Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 1

1:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי מ֣וֹתמוֹתמות שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְדָוִ֣דוְדָוִדודוד שָׁ֔בשָׁבשב מֵהַכּ֖וֹתמֵהַכּוֹתמהכות אֶתאֶתאת־־־הָעֲמָלֵ֑קהָעֲמָלֵקהעמלק וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב דָּוִ֛דדָּוִדדוד בְּצִקְלָ֖גבְּצִקְלָגבצקלג יָמִ֥יםיָמִיםימים שְׁנָֽיִםשְׁנָיִםשנים׃׃׃ 1:2 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֗יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה אִ֨ישׁאִישׁאיש בָּ֤אבָּאבא מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶה֙הַמַּחֲנֶההמחנה מֵעִ֣םמֵעִםמעם שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וּבְגָדָ֣יווּבְגָדָיוובגדיו קְרֻעִ֔יםקְרֻעִיםקרעים וַאֲדָמָ֖הוַאֲדָמָהואדמה עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בְּבֹא֣וֹבְּבֹאוֹבבאו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּֽחוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו׃׃׃ 1:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֵ֥יאֵיאי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה תָּב֑וֹאתָּבוֹאתבוא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו מִמַּחֲנֵ֥המִמַּחֲנֵהממחנה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נִמְלָֽטְתִּינִמְלָטְתִּינמלטתי׃׃׃ 1:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֥יואֵלָיואליו דָּוִ֛דדָּוִדדוד מֶהמֶהמה־־־הָיָ֥ההָיָההיה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַגֶּדהַגֶּדהגד־־־נָ֣אנָאנא לִ֑ילִילי וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָ֨סנָסנס הָעָ֜םהָעָםהעם מִןמִןמן־־־הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְגַםוְגַםוגם־־־הַרְבֵּ֞ההַרְבֵּההרבה נָפַ֤לנָפַלנפל מִןמִןמן־־־הָעָם֙הָעָםהעם וַיָּמֻ֔תוּוַיָּמֻתוּוימתו וְגַ֗םוְגַםוגם שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול וִיהוֹנָתָ֥ןוִיהוֹנָתָןויהונתן בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו מֵֽתוּמֵתוּמתו׃׃׃ 1:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער הַמַּגִּ֣ידהַמַּגִּידהמגיד ל֑וֹלוֹלו אֵ֣יךְאֵיךְאיך יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת כִּיכִּיכי־־־מֵ֥תמֵתמת שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וִיהֽוֹנָתָ֥ןוִיהוֹנָתָןויהונתן בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 1:6 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער ׀׀׀ הַמַּגִּ֣ידהַמַּגִּידהמגיד ל֗וֹלוֹלו נִקְרֹ֤אנִקְרֹאנקרא נִקְרֵ֙יתִי֙נִקְרֵיתִינקריתי בְּהַ֣רבְּהַרבהר הַגִּלְבֹּ֔עַהַגִּלְבֹּעַהגלבע וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול נִשְׁעָ֣ןנִשְׁעָןנשען עַלעַלעל־־־חֲנִית֑וֹחֲנִיתוֹחניתו וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הָרֶ֛כֶבהָרֶכֶבהרכב וּבַעֲלֵ֥יוּבַעֲלֵיובעלי הַפָּרָשִׁ֖יםהַפָּרָשִׁיםהפרשים הִדְבִּקֻֽהוּהִדְבִּקֻהוּהדבקהו׃׃׃ 1:7 וַיִּ֥פֶןוַיִּפֶןויפן אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו וַיִּרְאֵ֑נִיוַיִּרְאֵנִיויראני וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא אֵלָ֔יאֵלָיאלי וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 1:8 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִ֖ילִילי מִימִימי־־־אָ֑תָּהאָתָּהאתה [וַיֹּאמֶר כ][וַיֹּאמֶר כ][ויאמר כ] (וָאֹמַ֣ר ק)(וָאֹמַר ק)(ואמר ק) אֵלָ֔יואֵלָיואליו עֲמָלֵקִ֖יעֲמָלֵקִיעמלקי אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 1:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי עֲמָדעֲמָדעמד־־־נָ֤אנָאנא עָלַי֙עָלַיעלי וּמֹ֣תְתֵ֔נִיוּמֹתְתֵנִיומתתני כִּ֥יכִּיכי אֲחָזַ֖נִיאֲחָזַנִיאחזני הַשָּׁבָ֑ץהַשָּׁבָץהשבץ כִּֽיכִּיכי־־־כָלכָלכל־־־ע֥וֹדעוֹדעוד נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 1:10 וָאֶעֱמֹ֤דוָאֶעֱמֹדואעמד עָלָיו֙עָלָיועליו וַאֲמֹ֣תְתֵ֔הוּוַאֲמֹתְתֵהוּואמתתהו כִּ֣יכִּיכי יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִֽחְיֶ֖היִחְיֶהיחיה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי נִפְל֑וֹנִפְלוֹנפלו וָאֶקַּ֞חוָאֶקַּחואקח הַנֵּ֣זֶרהַנֵּזֶרהנזר ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֗וֹרֹאשׁוֹראשו וְאֶצְעָדָה֙וְאֶצְעָדָהואצעדה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־זְרֹע֔וֹזְרֹעוֹזרעו וָאֲבִיאֵ֥םוָאֲבִיאֵםואביאם אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 1:11 וַיַּחֲזֵ֥קוַיַּחֲזֵקויחזק דָּוִ֛דדָּוִדדוד [בִּבְגָדֹו כ][בִּבְגָדֹו כ][בבגדו כ] (בִּבְגָדָ֖יו ק)(בִּבְגָדָיו ק)(בבגדיו ק) וַיִּקְרָעֵ֑םוַיִּקְרָעֵםויקרעם וְגַ֥םוְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 1:12 וַֽיִּסְפְּדוּ֙וַיִּסְפְּדוּויספדו וַיִּבְכּ֔וּוַיִּבְכּוּויבכו וַיָּצֻ֖מוּוַיָּצֻמוּויצמו עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב עַלעַלעל־־־שָׁא֞וּלשָׁאוּלשאול וְעַלוְעַלועל־־־יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו וְעַלוְעַלועל־־־עַ֤םעַםעם יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי נָפְל֖וּנָפְלוּנפלו בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ ססס 1:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער הַמַּגִּ֣ידהַמַּגִּידהמגיד ל֔וֹלוֹלו אֵ֥יאֵיאי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה אָ֑תָּהאָתָּהאתה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בֶּןבֶּןבן־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש גֵּ֥רגֵּרגר עֲמָלֵקִ֖יעֲמָלֵקִיעמלקי אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 1:14 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו דָּוִ֑דדָּוִדדוד אֵ֚יךְאֵיךְאיך לֹ֣אלֹאלא יָרֵ֔אתָיָרֵאתָיראת לִשְׁלֹ֙חַ֙לִשְׁלֹחַלשלח יָֽדְךָ֔יָדְךָידך לְשַׁחֵ֖תלְשַׁחֵתלשחת אֶתאֶתאת־־־מְשִׁ֥יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:15 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא דָוִ֗דדָוִדדוד לְאַחַד֙לְאַחַדלאחד מֵֽהַנְּעָרִ֔יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּ֣שׁגַּשׁגש פְּגַעפְּגַעפגע־־־בּ֑וֹבּוֹבו וַיַּכֵּ֖הוּוַיַּכֵּהוּויכהו וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 1:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו דָּוִ֔דדָּוִדדוד [דָּמֶיךָ כ][דָּמֶיךָ כ][דמיך כ] (דָּמְךָ֖ ק)(דָּמְךָ ק)(דמך ק) עַלעַלעל־־־רֹאשֶׁ֑ךָרֹאשֶׁךָראשך כִּ֣יכִּיכי פִ֗יךָפִיךָפיך עָנָ֤העָנָהענה בְךָ֙בְךָבך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מֹתַ֖תִּימֹתַתִּימתתי אֶתאֶתאת־־־מְשִׁ֥יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 1:17 וַיְקֹנֵ֣ןוַיְקֹנֵןויקנן דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַקִּינָ֖ההַקִּינָההקינה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת עַלעַלעל־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וְעַלוְעַלועל־־־יְהוֹנָתָ֥ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 1:18 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְלַמֵּ֥דלְלַמֵּדללמד בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה קָ֑שֶׁתקָשֶׁתקשת הִנֵּ֥ההִנֵּההנה כְתוּבָ֖הכְתוּבָהכתובה עַלעַלעל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר הַיָּשָֽׁרהַיָּשָׁרהישר׃׃׃ 1:19 הַצְּבִי֙הַצְּבִיהצבי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־בָּמוֹתֶ֖יךָבָּמוֹתֶיךָבמותיך חָלָ֑לחָלָלחלל אֵ֖יךְאֵיךְאיך נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו גִבּוֹרִֽיםגִבּוֹרִיםגבורים׃׃׃ 1:20 אַלאַלאל־־־תַּגִּ֣ידוּתַּגִּידוּתגידו בְגַ֔תבְגַתבגת אַֽלאַלאל־־־תְּבַשְּׂר֖וּתְּבַשְּׂרוּתבשרו בְּחוּצֹ֣תבְּחוּצֹתבחוצת אַשְׁקְל֑וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון פֶּןפֶּןפן־־־תִּשְׂמַ֙חְנָה֙תִּשְׂמַחְנָהתשמחנה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים פֶּֽןפֶּןפן־־־תַּעֲלֹ֖זְנָהתַּעֲלֹזְנָהתעלזנה בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות הָעֲרֵלִֽיםהָעֲרֵלִיםהערלים׃׃׃ 1:21 הָרֵ֣יהָרֵיהרי בַגִּלְבֹּ֗עַבַגִּלְבֹּעַבגלבע אַלאַלאל־־־טַ֧לטַלטל וְאַלוְאַלואל־־־מָטָ֛רמָטָרמטר עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם וּשְׂדֵ֣יוּשְׂדֵיושדי תְרוּמֹ֑תתְרוּמֹתתרומת כִּ֣יכִּיכי שָׁ֤םשָׁםשם נִגְעַל֙נִגְעַלנגעל מָגֵ֣ןמָגֵןמגן גִּבּוֹרִ֔יםגִּבּוֹרִיםגבורים מָגֵ֣ןמָגֵןמגן שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול בְּלִ֖יבְּלִיבלי מָשִׁ֥יחַמָשִׁיחַמשיח בַּשָּֽׁמֶןבַּשָּׁמֶןבשמן׃׃׃ 1:22 מִדַּ֣םמִדַּםמדם חֲלָלִ֗יםחֲלָלִיםחללים מֵחֵ֙לֶב֙מֵחֵלֶבמחלב גִּבּוֹרִ֔יםגִּבּוֹרִיםגבורים קֶ֚שֶׁתקֶשֶׁתקשת יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן לֹ֥אלֹאלא נָשׂ֖וֹגנָשׂוֹגנשוג אָח֑וֹראָחוֹראחור וְחֶ֣רֶבוְחֶרֶבוחרב שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול לֹ֥אלֹאלא תָשׁ֖וּבתָשׁוּבתשוב רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 1:23 שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול וִיהוֹנָתָ֗ןוִיהוֹנָתָןויהונתן הַנֶּאֱהָבִ֤יםהַנֶּאֱהָבִיםהנאהבים וְהַנְּעִימִם֙וְהַנְּעִימִםוהנעימם בְּחַיֵּיהֶ֔םבְּחַיֵּיהֶםבחייהם וּבְמוֹתָ֖םוּבְמוֹתָםובמותם לֹ֣אלֹאלא נִפְרָ֑דוּנִפְרָדוּנפרדו מִנְּשָׁרִ֣יםמִנְּשָׁרִיםמנשרים קַ֔לּוּקַלּוּקלו מֵאֲרָי֖וֹתמֵאֲרָיוֹתמאריות גָּבֵֽרוּגָּבֵרוּגברו׃׃׃ 1:24 בְּנוֹת֙בְּנוֹתבנות יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בְּכֶ֑ינָהבְּכֶינָהבכינה הַמַּלְבִּֽשְׁכֶ֤םהַמַּלְבִּשְׁכֶםהמלבשכם שָׁנִי֙שָׁנִישני עִםעִםעם־־־עֲדָנִ֔יםעֲדָנִיםעדנים הַֽמַּעֲלֶה֙הַמַּעֲלֶההמעלה עֲדִ֣יעֲדִיעדי זָהָ֔בזָהָבזהב עַ֖לעַלעל לְבוּשְׁכֶֽןלְבוּשְׁכֶןלבושכן׃׃׃ 1:25 אֵ֚יךְאֵיךְאיך נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו גִבֹּרִ֔יםגִבֹּרִיםגברים בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן עַלעַלעל־־־בָּמוֹתֶ֖יךָבָּמוֹתֶיךָבמותיך חָלָֽלחָלָלחלל׃׃׃ 1:26 צַרצַרצר־־־לִ֣ילִילי עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך אָחִי֙אָחִיאחי יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן נָעַ֥מְתָּנָעַמְתָּנעמת לִּ֖ילִּילי מְאֹ֑דמְאֹדמאד נִפְלְאַ֤תָהנִפְלְאַתָהנפלאתה אַהֲבָֽתְךָ֙אַהֲבָתְךָאהבתך לִ֔ילִילי מֵאַהֲבַ֖תמֵאַהֲבַתמאהבת נָשִֽׁיםנָשִׁיםנשים׃׃׃ 1:27 אֵ֚יךְאֵיךְאיך נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו גִבּוֹרִ֔יםגִבּוֹרִיםגבורים וַיֹּאבְד֖וּוַיֹּאבְדוּויאבדו כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain