Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 8

8:1 וֶאֱלִישָׁ֡עוֶאֱלִישָׁעואלישע דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁה֩הָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱיָ֨ההֶחֱיָההחיה אֶתאֶתאת־־־בְּנָ֜הּבְּנָהּבנה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר ק֤וּמִיקוּמִיקומי וּלְכִי֙וּלְכִיולכי [אַתִּי כ][אַתִּי כ][אתי כ] (אַ֣תְּ ק)(אַתְּ ק)(את ק) וּבֵיתֵ֔ךְוּבֵיתֵךְוביתך וְג֖וּרִיוְגוּרִיוגורי בַּאֲשֶׁ֣רבַּאֲשֶׁרבאשר תָּג֑וּרִיתָּגוּרִיתגורי כִּֽיכִּיכי־־־קָרָ֤אקָרָאקרא יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָֽרָעָ֔בלָרָעָבלרעב וְגַםוְגַםוגם־־־בָּ֥אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 8:2 וַתָּ֙קָם֙וַתָּקָםותקם הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וַתַּ֕עַשׂוַתַּעַשׂותעש כִּדְבַ֖רכִּדְבַרכדבר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַתֵּ֤לֶךְוַתֵּלֶךְותלך הִיא֙הִיאהיא וּבֵיתָ֔הּוּבֵיתָהּוביתה וַתָּ֥גָרוַתָּגָרותגר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 8:3 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקְצֵה֙מִקְצֵהמקצה שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וַתָּ֥שָׁבוַתָּשָׁבותשב הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַתֵּצֵא֙וַתֵּצֵאותצא לִצְעֹ֣קלִצְעֹקלצעק אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־בֵּיתָ֖הּבֵּיתָהּביתה וְאֶלוְאֶלואל־־־שָׂדָֽהּשָׂדָהּשדה׃׃׃ 8:4 וְהַמֶּ֗לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך מְדַבֵּר֙מְדַבֵּרמדבר אֶלאֶלאל־־־גֵּ֣חֲזִ֔יגֵּחֲזִיגחזי נַ֥עַרנַעַרנער אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר סַפְּרָהסַפְּרָהספרה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַגְּדֹל֖וֹתהַגְּדֹלוֹתהגדלות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 8:5 וַ֠יְהִיוַיְהִיויהי ה֥וּאהוּאהוא מְסַפֵּ֣רמְסַפֵּרמספר לַמֶּלֶךְ֮לַמֶּלֶךְלמלך אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱיָ֣ההֶחֱיָההחיה אֶתאֶתאת־־־הַמֵּת֒הַמֵּתהמת וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הָאִשָּׁ֜ההָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱיָ֤ההֶחֱיָההחיה אֶתאֶתאת־־־בְּנָהּ֙בְּנָהּבנה צֹעֶ֣קֶתצֹעֶקֶתצעקת אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־בֵּיתָ֖הּבֵּיתָהּביתה וְעַלוְעַלועל־־־שָׂדָ֑הּשָׂדָהּשדה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גֵּֽחֲזִי֙גֵּחֲזִיגחזי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך זֹ֚אתזֹאתזאת הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וְזֶהוְזֶהוזה־־־בְּנָ֖הּבְּנָהּבנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱיָ֥ההֶחֱיָההחיה אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 8:6 וַיִּשְׁאַ֥לוַיִּשְׁאַלוישאל הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָאִשָּׁ֖הלָאִשָּׁהלאשה וַתְּסַפֶּרוַתְּסַפֶּרותספר־־־ל֑וֹלוֹלו וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לָ֣הּלָהּלה הַמֶּלֶךְ֩הַמֶּלֶךְהמלך סָרִ֨יססָרִיססריס אֶחָ֜דאֶחָדאחד לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הָשֵׁ֤יבהָשֵׁיבהשיב אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָהּ֙לָהּלה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־תְּבוּאֹ֣תתְּבוּאֹתתבואת הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה מִיּ֛וֹםמִיּוֹםמיום עָזְבָ֥העָזְבָהעזבה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַדוְעַדועד־־־עָֽתָּהעָתָּהעתה׃׃׃ פפפ
8:7 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אֱלִישָׁע֙אֱלִישָׁעאלישע דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וּבֶןוּבֶןובן־־־הֲדַ֥דהֲדַדהדד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם חֹלֶ֑החֹלֶהחלה וַיֻּגַּדוַיֻּגַּדויגד־־־ל֣וֹלוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּ֛אבָּאבא אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַדעַדעד־־־הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 8:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־חֲזָהאֵ֗לחֲזָהאֵלחזהאל קַ֤חקַחקח בְּיָֽדְךָ֙בְּיָדְךָבידך מִנְחָ֔המִנְחָהמנחה וְלֵ֕ךְוְלֵךְולך לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְדָרַשְׁתָּ֨וְדָרַשְׁתָּודרשת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה מֵֽאוֹתוֹ֙מֵאוֹתוֹמאותו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַאֶחְיֶ֖ההַאֶחְיֶההאחיה מֵחֳלִ֥ימֵחֳלִימחלי זֶֽהזֶהזה׃׃׃ 8:9 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך חֲזָאֵל֮חֲזָאֵלחזאל לִקְרָאתוֹ֒לִקְרָאתוֹלקראתו וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מִנְחָ֤המִנְחָהמנחה בְיָדוֹ֙בְיָדוֹבידו וְכָלוְכָלוכל־־־ט֣וּבטוּבטוב דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים גָּמָ֑לגָּמָלגמל וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּנְךָ֨בִּנְךָבנך בֶןבֶןבן־־־הֲדַ֤דהֲדַדהדד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָם֙אֲרָםארם שְׁלָחַ֤נִישְׁלָחַנִישלחני אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַאֶחְיֶ֖ההַאֶחְיֶההאחיה מֵחֳלִ֥ימֵחֳלִימחלי זֶֽהזֶהזה׃׃׃ 8:10 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע לֵ֥ךְלֵךְלך אֱמָראֱמָראמר־־־[לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֖וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) חָיֹ֣החָיֹהחיה תִחְיֶ֑התִחְיֶהתחיה וְהִרְאַ֥נִיוְהִרְאַנִיוהראני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־מ֥וֹתמוֹתמות יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 8:11 וַיַּעֲמֵ֥דוַיַּעֲמֵדויעמד אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עַדעַדעד־־־בֹּ֑שׁבֹּשׁבש וַיֵּ֖בְךְּוַיֵּבְךְּויבך אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 8:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חֲזָאֵ֔לחֲזָאֵלחזאל מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני בֹכֶ֑הבֹכֶהבכה וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּֽיכִּיכי־־־יָדַ֡עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּעֲשֶׂה֩תַּעֲשֶׂהתעשה לִבְנֵ֨ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל רָעָ֗הרָעָהרעה מִבְצְרֵיהֶ֞םמִבְצְרֵיהֶםמבצריהם תְּשַׁלַּ֤חתְּשַׁלַּחתשלח בָּאֵשׁ֙בָּאֵשׁבאש וּבַחֻֽרֵיהֶם֙וּבַחֻרֵיהֶםובחריהם בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב תַּהֲרֹ֔גתַּהֲרֹגתהרג וְעֹלְלֵיהֶ֣םוְעֹלְלֵיהֶםועלליהם תְּרַטֵּ֔שׁתְּרַטֵּשׁתרטש וְהָרֹתֵיהֶ֖םוְהָרֹתֵיהֶםוהרתיהם תְּבַקֵּֽעַתְּבַקֵּעַתבקע׃׃׃ 8:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חֲזָהאֵ֔לחֲזָהאֵלחזהאל כִּ֣יכִּיכי מָ֤המָהמה עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך הַכֶּ֔לֶבהַכֶּלֶבהכלב כִּ֣יכִּיכי יַעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע הִרְאַ֧נִיהִרְאַנִיהראני יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֹתְךָ֖אֹתְךָאתך מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 8:14 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך ׀׀׀ מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת אֱלִישָׁ֗עאֱלִישָׁעאלישע וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו מָֽהמָהמה־־־אָמַ֥ראָמַראמר לְךָ֖לְךָלך אֱלִישָׁ֑עאֱלִישָׁעאלישע וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָ֥מַראָמַראמר לִ֖ילִילי חָיֹ֥החָיֹהחיה תִחְיֶֽהתִחְיֶהתחיה׃׃׃ 8:15 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֗תמִמָּחֳרָתממחרת וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח הַמַּכְבֵּר֙הַמַּכְבֵּרהמכבר וַיִּטְבֹּ֣לוַיִּטְבֹּלויטבל בַּמַּ֔יִםבַּמַּיִםבמים וַיִּפְרֹ֥שׂוַיִּפְרֹשׂויפרש עַלעַלעל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך חֲזָהאֵ֖לחֲזָהאֵלחזהאל תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
8:16 וּבִשְׁנַ֣תוּבִשְׁנַתובשנת חָמֵ֗שׁחָמֵשׁחמש לְיוֹרָ֤םלְיוֹרָםליורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוֹשָׁפָ֖טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה מָלַ֛ךְמָלַךְמלך יְהוֹרָ֥םיְהוֹרָםיהורם בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹשָׁפָ֖טיְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 8:17 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁתַּ֛יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה הָיָ֣ההָיָההיה בְמָלְכ֑וֹבְמָלְכוֹבמלכו וּשְׁמֹנֶ֣הוּשְׁמֹנֶהושמנה [שָׁנָה כ][שָׁנָה כ][שנה כ] (שָׁנִ֔ים ק)(שָׁנִים ק)(שנים ק) מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 8:18 וַיֵּ֜לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב כִּ֚יכִּיכי בַּתבַּתבת־־־אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב הָֽיְתָההָיְתָההיתה־־־לּ֖וֹלּוֹלו לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:19 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֤האָבָהאבה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְהַשְׁחִ֣יתלְהַשְׁחִיתלהשחית אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר אָֽמַראָמַראמר־־־ל֗וֹלוֹלו לָתֵ֨תלָתֵתלתת ל֥וֹלוֹלו נִ֛ירנִירניר לְבָנָ֖יולְבָנָיולבניו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 8:20 בְּיָמָיו֙בְּיָמָיובימיו פָּשַׁ֣עפָּשַׁעפשע אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת יַדיַדיד־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיַּמְלִ֥כוּוַיַּמְלִכוּוימלכו עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 8:21 וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר יוֹרָם֙יוֹרָםיורם צָעִ֔ירָהצָעִירָהצעירה וְכָלוְכָלוכל־־־הָרֶ֖כֶבהָרֶכֶבהרכב עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ה֞וּאהוּאהוא קָ֣םקָםקם לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה וַיַּכֶּ֨הוַיַּכֶּהויכה אֶתאֶתאת־־־אֱד֜וֹםאֱדוֹםאדום הַסֹּבֵ֤יבהַסֹּבֵיבהסביב אֵלָיו֙אֵלָיואליו וְאֵת֙וְאֵתואת שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וַיָּ֥נָסוַיָּנָסוינס הָעָ֖םהָעָםהעם לְאֹהָלָֽיולְאֹהָלָיולאהליו׃׃׃ 8:22 וַיִּפְשַׁ֣עוַיִּפְשַׁעויפשע אֱד֗וֹםאֱדוֹםאדום מִתַּ֙חַת֙מִתַּחַתמתחת יַדיַדיד־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אָ֛זאָזאז תִּפְשַׁ֥עתִּפְשַׁעתפשע לִבְנָ֖הלִבְנָהלבנה בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִֽיאהַהִיאההיא׃׃׃ 8:23 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יוֹרָ֖םיוֹרָםיורם וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 8:24 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב יוֹרָם֙יוֹרָםיורם עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֥רוַיִּקָּבֵרויקבר עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲחַזְיָ֥הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
8:25 בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לְיוֹרָ֥םלְיוֹרָםליורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מָלַ֛ךְמָלַךְמלך אֲחַזְיָ֥הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹרָ֖םיְהוֹרָםיהורם מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 8:26 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁתַּ֤יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אֲחַזְיָ֣הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְשָׁנָ֣הוְשָׁנָהושנה אַחַ֔תאַחַתאחת מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם אִמּוֹ֙אִמּוֹאמו עֲתַלְיָ֔הוּעֲתַלְיָהוּעתליהו בַּתבַּתבת־־־עָמְרִ֖יעָמְרִיעמרי מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:27 וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֙רֶךְ֙בְּדֶרֶךְבדרך בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּבֵ֣יתכְּבֵיתכבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב כִּ֛יכִּיכי חֲתַ֥ןחֲתַןחתן בֵּיתבֵּיתבית־־־אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 8:28 וַיֵּ֜לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶתאֶתאת־־־יוֹרָ֣םיוֹרָםיורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֗באַחְאָבאחאב לַמִּלְחָמָ֛הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־חֲזָהאֵ֥לחֲזָהאֵלחזהאל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם בְּרָמֹ֣תבְּרָמֹתברמת גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֲרַמִּ֖יםאֲרַמִּיםארמים אֶתאֶתאת־־־יוֹרָֽםיוֹרָםיורם׃׃׃ 8:29 וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב יוֹרָ֨םיוֹרָםיורם הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהִתְרַפֵּ֣אלְהִתְרַפֵּאלהתרפא בְיִזְרְעֶ֗אלבְיִזְרְעֶאלביזרעאל מִןמִןמן־־־הַמַּכִּים֙הַמַּכִּיםהמכים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַכֻּ֤הוּיַכֻּהוּיכהו אֲרַמִּים֙אֲרַמִּיםארמים בָּֽרָמָ֔הבָּרָמָהברמה בְּהִלָּ֣חֲמ֔וֹבְּהִלָּחֲמוֹבהלחמו אֶתאֶתאת־־־חֲזָהאֵ֖לחֲזָהאֵלחזהאל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֑םאֲרָםארם וַאֲחַזְיָ֨הוּוַאֲחַזְיָהוּואחזיהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹרָ֜םיְהוֹרָםיהורם מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה יָרַ֡דיָרַדירד לִרְא֞וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־יוֹרָ֧םיוֹרָםיורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֛באַחְאָבאחאב בְּיִזְרְעֶ֖אלבְּיִזְרְעֶאלביזרעאל כִּֽיכִּיכי־־־חֹלֶ֥החֹלֶהחלה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain