Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 7

7:1 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה כָּעֵ֤תכָּעֵתכעת ׀׀׀ מָחָר֙מָחָרמחר סְאָֽהסְאָהסאה־־־סֹ֣לֶתסֹלֶתסלת בְּשֶׁ֗קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל וְסָאתַ֧יִםוְסָאתַיִםוסאתים שְׂעֹרִ֛יםשְׂעֹרִיםשערים בְּשֶׁ֖קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 7:2 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען הַשָּׁלִ֡ישׁהַשָּׁלִישׁהשליש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לַמֶּלֶךְ֩לַמֶּלֶךְלמלך נִשְׁעָ֨ןנִשְׁעָןנשען עַלעַלעל־־־יָד֜וֹיָדוֹידו אֶתאֶתאת־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִים֮הָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה עֹשֶׂ֤העֹשֶׂהעשה אֲרֻבּוֹת֙אֲרֻבּוֹתארבות בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים הֲיִהְיֶ֖ההֲיִהְיֶההיהיה הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנְּכָ֤ההִנְּכָההנכה רֹאֶה֙רֹאֶהראה בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וּמִשָּׁ֖םוּמִשָּׁםומשם לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלתֹאכֵלתאכל׃׃׃ ססס 7:3 וְאַרְבָּעָ֧הוְאַרְבָּעָהוארבעה אֲנָשִׁ֛יםאֲנָשִׁיםאנשים הָי֥וּהָיוּהיו מְצֹרָעִ֖יםמְצֹרָעִיםמצרעים פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו מָ֗המָהמה אֲנַ֛חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו יֹשְׁבִ֥יםיֹשְׁבִיםישבים פֹּ֖הפֹּהפה עַדעַדעד־־־מָֽתְנוּמָתְנוּמתנו׃׃׃ 7:4 אִםאִםאם־־־אָמַרְנוּ֩אָמַרְנוּאמרנו נָב֨וֹאנָבוֹאנבוא הָעִ֜ירהָעִירהעיר וְהָרָעָ֤בוְהָרָעָבוהרעב בָּעִיר֙בָּעִירבעיר וָמַ֣תְנוּוָמַתְנוּומתנו שָׁ֔םשָׁםשם וְאִםוְאִםואם־־־יָשַׁ֥בְנוּיָשַׁבְנוּישבנו פֹ֖הפֹהפה וָמָ֑תְנוּוָמָתְנוּומתנו וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לְכוּ֙לְכוּלכו וְנִפְּלָה֙וְנִפְּלָהונפלה אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֔םאֲרָםארם אִםאִםאם־־־יְחַיֻּ֣נוּיְחַיֻּנוּיחינו נִֽחְיֶ֔הנִחְיֶהנחיה וְאִםוְאִםואם־־־יְמִיתֻ֖נוּיְמִיתֻנוּימיתנו וָמָֽתְנוּוָמָתְנוּומתנו׃׃׃ 7:5 וַיָּק֣וּמוּוַיָּקוּמוּויקומו בַנֶּ֔שֶׁףבַנֶּשֶׁףבנשף לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־קְצֵה֙קְצֵהקצה מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֔םאֲרָםארם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵֽיןאֵיןאין־־־שָׁ֖םשָׁםשם אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 7:6 וַאדֹנָ֞יוַאדֹנָיואדני הִשְׁמִ֣יעַהִשְׁמִיעַהשמיע ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֗םאֲרָםארם ק֥וֹלקוֹלקול רֶ֙כֶב֙רֶכֶברכב ק֣וֹלקוֹלקול ס֔וּססוּססוס ק֖וֹלקוֹלקול חַ֣יִלחַיִלחיל גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיֹּאמְר֞וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֗יואָחִיואחיו הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שָֽׂכַרשָׂכַרשכר־־־עָלֵינוּ֩עָלֵינוּעלינו מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מַלְכֵ֧ימַלְכֵימלכי הַחִתִּ֛יםהַחִתִּיםהחתים וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 7:7 וַיָּקוּמוּ֮וַיָּקוּמוּויקומו וַיָּנ֣וּסוּוַיָּנוּסוּוינוסו בַנֶּשֶׁף֒בַנֶּשֶׁףבנשף וַיַּעַזְב֣וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־אָהֳלֵיהֶ֗םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וְאֶתוְאֶתואת־־־סֽוּסֵיהֶם֙סוּסֵיהֶםסוסיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמֹ֣רֵיהֶ֔םחֲמֹרֵיהֶםחמריהם הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־הִ֑יאהִיאהיא וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו אֶלאֶלאל־־־נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ 7:8 וַיָּבֹאוּ֩וַיָּבֹאוּויבאו הַֽמְצֹרָעִ֨יםהַמְצֹרָעִיםהמצרעים הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה עַדעַדעד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הַֽמַּחֲנֶ֗ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל אֶחָד֙אֶחָדאחד וַיֹּאכְל֣וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֔וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָב֙וְזָהָבוזהב וּבְגָדִ֔יםוּבְגָדִיםובגדים וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּטְמִ֑נוּוַיַּטְמִנוּויטמנו וַיָּשֻׁ֗בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל אַחֵ֔ראַחֵראחר וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּטְמִֽנוּוַיַּטְמִנוּויטמנו׃׃׃ 7:9 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֜הוּרֵעֵהוּרעהו לֹֽאלֹאלא־־־כֵ֣ןכֵןכן ׀׀׀ אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֹשִׂ֗יםעֹשִׂיםעשים הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה יוֹםיוֹםיום־־־בְּשֹׂרָ֣הבְּשֹׂרָהבשרה ה֔וּאהוּאהוא וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו מַחְשִׁ֗יםמַחְשִׁיםמחשים וְחִכִּ֛ינוּוְחִכִּינוּוחכינו עַדעַדעד־־־א֥וֹראוֹראור הַבֹּ֖קֶרהַבֹּקֶרהבקר וּמְצָאָ֣נוּוּמְצָאָנוּומצאנו עָו֑וֹןעָווֹןעוון וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה לְכ֣וּלְכוּלכו וְנָבֹ֔אָהוְנָבֹאָהונבאה וְנַגִּ֖ידָהוְנַגִּידָהונגידה בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 7:10 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַֽיִּקְרְאוּ֮וַיִּקְרְאוּויקראו אֶלאֶלאל־־־שֹׁעֵ֣רשֹׁעֵרשער הָעִיר֒הָעִירהעיר וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּ֚אנוּבָּאנוּבאנו אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֔םאֲרָםארם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵֽיןאֵיןאין־־־שָׁ֛םשָׁםשם אִ֖ישׁאִישׁאיש וְק֣וֹלוְקוֹלוקול אָדָ֑םאָדָםאדם כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַסּ֤וּסהַסּוּסהסוס אָסוּר֙אָסוּראסור וְהַחֲמ֣וֹרוְהַחֲמוֹרוהחמור אָס֔וּראָסוּראסור וְאֹהָלִ֖יםוְאֹהָלִיםואהלים כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 7:11 וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא הַשֹּֽׁעֲרִ֑יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים וַיַּגִּ֕ידוּוַיַּגִּידוּויגידו בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך פְּנִֽימָהפְּנִימָהפנימה׃׃׃ 7:12 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו אַגִּֽידָהאַגִּידָהאגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לָכֶ֔םלָכֶםלכם אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֥שׂוּעָשׂוּעשו לָ֖נוּלָנוּלנו אֲרָ֑םאֲרָםארם יָדְע֞וּיָדְעוּידעו כִּיכִּיכי־־־רְעֵבִ֣יםרְעֵבִיםרעבים אֲנַ֗חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וַיֵּצְא֤וּוַיֵּצְאוּויצאו מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶה֙הַמַּחֲנֶההמחנה לְהֵחָבֵ֤הלְהֵחָבֵהלהחבה [בְהַשָּׂדֶה כ][בְהַשָּׂדֶה כ][בהשדה כ] (בַשָּׂדֶה֙ ק)(בַשָּׂדֶה ק)(בשדה ק) לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־יֵצְא֤וּיֵצְאוּיצאו מִןמִןמן־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר וְנִתְפְּשֵׂ֣םוְנִתְפְּשֵׂםונתפשם חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים וְאֶלוְאֶלואל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר נָבֹֽאנָבֹאנבא׃׃׃ 7:13 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען אֶחָ֨דאֶחָדאחד מֵעֲבָדָ֜יומֵעֲבָדָיומעבדיו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר וְיִקְחוּוְיִקְחוּויקחו־־־נָ֞אנָאנא חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה מִןמִןמן־־־הַסּוּסִים֮הַסּוּסִיםהסוסים הַֽנִּשְׁאָרִים֮הַנִּשְׁאָרִיםהנשארים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁאֲרוּנִשְׁאֲרוּנשארו־־־בָהּ֒בָהּבה הִנָּ֗םהִנָּםהנם כְּכָלכְּכָלככל־־־[הֶהָמֹון כ][הֶהָמֹון כ][ההמון כ] (הֲמ֤וֹן ק)(הֲמוֹן ק)(המון ק) יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁאֲרוּנִשְׁאֲרוּנשארו־־־בָ֔הּבָהּבה הִנָּ֕םהִנָּםהנם כְּכָלכְּכָלככל־־־הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תָּ֑מּוּתָּמּוּתמו וְנִשְׁלְחָ֖הוְנִשְׁלְחָהונשלחה וְנִרְאֶֽהוְנִרְאֶהונראה׃׃׃ 7:14 וַיִּקְח֕וּוַיִּקְחוּויקחו שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני רֶ֣כֶברֶכֶברכב סוּסִ֑יםסוּסִיםסוסים וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַחֲרֵ֧יאַחֲרֵיאחרי מַחֲנֵֽהמַחֲנֵהמחנה־־־אֲרָ֛םאֲרָםארם לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לְכ֥וּלְכוּלכו וּרְאֽוּוּרְאוּוראו׃׃׃ 7:15 וַיֵּלְכ֣וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵיהֶם֮אַחֲרֵיהֶםאחריהם עַדעַדעד־־־הַיַּרְדֵּן֒הַיַּרְדֵּןהירדן וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה כָלכָלכל־־־הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך מְלֵאָ֤המְלֵאָהמלאה בְגָדִים֙בְגָדִיםבגדים וְכֵלִ֔יםוְכֵלִיםוכלים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִשְׁלִ֥יכוּהִשְׁלִיכוּהשליכו אֲרָ֖םאֲרָםארם [בְּהֵחָפְזָם כ][בְּהֵחָפְזָם כ][בהחפזם כ] (בְּחָפְזָ֑ם ק)(בְּחָפְזָם ק)(בחפזם ק) וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיַּגִּ֖דוּוַיַּגִּדוּויגדו לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ 7:16 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא הָעָ֔םהָעָםהעם וַיָּבֹ֕זּוּוַיָּבֹזּוּויבזו אֵ֖תאֵתאת מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי סְאָהסְאָהסאה־־־סֹ֜לֶתסֹלֶתסלת בְּשֶׁ֗קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל וְסָאתַ֧יִםוְסָאתַיִםוסאתים שְׂעֹרִ֛יםשְׂעֹרִיםשערים בְּשֶׁ֖קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:17 וְהַמֶּלֶךְ֩וְהַמֶּלֶךְוהמלך הִפְקִ֨ידהִפְקִידהפקיד אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁלִ֜ישׁהַשָּׁלִישׁהשליש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁעָ֤ןנִשְׁעָןנשען עַלעַלעל־־־יָדוֹ֙יָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער וַיִּרְמְסֻ֧הוּוַיִּרְמְסֻהוּוירמסהו הָעָ֛םהָעָםהעם בַּשַּׁ֖עַרבַּשַּׁעַרבשער וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּרֶ֥דֶתבְּרֶדֶתברדת הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 7:18 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּדַבֵּר֙כְּדַבֵּרכדבר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר סָאתַ֨יִםסָאתַיִםסאתים שְׂעֹרִ֜יםשְׂעֹרִיםשערים בְּשֶׁ֗קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל וּֽסְאָהוּסְאָהוסאה־־־סֹ֙לֶת֙סֹלֶתסלת בְּשֶׁ֔קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת מָחָ֔רמָחָרמחר בְּשַׁ֖עַרבְּשַׁעַרבשער שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 7:19 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַשָּׁלִ֜ישׁהַשָּׁלִישׁהשליש אֶתאֶתאת־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִים֮הָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה עֹשֶׂ֤העֹשֶׂהעשה אֲרֻבּוֹת֙אֲרֻבּוֹתארבות בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים הֲיִהְיֶ֖ההֲיִהְיֶההיהיה כַּדָּבָ֣רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנְּךָ֤הִנְּךָהנך רֹאֶה֙רֹאֶהראה בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וּמִשָּׁ֖םוּמִשָּׁםומשם לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלתֹאכֵלתאכל׃׃׃ 7:20 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֖וֹלוֹלו כֵּ֑ןכֵּןכן וַיִּרְמְס֨וּוַיִּרְמְסוּוירמסו אֹת֥וֹאֹתוֹאתו הָעָ֛םהָעָםהעם בַּשַּׁ֖עַרבַּשַּׁעַרבשער וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain