Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 9

9:1 וֶאֱלִישָׁע֙וֶאֱלִישָׁעואלישע הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא קָרָ֕אקָרָאקרא לְאַחַ֖דלְאַחַדלאחד מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני הַנְּבִיאִ֑יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֜וֹלוֹלו חֲגֹ֣רחֲגֹרחגר מָתְנֶ֗יךָמָתְנֶיךָמתניך וְ֠קַחוְקַחוקח פַּ֣ךְפַּךְפך הַשֶּׁ֤מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן הַזֶּה֙הַזֶּההזה בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך וְלֵ֖ךְוְלֵךְולך רָמֹ֥תרָמֹתרמת גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 9:2 וּבָ֖אתָוּבָאתָובאת שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וּרְאֵֽהוּרְאֵהוראה־־־שָׁ֠םשָׁםשם יֵה֨וּאיֵהוּאיהוא בֶןבֶןבן־־־יְהוֹשָׁפָ֜טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בֶּןבֶּןבן־־־נִמְשִׁ֗ינִמְשִׁינמשי וּבָ֙אתָ֙וּבָאתָובאת וַהֲקֵֽמֹתוֹ֙וַהֲקֵמֹתוֹוהקמתו מִתּ֣וֹךמִתּוֹךמתוך אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וְהֵבֵיאתָ֥וְהֵבֵיאתָוהביאת אֹת֖וֹאֹתוֹאתו חֶ֥דֶרחֶדֶרחדר בְּחָֽדֶרבְּחָדֶרבחדר׃׃׃ 9:3 וְלָקַחְתָּ֤וְלָקַחְתָּולקחת פַךְפַךְפך־־־הַשֶּׁ֙מֶן֙הַשֶּׁמֶןהשמן וְיָצַקְתָּ֣וְיָצַקְתָּויצקת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה מְשַׁחְתִּ֥יךָֽמְשַׁחְתִּיךָמשחתיך לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּפָתַחְתָּ֥וּפָתַחְתָּופתחת הַדֶּ֛לֶתהַדֶּלֶתהדלת וְנַ֖סְתָּהוְנַסְתָּהונסתה וְלֹ֥אוְלֹאולא תְחַכֶּֽהתְחַכֶּהתחכה׃׃׃ 9:4 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַנַּ֛עַרהַנַּעַרהנער הַנַּ֥עַרהַנַּעַרהנער הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא רָמֹ֥תרָמֹתרמת גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 9:5 וַיָּבֹ֗אוַיָּבֹאויבא וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי הַחַ֙יִל֙הַחַיִלהחיל יֹֽשְׁבִ֔יםיֹשְׁבִיםישבים וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּבָ֥רדָּבָרדבר לִ֛ילִילי אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הַשָּׂ֑רהַשָּׂרהשר וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא אֶלאֶלאל־־־מִ֣ימִימי מִכֻּלָּ֔נוּמִכֻּלָּנוּמכלנו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֥יךָאֵלֶיךָאליך הַשָּֽׂרהַשָּׂרהשר׃׃׃ 9:6 וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא הַבַּ֔יְתָההַבַּיְתָההביתה וַיִּצֹ֥קוַיִּצֹקויצק הַשֶּׁ֖מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן אֶלאֶלאל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מְשַׁחְתִּ֧יךָֽמְשַׁחְתִּיךָמשחתיך לְמֶ֛לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אֶלאֶלאל־־־עַ֥םעַםעם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:7 וְהִ֨כִּיתָ֔הוְהִכִּיתָהוהכיתה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב אֲדֹנֶ֑יךָאֲדֹנֶיךָאדניך וְנִקַּמְתִּ֞יוְנִקַּמְתִּיונקמתי דְּמֵ֣ידְּמֵידמי ׀׀׀ עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִיאִ֗יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וּדְמֵ֛יוּדְמֵיודמי כָּלכָּלכל־־־עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִיַּ֥דמִיַּדמיד אִיזָֽבֶלאִיזָבֶלאיזבל׃׃׃ 9:8 וְאָבַ֖דוְאָבַדואבד כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וְהִכְרַתִּ֤יוְהִכְרַתִּיוהכרתי לְאַחְאָב֙לְאַחְאָבלאחאב מַשְׁתִּ֣יןמַשְׁתִּיןמשתין בְּקִ֔ירבְּקִירבקיר וְעָצ֥וּרוְעָצוּרועצור וְעָז֖וּבוְעָזוּבועזוב בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 9:9 וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב כְּבֵ֖יתכְּבֵיתכבית יָרָבְעָ֣םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֑טנְבָטנבט וּכְבֵ֖יתוּכְבֵיתוכבית בַּעְשָׁ֥אבַּעְשָׁאבעשא בֶןבֶןבן־־־אֲחִיָּֽהאֲחִיָּהאחיה׃׃׃ 9:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־אִיזֶ֜בֶלאִיזֶבֶלאיזבל יֹאכְל֧וּיֹאכְלוּיאכלו הַכְּלָבִ֛יםהַכְּלָבִיםהכלבים בְּחֵ֥לֶקבְּחֵלֶקבחלק יִזְרְעֶ֖אליִזְרְעֶאליזרעאל וְאֵ֣יןוְאֵיןואין קֹבֵ֑רקֹבֵרקבר וַיִּפְתַּ֥חוַיִּפְתַּחויפתח הַדֶּ֖לֶתהַדֶּלֶתהדלת וַיָּנֹֽסוַיָּנֹסוינס׃׃׃ 9:11 וְיֵה֗וּאוְיֵהוּאויהוא יָצָא֙יָצָאיצא אֶלאֶלאל־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הֲשָׁל֔וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע בָּֽאבָּאבא־־־הַמְשֻׁגָּ֥עהַמְשֻׁגָּעהמשגע הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם יְדַעְתֶּ֥םיְדַעְתֶּםידעתם אֶתאֶתאת־־־הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש וְאֶתוְאֶתואת־־־שִׂיחֽוֹשִׂיחוֹשיחו׃׃׃ 9:12 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר הַגֶּדהַגֶּדהגד־־־נָ֖אנָאנא לָ֑נוּלָנוּלנו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כָּזֹ֤אתכָּזֹאתכזאת וְכָזֹאת֙וְכָזֹאתוכזאת אָמַ֤ראָמַראמר אֵלַי֙אֵלַיאלי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה מְשַׁחְתִּ֥יךָֽמְשַׁחְתִּיךָמשחתיך לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:13 וַֽיְמַהֲר֗וּוַיְמַהֲרוּוימהרו וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אִ֣ישׁאִישׁאיש בִּגְד֔וֹבִּגְדוֹבגדו וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו תַחְתָּ֖יותַחְתָּיותחתיו אֶלאֶלאל־־־גֶּ֣רֶםגֶּרֶםגרם הַֽמַּעֲל֑וֹתהַמַּעֲלוֹתהמעלות וַֽיִּתְקְעוּ֙וַיִּתְקְעוּויתקעו בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מָלַ֥ךְמָלַךְמלך יֵהֽוּאיֵהוּאיהוא׃׃׃ 9:14 וַיִּתְקַשֵּׁ֗רוַיִּתְקַשֵּׁרויתקשר יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בֶּןבֶּןבן־־־נִמְשִׁ֖ינִמְשִׁינמשי אֶלאֶלאל־־־יוֹרָ֑םיוֹרָםיורם וְיוֹרָם֩וְיוֹרָםויורם הָיָ֨ההָיָההיה שֹׁמֵ֜רשֹׁמֵרשמר בְּרָמֹ֣תבְּרָמֹתברמת גִּלְעָ֗דגִּלְעָדגלעד ה֚וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני חֲזָאֵ֖לחֲזָאֵלחזאל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 9:15 וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב יְהוֹרָ֨םיְהוֹרָםיהורם הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהִתְרַפֵּ֣אלְהִתְרַפֵּאלהתרפא בִיְזְרְעֶ֗אלבִיְזְרְעֶאלביזרעאל מִןמִןמן־־־הַמַּכִּים֙הַמַּכִּיםהמכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַכֻּ֣הוּיַכֻּהוּיכהו אֲרַמִּ֔יםאֲרַמִּיםארמים בְּהִלָּ֣חֲמ֔וֹבְּהִלָּחֲמוֹבהלחמו אֶתאֶתאת־־־חֲזָאֵ֖לחֲזָאֵלחזאל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא אִםאִםאם־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש נַפְשְׁכֶ֔םנַפְשְׁכֶםנפשכם אַלאַלאל־־־יֵצֵ֤איֵצֵאיצא פָלִיט֙פָלִיטפליט מִןמִןמן־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת [לַגִּיד כ][לַגִּיד כ][לגיד כ] (לְהַגִּ֥יד ק)(לְהַגִּיד ק)(להגיד ק) בְּיִזְרְעֶֽאלבְּיִזְרְעֶאלביזרעאל׃׃׃ 9:16 וַיִּרְכַּ֤בוַיִּרְכַּבוירכב יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יִזְרְעֶ֔אלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה כִּ֥יכִּיכי יוֹרָ֖םיוֹרָםיורם שֹׁכֵ֣בשֹׁכֵבשכב שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וַֽאֲחַזְיָה֙וַאֲחַזְיָהואחזיה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה יָרַ֖דיָרַדירד לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־יוֹרָֽםיוֹרָםיורם׃׃׃ 9:17 וְהַצֹּפֶה֩וְהַצֹּפֶהוהצפה עֹמֵ֨דעֹמֵדעמד עַֽלעַלעל־־־הַמִּגְדָּ֜להַמִּגְדָּלהמגדל בְּיִזְרְעֶ֗אלבְּיִזְרְעֶאלביזרעאל וַיַּ֞רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־שִׁפְעַ֤תשִׁפְעַתשפעת יֵהוּא֙יֵהוּאיהוא בְּבֹא֔וֹבְּבֹאוֹבבאו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁפְעַ֖תשִׁפְעַתשפעת אֲנִ֣יאֲנִיאני רֹאֶ֑הרֹאֶהראה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹרָ֗םיְהוֹרָםיהורם קַ֥חקַחקח רַכָּ֛ברַכָּברכב וּֽשְׁלַ֥חוּשְׁלַחושלח לִקְרָאתָ֖םלִקְרָאתָםלקראתם וְיֹאמַ֥רוְיֹאמַרויאמר הֲשָׁלֽוֹםהֲשָׁלוֹםהשלום׃׃׃ 9:18 וַיֵּלֶךְ֩וַיֵּלֶךְוילך רֹכֵ֨ברֹכֵברכב הַסּ֜וּסהַסּוּסהסוס לִקְרָאת֗וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הֲשָׁל֔וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא מַהמַהמה־־־לְּךָ֥לְּךָלך וּלְשָׁל֖וֹםוּלְשָׁלוֹםולשלום סֹ֣בסֹבסב אֶֽלאֶלאל־־־אַחֲרָ֑יאַחֲרָיאחרי וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד הַצֹּפֶה֙הַצֹּפֶההצפה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּֽאבָּאבא־־־הַמַּלְאָ֥ךְהַמַּלְאָךְהמלאך עַדעַדעד־־־הֵ֖םהֵםהם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָֽׁבשָׁבשב׃׃׃ 9:19 וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח רֹכֵ֣ברֹכֵברכב סוּס֮סוּססוס שֵׁנִי֒שֵׁנִישני וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא מַהמַהמה־־־לְּךָ֥לְּךָלך וּלְשָׁל֖וֹםוּלְשָׁלוֹםולשלום סֹ֥בסֹבסב אֶֽלאֶלאל־־־אַחֲרָֽיאַחֲרָיאחרי׃׃׃ 9:20 וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד הַצֹּפֶה֙הַצֹּפֶההצפה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּ֥אבָּאבא עַדעַדעד־־־אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁ֑בשָׁבשב וְהַמִּנְהָ֗גוְהַמִּנְהָגוהמנהג כְּמִנְהַג֙כְּמִנְהַגכמנהג יֵה֣וּאיֵהוּאיהוא בֶןבֶןבן־־־נִמְשִׁ֔ינִמְשִׁינמשי כִּ֥יכִּיכי בְשִׁגָּע֖וֹןבְשִׁגָּעוֹןבשגעון יִנְהָֽגיִנְהָגינהג׃׃׃ 9:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹרָם֙יְהוֹרָםיהורם אֱסֹ֔ראֱסֹראסר וַיֶּאְסֹ֖רוַיֶּאְסֹרויאסר רִכְבּ֑וֹרִכְבּוֹרכבו וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא יְהוֹרָ֣םיְהוֹרָםיהורם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל וַאֲחַזְיָ֨הוּוַאֲחַזְיָהוּואחזיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּרִכְבּ֗וֹבְּרִכְבּוֹברכבו וַיֵּֽצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת יֵה֔וּאיֵהוּאיהוא וַיִּמְצָאֻ֔הוּוַיִּמְצָאֻהוּוימצאהו בְּחֶלְקַ֖תבְּחֶלְקַתבחלקת נָב֥וֹתנָבוֹתנבות הַיִּזְרְעֵאלִֽיהַיִּזְרְעֵאלִיהיזרעאלי׃׃׃ 9:22 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּרְא֤וֹתכִּרְאוֹתכראות יְהוֹרָם֙יְהוֹרָםיהורם אֶתאֶתאת־־־יֵה֔וּאיֵהוּאיהוא וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲשָׁל֣וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום יֵה֑וּאיֵהוּאיהוא וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר מָ֣המָהמה הַשָּׁל֔וֹםהַשָּׁלוֹםהשלום עַדעַדעד־־־זְנוּנֵ֞יזְנוּנֵיזנוני אִיזֶ֧בֶלאִיזֶבֶלאיזבל אִמְּךָ֛אִמְּךָאמך וּכְשָׁפֶ֖יהָוּכְשָׁפֶיהָוכשפיה הָרַבִּֽיםהָרַבִּיםהרבים׃׃׃ 9:23 וַיַּהֲפֹ֧ךְוַיַּהֲפֹךְויהפך יְהוֹרָ֛םיְהוֹרָםיהורם יָדָ֖יויָדָיוידיו וַיָּנֹ֑סוַיָּנֹסוינס וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אֲחַזְיָ֖הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו מִרְמָ֥המִרְמָהמרמה אֲחַזְיָֽהאֲחַזְיָהאחזיה׃׃׃ 9:24 וְיֵה֞וּאוְיֵהוּאויהוא מִלֵּ֧אמִלֵּאמלא יָד֣וֹיָדוֹידו בַקֶּ֗שֶׁתבַקֶּשֶׁתבקשת וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־יְהוֹרָם֙יְהוֹרָםיהורם בֵּ֣יןבֵּיןבין זְרֹעָ֔יוזְרֹעָיוזרעיו וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הַחֵ֖צִיהַחֵצִיהחצי מִלִּבּ֑וֹמִלִּבּוֹמלבו וַיִּכְרַ֖עוַיִּכְרַעויכרע בְּרִכְבּֽוֹבְּרִכְבּוֹברכבו׃׃׃ 9:25 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בִּדְקַר֙בִּדְקַרבדקר [שְׁלֹשָׁה כ][שְׁלֹשָׁה כ][שלשה כ] (שָֽׁלִשׁ֔וֹ ק)(שָׁלִשׁוֹ ק)(שלשו ק) שָׂ֚אשָׂאשא הַשְׁלִכֵ֔הוּהַשְׁלִכֵהוּהשלכהו בְּחֶלְקַ֕תבְּחֶלְקַתבחלקת שְׂדֵ֖השְׂדֵהשדה נָב֣וֹתנָבוֹתנבות הַיִּזְרְעֵאלִ֑יהַיִּזְרְעֵאלִיהיזרעאלי כִּֽיכִּיכי־־־זְכֹ֞רזְכֹרזכר אֲנִ֣יאֲנִיאני וָאַ֗תָּהוָאַתָּהואתה אֵ֣תאֵתאת רֹכְבִ֤יםרֹכְבִיםרכבים צְמָדִים֙צְמָדִיםצמדים אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אַחְאָ֣באַחְאָבאחאב אָבִ֔יואָבִיואביו וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה נָשָׂ֣אנָשָׂאנשא עָלָ֔יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַמַּשָּׂ֖אהַמַּשָּׂאהמשא הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:26 אִםאִםאם־־־לֹ֡אלֹאלא אֶתאֶתאת־־־דְּמֵ֣ידְּמֵידמי נָבוֹת֩נָבוֹתנבות וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּמֵ֨ידְּמֵידמי בָנָ֜יובָנָיובניו רָאִ֤יתִירָאִיתִיראיתי אֶ֙מֶשׁ֙אֶמֶשׁאמש נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְשִׁלַּמְתִּ֥יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי לְךָ֛לְךָלך בַּחֶלְקָ֥הבַּחֶלְקָהבחלקה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שָׂ֧אשָׂאשא הַשְׁלִכֵ֛הוּהַשְׁלִכֵהוּהשלכהו בַּחֶלְקָ֖הבַּחֶלְקָהבחלקה כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:27 וַאֲחַזְיָ֤הוַאֲחַזְיָהואחזיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה רָאָ֔הרָאָהראה וַיָּ֕נָסוַיָּנָסוינס דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך בֵּ֣יתבֵּיתבית הַגָּ֑ןהַגָּןהגן וַיִּרְדֹּ֨ףוַיִּרְדֹּףוירדף אַחֲרָ֜יואַחֲרָיואחריו יֵה֗וּאיֵהוּאיהוא וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּםגַּםגם־־־אֹת֞וֹאֹתוֹאתו הַכֻּ֣הוּהַכֻּהוּהכהו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּרְכָּבָ֗ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה בְּמַֽעֲלֵהבְּמַעֲלֵהבמעלה־־־גוּר֙גוּרגור אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶֽתאֶתאת־־־יִבְלְעָ֔םיִבְלְעָםיבלעם וַיָּ֥נָסוַיָּנָסוינס מְגִדּ֖וֹמְגִדּוֹמגדו וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 9:28 וַיַּרְכִּ֧בוּוַיַּרְכִּבוּוירכבו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו יְרוּשָׁלְָ֑מָהיְרוּשָׁלְָמָהירושלמה וַיִּקְבְּר֨וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֧וֹאֹתוֹאתו בִקְבֻרָת֛וֹבִקְבֻרָתוֹבקברתו עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ פפפ
9:29 וּבִשְׁנַת֙וּבִשְׁנַתובשנת אַחַ֣תאַחַתאחת עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לְיוֹרָ֖םלְיוֹרָםליורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אֲחַזְיָ֖האֲחַזְיָהאחזיה עַלעַלעל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 9:30 וַיָּב֥וֹאוַיָּבוֹאויבוא יֵה֖וּאיֵהוּאיהוא יִזְרְעֶ֑אלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה וְאִיזֶ֣בֶלוְאִיזֶבֶלואיזבל שָׁמְעָ֗השָׁמְעָהשמעה וַתָּ֨שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם בַּפּ֤וּךְבַּפּוּךְבפוך עֵינֶ֙יהָ֙עֵינֶיהָעיניה וַתֵּ֣יטֶבוַתֵּיטֶבותיטב אֶתאֶתאת־־־רֹאשָׁ֔הּרֹאשָׁהּראשה וַתַּשְׁקֵ֖ףוַתַּשְׁקֵףותשקף בְּעַ֥דבְּעַדבעד הַחַלּֽוֹןהַחַלּוֹןהחלון׃׃׃ 9:31 וְיֵה֖וּאוְיֵהוּאויהוא בָּ֣אבָּאבא בַשָּׁ֑עַרבַשָּׁעַרבשער וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הֲשָׁל֔וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום זִמְרִ֖יזִמְרִיזמרי הֹרֵ֥גהֹרֵגהרג אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 9:32 וַיִּשָּׂ֤אוַיִּשָּׂאוישא פָנָיו֙פָנָיופניו אֶלאֶלאל־־־הַ֣חַלּ֔וֹןהַחַלּוֹןהחלון וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֥ימִימי אִתִּ֖יאִתִּיאתי מִ֑ימִימי וַיַּשְׁקִ֣יפוּוַיַּשְׁקִיפוּוישקיפו אֵלָ֔יואֵלָיואליו שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים שְׁלֹשָׁ֖השְׁלֹשָׁהשלשה סָרִיסִֽיםסָרִיסִיםסריסים׃׃׃ 9:33 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר [שִׁמְטֻהוּ כ][שִׁמְטֻהוּ כ][שמטהו כ] (שִׁמְט֖וּהָ ק)(שִׁמְטוּהָ ק)(שמטוה ק) וַֽיִּשְׁמְט֑וּהָוַיִּשְׁמְטוּהָוישמטוה וַיִּ֨זוַיִּזויז מִדָּמָ֧הּמִדָּמָהּמדמה אֶלאֶלאל־־־הַקִּ֛ירהַקִּירהקיר וְאֶלוְאֶלואל־־־הַסּוּסִ֖יםהַסּוּסִיםהסוסים וַֽיִּרְמְסֶֽנָּהוַיִּרְמְסֶנָּהוירמסנה׃׃׃ 9:34 וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא וַיֹּ֣אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַיֵּ֑שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פִּקְדוּפִּקְדוּפקדו־־־נָ֞אנָאנא אֶתאֶתאת־־־הָאֲרוּרָ֤ההָאֲרוּרָההארורה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת וְקִבְר֔וּהָוְקִבְרוּהָוקברוה כִּ֥יכִּיכי בַתבַתבת־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 9:35 וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו לְקָבְרָ֑הּלְקָבְרָהּלקברה וְלֹאוְלֹאולא־־־מָ֣צְאוּמָצְאוּמצאו בָ֗הּבָהּבה כִּ֧יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַגֻּלְגֹּ֛לֶתהַגֻּלְגֹּלֶתהגלגלת וְהָרַגְלַ֖יִםוְהָרַגְלַיִםוהרגלים וְכַפּ֥וֹתוְכַפּוֹתוכפות הַיָּדָֽיִםהַיָּדָיִםהידים׃׃׃ 9:36 וַיָּשֻׁבוּ֮וַיָּשֻׁבוּוישבו וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לוֹ֒לוֹלו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ה֔וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֗רדִּבֶּרדבר בְּיַדבְּיַדביד־־־עַבְדּ֛וֹעַבְדּוֹעבדו אֵלִיָּ֥הוּאֵלִיָּהוּאליהו הַתִּשְׁבִּ֖יהַתִּשְׁבִּיהתשבי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בְּחֵ֣לֶקבְּחֵלֶקבחלק יִזְרְעֶ֔אליִזְרְעֶאליזרעאל יֹאכְל֥וּיֹאכְלוּיאכלו הַכְּלָבִ֖יםהַכְּלָבִיםהכלבים אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר אִיזָֽבֶלאִיזָבֶלאיזבל׃׃׃ 9:37 [וְהָיָת כ][וְהָיָת כ][והית כ] (וְֽהָיְתָ֞ה ק)(וְהָיְתָה ק)(והיתה ק) נִבְלַ֣תנִבְלַתנבלת אִיזֶ֗בֶלאִיזֶבֶלאיזבל כְּדֹ֛מֶןכְּדֹמֶןכדמן עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה בְּחֵ֣לֶקבְּחֵלֶקבחלק יִזְרְעֶ֑אליִזְרְעֶאליזרעאל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יֹאמְר֖וּיֹאמְרוּיאמרו זֹ֥אתזֹאתזאת אִיזָֽבֶלאִיזָבֶלאיזבל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain