ֤חַהַמְרַצֵּחַהמרצח הַזֶּה֙הַזֶּההזה לְהָסִ֣ירלְהָסִירלהסיר אֶתאֶתאת־־־רֹאשִׁ֔ירֹאשִׁיראשי רְא֣וּרְאוּראו ׀׀׀ כְּבֹ֣אכְּבֹאכבא הַמַּלְאָ֗ךְהַמַּלְאָךְהמלאך סִגְר֤וּסִגְרוּסגרו הַדֶּ֙לֶת֙הַדֶּלֶתהדלת וּלְחַצְתֶּ֤םוּלְחַצְתֶּםולחצתם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בַּדֶּ֔לֶתבַּדֶּלֶתבדלת הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא ק֛וֹלקוֹלקול רַגְלֵ֥ירַגְלֵירגלי אֲדֹנָ֖יואֲדֹנָיואדניו אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 6:33 עוֹדֶ֙נּוּ֙עוֹדֶנּוּעודנו מְדַבֵּ֣רמְדַבֵּרמדבר עִמָּ֔םעִמָּםעמם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך יֹרֵ֣דיֹרֵדירד אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־זֹ֤אתזֹאתזאת הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה מָֽהמָהמה־־־אוֹחִ֥ילאוֹחִילאוחיל לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain